Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 1.03.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

(do 31 grudnia 2008 r. Komisji Praw Człowieka i Praworządności)

(wraz z ich tematyką)


319. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf
318. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
317. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
316. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
315. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
314. 8.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk senacki nr 1341, druki sejmowe nr 4259, 4485 i 4485-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 1352, druki sejmowe 4434, 4555 i 4555-A).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (cd.) (P-03/2011).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uprawnień rad gmin do różnicowania stawek podatku od nieruchomości (P-08/2011).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia dnia 29 września "Ogólnopolskim Dniem Wychowania Przedszkolnego" (P-09/2011).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę finansowanie partii politycznych (P-10/2011).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia do podmiotów uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego z ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych pedagogów i wychowawców zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy (P-11/2011).
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w VII kadencji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
313. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk senacki nr 1334, druki sejmowe nr 4044 i 4503).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 1340, druki sejmowe nr 4464 i 4483).
- Rozpatrzenie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (druk senacki nr 1359, druki sejmowe nr 4528, 4615 i 4615-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk senacki nr 1348, druki sejmowe nr 4527 i 4562).
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Zielonej księgi: Zwiększenie wzajemnego zaufania w ramach europejskiej przestrzeni sądowej - Zielona księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności" - COM(2011)327.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
312. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 1353, druki sejmowe nr 3401, 4496 i 4496-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk senacki nr 1358, druki sejmowe nr 4583 i 4619).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1342, druki sejmowe nr 4332, 4497 i 4497-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1335, druki sejmowe nr 3961 i 4495).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
311. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
310. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
309. 3.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki nr 1327, druki sejmowe nr 4171, 4446 i 4446-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
308. 2.08.2011 r.
- Wniosek dotyczący projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i prawa do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu – COM(2011)326.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
307. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1301, druki sejmowe nr 4281, 4280, 4414 i 4414-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1302, druki sejmowe nr 4227, 4426 i 4426-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – (druk senacki nr 1305, druki sejmowe nr 3765, 3859, 4131, 4352, 4449 i 4449-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
306. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk senacki nr 1328, druki sejmowe nr 4342, 4399 i 4399-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
305. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach” (druk senacki nr 1312 , druki sejmowe nr 4394 i 4458).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
304. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 1296, druki sejmowe nr 4262, 4289 i 4289-A).
- Rozpatrzenie informacji o działalności Policji (druk senacki nr 1286).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
303. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych ustaw.

(Stenogram w wersji htmlpdf)
302. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy-Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
301. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe.
(Stenogram w wersji htmlpdf
300. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
299. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 1288, druki sejmowe nr 3362 i 3865).
- Pierwsze czytanie projektu i ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1257).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych (druk senacki nr 1266).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
298. 21.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1283, druki sejmowe nr 3655, 3361, 4330).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
297. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1271, druki sejmowe nr 3902 i 4239).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 1275, druki sejmowe nr 4254 i 4310).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk senacki nr 1274, druki sejmowe nr 4150 i 4309).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
296. 20.07.2011 r.
- Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2010 roku petycji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
295. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011" (druk senacki nr 1226).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
294. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie informacji Prokuratora Generalnego o łącznej licznie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 1267).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
293. 6.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
292. 5.07.2011 r.
- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw - COM(2011)275.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych - COM(2011)276.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
291. 5.07.2011 r.
- Rozpatrzenie Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 roku(druk senacki nr 1236).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
290. 5.07.2011 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych (cd.) (P-02/2011)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zmianę ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w zakresie wydłużania okresu pozwolenia użytkowania dla tymczasowych obiektów budowlanych (P-05/2011).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany prędkości na autostradach i drogach ekspresowych (P-07/2011).
- Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
289. 16.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk senacki nr 1246, druki sejmowe nr 3904 i 4232).
- Rozpatrzenie petycji mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (cd.) (P-04/2011)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (cd.) (P-19/2010)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu podniesienie kwoty renty socjalnej (cd.) (P-21/2010)
- Podjęcie prac nad przygotowaniem sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2010 roku petycji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
288. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
287. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
286. 14.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 1255, druki sejmowe nr 4274 i 4294).
- Rozpatrzenie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 1162).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
285. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1234, druki sejmowe nr 2800, 4181, 4181-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1229, druki sejmowe nr 3063, 1856 i 4088).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
284. 8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2010 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela" (druk senacki nr 1161)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
283. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1194)
(Stenogram w formacie htmlpdf) (Stenogram w wersji htmlpdf)
282. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1173)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1193)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 1182)
(Stenogram w wersji htmlpdf).
281. 1.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 1221, druki sejmowe nr 3657 i 4017)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (cd.) (P-03/11).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (cd.) (P-04/11)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (cd.) (P-16/10).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie kwot wolnych od egzekucji prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (P-06/11).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
280. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77 posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
(Stenogram w wersji htmlpdf).
279. 25.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 1201)
(Stenogram w wersji htmlpdf).
278. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1209, druki sejmowe nr 3901 i 4023).
- "Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 1207, druki sejmowe nr 3723 i 4089).
- "Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 1203 druki sejmowe nr 3940 i 4070).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 1210, druki sejmowe nr 3311, 4015).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
277. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010 (druk senacki nr 1195). - Rozpatrzenie Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2010 roku (druk senacki nr 1178).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
276. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie informacji oświatowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
275. 11.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich - KOM(2011) 127 (druk senacki nr 1200).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
274. 4.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1186, druki sejmowe nr 3832, 3997).
- Rozpatrzenie ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk senacki nr 1187, druki sejmowe nr 3858, 3958).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1189, druki sejmowe nr 3833, 4069).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
273. 28.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
272. 27.04.2011 r.
- Spotkanie z delegacją Komisji ds. Petycji Bundestagu'
(Stenogram w wersji htmlpdf)
271. 19.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1164, druki sejmowe nr 2613 i 3975).
- Rozpatrzenie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 1169, druki sejmowe nr 3364 i 3949 i 3949-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1165, druki sejmowe nr 3420, 3980 i 3980-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
270. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
269. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o petycjach.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
268. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
267. 13.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
266. 13.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf
265. 12.04.2011 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/10).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady: 1) zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, 2) uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (cd.) (P-11/10.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
264. 27.04.2011 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych – KOM(2011) 126).
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich– KOM(2011) 127.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
263. 7.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1157, druki sejmowe nr 3755 i 3979).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1158, druki sejmowe nr 3236 i 3948).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1170, druki sejmowe nr 3989, 4013 i 4013-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1171, druki sejmowe nr 3990, 4014 i 4014-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
262. 7.04.2011 r.
- Spotkanie z Dyrektorem Agencji Praw Podstawowych Mortenem Kjaerumem.
261. 7.04.2011 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego dla otrzymania zasiłku rodzinnego (cd.) (P-16/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (cd.) (P-19/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany zasady waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z procentowej na kwotową (cd.) (P-17/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie wymiaru zasiłku opiekuńczego dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym (P-01/2011).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu podniesienie renty socjalnej (P-21/2010).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
