Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 28.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(wraz z ich tematyką)


301. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
300. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
299. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Stenogram w wersji htmlpdf
298. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
297. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 roku (druk senacki nr 1299).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
296. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 1340, druki sejmowe nr 4464 i 4483).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1354, druki sejmowe nr 3278, 4552 i 4552-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1352, druki sejmowe nr 4434, 4555 i 4555-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1350, druki sejmowe nr 4355 i 4585).
- Rozpatrzenie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (druk senacki nr 1359, druki sejmowe nr 4528, 4615 i 4615-A).
295. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1329, druki sejmowe nr 4345 i 4494).
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (druk senacki nr 1338, druki sejmowe nr 4184, 4212 i 4212-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
294. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 4257 i 4504).
Stenogram w wersji htmlpdf
293. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
292. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
291. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
290. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (druk senacki nr 1312, druki sejmowe nr 4394 i 4458).
- Rozpatrzenie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (druk senacki nr 1318, druki sejmowe nr 4324, 4478 i 4478-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (druk senacki nr 1311, druki sejmowe nr 4348, 4427).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
289. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1321, druki sejmowe nr 4353, 4466 i 4466-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
288. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 1326, druki sejmowe nr 4284 i 4374).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
287. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1305, druki sejmowe nr 3765, 3859, 4131, 4352, 4449 i 4449-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
286. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1302, druki sejmowe nr 4227, 4426 i 4426-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1301, druki sejmowe nr 4281, 4280, 4414, 4414-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
285. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
284. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
283. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
282. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
281. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
280. 26.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (cd.) (druk senacki nr 1276, druki sejmowe nr 3447, 4278 i 4278-A).
- Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (cd.) (druk senacki nr 1277, druki sejmowe nr 3448, 4279 i 4279-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
279. 21.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o kontroli w administracji rządowej (druk senacki nr 1294, druki sejmowe nr 4218, 4371 i 4371-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 1288, druki sejmowe nr 3362, 3865).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1290, druki sejmowe nr 2772, 2772-A, 4380).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
278. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1271, druki sejmowe nr 3902 i 4239).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw ( druk senacki nr 1272, druki sejmowe nr 4047 i 4240).
- Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (druk senacki nr 1276, druki sejmowe nr 3447, 4278 i 4278-A).
- Rozpatrzenie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( druk senacki nr 1277, druki sejmowe nr 3448, 4279 i 4279-A).
Stenogram (pdf)
277. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011" (druk senacki nr 1226).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
276. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
275. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
274. 14.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności (druk senacki nr 1241, druki sejmowe nr 4202, 4249 i 4249-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
273. 14.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych (druk senacki nr 1049).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
272. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
271. 8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
270. 8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1234, druki sejmowe nr 2800, 4181 i 4181-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (druk senacki nr 1232, druki sejmowe nr 3941 i 4019).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 1230, druki sejmowe nr 3610 i 4176).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
269. 1.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (druk senacki nr 1220, druki sejmowe nr 3883, 4021 i 4021-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1222; druki sejmowe nr 3670, 4097 i 4097-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
268. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
267. 25.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr 1215, druki sejmowe nr 3937, 4110 i 4110-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
266. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr 1215, druki sejmowe nr 3937, 4110 i 4110-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
265. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (cd.) (druk senacki nr 1198; druki sejmowe nr 628, 3378, 4042 i 4042-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
264. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (cd.) (druk senacki nr 1199, druki sejmowe nr 1696, 3971 i 3971-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
263. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 1199, druki sejmowe nr 1696, 3971 i 3971-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
262. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druk senacki nr 1206, druki sejmowe nr 4012 i 4083).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
261. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk senacki nr 1198; druki sejmowe nr 628, 3378, 4042 i 4042-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
260. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie informacji oświatowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
259. 27.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk senacki nr 1185; druki sejmowe nr 3628, 3893 i 3893-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1190; druki sejmowe nr 3408, 4036 i 4036-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk senacki nr 1191; druki sejmowe nr 3907, 4037 i 4037-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
258. 13.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
257. 6.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1170; druki sejmowe nr 3989, 4013 i 4013-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1171; druki sejmowe nr 3990, 4014 i 4014-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
256. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
255. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
254. 23.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1135, druki sejmowe nr 3673, 3884).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 1136, druki sejmowe nr 3758, 3891).
(Stenogram w wersji htmlpdf
253. 23.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 1137, druki sejmowe nr 3475, 3845 i 3845-A).
252. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
251. 16.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
- Rozpatrzenie wniosków na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami.
(Stenogram w wersji htmlpdf
250. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (cd.) (druk senacki nr 1119; druki sejmowe nr 3656, 3855 i 3855-A).
- Rozpatrzenie ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (druk senacki nr 1119; druki sejmowe nr 3656, 3855 i 3855-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
249. 9.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 1125; druki sejmowe nr 2771, 3849 i 3849-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf
248. 9.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (druk senacki nr 1121; druki sejmowe nr 3780 i 3830).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
247. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
246. 2.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (cd.) (druk senacki nr 968).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (cd.) (druk senacki nr 967).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
245. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
244. 1.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1114, druki sejmowe nr 3392, 3712, 3712A).
(Stenogram w wersji htmlpdf
243. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (cd. druk senacki nr 1067).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
242. 23.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 1100, druki sejmowe nr 2747 i 2941).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1114, druki sejmowe nr 3392, 3712, 3712-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf
241. 8.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druk senacki nr 1067).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
240. 8.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk senacki nr 970).
(Stenogram w wersji htmlpdf
239. 4.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1101, druki sejmowe nr 3813, 3840 i 3840-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
238. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70 posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
237. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf
236. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o opiece nad dziećmi w wielu do lat 3. 
(Stenogram w wersji htmlpdf
235. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
234. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1091, druki sejmowe nr 2770, 3111, 3649, 3649-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
233. 25.01.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (druk senacki nr 1075).
(Stenogram w wersji htmlpdf
232. 19.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk senacki nr 1082, druki sejmowe nr 3377, 3398, 3671, 3671-A). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1083, druki sejmowe nr 2924, 3702, 3702-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf
231. 12.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
(Stenogram w wersji htmlpdf
230. 11.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
229. 3.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672A, druk senacki nr 1072).
(Stenogram w wersji htmlpdf
228. 3.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk senacki nr 1069, druki sejmowe nr 1407, do druku 1407, 3274 i 3274-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 1071, druki sejmowe nr 3678, 3697).
(Stenogram w wersji htmlpdf
227. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
226. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
225. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf
224. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Kodeks wyborczy
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy - Przepisy wprowadzające - Kodeks wyborczy
(Stenogram w wersji htmlpdf)
223. 15.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013
(Stenogram w wersji htmlpdf)
222. 15.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o kierujących pojazdami
(Stenogram w wersji htmlpdf)
221. 15.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf
220. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o o publicznym transporcie zbiorowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
219. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw..
(Stenogram w wersji htmlpdf
218. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1055, druki sejmowe nr 3312, 3621).
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1053, druki sejmowe nr 3586, 3624).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
217. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1058, druk sejmowy nr 3114, 3625).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów (druk senacki nr 1065, druki sejmowe nr 2713, 3577 i 3577A).
- Rozpatrzenie ustawy - Kodeks wyborczy (druk senacki nr 1052, druki sejmowe nr 1568, 3578)..
(Stenogram w wersji htmlpdf
216. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 (druk senacki nr 1051, druki sejmowe nr 3579, 3644
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1055, druki sejmowe nr 3312, 3621).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
215. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 1047, druki sejmowe nr 2916, 3545 i 3545A).
- Rozpatrzenie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki nr 1046, druki sejmowe nr 2879, 3503 i 3503A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
214. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1048, druki sejmowe nr 3425, 3563 i 3563A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
213. 24.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
212. 24.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
211. 24.11.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (druk senacki nr 968).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 967).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
210. 23.11.2010 r.
- Rozpatrzenie Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2009 (druk senacki nr 972).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
209. 23.11.2010 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku (druk senacki nr 931).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
208. 18.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 1018, druki sejmowe nr 3456, 3533).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk senacki nr 1017, druki sejmowe nr 3433, 3513 i 3513-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk senacki nr 1016, druki sejmowe nr 3387, 3482).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1014, druki sejmowe nr 3239, 3507 i 3507-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1021, druki sejmowe nr 3423, 3481).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
207. 04.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (druk senacki nr 1018, druki sejmowe nr 3456, 3533).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (druk senacki nr 1017, druki sejmowe nr 3433, 3513 i 3513-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk senacki nr 1016, druki sejmowe nr 3387, 3482).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"; oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1014, druki sejmowe nr 3239, 3507 i 3507-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1021, druki sejmowe nr 3423, 3481).
207. 04.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk senacki nr 1001, druki sejmowe nr 2138 i 3464).
(Stenogram w wersji htmlpdf
206. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr 1003, druki sejmowe nr 3365 i 3446).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk senacki nr 1001, druki sejmowe nr 2138 i 3464).
(Stenogram w wersji htmlpdf
205. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (druk senacki nr 1000, druki sejmowe nr 3238 i 3441).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
204. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
203. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
202. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf
201. 14.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 976, druki sejmowe nr 2876 i 3275).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk senacki nr 981, druki sejmowe nr 2976 i 3272).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 985, druki sejmowe nr 3169 i 3413).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 989, druki sejmowe nr 3179 i 3419).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
200. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr 969, druk sejmowy nr 3337).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
199. 11.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o ewidencji ludności.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
198. 11.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
197. 11.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki 856) - ciąg dalszy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
196. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druk senacki nr 951, druki sejmowe nr 3083 i 3276).
- Rozpatrzenie ustawy o ewidencji ludności (druk senacki nr 960, druki sejmowe nr 1371,2670 i 2670-A).
195. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 963, druki sejmowe nr 3301, 3321 i 3321-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
194. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 964, druki sejmowe nr 3158 i 3318).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk senacki nr 954, druki sejmowe nr 2209, 3234 i 3234-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
193. 4.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o dowodach osobistych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
192. 4.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 61. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
191. 3.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 918).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
190. 3.08.2010 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania – Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, działania realizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomendacje na 2010 r. (druk senacki nr 876).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
189. 3.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o dowodach osobistych (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 2917, 3199 i 3199-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
188. 22.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o o systemie oświaty.
Stenogram w wersji htmlpdf
187. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o o ochronie informacji niejawnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
186. 20.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 59. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 834).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 856).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
185. 20.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 926, druki sejmowe nr 3105, 3174 i 3174-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 928, druki sejmowe nr 3107 i 3196).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 927, druki sejmowe nr 2565, 3176 i 3176-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
184. 14.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie informacji niejawnych (druk senacki nr 915, druki sejmowe nr 2791, 3154, 3154A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
183. 8.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 911, druki sejmowe nr 3086, 3123).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
182. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 911, druki sejmowe nr 3086, 3123).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
181. 2.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
180. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. (druk senacki nr 897, druki sejmowe nr 2919, 3071).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 906, druki sejmowe nr 2817, 3027).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 903, druki sejmowe nr 2816, 3074 i 3074-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf
179. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk senacki nr 907, druki sejmowe nr 313, 3162).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
178. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk senacki nr 908, druki sejmowe nr 3142, 3163).
(Stenogram w wersji htmlpdf
177. 10.06.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
176. 1.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druk senacki nr 886; druki sejmowe nr 812 i 3029).
175. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 834).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
174. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 761) – kontynuacja prac.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
173. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. (druk senacki nr , druki sejmowe nr 2990 i 3072).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
172. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
171. 11.05.2010 r.
- Rozważenie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w 20. rocznicę wyborów do samorządu terytorialnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
170. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860, druki sejmowe nr 2471 i 2839).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
169. 11.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (druk senacki nr 814).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
168. 5.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (druk senacki nr 861; druki sejmowe nr 2967 i 2975).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
167. 29.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
166. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej (druk senacki nr 846, druki sejmowe nr nr 2546, do druku 2546, 2834 i 2834-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
165. 25.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 816, druki sejmowe nr 2737, 2833).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
164. 24.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2806 i 2828).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
163. 24.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 761).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
162. 16.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (druk senacki nr 803, druki sejmowe nr 2562, 2701, 2701-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
161. 11.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu w do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
160. 11.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
159. 10.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 744).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
158. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 801, druki sejmowe nr 2743, 2796).
Stenogram w wersji htmlpdf
157. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o narodowym spisie ludności i mieszkań w 2011 r. (druk senacki nr 799, druki sejmowe nr 2683, 2795 i 2795-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
156. 2.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów (druk senacki nr 794, druki sejmowe nr 1894, 2454, 2680 i 2680-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 792, druki sejmowe nr 2211, 2788) .
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 793, druki sejmowe nr 2712, 2787).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk senacki nr 789, druki sejmowe nr 1480, 2733).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 796, druki sejmowe nr 2059, 2674, 2674-A).
155. 17.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
154. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk senacki nr 755, druki sejmowe nr 2667 i 2756).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
153. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
152. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 763, druki sejmowe nr 2438 i 2649).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
151. 27.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 757, druki sejmowe nr 2316 i 2592).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 749, druki sejmowe nr 2110 i 2555).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych (druk senacki nr 750, druki sejmowe nr 2480 i 2581).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
150. 28.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
149. 12.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
148. 4.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 736, druki sejmowe nr 1898, 1898-A i 2554).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 741, druki sejmowe nr 2002, 2561, 2561A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 1727, 2407 i 2407-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
147. 4.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375 i 2560).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
146. 17.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
145. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (druk senacki nr 717, druki sejmowe nr 1702 i 1900).
druk senacki 708 ) - ciag dalszy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
144. 20.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druk senacki nr 711, druki sejmowe nr 2436 i 2493).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
143. 19.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 687).
142. 18.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 706).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (druk senacki nr 702).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
141. 18.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn (druk senacki 708 ) - ciag dalszy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
140. 17.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn (druk senacki 708 ).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
139. 12.11.2009 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2008 roku (druk senacki nr 595).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
138. 12.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 703, druki sejmowe nr 2210 i 2432).
- Rozpatrzenie ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (druk senacki nr 700, druki sejmowe nr 2060 i 2400) .
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (druk senacki nr 702, druki sejmowe nr 2376, 2434 i 2434-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 706, druki sejmowe nr 1740, 2433 i 2433-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
137. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 676Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
136. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 687; druki sejmowe nr 2310 i 2385).
135. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2008 roku" (druk senacki nr 612).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
134. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2020, 2406).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję (druk senacki nr 681; druki sejmowe nr 1512, 2146 i 2146-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
133. 28.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 676, druki sejmowe nr 1776, 2352, 2352-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
132. 21.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
131. 21.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych.
Stenogram w wersji htmlpdf
130. 20.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
129. 15.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 670; druki sejmowe nr 2154, 2326 i 2326-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 669; druki sejmowe nr 1891, 2305 i 2305-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
128. 15.10.2009 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2008" (druk senacki nr 637).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
127. 15.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 656; druki sejmowe nr 2265 i 2303).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk senacki nr 666; druki sejmowe nr 1349, 2041 i 2041-A) .
(Stenogram w wersji htmlpdf)
126. 6.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 667, druki sejmowe nr 1783, 1938,2245 i 2245-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
125. 22.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku (druk senacki nr 649, druki sejmowe 2108, 2281)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (druk senacki nr 645, druki sejmowe 1831, 2270)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
124. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. (druk senacki nr 628Z)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
123. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009". (druk senacki nr 611Z)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
122. 30.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o Służbie Celnej (druk senacki nr 630Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
121. 29.07.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 540).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
120. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk senacki nr 631, druk sejmowy nr 2163 i 2190-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
119. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 628, druki sejmowe nr 1947, 2131).
- Rozpatrzenie ustawy o Służbie Celnej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1492, do druku nr 1492, 2095).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
118. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
117. 8.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (druk senacki nr 611, druki sejmowe nr 2061, 2132 i 2132-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (druk senacki nr 592, druki sejmowe nr 1699, 2009 i 2009-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
116. 19.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (druk senacki nr 578, druki sejmowe nr 2091).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
115. 17.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 572).
114. 16.06.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 540).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki nr 567, druki sejmowe nr 1845 i 1901).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
113. 3.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druki sejmowe nr 721, 1907 i 1907A), (druk senacki nr 572).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji (druki sejmowe nr 1845 i 1901). (druk senacki nr 567).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
112. 28.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 416).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki nr 432).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 352).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
111. 27.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
110. 27.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
109. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki sejmowe nr 1937, 1957),(druk senacki nr 568).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach (druku sejmowe nr 1966 i 1979), (druk senacki nr 569).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
108. 26.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 538).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
107. 19.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 605).
- Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (druk senacki nr 600).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
106. 13.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. (druk senacki nr 547 Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
105. 7.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 363).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
104. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki sejmowe nr 530, do druku 530, 958, do druku 958, 1755 i 1755A), (druk senacki nr 547).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (druki sejmowe nr 1563 i 1803), (druk senacki nr 542).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
103. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (druk senacki nr 432).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 416).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 352).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
102. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym (druk senacki nr 434).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
101. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 554), (druki sejmowe nr 1828, 1903 i 1903-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
100. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w dniu 22 kwietnia 2009 r. do projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk nr 363).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
99. 20.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 517), druki sejmowe nr 1513 i 1757).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 20.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (druk senacki nr 433)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
97. 01.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk senacki nr 509).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
96. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 352).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 26.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk senacki nr 509),(druki sejmowe nr 1171, 1172, do druku 1171 i 1172, 1749).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
94. 26.03.2009 r.31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów (druk senacki nr 363).
(Stenogram w wersji htmlpdf
93. 19.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku (druk senacki nr 491).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
92. 19.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o obywatelstwie polskim (druk senacki nr 466 Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 19.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 472 Z).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
90. 18.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw. (druk senacki nr 474 Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
89. 11.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 474, druki sejmowe nr 925, 1593, 1593-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 468, druki sejmowe nr 1373, 1640).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (druk senacki nr 472, druki sejmowe nr 1032, do druku 1032, 1685, 1685 A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
88. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
87. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszu sołeckim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
86. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
85. 5.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o obywatelstwie polskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
84. 25.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
83. 25.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o funduszu sołeckim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
82. 18.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
81. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas debaty do ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
80. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
79. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
78. 5.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
77. 5.02.2009 r..
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
76. 5.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
75. 5.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
74. 3.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw druki sejmowe nr 1344 i 1550.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 605, 1343, 1569 i 1569-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
73. 21.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (druki sejmowe nr 1132, do druku nr 1132, 1133 i 1478).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druki sejmowe nr 1134, do druku 1134 i 1502).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druki sejmowe nr 1272 i 1489).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
72. 21.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki sejmowe nr 1412, do druku nr 1412, 1477).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druki sejmowe nr 1282, 1476 i 1476-A)
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druki sejmowe nr 1148, do druku 1148, 1503).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
71. 14.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do ustawy o wojewodzie i administracji rzędowej w województwie.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
(Stenogram w wersji htmlpdf)
70. 9.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (druki sejmowe nr 1073, do druków nr 1072 i 1073, 1429, 1429-A)
- Rozpatrzenie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druki sejmowe nr 1072, do druków nr 1072 i 1073, 1428)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
69. 18.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
68. 16.12.2008 r.
-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
67. 16.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
66. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1167, 1364).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
65. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druki sejmowe nr 1180, 1301 i 1301-A; druk senacki nr 373).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
64. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Rządowe Centrum Legislacji; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Urząd Zamówień Publicznych; Administracja publiczna; Regionalne izby obrachunkowe; Informatyzacja; Rozwój regionalny; Samorządowe kolegia odwoławcze ogółem; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; planu finansowego Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (druk senacki nr 388, druki sejmowe nr 1001, 1298, do druku 1298, 1298-A, do druku 1298-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
63. 3.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
62. 3.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Stenogram w wersji htmlpdf
61. 2.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (druki sejmowe nr 1124, do druku 1124, 1135, do druku 1135, 1200, do druku 1200, 1200-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
60. 27.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druki sejmowe nr 1216, 1216-A i 1309).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druki sejmowe nr 1231, 1323 i 1323-A).
- Rozpatrzenie ustawy o ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (druki sejmowe nr 1180, 1301 i 1301-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 27.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1166, 1296).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 19.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Stenogram w wersji htmlpdf
57. 13.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
56. 6.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o pracownikach samorządowych.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o służbie cywilnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 4.11.2008 r.,
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o obywatelstwie polskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
54. 4.11.2008 r.
- Zapoznanie się z dodatkowymi opiniami do ustawy o służbie cywilnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
53. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o służbie cywilnej.
- Rozpatrzenie ustawy o pracownikach samorządowych.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
52. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Stenogram w wersji htmlpdf
51. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
50. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
49. 27.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
48. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
47. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
46. 16.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym. - Dyskusja na temat zarzutów dotyczących sposobu rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
(Stenogram w wersji htmlpdf)
45. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44. 14.10.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie "Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2007" (druk senacki nr 245).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
42. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie "Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
40. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie Sprawozdania - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 roku.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 25.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
37. 24.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
36. 23.09.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk senacki nr 248, druki sejmowe nr 866, 972, 972-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 242, druki sejmowe nr 827, do druku 827, 870, 870-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (druk senacki nr 240, druki sejmowe nr 309, do druku 309, 392, 392-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
35. 23.09.2008 r.
- Sytuacja finansowa powiatów.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
34. 7.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 221 Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
33. 6.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 17. posiedzenie Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk nr 222 Z).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
32. 5.08.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk nr 222).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 230).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 221).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie (druk nr 217).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
31. 23.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. Posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
30. 23.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. Posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych inych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
29. 22.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 17.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (druki sejmowe nr 242, do druku nr 242, 597).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 326, 336, do druku nr 326, do druku nr 336, 614, 614-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
27. 10.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. Posiedzenieu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
26. 9.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druki sejmowe nr 248, 246, 128, 247, 393 i 393-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
25. 26.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. Posiedzeniu Senatu do ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

