Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 29.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Gospodarki Narodowej

(wraz z ich tematyką)


353. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o timeshare.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
352. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
351. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (cd.) (druk senacki nr 1343, druki sejmowe nr 4461, 4491 i 4491-A).
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Narodowej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
350. 12.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (cd.) (druk senacki nr 1343, druki sejmowe nr 4461, 4491 i 4491-A).
  Stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
(Stenogram w formacie htmlpdf)
349. 8.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o timeshare (druk senacki nr 1344, druki sejmowe nr 4439, 4561 i 4561-A).
  Stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1361, druki sejmowe nr 4531, 4630 i 4630-A).
  Uwagi PKPP Lewiatan
- Rozpatrzenie ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (druk senacki nr 1343, druki sejmowe nr 4461, 4491 i 4491-A).
  Opinia Stowarzyszenia Ochrony Pracy
  Uwagi Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
  Uwagi Spółka Doradztwa Podatkowego Ernst/Young
  Uwagi Spółka Doradztwa Podatkowego Ernst/Young
  Uwagi Centralny Instytut Ochrony Pracy
  Uwagi NSZZ "Solidarność"
  Uwagi NSZZ "Solidarność" MOZ CMC Zawiercie S.A.
  Uwagi Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
  Uwagi Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców BHP
  Uwagi Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr 1362, druki sejmowe nr 4398 i 4606).
- Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druk senacki nr 1339, druki sejmowe nr 4463 i 4502).
  Wniosek Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1349, druki sejmowe nr 4408 i 4551).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1333, druki sejmowe nr 4061 i 4476).
  Uwagi Główny Inspektor Pracy
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1332, druki sejmowe nr 4223 i 4477).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk senacki nr 1355, druki sejmowe nr 4508, 4600 i 4600-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 1366, druki sejmowe nr 4605 i 4618).
  Propozycja PKPP Lewiatan
  Propozycja Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (druk senacki nr 1367, druki sejmowe nr 4349, 4482 i 4482-A.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
348. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
347. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
346. 3.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk senacki nr 1306; druki sejmowe nr 4396, 4453 i 4453-A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
345. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk senacki nr 1310; druki sejmowe nr 4255 i 4430 ).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
344. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1305; druki sejmowe nr 3765, 3859, 4131, 4352, 4449 i 4449-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
343. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (druk senacki nr 1304; druki sejmowe nr 4167, 4405 i 4405-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 1307; druki sejmowe nr 4029, 4436 i 4436-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1308; druki sejmowe nr 4395, 4452 i 4452-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1309; druki sejmowe nr 4397 i 4454).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
342. 27.07.2011 r.
- Realne i potencjalne źródła finansowania celów strategii „Europa 2020” w świetle założeń do wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014-2020.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
341. 26.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1297; druki sejmowe nr 3237, 3794, 4241 i 4241-A).
  Opinia Stowarzyszenia Elektryków Polskich
- Perspektywy przemysłu obronnego w Polsce.
  Prezentacja Grupy Bumar
  Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
(Stenogram w formacie htmlpdf)
340. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011" (druk senacki nr 1226).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
339. 14.07.2011 r.
- Jak usprawnić proces realizacji inwestycji kolejowych i zminimalizować ryzyko utraty środków europejskich?
Materiały:
Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury
Prezentacja PKP PLK
Prezentacja Forum Kolejowego RBF
informacja Forum Kolejowego RBF
(Stenogram w formacie htmlpdf)
338. 06.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
(Stenogram w formacie htmlpdf)
337. 06.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
336. 30.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr 1247; druki sejmowe nr 4066 i 4188).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1248; druki sejmowe nr 4145 i 4215).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1250; druki sejmowe nr 3899, 4208 i 4208-A).
  Uwagi do ustawy
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 1251; druki sejmowe nr 4166, 4214 i 4214-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
335. 16.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
334. 16.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
333. 15.06.2011 r.
- Średnio i długookresowe kierunki rozwoju Jednolitego Rynku w UE w kontekście strategii Europa 2020 i dwunastu projektów komisarza Michela Barniera.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
332. 14.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1242, druki sejmowe nr 4085, 4209 i 4209-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 1243, druki sejmowe nr 4101, 4248 i 4248-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
331. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
330. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
329. 8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
328. 1.12.2011 r.
-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
327. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 1223; druki sejmowe nr 2113, 4087 i 4087-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
326. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1235; druki sejmowe nr 4123, 4226 i 4226-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
325. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 1230; druki sejmowe nr 3610 i 4176).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (druk senacki nr 1231; druki sejmowe nr 1622, 3171 i 4186).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
324. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
323. 1.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. (druk senacki nr 1218; druki sejmowe nr 4046 i 4140).
- Rozpatrzenie ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 1216; druki sejmowe nr 4016 i 4137).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1223; druki sejmowe nr 2113, 4087 i 4087-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
322. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
321. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
320. 25.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1219; druki sejmowe nr 3938, 4149 i 4149-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
319. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr 1215; druki sejmowe nr 3937, 4110 i 4110-A).
Uwagi do ustawy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
318. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1214; druki sejmowe nr 3939 cz.I, 3939 cz.II, 4109 i 4109-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
317. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (cd.) (druk senacki nr 1199; druki sejmowe nr 1696, 3971 i 3971-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
316. 19.05.2011 r.
- Ogólne kwestie polityczne dot. rynku wewnętrznego.
- Wybrane projekty z „12 dźwigni dla jednolitego rynku na 2012 r.” zdefiniowanych w Komunikacie Komisji Europejskiej Single Market Act.
- Problematyka swobodnego przepływu usług oraz rewizja Dyrektywy Usługowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
315. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 1199; druki sejmowe nr 1696, 3971 i 3971-A).
Uwagi do ustawy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
314. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk senacki nr 1197; druki sejmowe nr 3887 i 4091).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
313. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
312. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
311. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
310. 11.05.2011 r.
- Komisja Gospodarki Narodowej – zadania w czasie polskiej prezydencji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
309. 5.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 1188; druki sejmowe nr 3963, 3964 i 4026 ).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 1192; druki sejmowe nr 2564, do druku 2564, 4008 i 4008-A).
Uwagi do ustawy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
308. 5.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1183; druki sejmowe nr 3860 i 4018).
Uwagi do ustawy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
307. 27.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o kredycie konsumenckim.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
306. 12.04.2011 r.
- Opinia Komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej księgi w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego” – COM(2011)128.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
305. 12.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o kredycie konsumenckim (druk senacki nr 1166; druki sejmowe nr 3596, 3908 i 3908-A).
Uwagi do ustawy
- Wpływ ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na działalność firm zajmujących się produkcją i obrotem leków w Polsce.
Uwagi do ustawy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
304. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o efektywności energetycznej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
303. 30.03.2011 r.
- Ocena propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wstępnej koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich UE w 2011 roku, zawartych w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys" - KOM(2011) 11.
- Stan przygotowań rządu do realizacji zadań przewidzianych w pierwszym semestrze europejskim 2011 - informacja przedstawiciela ministerstwa finansów.
- Formy i zasady współpracy Senatu i rządu w ramach pierwszego i kolejnych semestrów europejskich.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
302. 29.03.2011 r.
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Zielonej księgi w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych. W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień "COM(2011)15.
- Ocena funkcjonowania ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ewentualne propozycje zmian.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
301. 23.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1139; druki sejmowe nr 3772 i 3873).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 1144; druki sejmowe nr 3796, 3825 i 3825-A).
- Rozpatrzenie ustawy o efektywności energetycznej (druk senacki nr 1141; druki sejmowe nr 3514 - cz.I, 3514 - cz.II i 3888).
Uwagi do ustawy
- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
300. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
299. 16.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
298. 16.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
297. 15.03.2011 r.
- Informacja o realizacji projektu budowy rurociągu Brody – Płock.
Informacje o stanie realizacji projektu "budowy rurociągu naftowego Brody - Płock"
(Stenogram w formacie htmlpdf)
296. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (cd.) (druk senacki nr 1119; druki sejmowe nr 3656, 3855 i 3855-A).
Uwagi do ustawy
(Stenogram w formacie htmlpdf)
295. 9.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 1125; druki sejmowe nr 2771, 3849 i 3849-A).
- Rozpatrzenie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk senacki nr 1119; druki sejmowe nr 3656, 3855 i 3855-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
294. 9.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1130; druki sejmowe nr 3658 i 3850).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 1122; druki sejmowe nr 3677 i 3787).
- Rozpatrzenie ustawy – Prawo probiercze (druk senacki nr 1124; druki sejmowe nr 3359 i 3843).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
293. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
292. 23.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (druk senacki nr 1099; druki sejmowe nr 3688 i 3798).
- Na ile polska gospodarka jest innowacyjna?.
Materiały na posiedzenie
Opinia Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
(Stenogram w formacie htmlpdf)
291. 27.01.2011 r.
- Informacja o sytuacji na kolei.
Informacja Ministerstwa Infrastruktury
(Stenogram w formacie htmlpdf)
290. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
289. 25.01.2011 r.
- Informacja o prywatyzacji spółek energetycznych Enea S.A. i Energa S.A.
Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
(Stenogram w formacie htmlpdf)
288. 19.01.2011 r.
- Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej, pomp ciepła i fotowoltaiki.
- Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
- Krajowe Plany Działań PIEGO
(Stenogram w formacie htmlpdf)
287. 19.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 1078, druki sejmowe nr 2019, 3397 i 3652).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1083, druki sejmowe nr 2924, 3702 i 3702-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
286. 19.01.2011 r.
- Prezentacja raportu Ernst & Young "Competing for growth" (Konkurując o wzrost).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
285. 11.01.2011 r.
- Informacja rządu na temat "Rynek wewnętrzny - nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie" jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
284. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2011 rok w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 1072; druki sejmowe nr: 3429, 3672 i 3672-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
283. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk senacki nr 1073; druki sejmowe nr: 3422, 3653 i 3653-A).
Uwagi do ustawy o kierujących pojazdami
(Stenogram w wersji htmlpdf)
282. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 1070; druki sejmowe nr: 3637 i 3663).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
281. 15.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o kierujących pojazdami.
Uwagi do ustawy o kierujących pojazdami
(Stenogram w wersji htmlpdf)
280. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
279. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
278. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr ; druki sejmowe nr 3575, 3643 i 3643-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr ; druki sejmowe nr 3620, 3646 i 3646-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr ; druki sejmowe nr 3495, do druku nr 3495 i 3619).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
277. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 1047; druki sejmowe nr 2916, 3545 i 3545-A).
- Rozpatrzenie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 1046; druki sejmowe nr 2879, 3503 i 3503-A).
Uwagi do ustawy o kierujących pojazdami
(Stenogram w wersji htmlpdf)
276. 8.12.2010 r.
- Funkcjonowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Informacje na temat partnerstwa publiczno-prywatnego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
275. 25.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
274. 23.11.2010 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010)372 (cd.).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
273. 23.11.2010 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 w roku 2009" (druk senacki nr 972).

(Stenogram w wersji htmlpdf)
272. 16.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1014; druki sejmowe nr 3239, 3507 i 3507-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druk senacki nr 1023; druki sejmowe nr 3143, 3450 i 3450-A).
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - dokonania i wyzwania.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
271. 16.11.2010 r.
- "Doing Business 2011" - jaka jest prawda o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?
Informacja Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki
Doing Business 2011 Report
(Stenogram w formacie htmlpdf)
270. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (druk senacki nr 1000; druki sejmowe nr 3238 i 3441).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
269. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych (druk senacki nr 1002; druki sejmowe nr 3396 i 3459).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
268. 21.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
267. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.(Stenogram w wersji htmlpdf)
266. 20.10.2010 r.
Pierwsze czytanie projektu opinii Senatu o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wyjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM(2010)379.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
265. 19.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 977; druki sejmowe nr 2992 i 3208).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
264. 13.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 977; druki sejmowe nr 2992 i 3208).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk senacki nr 983; druki sejmowe nr 3240 i 3407).
- Rozpatrzenie ustawy o rezerwach strategicznych (druk senacki nr 979; druki sejmowe nr 3140, 3140-A i 3326).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 986; druki sejmowe nr 2500 i 3381).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 989; druki sejmowe nr 3179, 3419 i 3419-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
263. 5.10.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wyjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej - KOM(2010)379.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa - KOM(2010)378.
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 663/2009 ustanawiającego program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki - KOM(2010)283.
- Rozpatrzenie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla KOM(2010)372.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
262. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
261. 11.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
260. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
259. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych (druk senacki nr 958; druki sejmowe nr 3110, 3212 i 3212-A).
- Wdrażanie ustawy wspomagającej wprowadzenie internetu szerokopasmowego - zagrożenia.
Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Informacja Ministerstwa Infrastruktury
Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Informacja Polskiej Izby informatyki i Telekomunikacji
Informacja Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
- Urząd Transportu Kolejowego - informacja na temat bieżącej sytuacji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
258. 10.08.2010 r.
- Realizacja terminalu LNG w Świnoujściu oraz inwestycji towarzyszących.
Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
Informacja Polskiego LNG
(Stenogram w formacie htmlpdf)
257. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk senacki nr 948; druki sejmowe nr 3254, 3293 i 3293-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
256. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 963;druki sejmowe nr 3301 i 3321).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
255. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 954; druki sejmowe nr 2209, 3234 i 3234-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
254. 4.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
253. 3.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 918).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
252. 3.08.2010 r.
- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
251. 3.08.2010 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania – Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r. (druk senacki 876).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
250. 28.07.2010 r.
- Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami złóż w kontekście projektu nowego Prawa geologicznego i górniczego oraz ujawniania potencjalnych zasobów gazu w niekonwencjonalnych złożach na terenie Polski.
Poszukiwania gazu łupkowego (shale gas) w Polsce - prezentacja PGNiG.
Informacja na temat "shale gas" w Polsce (PGNiG).
Informacja Ministerstwa Gospodarki.
Informacja Ministerstwa Środowiska.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
249. 28.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 927; druki sejmowe nr 2565, 3176 i 3176-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
248. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
247. 8.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
246. 8.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
245. 7.07.2010 r.
- Informacja rządu na temat polityki energetycznej UE/bezpieczeństwa energetycznego jako priorytetu polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
244. 6.07.2010 r.
- Informacja na temat przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w pierwszej połowie 2010 r.
Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa
- Informacja na temat dotychczasowych skutków funkcjonowania ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Informacja Ministerstwa Gospodarki
Informacja Urzędu Regulacji Energetyki
Informacja Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej
(Stenogram w formacie htmlpdf)
243. 2.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
242. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 912; druki sejmowe nr 2994 i 3128).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 903; druki sejmowe nr 2816, 3074 i 3074-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk senacki nr 899; druki sejmowe nr 2872, 3025 i 3025-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
241. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 902; druki sejmowe nr 2966-cz1, 2966-cz2 , 3084 i 3084-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
240. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk senacki nr 907; druki sejmowe nr 3131, 3162 i 3162-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
239. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk senacki nr 908; druki sejmowe nr 3142, 3163 i 3163-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
238. 15.06.2010 r.
- Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii Europejskiej, w ramach strategii Europa 2020.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
237. 10.06.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
236. 1.06.2010 r.
- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie promocji polskiej gospodarki.
Stanowisko Komisji w sprawie promocji polskiej gospodarki
(Stenogram w formacie htmlpdf)
235. 1.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk senacki nr 886; druki sejmowe nr 812 i 3029).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
234. 25.05.2010 r.
- Turystyka - czy i jak państwo powinno pomagać w rozwoju branży?
Informacje o turystyce
- Efektywność promowania polskiej gospodarki w świecie.
Informacje o promocji gospodarczej Polski
(Stenogram w formacie htmlpdf)
233. 13.05.2010 r
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o - Prawo budowlane (druk senacki nr 871; druki sejmowe nr 2950 i 2991).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 870; druki sejmowe nr 2749 i 2973).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
232. 5.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 861; druki sejmowe nr 2967 i 2975).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
231. 5.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (druk senacki nr 868; druki sejmowe nr 2785, 2909 i 2909-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
230. 29.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
229. 29.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
228. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk senacki nr 846; druki sejmowe nr 2546, 2834 i 2834-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
227. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 849; druki sejmowe nr 2584, 2885 i 2885-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
226. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
225. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie w trybie pilnym ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 845; druki sejmowe nr 2815, 2835 i 2835-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
224. 7.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (cd) (druk senacki nr 830; druki sejmowe nr 2506, 2778 i 2778-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
223. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 831; druki sejmowe nr 2684, 2797 i 2797-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk senacki nr 830; druki sejmowe nr 2506, 2778 i 2778-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
222. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 828; druki sejmowe nr 2682, 2789 i 2789-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
221. 25.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
220. 24.03.2010 r.
- Kierunki rozwoju konkurencji w sektorze elektroenergetycznym w kontekście planowanej prywatyzacji sektora.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
219. 17.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach (druk senacki nr 806; druki sejmowe nr 2731 i 2793).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (druk senacki nr 800; druki sejmowe nr 2702,2794 i 2794-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk senacki nr 808; druki sejmowe nr 2703 i 2767).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
218. 11.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
217. 9.03.2010 r.
- Polityka energetyczna Polski do 2030 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
216. 9.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (cd.) (druk senacki nr 791; druki sejmowe nr 1997, 2765).
- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie sytuacji w spółce "Przewozy Regionalne" cd.
- Stanowisko w sprawie kolejowych przewozów regionalnych na obszarze Polski
- Odpowiedź ministra infrastruktury
(Stenogram w formacie htmlpdf)
215. 3.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (druk senacki nr 790; druki sejmowe nr 2685, 2768, 2768-A).
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (druk senacki nr 778; druki sejmowe nr 2548, 2650 i 2650-A).
- Rozpatrzenie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (druk senacki nr 791; druki sejmowe nr 1997, 2765).
 • Uwagi o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

 • - Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie sytuacji w spółce "Przewozy Regionalne".
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  214. 17.02.2010 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 732).
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (druk senacki nr 729).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  213. 16.02.2010 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 774; druki sejmowe nr 2590 i 2708).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  212. 3.02.2010 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  211. 3.02.2010 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  210. 2.02.2010 r.
  - Informacja na temat sytuacji w spółce "Przewozy Regionalne".
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  209. 2.02.2010 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd.);(druk senacki nr 755; druki sejmowe nr 2401, 2593 i 2593-A)
  - Uwagi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  208. 2.02.2010 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druk senacki nr 765; druki sejmowe nr 2296 i 2610 ).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  207. 27.01.2010 r.
  - Energetyka jądrowa w Polsce - wyzwania i ograniczenia.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  206. 27.01.2010 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk senacki nr 753; druki sejmowe nr 2365, 2368 i 2589).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 755; druki sejmowe nr 2401, 2593 i 2593-A).
  - Przyjęcie planu pracy komisji na I półrocze 2010.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  205. 12.01.2010 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  204. 4.01.2010 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk senacki nr 737; druki sejmowe nr 2483 i 2551). - Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 742; druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  203. 17.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  202. 17.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 734; druki sejmowe nr 2348, 2518 i 2518-A).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  201. 17.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  200. 15.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 724; druki sejmowe nr 2176, 2522 i 2522-A)
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  199. 9.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Uwagi o ustawie - Prawo energetyczne

 • (Stenogram w formacie htmlpdf)
  198. 2.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  197. 2.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  196. 1.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druk senacki nr 720; druki sejmowe nr 2489, 2509 i 2509-A).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  195. 1.12.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. (druk senacki nr 716; druki sejmowe nr 2366 i 2460).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (druk senacki nr 712; druki sejmowe nr 2252 i 2416).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  194. 25.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 697; druki sejmowe nr 2250, 2415 i 2415-A).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki nr 696; druki sejmowe nr 2223 i 2409).
  - Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 714; druki sejmowe nr 2479 i 2499).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  193. 25.11.2009 r.,
  - Informacja nt. realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  192. 25.11.2009 r.
  - Polsko-brytyjskie stosunki gospodarcze.
  - Polsko-brytyjska wymiana handlowa – stan obecny i perspektywy.
  - Inwestorzy brytyjscy w Polsce i polscy w Wielkiej Brytanii – przeszkody i oczekiwania.
  - Działania BPCC na rzecz promocji Polski wśród potencjalnych inwestorów w Wielkiej Brytanii.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  191. 20.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o grach hazardowych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  190. 20.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o grach hazardowych (druk senacki nr 710; druki sejmowe nr 2481, 2482 i 2508).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  189. 19.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  188. 19.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
  187. 19.11.2009 r.,
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  186. 18.11.2009 r.
  - Informacja na temat sytuacji w spółce PKP "Przewozy Regionalne".
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  185. 17.11.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (druk senacki nr 652).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  184. 4.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy(druk senacki nr 614).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  183. 3.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druk senacki nr 693).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  182. 3.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (druk senacki nr 692).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  181. 3.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 687).
  180. 3.11.2009 r.
  - Rozpatrzenie sprawozdania "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 roku" (druk senacki nr 612).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  179. 28.10.2009 r.
  - Informacja na temat planów prywatyzacyjnych w roku 2010, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  178. 28.10.2009 r.
  - "Dumping i antydumping - geneza, istota i skutki w świetle doświadczeń Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP VI i VII kadencji".
  - Informacja na temat przebiegu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w roku 2009.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  177. 21.10.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  176. 21.10.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  175. 15.10.2009 r.
  - Stanowisko komisji w sprawie energetyki odnawialnej.
  - Odpowiedź ministra gospodarki.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 660).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  174. 15.10.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 669)
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 670).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  173. 15.10.2009 r.
  - Rozpatrzenie "Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2008" (druk senacki nr 637).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  172. 7.10.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 614) cd.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  171. 6.10.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 613).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  170. 6.10.2009 r.
  - Uwarunkowania rozwoju rynku energetyki odnawialnej w kontekście zobowiązań Polski do 2020 r.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  169. 23.09.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 614).
  Stenogram w wersji htmlpdf
  168. 22.09.2009 r.
  - "Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych?".
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  167. 31.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk nr 622).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  166. 31.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 619).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  165. 31.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk nr 628).
  Stenogram w wersji htmlpdf
  164. 28.07.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli (druk nr 414).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  163. 23.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk senacki nr 622; druki sejmowe nr 2170 i 2172).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 628; druki sejmowe nr 1947 i 2131).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 619; druki sejmowe nr 1853, 2128 i 2128-A).
  - Rozpatrzenie propozycji spraw i problemów, które mogą być przedmiotem badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w 2010 roku.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  162. 23.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 631; druki sejmowe nr 2163 i 2190).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  161. 15.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38 posiedzeniu Senatu do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk senacki nr 609) .
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  160. 15.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38 posiedzeniu Senatu do ustawy o praktykach absolwenckich (druk senacki nr 590).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  159. 14.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk senacki nr 609; druki sejmowe nr 2044, 2134 i 2134-A).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  158. 14.07.2009 r.
  - Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Białej księgi w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi w strefie euro" - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009) 214.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  157. 14.07.2009 r.
  - Krajowe zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ocena możliwości zwiększenia ich wydobycia.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  156. 3.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o praktykach absolwenckich (druk senacki nr 590; druki sejmowe nr 1701, 2011 i 2011-A).
  Stenogram w wersji htmlpdf
  155. 1.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36 posiedzeniu Senatu do ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę(druk senacki nr 586).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  154. 1.07.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (druk senacki nr 579).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  153. 30.06.2009 r.
  - Wystąpienie Jeffreya R. Immelta pt. "New World Economic Order"; /Nowy światowy ład gospodarczy/.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  152. 24.06.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (druk senacki nr 579; druki sejmowe nr 1955 i 1990).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  151. 24.06.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (druk senacki nr 586; druki sejmowe nr 2042, 2049 i 2049-A).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  150. 24.06.2009 r.
  - Wpływ działań antykryzysowych w Unii Europejskiej i inicjatyw Komisji Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  149. 18.06.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35 posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (druk senacki nr 404).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  148. 17.06.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 561).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  147. 28.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 565).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (druk senacki nr 564).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  146. 27.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 603).
  145. 27.05.2009 r.
  -Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 605).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  144. 27.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki nr 606).
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 574).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  143. 27.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 547).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 547)
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  142. 26.05.2009 r.
  - Informacja Banku Gospodarstwa Krajowego na temat skuteczności działań wpierających gospodarkę.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  141. 26.05.2009 r.
  - Informacja na temat sytuacji dużych zakładów przemysłowych w związku ze wzrastającymi kosztami zakupu energii elektrycznej.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  140. 20.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym (druk senacki nr 601).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 606).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 605).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 603).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  139. 14.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 541).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  138. 12.05.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane - cd. (druk senacki nr 404).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  137. 7.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 541).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  136. 6.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski (druk senacki nr 555).
  - Rozpatrzenie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (druk senacki nr 553).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  135. 6.05.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk senacki nr 554).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  134. 22.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30 pos. Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji (druki senackie nr 367, 367 S).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  133. 22.04.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji za roboty budowlane (druk senacki nr 404).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  132. 21.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 522).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  131. 15.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 517).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców (druk senacki nr 521).
  - Stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie projektu europejskiego programu wykorzystania ciepła z reaktorów jądrowych w procesach technologicznych.
  - Rozpatrzenie ustawy o towarach paczkowanych (druk senacki nr 520).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 522).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  130. 2.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy cd. (druk senacki nr 165).
  129. 02.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach (druk senacki nr 487).
  Stenogram w wersji htmlpdf
  128. 01.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (druk senacki nr 507).
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506)
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk senacki nr 485).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  127. 01.04.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk senacki nr 509).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  126. 31.03.2009 r.
  - Założenia programu restrukturyzacji spółek Grupy PKP.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  125. 31.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506) cd.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  124. 31.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o bateriach i akumulatorach (druk senacki nr 487) cd.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  123. 25.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk senacki nr 509).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk senacki nr 485).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa(druk senacki nr 507).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 484).
  122. 25.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (druk senacki nr 505).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  121. 25.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o bateriach i akumulatorach (druk senacki nr 487).
  Stenogram w wersji htmlpdf
  120. 19.03.2009 r.
  - Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  119. 18.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 472).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  118. 18.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 474).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  117. 17.03.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 364).
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji(druk senacki nr 367).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  116. 17.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 165, 165S).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  115. 17.03.2009 r.
  - Europejski program wykorzystania ciepła z reaktorów jądrowych w procesach technologicznych. Droga do synergii węglowo-jądrowej.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  114. 5.03.2009 r.
  - Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  113. 5.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  112. 3.03.2009 r.
  - Informacja na temat aktualnej sytuacji w Grupie PKP.
  111. 3.03.2009 r.
  - Informacja Ministra Finansów na temat ewentualnych zagrożeń w realizacji budżetu państwa w związku z sytuacją gospodarczą.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  110. 3.03.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw.
  - Informacja na temat rozporządzenia Komisji Europejskiej 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wyłączeń grupowych w motoryzacji (tzw. GVO/MV BER).
       Stanowisko Komisji w sprawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  109. 25.02.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  108. 25.02.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim.
  - Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  107. 25.02.2009 r.
  - Aktualna sytuacja w polskim przemyśle motoryzacyjnym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  106. 17.02.2009 r.
  - Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
  - Odwołanie przewodniczącego Podkomisji "Przyjazne Państwo".
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  105. 17.02.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  104. 5.02.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  103. 5.02.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  102. 3.02.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  101. 21.01.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami,(druk senacki nr 419).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,(druk senacki nr 422).
  - Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego, (druk senacki nr 424).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  100. 21.01.2009 r.
  - Prezentacja raportu pt. "Energetyka jądrowa. Perspektywy rozwoju w Polsce." (Stenogram w formacie htmlpdf)

  99. 15.01.2009 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, (druk senacki nr 406).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  98. 13.01.2009 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy, (druk senacki nr 165) cd..
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  97. 7.01.2009 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, (druk senacki nr 406).
  - Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  96. 18.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2009.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  95. 18.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  94. 16.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla przemysłu stoczniowego.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  93. 16.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  92. 16.12.2008 r.M
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  91. 15.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla przemysłu stoczniowego, (druk senacki nr 390).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  90. 12.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2009, (druk senacki nr 388).
  - Przyjęcie stanowiska Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009, (druk senacki nr 388).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  89. 11.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 372) cd.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, (druk senacki nr 392).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, (druk senacki nr 397).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  88. 11.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druk senacki nr 373) cd.
  - Rozpatrzenie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, (druk senacki nr 393).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 400).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  87. 10.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, (druk senacki nr 388.)
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  86. 3.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o podatku akcyzowym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  85. 3.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  84. 3.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  83. 2.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o podatku akcyzowym c.d.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  82. 2.12.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
  - Rozpatrzenie ustawy o podatku akcyzowym c.d.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  81. 25.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
  - Rozpatrzenie ustawy o podatku akcyzowym.
  - Wstępne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  - Wstępne rozpatrzenie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  80. 25.11.2008 r.
  - Omówienie Raportu o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  79. 20.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22.posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach pomostowych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  78. 20.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  77. 18.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych cd.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  76. 13.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych cd.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  75. 13.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  74. 13.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie ustawy o emeryturach pomostowych.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  73. 6.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  72. 5.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21.posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  71. 5.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21.posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach kapitałowych.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  70. 5.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  69. 4.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  68. 4.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  67. 4.11.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  66. 4.11.2008 r.
  - Informacja Ministra Skarbu Państwa nt. sytuacji stoczni polskich.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  65. 30.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  64. 30.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  63. 30.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy Komitecie Stabilności Finansowej.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  62. 27.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy Komitecie Stabilności Finansowej.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  - Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
  - Rozpatrzenie ustawy o emeryturach kapitałowych.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  61. 22.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  60. 14.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.
  - Dyskusja na temat zarzutów dotyczących sposobu rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  59. 14.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie "Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2007" (druk senacki nr 245).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  58. 8.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  57. 8.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  56. 8.10.2008 r.
  - Rozpatrzenie Sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 roku.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  55. 25.09.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  54. 25.09.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  53. 25.09.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  52. 24.09.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  51. 18.09.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  50. 5.08.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 177).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  49. 5.08.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 165).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  48. 5.08.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.(druk nr 231).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 230).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 227).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 228).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkami finansowymi (druk nr 229).
  - Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
  - Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  47. 23.07.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich (druk nr 197).
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (druk nr 184).
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 210).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  46. 23.07.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 199).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  45. 22.07.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 199).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  44. 22.07.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 157).
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (druk nr 158).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  43. 22.07.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 203).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk nr 213).
  - Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 210)
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  42. 9.07.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 166).
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 169).
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 167).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  41. 9.07.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób (druk nr 190).
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. (druk nr 189).
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. (druk nr 188).
  - Rozpatrzenie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich (druk nr 197).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk nr 185).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane (druk nr 183).
  - Rozpatrzenie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (druk nr 184).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 199).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (druk nr 186).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  40. 26.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 179).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  39. 26.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 146).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  38. 26.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  37. 25.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  36. 24.06.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 159).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  35. 24.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 152) cd.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw druk nr 172).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 170).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  34. 19.06.2008 r.
  - Postęp prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  33. 19.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (druk nr 150).
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (druk nr 147).
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (druk nr 149).
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. (druk nr 148).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 153).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym (druk nr 163).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 145).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (druk nr 173).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 152).
  - Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (druk nr 146).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  32. 4.06.2008 r.
  - Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.
  - Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o transporcie drogowym.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  31. 3.06.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 151).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  30. 3.06.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 131).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  29. 28.05.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. (druk nr 140).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (druk nr 138).
  - Rozpatrzenie ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego (druk nr 135).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  28. 14.05.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (druk nr 123).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  27. 14.05.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (druk nr 124).
  Stenogram w wersji htmlpdf)
  26. 14.05.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 78) cd.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  25. 13.05.2008 r.
  - Informacja nt. sytuacji bieżącej i strategii rozwoju przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej "Poczta Polska".
  Stenogram w wersji htmlpdf
  24. 7.05.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk nr 110).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  23. 6.05.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. (druk nr 126).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 125).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (druk nr 122).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk nr 130).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (druk nr 123).
  - Rozpatrzenie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (druk nr 124).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  22. 22.04.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk nr 110).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 118).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (druk nr 109).
  21. 16.04.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 114).
  - Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 93).
  - Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 94).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  20. 10.04.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  19. 2.04.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.(druk nr 96).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 87).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 86).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (druk nr 82).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  18. 27.03.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 78)
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  17. 4.03.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, (druk nr 59).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  16. 4.03.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, (druk nr 49).
  - Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.,(druk nr 66).
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, (druk nr 68).
  - Powołanie Podkomisji "Przyjazne Państwo".
  - Wybór przewodniczącego podkomisji.

  15. 6.02.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 49).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  14. 6.02.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 37).
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  13. 5.02.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości (druk nr 49).
  - Rozważenie powołania podkomisji "Przyjazne Państwo".
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  12. 31.01.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 36).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  11. 31.01.2008 r.
  - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (druk nr 34).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  10. 31.01.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 37).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)

  9. 16.01.2008 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2008 (druk nr 33).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  8. 9.01.2008 r.
  - Przygotowanie sprawozdania Komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  7. 9.01.2008 r.
  - Rozpatrzenie opinii komisji senackich w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  6. 8.01.2008 r.
  - Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; Obsługa zadłużenia zagranicznego; Obsługa długu krajowego; Rezerwa ogólna; Rezerwy celowe; Gospodarka; Turystyka; Skarb Państwa; Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa; Najwyższa Izba Kontroli; Urząd Regulacji Energetyki; Wyższy Urząd Górniczy; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Główny Urząd Statystyczny; Komisja Nadzoru Finansowego; Urząd Transportu Kolejowego; Transport; Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa; Gospodarka morska; Łączność; Urząd Komunikacji Elektronicznej; a także przychodów i rozchodów budżetu państwa na 2008 r.; prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej; planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych; planu finansowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; planu finansowego Funduszu Reprywatyzacji; planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców; planu finansowego Funduszu Skarbu Państwa; planu finansowego Funduszu Rekompensacyjnego; planu finansowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; planu finansowego Transportowego Dozoru Technicznego (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  5. 20.12.2007 r.
  - Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
  (Stenogram w wersji htmlpdf)
  4. 19.12.2007 r.
  - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (druk senacki nr 30).
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  3. 18.12.2007 r.
  - Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
  - Zakres i organizacja pracy nad ustawą budżetową na rok 2008 (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53).
  - Sprawy różne.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  2. 27.11.2007 r.
  - Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
  - Sprawy organizacyjne.
  - Informacja Biura Legislacyjnego nt. udziału Senatu w procedurze uchwalania ustawy budżetowej.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)
  1. 9.11.2007 r.
  - Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
  (Stenogram w formacie htmlpdf)