260. 29.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (druk senacki nr 1152, druki sejmowe nr 2921 i 3953)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia zasad wykonania zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawców przestępstw i wykroczeń (c.d.) (P-20/2010)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie organów emerytalno-rentowych do informowania świadczeniobiorców o tych zmianach w obowiązującym prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego indywidualnego świadczenia (P-04/2011)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zabezpieczenia prawa inwestora do skargi na system rekompensat (P-03/2011)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych (P-02/2011)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
259. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
258. 16.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci i kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück (druk senacki nr 1145).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
257. .03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich (druk senacki nr 1068).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
256. 15.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o petycjach (druk senacki nr 1036).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
255. 10.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (druk senacki nr 1121, druki sejmowe nr 3780 i 3830).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1131, druki sejmowe nr 3305 i 3851)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 1127, druki sejmowe nr 3722 i 3856)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 1123, druki sejmowe nr 3553 i 3823).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
254. 3.03.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w związku z 66. rocznicą wyzwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbruck.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
253. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na wniosków 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na wniosków 71. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
252. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
251. 1.03.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w związku z 66. rocznicą wyzwolenia kobiecego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.
- Rozpatrzenie petycji dot. uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/10),
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady: 1) zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, 2) uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (cd.) (P-11/10)
- Rozpatrzenie petycji dot. nowelizacji ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (P-08/2010),
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w części - Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (cd.) (P-15/10)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
250. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1038)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
249. 24.02.2011 r.
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej księgi: Ograniczenie formalności administracyjnych w stosunku do obywateli – swobodny przepływ dokumentów urzędowych i uznawanie skutków powodowanych przez akty stanu cywilnego” – KOM(2010) 747.
- Wyrażenie opinii o kandydatach na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1107, druki sejmowe nr 2116, 3018, 3759)
- Rozpatrzenie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe (druk senacki nr 1111, druki sejmowe nr 1277, 3675, 3675-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
248. 7.02.2011 r.
- Posiedzenie seminaryjne pt. "Wolność zrzeszania się".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
247. 4.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1102, druki sejmowe nr 3363 i 3811).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
246. 4.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1101, druki sejmowe nr 3813 i 3840 ).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
245. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
244. 03.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
243. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 1087, druki sejmowe nr 3241, 3304, 3599 i 3769).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
242. 2.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 1087, druki sejmowe nr 3241, 3304, 3599 i 3769).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
241. 2.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk senacki nr 1086, druki sejmowe nr 3597 i 3774). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 1085, druki sejmowe nr 3187 i 3715).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
240. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
239. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
239. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
(Stenogram w wersji htmlpdf)
238. 25.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (druk senacki nr 1045)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
237. 25.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywtelskich (druk senacki nr 1075)
(Stenogram w wersji htmlpdf
236. 25.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 1079, druki sejmowe nr 2915 i 3641)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
235. 20.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1079, druki sejmowe nr 2915 i 3641)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 1080, druki sejmowe nr 2985, 3714)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
234. 20.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk senacki nr 1081, druki sejmowe nr 3277 i 3717)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
233. >12.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
232. 11.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
231. 11.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1012). - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1037).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
230. 04.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 1071, druki sejmowe nr 3678 i 3697) i 3672-A). - Rozpatrzenie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk senacki nr 1069, druki sejmowe nr 1407, 3274 i 3274-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
229. 03.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sąd Najwyższy; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Konstytucyjny; Rzecznik Praw Obywatelskich; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; Sądy powszechne; Sprawiedliwość; Sprawy wewnętrzne; Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; Krajowa Rada Sądownictwa; Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, a także plany finansowe: Funduszu Wsparcia Policji; Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego; Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej; Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy; Funduszu Wsparcia Straży Granicznej (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
228. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
227. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
226. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
225. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja do Parlamentu Europejskiego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
224. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
222. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja do Parlamentu Europejskiego(cd.) (druk senacki nr 1065, druki sejmowe nr 2713, 3577, 3577-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
223. 13.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki 1052, druki sejmowe 1568, do druku 1568, 3578, do druku 3578, 3578-A),
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1053, druki sejmowe nr 3586, do druku nr 3586, 3624, 3624-A, do druku 3624-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
222. 9.12.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu wprowadzenie obowiązku wykonywania przez skazanych pracy społecznie użytecznej na rzecz państwa (P-18/2010),
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zasady waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z procentowej na kwotową (P-17/2010),
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zwiększenie pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi (P-19/2010),
- Rozpatrzenie petycji podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ujednolicenia zasad wykonania zakazu prowadzenia pojazdów wobec sprawców przestępstw i wykroczeń (P-20/2010).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk senacki nr 1041, druki sejmowe nr 3207, 3510),
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk senacki nr 1054, druki sejmowe nr 3568, 3592, do druku 3592),
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja do Parlamentu Europejskiego (druk senacki nr 1065, druki sejmowe nr 2713, 3577, 3577-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja do Parlamentu Europejskiego(cd.) (druk senacki nr 1065, druki sejmowe nr 2713, 3577, 3577-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
221. 25.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Stenogram w wersji htmlpdf
220. 24.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
219. 24.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny skarbowy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
218. 23.11.2010 r.
- Reprywatyzacja i roszczenia obywateli wobec Skarbu Państwa
(Stenogram w wersji htmlpdf)
217. 19.11.2010 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji - część 15 - Sądy powszechne, część 37 - Sprawiedliwość, część 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, część 42 - Sprawy wewnętrzne, część 43-Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne (druk sejmowy nr 3429)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (cd.) (P-9/2009)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/09)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla otrzymywania zasiłku rodzinnego (P-16/10)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
216. 18.11.2010 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji - część 05-Naczelny Sąd Administracyjny, część 04-Sąd Najwyższy, część 08-Rzecznik Praw Obywatelskich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
215. 18.11.2010 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji - część 57 - Agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego, część-59 - Agencja Wywiadu, część -56- Centralne Biuro Antykorupcyjne (druk sejmowy nr 3429).
214. 10.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1021, druki sejmowe nr 3423 i 3481). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki 1026, druki sejmowe nr 2987, 3402, 3402-A). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk senacki nr 1015, druki sejmowe nr 3349, 3505). - Rozpatrzenie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk senacki nr 1022, druki sejmowe nr 3386, 3541).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
213. 04.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
212. 04.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji. - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
211. 29.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (druk senacki nr 1004, druki sejmowe 3017, 3455).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
210. 29.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 1008, druki sejmowe nr 3170 i 3439). - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy (druk senacki nr 936).
Stenogram w wersji htmlpdf
209. 28.10.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ochrony prawnej najemców i zasady wykupu mieszkań zakładowych (cd.) (P-07/10.) - Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (cd.) (P-08/10). - Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za ofiary represji, osoby które podlegały represjom w latach 1957-1989 oraz podjęcia prac nad usystematyzowaniem uprawnień kombatantów (P-12/10). - Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia wymogu posiadania specjalistycznych uprawnień zawodowych przez władze i kadrę kierowniczą spółdzielni mieszkaniowych (P-13/10). - Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zasad obliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego (P-14/10). - Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego w części - Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (P-15/10).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
208. 21.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Stenogram w wersji htmlpdf)
207. 20.10.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
(Stenogram w wersji htmlpdf)
206. 14.10.2010 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela".
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (P-9/2009) (cd.)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w art.. 22 Kodeksu pracy, które mogą być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę o kandydatach do pracy i pracownikach (P-09/2010) (cd.)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
205. 6.10.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uznania za okresy składkowe pozostawanie bez pracy wskutek represji politycznych (1956-1989), (cd.) (P-10/2010)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/2009)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ustanowienie podstawy prawnej określającej zasady: zwrotu lasów przejętych na własność Skarbu Państwa na podstawie dekretu PKWN z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, uregulowania stosunków własnościowych naruszonych przez wykonanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (cd.) (P-11/2010)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
204. 6.10.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym - KOM(2010)392.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
203. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
202. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62 posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
201. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
200. 11.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o ewidencji ludności.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
199. 11.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
198. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 949, druki sejmowe nr 2266, 3271).
- Rozpatrzenie ustawy o ewidencji ludności (druk senacki nr 960, druki sejmowe nr 1371, 2670, 2670-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie (druk senacki nr 953, druki sejmowe nr 3113, 3297, 3297-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
197. 6.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 935).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
196. 5.08.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ochrony prawnej najemców i zasad wykupu mieszkań zakładowych (P-7/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (P-08/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie rozszerzenia katalogu danych osobowych zawartych w Kodeksie pracy, które mogą być ustawowo przetwarzane przez pracodawcę o kandydatach do pracy i pracownikach (P-09/2010).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
195. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (c.d.) (druk senacki 838).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
194. 4.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o dowodach osobistych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
193. 4.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiegi i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych - sygnatura Rady 9288/10
(Stenogram w wersji htmlpdf)
192. 3.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (c.d) (druk senacki nr 878).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (cd.) (druk senacki nr 838).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 920).
Stenogram w wersji htmlpdf
191. 3.08.2010 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. Oraz rekomendacje na 2010r. (druk senacki nr 876Z).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
190. 29.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o dowodach osobistych (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 2917, 3199, 3199-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 928, druki sejmowe nr 3107, 3196)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 938, druki sejmowe nr 2738, 3016, 3201).
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania państwowego funduszu Kombatantów (cd.) (P-12/09)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony lokatorów (c.d) (P-04/10).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
189. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
188. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60.posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
187. 15.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 909, druki sejmowe nr 2899, 3076).
- Rozpatrzenie ustawy ochronie informacji niejawnych (druk senacki nr 915, druki sejmowe nr 2791, 3154).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
186. 7.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 838).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 878).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
185. 6.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum (druk senacki nr 855).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (cd.) (druk senacki nr 731).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
184. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów (cd.) (P-12/09).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu (cd.) (P-10/09).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony lokatorów (cd.) (P-04/10).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (cd.) (P-01/10)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany zasad przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych i internowanych w stanie wojennym (P-5/2010).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego (P-06/2010).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
183. 24.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 905, druki sejmowe nr 2878, 3020).
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 roku".
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2009 r."
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2009".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
182. 8.06.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
181. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
180. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (c.d) (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 1698, 1789, 2776, 2893).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 (P-03/2010).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wzmocnienia ochrony lokatorów (P-04/2010)
- Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
179. 19.05.2010 r.
- Podjęcie prac nad przygotowaniem sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję petycji
(Stenogram w wersji htmlpdf)
178. 19.05.2010 r. i 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 1698, 1789, 2776, 2893).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
177. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Stenogram w wersji htmlpdf)
176. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
175. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku (druk senacki nr 841).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - druk senacki nr 863 (druki sejmowe 2870, 2944).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (druk senacki nr 866), (druki sejmowe nr 2855 i 2946).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
174. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW - KOM(201)094.
- Rozpatrzenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylająca decyzję ramową 2002/629/WSiSW - KOM(2010)095.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 812).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 837).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 730)- kontynuacja prac).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
173. 6.05.2010 r.
- Wizyta w Centrum Monitorowania Skazanych.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 859, druk sejmowy nr 2977) .
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej, P-13/09, (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów, P-12/09, (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu, P-10/09 - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. zmiany art.13 ust.2 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, P-15/09 (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. ustawowego poszerzenia katalogu formacji walki zbrojnej walczących w latach 1939-1945 o niepodległość Polski, P-17/09, (c.d.).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa, P-01/2010.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu naprawienie krzywd wyrządzonych pracownikom byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej w procesie przemian ustrojowych, P-02/2010.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
172. 27.04.2010 r.
- Wyrażenie opinii w sprawie zgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)- COM(2010) 061.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 850, druki sejmowe nr 2387 i 2848).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 851, druki sejmowe nr 2616, 2891).
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
171. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
170. 8.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
169. 7.04.2010 r.
- Wyrażenie opinii w sprawie kandydatów do składu Krajowej Rady Prokuratorów.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki sejmowe nr 2684 i 2797, 2797-A), druk senacki nr 831.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. (druki sejmowe nr 2711, do druku 2711, 2836, 2836-A), druk senacki nr 829.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2010 roku ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (druki sejmowe nr 2625, do druku 2625, 2847, 2847-A), druk senacki nr 815.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej, P-13/09, - kontynuacja prac.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
168. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. ulgi dla studentów studiów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego, P-02/09 – kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób - - Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów, P-12/09 - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości, P-14/09 - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej, P-09/09 - kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws zmiany nazw ulic będących symbolami komunizmu, P-10/09 – kontynuacja prac.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (cd.) (P-13/09)
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia nowego święta państwowego związanego z rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu, obchodzonego 4 czerwca (cd.) (P-16-09)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
167. 24.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 731) – kontynuacja prac.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 743).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 762).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
166. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2806, 2828).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
165. 10.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (cd.) (druk senacki nr 731).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 762).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
164. 4.03.2010 r.
9.03.2010 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy Trybunale Stanu (druk senacki nr 779, druki sejmowe nr 2213, 2335, 2464).
- Rozpatrzenie ustawy o Służbie Więziennej (druk senacki nr 795, druki sejmowe nr 2062, 2710, 2710-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
163. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie petycji dot. ulgi dla studentów studiów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (P-02/09) - c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podniesienia rangi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów (P-12/09) – c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości (P-14/09) – c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (P-P-09/09) - c.d.
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws. zmiany nazw uli będących symbolami komunizmu (P-10/09) – c.d
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (P-13/09) – c.d.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
162. 4.02.2010 r.
- Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża
(Stenogram w wersji htmlpdf)
161. 4.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. (druk senacki nr 768, druki sejmowe nr 2615, 2631)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
160. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komornikach
(Stenogram w wersji htmlpdf)
159. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Stenogram w wersji htmlpdf)
158. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
157. 28.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska - druk senacki nr 754, (druki sejmowe nr 1854, do druku nr 1854, 2115, do druku nr 2115, 2601)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych - druk senacki nr 750. (druki sejmowe nr 2480, 2581)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - druk senacki nr 752. (druki sejmowe nr 2001, do druku nr 2001, 2607)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - druk senacki nr 751. (druki sejmowe nr 1810, 2606, 2606-A)
- Rozpatrzenie petycji dot. nowelizacji ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (P-15/09).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia nowego święta państwowego związanego z rocznicą pierwszych, częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu, obchodzonego 4 czerwca (P-16-09).
- Rozpatrzenie petycji dot. ustawowego poszerzenia katalogu formacji walki zbrojnej walczących w latach 1939-1945 o niepodległość Polski (P-17/09).
- Rozpatrzenie petycji dot. podjęcia inicjatywy ustawodawczej ws. ustanowienia samorządu gospodarczego dla środowiska mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (P-18/09).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
156. 28.01.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie - druk nr 380 - kontynuacja prac.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji - druk nr 731.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - druk nr 743.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji - druk nr 730
(Stenogram w wersji htmlpdf)
155. 13.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
154. 12.01.2010 r.
13.01.2010 r.

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża (druk senacki nr 748).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
153. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
152. 17.12.2009 r.
- Ponowne rozpatrzenie projektu apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721O)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
151. 16.12.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721) c.d.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych (druk senacki nr 722) c.d.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
150. 15.12.2009 r.
- Zakończenie prac nad petycją dotyczącą uchylenia art.. 5 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (P-01/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej obowiązku opłacania wielokrotnej składki od przychodów uzyskanych z różnych tytułów w ramach tej samej działalności gospodarczej (P-11/09)
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podniesienia rangi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz reaktywowania Państwowego Funduszu Kombatantów (P-12/09),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej sprawie złożenia hołdu żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego prześladowanym, aresztowanym i skazanym w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej (P-13/09),
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przywrócenie inwalidom wojennym prawa do pobierania dwóch świadczeń (renty i emerytury) w pełnej wysokości (P-14/09).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
149. 15.12.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża (druk senacki nr 721).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych (druk senacki nr 722).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
148. 9.12.2009 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego - kontrola zasady pomocniczości COM(2009)154.
147. 2.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
146. 2.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
145. 26.11.2009 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: część 42-Sprawy wewnętrzne, część 43-Wyznania Religijne oraz Mniejszości narodowe i Etniczne, część 15 - Sądy Powszechne, część 37 - Sprawiedliwość.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
144. 26.11.2009 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: część 57 - ABW, część 59 -AW, część 56 -CBA.
143. 25.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 704, druki sejmowe nr 753, 1724 i 1724-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk senacki nr 705, druki sejmowe nr 2072, 2157 i 2157-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 695, druki sejmowe nr 1925, do druku 1925, 1763, do druku 1763, 2178, do druku 2178 i 2396).
- Rozpatrzenie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (druk senacki nr 698, druki sejmowe nr 1829 i 2414).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 697, druki sejmowe 2250, do druku 2250, 2415, do druku 2415).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
142. 25.11.2009 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: część 05 - NSA, część 10 GIODO, część 06 - TK, część 08 - RPO, część 04 - SN, część 13 - IPN, część 54 - UdsKiOR, część 52 - KRS.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
141. 18.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 688).
140. 18.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (druk senacki nr 702).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
139. 12.11.2009 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej wznowienia nadawania Krzyża Armii Krajowej (P-09/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmian nazw ulic będących symbolami komunizmu (P-10/09).
- Wyrażenie opinii w sprawie kandydatów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (druk senacki 702, druki sejmowe nr 2376, 2434, 2434-A).
- Rozptrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 706, druki sejmowe nr 1740, 2433).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
138. 5.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 682, druki sejmowe nr 2251 i 2382).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 683, druki sejmowe nr 2064, do druku 2064, 2381).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005r. (druk senacki nr 691, druki sejmowe nr 2256 i 2383).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję (druk senacki nr 681, druki sejmowe nr 1512, 2164).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
137. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (druk senacki nr 677).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
136. 4.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 380) - kontynuacja prac.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 627).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
135. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 654).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 655).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
134. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 roku" (druk senacki nr 612).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
133. 29.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (druk senacki nr 677, druki sejmowe nr 2212 i 2309).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 688, druki sejmowe nr 2364, 2397 i 2397-A).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (P-07/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany systemu oświaty.
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
132. 22.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 668).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
131. 19.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (cd.) (druk senacki nr 380).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 627).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
130. 15.10.2009 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej ulgi dla studentów III stopnia (doktorantów) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (P-02/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej nowelizacji kodeksu karnego.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej świadczenia pieniężnego dla osób represjonowanych (P-04.09.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej waloryzacji rent i emerytur byłych żołnierzy zawodowych (P-05/09).
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług związanych z kulturą (P-05/09).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 656, druki sejmowe nr 2265, 2303).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 658, druki sejmowe nr 2177, 2311.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 659, druki sejmowe 2267, 2324).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 668, druki sejmowe 2298, 2298-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
129. 23.09.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 640).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
128. 16.09.2009 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uchylenia art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
127. 16.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 640, druki sejmowe nr 2075, 2186 i 2186-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
126. 9.09.2009 r.
- Przeprowadzenie projektu pilotażowego dotyczącego kontroli zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumacza ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, COM (2009)338.
Stenogram w wersji htmlpdf
125. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 39 posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 618).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
124. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie petycji dotyczącej uchylenia art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
123. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 39.posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura ochrony Rządu w latach 2007-2009" (druk senacki nr 611).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
122. 24.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 625, druki sejmowe nr 1999, 2129).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 615, druk sejmowy nr 2073, 2158).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (druk senacki nr 611, druki sejmowe nr 2061, 2132).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 620, druki sejmowe nr 2071, 2146).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 618, druki sejmowe nr 131, 617).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
121. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 36. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163, 2190 i 2190-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
120. 16.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 36. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
119. 8.07.2009 r.
- Rozpatrzenie "Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku" (druk senacki nr 576).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 593, druki sejmowe nr 509, 833, 1562 oraz 2004).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
118. 1.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 35. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 581).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 35. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 580).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
117. 25.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druki sejmowe nr 1764,1825, druk senacki nr 580).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druki sejmowe nr 1851, 1992, druk senacki nr 581).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
116. 16.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 34 posiedzenia Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 492).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
115. 02.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 567).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
114. 28.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 567).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
113. 27.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
112. 27.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 539).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
111. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk senacki nr 568).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach (druk senacki nr 569).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
110. 21.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 604).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
109. 13.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 547).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
108. 12.05.2009 r.
- Rozpatrzenie "Informacji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu" (druk senacki nr 511).
- Rozpatrzenie "Informacji Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela" (druk senacki nr 531).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
107. 12.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie- c.d. (druk senacki nr 380).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy oz mianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 534).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
106. 7.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 363).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
105. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk senacki nr 544).
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 547).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
104. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 492).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
103. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku" (druk senacki nr 530).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
102. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - c.d. posiedzenia
(Stenogram w formacie htmlpdf)
101. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 363).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
100. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw(druk senacki nr 532).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
99. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 31. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (druk senacki nr 524).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk senacki nr 523).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 20.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 479).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 478).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 348).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 495).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
96. 20.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 433).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 17.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 roku (druk senacki nr 519).
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej j oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 532).
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 roku o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (druk senacki nr 524).
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk senacki nr 523).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 02.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych (druk senacki nr 351).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk senacki nr 445).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
92. 26.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk senacki nr 508).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 26.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 502).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 503).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90. 26.03.2009 r.31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 363).
(Stenogram w wersji htmlpdf
89. 26.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 369).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 401).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 403).
-Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie (druk senacki nr 380).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88. 18.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 474).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
87. 18.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych(druk senacki nr 351).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86. 11.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk senacki nr 474).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (druk senacki nr 467).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw(druk senacki nr 468).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
85. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
.
84. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
83. 3.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 473).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82. 25.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
- Omówienie trybu pracy nad petycjami.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81. 18.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
78. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
77. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76. 16.02.2009 r.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 12 lutego 2009 roku ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75. 12.02.2009 r.
- Spotkanie z przedstawicielami ambasady Republiki Kazachstanu w Polsce poświęcone omówieniu perspektyw współpracy między Kazachstanem a Polską w zakresie praw człowieka i reform demokratycznych.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy-Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74. 28.01.2009 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
- Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
- Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73. 15.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
72. 14.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
71. 8.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. (Stenogram w wersji htmlpdf)
70. 8.01.2009 r.
13.01.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69. 8.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68. 18.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
67. 17-18.12.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
(Stenogram w wersji htmlpdf)
66. 11.12.2008 r.
-Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji
(Stenogram w wersji htmlpdf)
65. 3.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
64. 26.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22 posiedzeniu Senatu do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
61. 18.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kontynuacja obrad z dn.13.11.2008
(Stenogram w wersji htmlpdf)
60. 18.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - kontynuacja obrad z dz. 4.11.br
(Stenogram w formacie htmlpdf)
57. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
56. 13.11.2008 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (CBA, MSWiA, MS, KRS)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 13.11.2008 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (AW, ABW) - pos. zamknięte
54. 12.11.2008 r.
- Wstępne rozptrzenie projektu ustawy budżetowej an rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji ( NSA, GIODO, TK, RPO, SN, IPN, UdsKiOR)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53. 5.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
50. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49. 16.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19.posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
(Stenogram w formacie htmlpdf)
48. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
46. 15.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości bytu Państwa Polskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
45. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.
html i pdf)
44. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ,(druk senacki nr 260)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
- Sprawy różne
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 roku
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42. 24.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41. 24.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie celnej i ustawie o Agencji bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(Stenogram w wersji htmlpdf)
40. 23.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 23.09.2008 r.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 4 września 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich
(Stenogram w wersji htmlpdf)

38. 16.09.2008 r.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 4 września 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 4 września 2008 roku ustawy o zmianie - Prawo bankowe.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 5 września 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

37. 6.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

36. 6.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

35. 6.08.2008 r.
- Ocena projektu Dyrektywy Rady ws wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
34. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 208).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33. 5.08.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk senacki nr 222).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
32. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (druk senacki nr 168).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31. 24.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 142)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30. 22.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 9.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 9.07.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 142).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27. 26.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Stenogram w wersji htmlpdf)
26. 24.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25. 24.06.2008 r.
- Wysłuchanie "Informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku"
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24. 5.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego na 13.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
23. 3.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. (druk senacki nr 144, druki sejmowe nr 358, 498).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
22. 28.05.2008 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2007 roku z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007".
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 9 maja 2008 roku ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
- Rozpatrzenie "Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku"
(Stenogram w wersji htmlpdf)
20. 9.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie "Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007r."
(Stenogram w wersji htmlpdf)
19. 9.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 95, druki sejmowe nr 71, 100, 172, do druków 71 i 100).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
18. 27.03.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
17. 5.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.
- Rozpatrzenie uchwaloenj przez Sejm w dniu 29 lutego 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o Służbe Celnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
16. 4.03.2008 r.
- Rozpatrzenie uchwalonej przez Sejm w dniu 29 lutego 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.
- Rozpatrzenie uchwaloenj przez Sejm w dniu 29 lutego 2008 roku ustawy o zmianie ustawy o Służbe Celnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
15. 6.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wnisków zgłoszonych na 5 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
14. 6.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
Stenogram w wersji htmlpdf
13. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
12. 30.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druk sejmowy nr 137, druk senacki nr 43).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 65 i 120, druk senacki nr 42).
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
(Stenogram w wersji htmlpdf)
11. 3.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Agencja Wywiadu; Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Sądy powszechne; Sprawiedliwość; Trybunał Konstytucyjny; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Krajowa Rada Sądownictwa; Naczelny Sąd Administracyjny; Sąd Najwyższy; Rzecznik Praw Obywatelskich; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Sprawy wewnętrzne; Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; Centralne Biuro Antykorupcyjne; (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

10. 20.12.2007 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

9. 20.12.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (druk senacki nr 32, druki sejmowe nr 87, do druku 87, 92, do druku 92).
(Stenogram w wersji htmlpdf)


8. 20.12.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 31, druki sejmowe nr 42, 42-A, 42-B).
(Stenogram w wersji htmlpdf)


7. 18.12.2007 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy wewnętrzne; Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

6. 18.12.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 13).
Stenogram w wersji htmlpdf

5. 18.12.2007 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

4. 17.12.2007 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Krajowa Rada Sądownictwa; Sądy powszechne; Sprawiedliwość; Naczelny Sąd Administracyjny; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Trybunał Konstytucyjny; Sąd Najwyższy; a także planu finansowego Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej; planu finansowego Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Prac (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

3. 28.11.2007 r.
- Opinia komisji w sprawie kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

2. 28.11.2007 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)