24. 26.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
23. 25.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
22. 25.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 481, 482, 483).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
21. 24.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
20. 3.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
19. 3.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
18. 6.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
17. 22.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Stenogram w wersji htmlpdf)

16. 12.03.2008 r.
- Spotkanie z delegacją Izby Regionalnej Republiki Indonezji - temat: "Rola władz lokalnych w rządzeniu państwem".
(Stenogram w wersji htmlpdf)

15. 5.03.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 6. posiedzeniu Senatu do projetu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

14. 4.03.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 60).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym (druk senacki nr 58).
(Stenogram w wersji htmlpdf)

13. 6.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. Posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

12. 6.02.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 5. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)

11. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.
Stenogram w wersji htmlpdf

10. 31.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 42, druki sejmowe nr 65, 120).
Stenogram w wersji htmlpdf

9. 31.01.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

8. 23.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf

7. 8.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Rządowe Centrum Legislacji; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Urząd Zamówień Publicznych; Administracja publiczna; Regionalne izby obrachunkowe; Rozwój regionalny; Samorządowe kolegia odwoławcze ogółem; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; planu finansowego Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
Stenogram w wersji htmlpdf

6. 18.12.2007 r.
- Informacja na temat systemu współpracy komisji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz korporacjami samorządowymi.
Stenogram w wersji htmlpdf

5. 13.12.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (druki sejmowe nr 23, 46).
Stenogram w wersji htmlpdf

4. 12, 13.12.2007 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; Rządowe Centrum Legislacji; Centralne Biuro Antykorupcyjne; Urząd Zamówień Publicznych; Administracja publiczna; Regionalne izby obrachunkowe; Rozwój regionalny; Samorządowe kolegia odwoławcze ogółem; Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego; planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; planu finansowego Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53).
Stenogram w wersji htmlpdf


3. 28.11.2007 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf

2. 27.11.2007 r.
- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
- Informacja na temat zasad i trybu pracy komisji.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf

1.

9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf