Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 29.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Ustawodawczej

(wraz z ich tematyką)


455. 14.09.2011 r.
-Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Ustawodawczej w VII kadencji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
454. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
453. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o timeshare.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
452. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
451. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk senacki nr 1358, druki sejmowe nr 4583 i 4619).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1342, druki sejmowe nr 4332, 4497 i 4497-A).
- Polska Izba Rzeczników Patentowych
- Krajowa Izba Radców Prawnych
- Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1335, druki sejmowe nr 3961 i 4495).
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 1353, druki sejmowe nr 3401, 4496 i 4496-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
450. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o timeshare (druk senacki nr 1344, druki sejmowe nr 4439, 4561 i 4561-A).
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk senacki nr 1367, druki sejmowe nr 4349, 4482 i 4482-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
449. 5.08.2011 r.
- Dyskusja w sprawie projektu sprawozdania o projekcie ustawy o zmianie Konstytucji RP sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (do druku 3399).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
448. 5.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
447. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
446. 3.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy postępowanie w sprawach nieletnich (druk senacki nr 1327, druki sejmowe nr 4171, 4446 i 4446-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
445. 2.08.2011 r.
- Wniosek dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu – COM(2011)326.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
444. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (druk senacki nr 1310, druki sejmowe nr 4255 i 4430).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
443. 2.08.2011 r.
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 1240).
- Opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
- Opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- Opinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(Stenogram w wersji htmlpdf).
442. 2.08.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe (druk senacki nr 1259).
- Opinia Krajowej Rady Notarialnej
- Opinia Ministerstwa Finansów
- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego MSZ
- Prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji
- Związek Banków Polskich
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
- Komisja Nadzoru Finansowego
- Minister Finansów
- Minister Sprawiedliwości
(Stenogram w wersji htmlpdf)
441. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk senacki nr 1328, druki sejmowe nr 4342, 4349 i 4349-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
440. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1302, druki sejmowe nr 4227, 4426 i 4426-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1301, druki sejmowe nr 4281, 4280, 4414 i 4414-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
439. 28.07.2011 r.
- Stanowisko komisji sprawie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
438. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
437. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
436. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 1288, druki sejmowe nr 3362, 3865).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1257).
Opinia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych (druk senacki nr 1266).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
435. 26.07.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk senacki nr 934).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
434. 21.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1283, druki sejmowe nr 3655, 3361, 4330 i 4330-A).
Materiały:
Opinia konstytucyjna prof. Marka Chmaja
Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych
Propozycja poprawki Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dot. art. 2 pkt 7 projektu
Propozycja poprawki Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP dot. art. 62e-l projektu
Uchwała VI Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP nr 1
Uchwała Rady Głównej Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w sprawie ocen prokuratorów
Opinia Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Opinia Krajowej Rady Sądownictwa
Opinia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów
(Stenogram w wersji htmlpdf).
433. 6.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
432. 5.07.2011 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych – COM(2011)276
- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw – COM(2011)275.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
431. 16.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
(Stenogram w wersji htmlpdf).
430. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf).
429. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(Stenogram w wersji htmlpdf).
428. 15.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1174).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
427. 14.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych (druk senacki nr 1049).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
426. 14.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 1255, druki sejmowe nr 4274 i 4294)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz innych ustaw (druk senacki nr 1242, druki sejmowe nr 4085, 4209 i 4209-A)
Opinia PKPP Lewiatan
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2010 r. dotyczącego ustawy Prawo prasowe (sygnatura akt K 41/07)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r. dotyczącego trwałego pozbawienia prawa wykonywania niektórych zawodów wskutek wymierzenia kary dyscyplinarnej (sygnatura akt K 1/09)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2010 r. dotyczącego dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (sygnatura akt SK 13/08)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r. dotyczącego ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (sygnatura akt K 45/02)
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. dotyczącego ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (sygnatura akt S 4/10)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2011 r. dotyczącego ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (sygnatura akt P 21/09)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
425. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
424. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie Informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku (druk senacki nr 1181).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
423. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 1050).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
422. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1194).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
421. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1173).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1193).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 1182).
  Opinia Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
(Stenogram w wersji htmlpdf).
420. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1229, druki sejmowe nr 3063, 1856 i 4088).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 1228, druki sejmowe nr 4025 i 4165).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1234, druki sejmowe nr 2800, 4181 i 4181-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
419. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2010 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt K 13/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2010 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt K 19/06).
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 sierpnia 2010 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt S 5/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010 r. dotyczącego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (sygnatura akt P 34/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. dotyczącego ustawy - Prawo bankowe (sygnatura akt P 7/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (sygnatura akt K 58/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2010 r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sygnatura akt P 25/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
418. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- "Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie."
(Stenogram w wersji htmlpdf).
417. 26.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy (druk senacki nr 1227).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
416. 25.05.2011 r.
- "Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 1201)."
(Stenogram w wersji htmlpdf).
415. 25.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce (druk senacki nr 1211).
Stenogram w wersji htmlpdf
414. 25.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (druk senacki nr 1212).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
413. 12.05.2011 r.
- Rozpatrzenie opinii Podkomisji do spraw zmian Konstytucji w sprawie niektórych postanowień zawartych w projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
412. 12.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1209, druki sejmowe nr 3901 i 4023).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 1207, druki sejmowe nr 3723 i 4089).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1202, druki sejmowe nr 2367 i 3956).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
411. 12.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
410. 11.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich - KOM(2011) 127.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
409. 28.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75.posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
408. 28.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr1186 , druki sejmowe nr3832 ).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy ( druk senacki nr1187 , druki sejmowe nr3858 ).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
407. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Stenogram w wersji htmlpdf
406. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o petycjach.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
405. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
404. 13.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
403. 13.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
402. 13.04.2011 r.,
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1165, druki sejmowe nr 3420 i 3980).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
401. 12.04.2011 r.,
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (druk senacki nr 1160).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
400. 12.04.2011 r.
- Dyskusja nad ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druki sejmowe nr 3491, 3924 i 3924-A, druk senacki nr 1155). Przyjęcie stanowiska Komisji Ustawodawczej.
Konsultację:
I - Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego:
Opinia prawna Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów - Głuchowski, Rodziewicz, Siemiątkowski, Zwara i Partnerzy
Opinia Spółka Prawnicza I&Z
Opinia Prof. zw. dr hab. Adam Jaroszyński
- Raport prawny Kancelaria Prawnicza Domański Zakrzewski Palinka
- Opinia prawna Biuro Analiz Sejmowych - dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski
- Opinia prawna Biuro Analiz Sejmowych - dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski
- Opinia prawna Biuro Analiz Sejmowych - dr Anna Jacek, Uniwersytet Rzeszowski
- Opinia merytoryczna Biuro Analiz Sejmowych - Grzegorz Ciura
- Opinia prawna Biuro Analiz Sejmowych - dr Magdalena Szczepańska
- Opinia prawna Biuro Analiz Sejmowych - Irena Galińska
- Stanowisko Wydział Prawa i Administracji UW, dr Cezary Banasiński
- Opinia Kancelaria Adwokacka -Eurokancelaria
- Wnioski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów - Głuchowski, Rodziewicz, Siemiątkowski, Zwara i Partnerzy
- Opinia prof. zw. dr hab. Paweł Sarnecki
- Opinia T. Studnicki K. Płeszka Z. Ćwiąkalski J. Górski
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Pracodawcy RP
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. dotyczącego ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (sygnatura akt P 15/10).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
399. 12.04.2011 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych – COM(2011)126.
- Wniosek dotyczący dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich– COM(2011)127.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
398. 7.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 1169, druki sejmowe nr 3364 i 3949).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1157, druki sejmowe nr 3755 i 3979).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1171, druki sejmowe nr 3990, 4014 i 4014-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
397. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
396. 29.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego (druk senacki nr 1133).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010r. dotyczącego ustawy o organizacji rynku rybnego (sygn. akt Kp 1/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010r. dotyczącego ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (sygn. akt K 2/10).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 października 2010r. dotyczącego ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (sygn. akt P 37/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010r dotyczącego trwałego pozbawienia prawa wykonywania niektórych zawodów wskutek wymierzenia kary dyscyplinarnej (sygn. akt K 1/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2010r. dotyczącego ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ustaw (sygn. akt K 10/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010r. dotyczącego ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (sygn. akt P 29/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
395. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
394. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
393. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
392. 16.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbruck (druk senacki nr 1145).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
391. 15.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki nr 1068).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
390. 15.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o petycjach (druk senacki nr 1036).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
389. 10.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1130, druki sejmowe nr 3658, 3850).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1131, druki sejmowe nr 3305 i 3851).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 1132, druki sejmowe nr 3553 i 3823).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
388. 03.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
387. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na wniosków 71. posiedzeniu Senatu do ustawy Prawo prywatne międzynarodowe.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
386. 2.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (cd.) (druk senacki nr 968).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (cd.) (druk senacki nr 967).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
385. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
384. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 1074).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
383. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej (druk senacki nr 1105).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
382. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (cd.) (druk senacki 1067).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
381. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1038).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
380. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego (druk senacki nr 943).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
379. 24.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1011). - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 994). - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 992).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
378. 24.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy Prawo prywatne międzynarodowe (druk senacki nr 1111, druki sejmowe nr 1277, 3675 i 3675-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
377. 24.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1107, druki sejmowe nr 2116, 3018 i 3759).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
376. 8.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druk senacki nr 1067).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
375. 8.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk senacki nr 970).
(Stenogram w wersji htmlpdf
374. 7.02.2011 r.
- Posiedzenie seminaryjne p.t. „Wolność zrzeszania się”
(Stenogram w wersji htmlpdf)
373. 4.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1102, druki sejmowe nr 3363, 3811, ).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
372. 4.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1101, druki sejmowe nr 3813, 3840 i 3840-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
371. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
370. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
369. 02.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk senacki nr 1086, druki sejmowe nr 3597 i 3774)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 1085, druki sejmowe nr 3187 i 3715)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
368. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
367. 25.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2010 r. (sygn. akt P 32/09) dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r. (sygn. akt K 5/10) dotyczącego ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
366. 25.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk senacki nr 1045).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
365. 25.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk senacki nr 1075).
(Stenogram w wersji htmlpdf
364. 25.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1079, druki sejmowe nr 2915 i 3641).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
363. 20.01.2011 r.,
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1079, druki sejmowe nr 2915, 3641).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 1080, druki sejmowe nr 2985, 3714).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
362. 11.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 1078, druki sejmowe nr 2019, 3397 i 3652).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 993)).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
361. 11.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1012).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1037).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
360. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 1070, druki sejmowe nr 3627, 3663).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
359. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy – Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
358. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy – Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
357. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy – Kodeks wyborczy
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
356. 15.12.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 1031)
(Stenogram w wersji htmlpdf).
355. 13.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1052, druki sejmowe nr 1568, 3578.
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1053, druki sejmowe nr 3586, 3624).
Opinia prawna
(Stenogram w wersji htmlpdf)
354. 13.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 1042; druki sejmowe nr 3478, 3564).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 1041, druki sejmowe nr 3207, 3510).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
353. 24.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
352. 24.11.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 945) .
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 967).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
351. 23.11.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 945).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
350. 23.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2010 r. dotyczącego ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (sygn. akt Kp 9/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r. (K 35/09) dotyczącego ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (sygn. akt K 35/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
349. 17.11.2010 r.
- Powołanie Podkomisji do zmian Konstytucji.
- Rozpatrzenie ustawy o licencji syndyka (druk senacki nr 1025, druki sejmowe druki sejmowe nr 3206, 3440 i 3440-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 1026; druki sejmowe nr 2987, 3402 i 3402-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
348. 4.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o Policji.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
347. 3.11.2010 r.
- Rozważenie potrzeby powołania Podkomisji do spraw zmian Konstytucji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
346. 29.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 1008, druki sejmowe nr 3170 i 343).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk senacki nr 1009, druki sejmowe nr 2740, 2986 i 3403).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk senacki nr 936).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
345. 21.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
344. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 sierpnia 2010 r. dotyczącego luki prawnej w kwestii regulacji stosunków między stronami umowy deweloperskiej (sygnatura akt S 3/10).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
343. 20.10.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 982).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
342. 19.10.2010 r.
- Rozpatrzenie Informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku (druk senacki nr 973).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2010 r. dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt SK 38/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2010 r. dotyczącego ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (sygnatura akt P 29/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2010 r. dotyczącego ustawy o izbach lekarskich (sygnatura akt P 28/09).
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lipca 2010 r. dotyczącego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn (sygnatura akt S 2/10).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
341. 19.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk senacki nr 987, druki sejmowe nr 3315, 3409).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
340. 6.10.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym – KOM(2010)392.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
339. 6.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sygnatura akt P 31/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 r. dotyczącego ustawy – Kodeks pracy (sygnatura akt P 4/10).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2010 r. dotyczącego ustawy – Ordynacja podatkowa (sygnatura akt SK 21/08)..
(Stenogram w wersji htmlpdf)
338. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
337. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
336. 11.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki 856) – ciąg dalszy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
335. 11.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (druk senacki 877) - ciąg dalszy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
334. 6.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki 935).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
333. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (c.d.) (druk senacki 838).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
332. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki 919).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
331. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - c.d. (druk senacki 839).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
330. 4.08.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych - sygnatura Rady 9288/10.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
329. 4.08.2010 r.
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki 731).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego (druk senacki 930).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
328. 3.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki 918).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
327. 3.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki 925).
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (c.d.) (druk senacki 878).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 920).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
326. 21.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki 925).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
325. 21.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (druk senacki 877).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
324. 20.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt K 55/07) dotyczącego ustaw o finansowaniu niektórych szkół wyższych prowadzonych przez Kościół Katolicki.
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2010 r. (sygn. akt S 1/10) dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
323. 20.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 834).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 856).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
322. 8.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 898).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
321. 7.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki 838).
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki 878).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
320. 6.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum (druk senacki 855).
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki 731) – kontynuacja posiedzenia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
319. 6.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk senacki 839).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
318. 6.07.2010 r.
- Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
317. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 898, druki sejmowe nr 1669 i 3035).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 900, druki sejmowe nr 2525, 3005 i 3005-A) .
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2010 r. sygn. akt SK 50/08 dotyczącego ustawy - Kodeks karny skarbowy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
316. 10.06.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
315. 8.06.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 854).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk senacki nr 847)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
314. 1.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 884, druki sejmowe nr 1628, 2998 i 2998-A).
Propozycje poprawek.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
313. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
312. 26.05.2010 r.
- Rozważenie potrzeby podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. dotyczącego ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (sygn. akt K 9/08) - kontynuacja posiedzenia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
311. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 1698, 1789, 2776, 2893, 2893-A) – kontynuacja posiedzenia.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
310. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka (druk senacki nr 857).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
309. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki 761) - kontynuacja posiedzenia.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
308. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki 834).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
307. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki 811).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki 836).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
306. 19.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010 r. sygn. akt P 58/08 dotyczącego ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. sygn. akt P 20/09 dotyczącego ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 stycznia 2010 r. sygn. akt K 9/08 dotyczącego ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. sygn. akt K 1/08 dotyczącego ustawy o Policji.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 marca 2010 r. sygn. akt K 8/08 dotyczącego ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego 2010 r. sygn. akt K 6/09 dotyczącego ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
305. 19.05.2010 r. i 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 1698, 1789, 2776, 2893, 2893-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
304. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 762).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki 863).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
303. 12.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 835).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
302. 12.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk senacki nr 813).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
301. 11.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (druk senacki nr 814).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
300. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW - KOM(201)094.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylająca decyzję ramową 2002/629/WSiSW - KOM(2010)095.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 812).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 837).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 730) – kontynuacja prac.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
299. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 865, druki sejmowe nr 2856 i 2945).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 863; druki sejmowe 2870, 2944).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
298. 29.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 849).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
297. 28.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 747).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
296. 27.04.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923) (druk senacki nr 833).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
295. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (druk senacki nr 849, druki sejmowe nr 2584, 2885 i 2885-A).
-Rozpatrzenie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o Policji. (druk senacki nr 850, druki sejmowe nr 2387 i 2848).
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 09 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. (druk senacki nr 851, druki sejmowe nr 2616 i 2891).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
294. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
293. 8.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010 r. dotyczącego ustawy Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 10/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 lutego 2010 r. dotyczącego ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (sygn. akt K 15/09). (Stenogram w wersji htmlpdf)
292. 26.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 784).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
291. 24.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (cd.) (druk senacki nr 731).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (cd.) (druk senacki nr 743).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 762).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
290. 24.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 744).
289. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r. dotyczącego ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (sygn. akt K 62/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 października 2009 r. dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 6/09).
- Rozpatrzenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 13 maja 2002 r. dotyczącego ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (sygn. akt SK 32/01) oraz z 12 kwietnia 2001 r. dotyczącego ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (sygn. akt K 7/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
288. 10.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 744).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
287. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 731) - kontynuacja prac.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 762) .
(Stenogram w wersji htmlpdf)
286. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 784).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
285. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 747).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
284. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk senacki nr 728) - kontynuacja prac.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
283. 9.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. dotyczącego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (sygn. akt K 7/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 listopada 2009 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (sygn. akt Kp 1/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 stycznia 2010 r. dotyczącego ustawy o partiach politycznych (sygn. akt Kp 6/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2009 r. dotyczącego ustaw o finansowaniu niektórych szkół wyższych prowadzonych przez Kościół Katolicki (sygn. akt K 55/07) - kontynuacja prac .
(Stenogram w wersji htmlpdf)
282. 5.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 782).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
281. 5.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2009 r. dotyczącego ustawy - Prawo o adwokaturze (sygn. akt K 4/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 2009 r. dotyczącego ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (sygn. akt K 7/08).
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 5 listopada 2009 r. dotyczącego ustawy o samorządzie gminnym (sygn. akt S 6/09) podjętego w związku z postanowieniem z dnia 5 listopada 2009 r. (sygn. akt U 9/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 grudnia 2009 r. dotyczącego ustaw o finansowaniu niektórych szkół wyższych prowadzonych przez Kościół Katolicki (sygn. akt K 55/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
280. 18.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
279. 17.02.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 732).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (druk senacki nr 729).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
278. 17.02.2010 r.
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2009 r. (sygnatura akt S 7/09) w związku z wyrokiem z dnia 13 lipca 2009r. dotyczącym ustawy - Kodeks postępowania karnego (sygnatura akt SK 46/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. dotyczącego ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych (sygnatura akt K 35/99).
- Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2008 r. dotyczącego ustawy o ochronie granicy państwowej (sygnatura akt S 4/08) w związku z wyrokiem z dnia 30 września 2008 r. dotyczącym ustawy - Prawo lotnicze (sygnatura akt K 44/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
277. 16.02.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk senacki nr 769).
Stenogram w wersji htmlpdf
276. 4.02.2010 r.
- Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 748)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
275. 3.02.2010 r.,
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Stenogram w wersji htmlpdf)
274. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
273. 3.02.2010 r.
- Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk senacki 728).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
272. 2.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 2001 i 2607; druk senacki 752) - c.d.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
271. 28.01.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk senacki 733).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
270. 28.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druki nr 2001 i 2607).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druki nr 2365, 2368 i 2589).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druk senacki 632)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druki nr 1854 i 2115).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
269. 28.01.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki 730)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki 743)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki 731).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie (druk senacki 380) - c.d.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
268. 12.01.2010 r.
13.01.2010 r.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 748).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
267. 11.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 października 2009 r. dotyczącego ustawy - Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt Kp 4/09).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2007 r. oraz postanowienia sygnalizacyjnego z dnia 4 marca 2008 r. dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (sygn. akt K 26/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2009 r. dotyczącego ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (sygn. akt P 88/08).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
266. 17.12.2009 r.
- Ponowne rozpatrzenie projektu apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
265. 16.12.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721) - c.d.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych (druk senacki nr 722) - c.d.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
264. 15.12.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych (druk senacki nr 722).
263. 15.12.2009 r.
- Podsumowanie dwuletniej działalności Komisji Ustawodawczej.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 czerwca 2009 r. dotyczącego ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (sygn. akt K 54/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2009 r. dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 28/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2000 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze (sygn. akt SK 7/00).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2009 r. dotyczącego ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (sygn. akt P 46/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
262. 3.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45 posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Stenogram w wersji htmlpdf
261. 2.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
260. 2.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45 posiedzeniu Senatu do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
259. 1.12.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci (druk senacki nr 707).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
258. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 stycznia 2000 r. dotyczącego ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (sygn. akt P 11/98).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 kwietnia 2009 r. dotyczącego ustawy – Karta Nauczyciela (sygn. akt K 65/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2009 r. dotyczącego ustawy – Prawo budowlane (sygn. akt P 46/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2009 r. dotyczącego ustawy o dyscyplinie wojskowej a także ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (sygn. akt K 31/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 grudnia 2005 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (sygn. akt Kp 3/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lipca 2009 r. dotyczącego ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt K 7/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
257. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk senacki nr 697 (druki sejmowe 2250, 2415) – ciąg dalszy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
256. 25.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy - druk senacki nr 696 (druki sejmowe nr 2223 i 2409).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – druk senacki nr 695 (druki sejmowe nr 1925, 1763, 2178 i 2396).
- Rozpatrzenie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym - druk senacki nr 698 (druki sejmowe nr 1829 i 2414).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw - druk senacki nr 697 (druki sejmowe 2250, 2415).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
255. 20.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego - druk senacki nr 704 (druki sejmowe nr 753, 1724 i 1724-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
254. 18.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 680) - ciag dalszy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
253. 18.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn (druk senacki 708 ) - ciag dalszy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
252. 17.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn (druk senacki 708 ).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
251. 17.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki 652).
250. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki 683; druki sejmowe nr 2064, 2381).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki 682; druki sejmowe nr 2251 i 2382).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
249. 4.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki 677).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
248. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki 614).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
247. 4.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie – ciąg dalszy (druk senacki nr 380).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny – ciąg dalszy (druk senacki nr 627).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
246. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (druk nr 680).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
245. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki 633).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
244. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu Państwa – ciąg dalszy (druk senacki 450).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa (druk senacki 641).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
243. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki 654)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki 655).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
242. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego miedzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Prezesem Rady Ministrów, w przedmiocie określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej w celu reprezentowania stanowiska państwa (sygnatura akt Kpt 2/08)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (sygnatura akt K 45/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczącego ustawy – Kodeks karny wykonawczy (sygnatura akt K 1/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
241. 22.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
240. 20.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (cd.) (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
239. 19.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (druk senacki nr 677, druki sejmowe nr 2212, 2309).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
238. 19.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie – ciąg dalszy (druk senacki nr 380)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 627)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
237. 19.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki (druk senacki 672)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
236. 19.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2005 r. dotyczącego ustawy – Kodeks pracy (sygnatura akt SK 7/03).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. dotyczącego ustawy o Policji (sygnatura akt K 32/04).
- Rozpatrzenie postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r. dotyczącego ustawy o Policji (sygnatura akt S 2/06).
- Rozpatrzenie postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r. dotyczącego ustawy o Policji (sygnatura akt S 2/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sygn. akt SK 12/03).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
235. 7.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe 1021, 1276, 1288, 1289, 1394, 1465, 2298, 2298-A, druk senacki nr 668).
- Rozpatrzenie postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 stycznia 2006 r. dotyczącego ustawy o Policji (sygnatura akt S 2/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. dotyczącego ustawy o Policji (sygnatura akt K 32/04).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2009 r. dotyczącego ustawy o podatku od towarów i usług (sygnatura akt K 36/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r. dotyczącego ustawy - Ordynacja podatkowa (sygnatura akt P 80/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. dotyczącego ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sygnatura akt SK 5/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
234. 7.10.2009 r.
- Pierwsze czytane projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy cd.(druk senacki nr 614).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
233. 6.10.2009 r.
- Pierwsze czytane projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci (druk senacki nr 635).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 659).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 658).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
232. 6.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 613).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
231. 23.09.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 640).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
230. 23.09.2009 r.
- Pierwsze czytane projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 614).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
229. 22.09.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina (druk senacki nr 634).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
228. 22.09.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego (sygnatura akt P 22/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r. dotyczącego ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sygnatura akt K 21/08).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
227. 22.09.2009 r.
- Pierwsze czytane projektu uchwały Senatu w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej (druk senacki nr 643).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
226. 16.09.2009 r.
- Rozpatrzenie uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 648).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
225. 16.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 640).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
224. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 618).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
223. 29.07.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd.)(druk senacki nr 540).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
222. 29.07.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.)(druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
221. 28.07.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli (druk senacki nr 414).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
220. 28.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. dotyczącego ustawy o zarządzaniu kryzysowym (sygn. akt K 50/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2009 r. dotyczącego ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (sygn. akt P 66/07) .
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. dotyczącego ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (sygn. akt K 27/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
219. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 650).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
218. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 618).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe nr 1999, 2129, druk senacki nr 625).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 615).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
217. 16.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 539).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
216. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (sygnatura akt P 11/08).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
215. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
214. 1.07.2009 r.
- Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 36 posiedzeniu plenarnym Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druki sejmowe nr 1851 i 1992, druk senacki nr 581).
- Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 36 posiedzeniu plenarnym Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe nr 1764 i 1825, druk senacki nr 580).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
213. 30.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009r. dotyczącego ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (sygnatura akt K 45/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt K 6/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009r. dotyczącego ustawy - Kodeks pracy (sygnatura akt K 28/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 2005r. dotyczącego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (sygnatura akt SK 10/05).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
212. 30.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druki sejmowe nr 1851 i 1992, druku senacki nr 581). -Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe nr 1764 i 1825, druk senacki nr 580).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
211. 18.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35 posiedzeniu plenarnym Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (druk senacki nr 404).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
210. 17.06.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 561).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
209. 16.06.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 540).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
208. 16.06.2009 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r."(druk senacki nr 536).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
207. 16.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 492).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
206. 28.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 416).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki nr 432).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 352).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
205. 28.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 560).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
204. 28.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 565).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (druk senacki nr 564).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 560).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
203. 27.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie - ciąg dalszy (druk senacki nr 380).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 539).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
202. 26.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
201. 26.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 538).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
200. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2009 r. dotyczący ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (sygn. akt K 53/07)".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
199. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 604).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
198. 14.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) Współtwórcy II Rzeczypospolitej (druk senacki nr 557).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
197. 12.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu Państwa - ciąg dalszy. (druk senacki nr 450).
Stenogram w wersji htmlpdf
196. 12.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 14 marca 2006 r. dotyczącego ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (sygn. akt SK 4/05).
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk senacki nr 537).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
195. 12.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane - ciąg dalszy. (druk senacki nr 404).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
194. 12.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie - ciąg dalszy (druk senacki nr 380).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 534).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
193. 7.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. do projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów - druk senacki 363 - ciąg dalszy.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
192. 7.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r. (sygn. akt K 33/05) dotyczącą ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2009 r. (sygn. akt P 8/09) dotyczącego ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
191. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki nr 432).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 416).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - ciąg dalszy.(druk senacki nr 352).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
190. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk senacki nr 434).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
189. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk senacki nr 492).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
188. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie - ciąg dalszy (druk senacki nr 380).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
187. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. do projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów - kontynuacja posiedzenia z dnia 26 marca 2009 r. (druk senacki nr 367)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
186. 22.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk senacki nr 402)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
185. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji (druk senacki nr 367)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
184. 22.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji za roboty budowlane (druk senacki nr 404)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
183. 21.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r. - kontynuacja posiedzenia z dnia 31 marca 2009 r. (pos. 172), (druk senacki nr 448)
(Stenogram w formacie htmlpdf
182. 21.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu Państwa (druk nr 450)
Stenogram w wersji htmlpdf
181. 20.04.2009 r.
- Zmiana przedstawiciela wnioskodawców do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 403)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
180. 20.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 478)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy -; kontynuacja posiedzenia z dnia 28 stycznia 209 r. (pos. 148.4) (druk senacki nr 348)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 479)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 495)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
179. 20.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 433).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
178. 15.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk senacki 518)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy o systemie oświaty (sygn. akt K 19/07)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (sygn. akt P 17/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy o NIK (sygn. akt K 33/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 listopada 2004 r. dotyczącego ustawy - Prawo o zgromadzeniach (sygn. akt Kp 1/04).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (sygn. akt P 16/08).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
177. 2.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (druk senacki nr 351).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
176. 2.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. pos. Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 165 S).
175. 02.04.2009 r.
- Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej (druk senacki nr 499).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
174. 02.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II (druk senacki nr 512).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
173. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 352).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
172. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r. (druk senacki nr 448).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
171. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk senacki nr 445).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
170. 31.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. dotyczącego ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (sygn. akt K 33/98) - kontynuacja posiedzenia z dnia 3 marca 2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (sygn. akt P 57/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (sygn. akt K 61/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 maja 2006 r. dotyczącego ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (sygn. akt P 18/05).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej (druk senacki nr 499).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji (druk senacki nr 496).

(Stenogram w wersji htmlpdf)
169. 26.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 502) (druki sejmowe nr 1368 i 1723).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 503).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
168. 26.03.2009 r.31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 363).
(Stenogram w wersji htmlpdf
167. 26.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 369).
- Pierwsze czytanie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 401).
- Pierwsze czytanie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 403).
- Pierwsze czytanie o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 380)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
166. 19.03.2009 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
165. 18.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (druk nr 351).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
164. 17.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 364).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki nr 367).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
163. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druki senackie nr 165, 165S).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
162. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu w drugim czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druki senackie nr 444, 444S).
161. 3.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych (sygn. akt K 50/01).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2008r. dotyczącego ustawy - Prawo spółdzielcze (sygn. akt K 12/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 września 2003r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (sygn. akt K 20/02).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r. dotyczącego ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (sygn. akt K 33/98).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
160. 18.02.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
159. 18.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
158. 18.02.2009 r.
- Zmiana przedstawiciela wnioskodawców do projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
157. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu w drugim czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
156. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druki sejmowe 437, 654, 1559).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
155. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe 1393, 1612).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
154. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. dotyczącego ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sygn. akt SK 5/02).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2008 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego (sygn. akt P 30/07)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 stycznia 2000 r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt K 18/99).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
153. 16.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy 12 lutego 2009 r. zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe 1393, 1394, 1612).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
152. 16.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druki sejmowe 437, 654, 1559).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
151. 16.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. dotyczącego ustawy - Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt K 22/99).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2008 r. dotyczącego ustawy - Prawo przewozowe (sygn. akt K 37/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. dotyczący ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sygn. akt SK 6/07)- kontynuacja posiedzenia z dnia 28 stycznia 2009 r.
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o notariacie.
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
150. 5.02.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
149. 28.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2004 r. dotyczący ustawy - Prawo prasowe (sygn. akt P 2/03).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. dotyczący ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt SK 12/99).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2002 r. dotyczący ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (sygn. akt SK 32/01).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2008 r. dotyczący ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (sygn. akt P 2/08).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2008 r. dotyczący ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sygn. akt SK 6/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
148. 28.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, (druk senacki nr 368).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, (druk senacki nr 346).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, (druk senacki nr 347).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy, (druk senacki nr 348).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
147. 15.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 lipca 2003 r. (sygn. akt K 25/01) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07) dotyczący ustawy - prawo lotnicze.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
146. 15.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (druki sejmowe nr 953 i 1460).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
145. 14.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2008 r. (sygn. akt S 3/08) dotyczącego przepisów regulujących zasady wliczania podatku VAT do wynagrodzenia biegłych i innych osób wykonujących czynności im zlecone w postępowaniu przed sądami i innymi organami.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2005 r. (sygn. akt K 38/04) dotyczącego ustawy o języku polskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
144. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
143. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
142. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 24 marca Dniem Pamięci o Polakach ratujących Żydów
(Stenogram w wersji htmlpdf)
141. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach
Stenogram w wersji htmlpdf
140. 8.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (druki sejmowe nr 953 i 1460)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
139. 8.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druki sejmowe nr 1184, 1333)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
138. 8.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. (sygn. akt K 30/02) dotyczącego ustawy o referendum lokalnym;
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia? 18 lipca 2008 r. (sygn. akt P 27/07) dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 lipca 2008 r. (sygn. akt P 41/07) dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2008 r. (sygn. akt K 7/07) dotyczącego ustawy o Policji;
(Stenogram w wersji htmlpdf)
137. 19.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
136. 18.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe nr 901 i 1300)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
135. 18.12.2008 r.
- Zmiana przedstawiciela wnioskodawców do projektu uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
134. 18.12.2008 r.
-Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia 25.rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
133. 17-18.12.2008 r.
-Pierwsze czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
(Stenogram w wersji htmlpdf)
132. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druki sejmowe nr 1130 i 1335)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 859 i 1299
(Stenogram w wersji htmlpdf)
131. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 marca 2006 r. dotyczącego ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw (sygnatura akt K 9/05)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
130. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe nr 901 i 1300)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1183 i 1332)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
129. 3.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
128. 2.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. (sygn. akt K 46/07) dotyczącego ustawy o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 51/07) dotyczącego ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. (sygn. akt P 13/05) dotyczącego ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Stenogram w wersji htmlpdf)
127. 2.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 września 2008 r. (sygn. akt SK 60/05) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2006 r. (sygn. akt K 47/04) dotyczącego ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
(Stenogram w wersji htmlpdf)
126. 2.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 września 2008 r. (sygn. akt SK 40/07) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2008 r. (sygn. akt K 38/07) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
125. 2.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2006 r. (sygn. akt P 18/06) dotyczącego ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2006 r. (sygn. akt K 1/06) dotyczącego ustawy o samorządzie gminnym
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r. (sygn. akt K 5/07) dotyczącego ustawy - Kodeks karny
(Stenogram w wersji htmlpdf)
124. 2.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 9/06) dotyczącego ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych "służb mundurowych"
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 16/06) dotyczącego ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Stenogram w wersji htmlpdf)
123. 27.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
122. 27.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła katolickiego
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
(Stenogram w wersji htmlpdf)
121. 20.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
120. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
119. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
118. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
(Stenogram w wersji htmlpdf)
117. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
116. 18.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kontynuacja posiedzenia z dn. 13 listopada br.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
115. 18.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
(Stenogram w wersji htmlpdf)
114. 18.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
113. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
112. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kontynuacja posiedzenia z dn. 4 listopada br.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
111. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
110. 5.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
109. 4.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
108. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
107. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
106. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
105. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. dotyczącego ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (sygn. akt K 23/07)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
104. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
103. 4.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
102. 4.11.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
101. 29.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
100. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r. dotyczącego ustawy - Kodeks karny (sygn. akt SK 43/05).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
99. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygn. akt P 37/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2008 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego (sygn. akt SK 17/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r. dotyczącego ustawy o związkach zawodowych (sygn. akt P 50/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. dotyczącego ustawy - Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt P 4/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
96. 16.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Stenogram w formacie htmlpdf)
95. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r. (sygn. akt K 4/07) dotyczący ustawy - Prawo o notariacie
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 19 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 23/07) dotyczącego ustawy - Kodeks pracy
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2008 r. (sygn. akt SK 20/07) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 15.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia 30 rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
(Stenogram w wersji htmlpdf)
92. 15.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości bytu Państwa Polskiego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt P 8/07) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 42/07) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego
- Rozpatrzenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 34/06) dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 26/06) dotyczący ustawy o Kodeks karny skarbowy
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008 r. (sygn. akt SK 25/06) dotyczącego ustawy - Kodeks karny wykonawczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90. 14.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
89. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Karny o niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88. 14.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
87. 25.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2007 r. (sygn. akt K 18/06) dotyczący ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2008 r. (sygn. akt K 57/06) dotyczący ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - z dnia 26 listopada 2007 r. (sygn. akt P 24/06) dotyczący ustawy - Ordynacja podatkowa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86. 25.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy.
85. 25.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
84. 25.09.2008 r.
-Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. - c.d.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
83. 25.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (celowość podjęcia inicjatywy) z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. akt K 6/05) dotyczący ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82. 24.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - z dnia 1 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 77/06) dotyczący ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego - z dnia 20 maja 2008 r. (sygn. akt P 18/07) dotyczący ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. (sygn. akt K 40/07) dotyczący ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjneg z dnia 20 lutego 2008 r. (sygn. akt K 30/07) dotyczący ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81. 24.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 24.09.2008 r.
- Dyskusja na temat propozycji wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79. 24.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (cd.)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
78. 24.09.2008 r.
-Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
77. 23.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76. 23.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2008 r. (sygn. akt K 32/05) dotyczący ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. akt SK 3/07) dotyczący ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75. 6.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 16/07) dotyczącego kodeksu etyki lekarskiej i ustawy o izbach lekarskich
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 8/04) dotyczącego ustawy o kontroli skarbowej
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74. 6.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (druk nr 206).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73. 5.08.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy -Prawo o notariacie (druk nr 217).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
72. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 208).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
71. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 177).
70. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 165).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk nr 168).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk nr 202).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
67. 24.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
66. 22.07.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
65. 10.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku TK z dnia 8 października 2008 r. (K 20/07) dotyczacego ustawy o ochronie ie zabytków i opiece nad zabytkami
(Stenogram w wersji htmlpdf)
64. 9.07.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63. 9.07.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62. 9.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2007 r. dotyczącego ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (sygnatura akt K 39/07)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks pracy (sygnatura akt SK 18/05)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
61. 9.07.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Stenogram w wersji htmlpdf)
60. 1.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. dotyczącego ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (sygnatura akt SK 49/05) (przedwojenne obligacje skarbowe).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r. dotyczącego ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (sygnatura akt SK 7/06) (asesor sądowy).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 26.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącego ustawy - Prawo budowlane (sygnatura akt P 37/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2007 r. dotyczącego ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (sygnatura akt P 43/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2007 r. dotyczącego ustawy - Prawo wodne (sygnatura akt K 36/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. dotyczącego:
1) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
2) ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
3) ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (sygnatura akt SK 16/05).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 25.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
57. 24.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
56. 24.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 24.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2007 r. dotyczącego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe (sygnatura akt SK 57/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt SK 3/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (sygnatura akt P 39/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
54. 24.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sygnatura akt P 10/07).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53. 24.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2007 r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt P 28/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52. 24.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącego ustawy o pomocy społecznej (sygnatura akt P 42/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51. 24.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych (sygnatura akt P 28/07) oraz postanowienia sygnalizacyjnego z dnia 7 listopada 2007 r. (S 5/07)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
50. 24.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywającej Polskę do wprowadzenia legalizacji aborcji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49. 5.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
48. 3.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47. 3.06.2008 r.
- Zmiana przedstawiciela wnioskodawców do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
46. 3.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
45. 28.05.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (syg akt SK 39/06)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44. 28.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 14.05.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. cd
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42. 14.05.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu sprawie zmiany Regulaminu Senatu. - kontynuacja
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41. 6.05.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
40. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2007 r . dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania karnego. (sygnatura akt SK 50/06)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2007 r."
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (sygnatura akt SK 61/06)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
37. 25.04.2008 r.
- Zagadnienia statusu ustrojowego asesora sądowego oraz reformy systemu naboru kadr do organów wymiaru sprawiedliwości.
Nagranie video konfernecji wykonane przez NASK
(Stenogram w wersji htmlpdf)
Materiały z posiedzenia Komisji (plik w formacie pdf - 0.85 MB)
36. 25.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 111, druki sejmowe nr 81, 173).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
35. 23.04.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Kontynuacja.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
34. 23.04.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33. 11.04.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kontynuacja.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
32. 10.04.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. (cd.)
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (cd.).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31. 9.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 95, druki sejmowe nr 71, 100, 172, do druków 71 i 100).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30. 9.04.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (druk senacki nr 81).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II (druk senacki nr 104).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2007 r. dotyczącego ustawy o gospodarce nieruchomościami (syg. Akt. SK 19/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2007 r. dotyczącego ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (sygnatura akt P 21/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 27.03.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2007r. dotyczącego ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (sygnatura akt P 11/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007r. dotyczącego ustawy - Kodeks cywilny. (sygnatura akt SK 49/05).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 27.03.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27. 5.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do projetu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

26. 4.03.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25. 4.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2007r. dotyczącego ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (sygnatura akt K 25/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 października 2007r. dotyczącego ustawy- Ordynacja podatkowa (sygnatura akt SK 63/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2007r. dotyczącego ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (sygnatura akt SK 4/06) oraz postanowienia sygnalizacyjnego z dnia 7 listopada 2007r. (sygnatura akt S 6/07).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 września 2007r. dotyczącego ustawy o podatku od towarów i usług. (sygnatura akt P 43/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24. 4.03.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 60).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 58).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

23. 28.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 250. Rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

22. 28.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. dotyczącego ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. (sygn. akt P 30/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2007 r. dotyczącego ustawy - Ordynacja podatkowa.(sygn. akt P 20/06).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21. 6.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do projetu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Stenogram w wersji htmlpdf

20. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

19. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Stenogram w wersji htmlpdf

18. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Stenogram w wersji htmlpdf

17. 5.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2007 r. dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (sygn. akt SK 68/06)
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. dotyczącego ustawy o doradztwie podatkowym. (sygn. akt K 42/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 2007 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach rodzinnych. (sygn. akt P 8/06).
Stenogram w wersji htmlpdf

16. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

15. 31.01.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Stenogram w formacie htmlpdf

14. 31.01.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. dotyczącego ustawy o podatku od towarów i usług. ( sygn. akt SK 36/06).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2007 r. dotyczącego ustawy o samorządzie gminnym. ( sygn. akt P 19/04).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. dotyczącego ustaw określających terminy składania oświadczeń majątkowych ( ustawa - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawa o samorządzie gminnym. ( sygn. akt K 8/07).
Stenogram w wersji htmlpdf

13. 31.01.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Stenogram w formacie htmlpdf

12. 16.01.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich.
Stenogram w wersji htmlpdf

11. 15.01.2008 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. dotyczącego ustawy - Kodeks cywilny. (sygnatura akt K 9/04).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2007r. dotyczącego ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Policji oraz ustawy o Służbie Celnej. (sygnatura akt K 47/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2006r. dotyczącego ustawy - Kodeks karny. (sygnatura akt P 3/06).
Stenogram w wersji htmlpdf

10. 19.12.2007 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2007 r. dotyczącego ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (sygnatura akt K 40/04).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006r. dotyczącego ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (sygnatura akt P 31/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2006r. dotyczącego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sygnatura akt SK 51/06).
Stenogram w wersji htmlpdf

9. 18.12.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 12).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk senacki nr 14).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

8. 18.12.2007 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf

7. 18.12.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, (druk senacki nr 13).
Stenogram w wersji htmlpdf

6.

28.11.2007 r.
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2006r. , dotyczącego ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. (sygn. akt SK 19/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006r., dotyczącego ustawy o pomocy społecznej.(sygn. akt K 30/05).
- Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007r., dotyczącego ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.(sygn. akt P 45/06).
Stenogram w wersji htmlpdf

5. 28.11.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały okolicznościowej w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego.
Stenogram w wersji htmlpdf

4. 27.11.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Stenogram w wersji htmlpdf

3. 27.11.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o doradcach podatkowych.
Stenogram w wersji htmlpdf


2. 22.11.2007 r.
- Szkolenie nt. wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat RP.
Stenogram w wersji htmlpdf

1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf