Ostatnia zmiana pliku: 4.10.2005 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

(wraz z ich tematyką)

232)

29.08.2005 r.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP V kadencji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,012 MB

231)

28.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 87. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB

230)

28.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk senacki nr 1072),
- Rozpatrzenie "Informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2004 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka" (druk senacki nr 1069)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,017 MB

229)

22.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 86. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, - posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,06 MB)

228)

22.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 86. posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB

227)

21.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 86. posiedzeniu Senatu do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach. (druk senacki nr 1060), - posiedzenie wspólne z KSTAP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,06 MB)

226)

20.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 86. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 86. posiedzeniu Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,098 MB)

225)

15.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela. (druk senacki nr 1028)
- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (druk senacki nr 1066)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (druk senacki nr 1049)
- Rozpatrzenie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (druk senacki nr 1048)
- Rozpatrzenie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i uzdrowiskach oraz o gminach uzdrowiskowych. (druk senacki nr 1060)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,5 MB)

224)

14.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

223)

13.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, - posiedzenie wspólne z KGNFP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

222)

13.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych - posiedzenie wspólne z KSTAP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

221)

13.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

220)

12.07.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, (druk senacki nr 1013)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 1020)
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw,, (druk senacki nr 1021)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (druk senacki nr 1022)
- Rozpatrzenie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, (druk senacki nr 1017)
- Dyskusja nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, (druk senacki nr 1018)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

219)

12.07.2005 r.
-
Sprawozdanie z działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za okres od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2004 r., (druk senacki nr 999), - posiedzenie wspólne z KSTAP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,15 MB)

218)

28.06.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 989)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych. (druk senacki nr 990)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 985)
- Rozpatrzenie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (druk senacki nr 987)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. (druk senacki nr 988)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

217)

14.06.2005 r.
-
Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat założeń zmian w systemie refundacji leków.
- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (druk senacki nr 979)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,29 MB)

216)

3.06.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r. (druk senacki nr 942)
Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

215)

1.06.2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 960)
- Rozpatrzenie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny (druk senacki nr 964)
- Sprawy różne.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.(druk senacki nr 957)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

214)

19.05.2005 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zniesieniu Funduszu Kościelnego. (druk senacki nr 771). Posiedzenie wspólne z KUP KGFP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

213)

18.05.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

212)

18.05.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010." Posiedzenie wspólne z KGFP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

211)

17.05.2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 948)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

210)

17.05.2005 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r. (druk senacki nr 942). Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

209)

11.05.2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010." (druk senacki nr 933)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. (druk senacki nr 932)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (druk senacki nr 936)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

208)

26.04.2005 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (druk senacki nr 913) Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

207)

26.04.2005 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk senacki nr 918). Posiedzenie wspólne z KUP, KONB
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

206)

31.03.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

205)

30.03.2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. (druk senacki 914)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,29 MB)

204)

22.03.2005 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne. (druk senacki nr 912)
- Rozpatrzenie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 902)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,45 MB)

203)

17.03.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (cd.). Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB

202)

16.03.2005 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, (druk senacki nr 901). Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

201)

15.03.2005 r.
Pierwsze czytanie projektu uchwały czytanie Senatu w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi, (druk senacki nr 887). Posiedzenie wspólne z KUP i KON
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

200)

9.03.2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących: żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich . (druk senacki nr 891)
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. (druk senacki nr 901)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.(druk senacki nr 885)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

199)

17.02.2005 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, (druk senacki nr 871). Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

198)

16.02.2005 r.
- Rozpatrzenie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie usług na rynku wewnętrznym (sygnatura Rady UE 6174/04).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

197)

16.02.2005 r.
- Informacja prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o aktualnych działaniach funduszu związanych z realizacją kontraktów na świadczenia zdrowotne w 2005 r., a także z postępowaniem konkursowym mającym wyłonić dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ.
- Informacja ministerstwa zdrowia o aktualnej sytuacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o następstwach wdrożenia ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

196)

03.02.2005 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. (druk senacki nr 871). Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,13 MB)

195)

02.02.2005 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

194)

22.12.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 871). Posiedzenie wspólne z KSPI i KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,13 MB)

193)

21.12.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .(druk senacki nr 862)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 73 kB)

192)

15.12.2004 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

191)

06.12.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2005 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; Zabezpieczenie społeczne; Praca; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; Państwowa Inspekcja Pracy; Rzecznik Praw Dziecka; a także planu finansowego Funduszu Pracy; planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,57 MB)

190)

01.12.2004 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73 posiedzeniu Senatu do ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

189)

01.12.2004 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,21 MB)

188)

30.11.2004 r.
-
Informacja na temat problemu bezdomności w Polsce oraz przygotowań do okresu zimowego 2004/2005.
- Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r. (druk senacki nr 838)- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,32 MB)

187)

25.11.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw. (druk senacki nr 834)
- Rozpatrzenie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego. (druk senacki nr 835)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 829)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 837)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,39 MB)

186)

18.11.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. (druki senackie nr 548 i 548 S), Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,16 MB)

185)

16.11.2004 r.
- Informacja Ministra Zdrowia o planowanych zamierzeniach resortu do końca obecnej kadencji parlamentu.
- Informacja Ministra Polityki Społecznej o planie działania resortu w 2005 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,55 MB)

184)

4.11.2004 r.
-
Sprawy organizacyjne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

183)

14.10.2004 r.
-
Stanowisko komisji w sprawach omawianych na posiedzeniu poświęconym zadaniom Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

182)

13.10.2004 r.
-
Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003r., (druk sejmowy nr 3245)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

181)

29.09.2004 r.
-
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 69 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu społecznym rolników.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

180)

29.09.2004 r.
-
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 69 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

179)

29.09.2004 r.
-
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 69 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, - posiedzenie wspólne z KSTAP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

178)

29.09.2004 r.
-
Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 69 posiedzeniu Senatu do ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, - posiedzenie wspólne z KNES
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

177)

28.09.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 789A)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

176)

15.09.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjętego w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (druk senacki nr 795)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie ustawy o zaopatrzeniu społecznym rolników. (druk senacki nr 793)
- Sprawy różne
- Informacja Ministra Zdrowia w sprawie Planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2005.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

175)

14.09.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (druk senacki nr 790).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. (druk senacki nr 788).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 789).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,36 MB)

174)

14.09.2004 r.
- Zadania Inspekcji Weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego, (posiedzenie seminaryjne)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,42 MB)

173)

11.08.2004 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68 posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,52 MB)

172)

06.08.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk senacki nr 766).
- Informacja senatora Zbigniewa Religi o społecznym projekcie ustawy o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

171)

05-06.08.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, (druk senacki nr 777).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 1,5 MB)

170)

29. 07.2004 r.
Pierwsze czytanie projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich (cd.) (druk senacki nr 548). Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,21 MB)

169)

28.07.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

168)

27. 07.2004 r.
- Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk senacki nr 741).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

167)

22.07.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu - Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 757).
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 755).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,32 MB)

166)

08.07.2004 r.
-
Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w II półroczu 2004 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

165)

22.06.2004 r.
-
Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia na temat realizacji kontraktów na świadczenia zdrowotne w 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem drugiego półrocza.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,52 MB)

164)

02.06.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 705), - posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

163)

26.05.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 705)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

162)

20.05.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki. (druk senacki nr 519), - posiedzenie wspólne z KNES i KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,11 MB)

161)

19.05.2004 r.
-
Wybór kandydata na Przewodniczącego Komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

160)

19.05.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 694), - posiedzenie wspólne z KSTAP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

159)

11.05.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 694)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27MB)

158)

11.05.2004 r.
-
Aktualne problemy przeszczepiania narządów i komórek krwiotwórczych.
(Posiedzenie seminaryjne poświęcone aktualnym problemom polskiej transplantologii)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,39 MB)

157)

21.04.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków o świadczeniach przedemerytalnych (druk senacki 685)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

156)

20.04.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk senacki 685)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

155)

15.04.2004 r.
-
Rozpatrzenie do ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk senacki 653)
- Rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza (druk senacki 667)
- Rozpatrzenie wniosków do ustawy o wyrobach medycznych (druk senacki 669)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

154)

15.04.2004 r.
-
Rozpatrzenie do ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 663), - posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

153)

14.04.2004 r.
-
Rozpatrzenie do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 652)
- Rozpatrzenie do ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk senacki 655)
- Rozpatrzenie do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki 670)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

152)

06.04.2004 r. i 13.04.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 652)
-
Rozpatrzenie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (druk senacki 654).
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk senacki 655).
-
Rozpatrzenie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki 670).
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk senacki 653).
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 663).
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie lekarza (druk senacki 667).
-
Rozpatrzenie ustawy o wyrobach medycznych (druk senacki 669).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 1,0 MB)

151)

31.03.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, (druk senacki 636), - posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

150)

25.03.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw, (druk senacki 636)
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej służb medycyny pracy, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1985 r., (druk senacki 646)
- Stanowisko Ministra Zdrowia wobec Strategii zmian w systemie opieki zdrowotnej, przygotowanej przez Zespół ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o  restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, (druk senacki 647)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,42 MB)

149)

18.03.2004 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, ( druk senacki nr 612)
Posiedzenie wspólne z KRRW oraz KSZiE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

148)

18.03.2004 r.
Pierwsze czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki. (druk senacki nr 519), - posiedzenie wspólne z KNES, KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 58 kB)

147)

11.03.003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, ( druk senacki nr 612)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,35 MB)

146)

09.03.2004 r.
-
Informacja na temat restrukturyzacji finansowej i przekształceń organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na przykładzie działań podejmowanych przez samorząd terytorialny na terenie województwa dolnośląskiego.
- posiedzenie wyjazdowe
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,5 MB)

145)

03.03.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 598), - posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

144)

26.02.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o pomocy społecznej, (druk senacki nr 598)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,7 MB)

143)

19.02.2004 r.
-
Informacja przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na temat planu działań ministerstwa w zakresie ograniczania ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocji zatrudnienia oraz realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006.
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,34 MB)

142)

11.02.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (druk senacki nr 591)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

141)

10.02.2004 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, (druk senacki nr 548). Posiedzenie wspólne z KUP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,5 MB)

140)

05.02.2004 r.
- Rozpatrzenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców (druk senacki nr 591)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 590)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,31 MB)

139)

29.01.2004 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

138)

28.01.2004 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw. (druk senacki nr 580)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

137)

21.01.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r,. (druk senacki nr 577)
- Rozpatrzenie ustawy o uzdrowiskach, obszarach ochrony uzdrowiskowej, lecznictwie uzdrowiskowym i gminach uzdrowiskowych oraz o zmianie niektórych ustaw, (druk senacki nr 580),
- Sprawy rożne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

136)

08.01.2004 r.
-
Uchwała komisji w sprawie prognozowanej na rok 2004 sytuacji finansowej instytutów, których organem założycielskim jest minister zdrowia
- Plan pracy komisji na rok 2004.
Uchwała,
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

135)

05.01.2004 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2004 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Praca; Zabezpieczenie społeczne; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; Państwowa Inspekcja Pracy; Rzecznik Praw Dziecka; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; a także planu finansowego Funduszu Pracy; planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; planu finansowego Funduszu Alimentacyjnego.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,67 MB)

134)

16.12.2003 r.
-
Pierwsze czytania projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki, (druk senacki nr 519), - posiedzenie wspólne z KNES i KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

133)

16.12.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny, (druk senacki nr 564)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (druk senacki nr 563)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

132)

11.12.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych , (druk senacki nr 541)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

131)

09.12.2003 r.
-
Informacja ministra zdrowia oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia z uwzględnieniem kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w 2004 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,48 MB)

130)

04.12.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r., (druk senacki nr 534)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, (druk senacki nr 541)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

129)

03.12.2003 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do spraw Bioetyki. Posiedzenie wspólne z KNE oraz z KUP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,19 MB)

128)

21.11.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o świadczeniach rodzinnych, (druk senacki nr 522)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

127)

21.11.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, (druk senacki nr 515), - posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

126)

20.11.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o służbie zastępczej, (druk senacki nr 518), - posiedzenie wspólne z KONBP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

125)

19.11.2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (druk senacki nr 522)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

124)

19.11.2003 r.
- Wstępna analiza projektu ustawy budżetowej na rok 2004 - w części dot. zakresu działania Komisji ...
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,55 MB)

123)

19.11.2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, (druk senacki nr 515)
- Rozpatrzenie ustawy o służbie zastępczej, (druk senacki nr 518)
- Wstępna analiza projektu ustawy budżetowej na rok 2004.
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

122)

18.11.2003 r.
Informacja ministra zdrowia oraz prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o środkach i zasadach kontraktowania świadczeń zdrowotnych z Narodowego Funduszu Zdrowia w 2004 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,5 MB)

121)

5.11.2003 r.
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 500)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

120)

4.11.2003 r.
Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o utworzeniu Krajowej Rady ds. Bioetyki, posiedzenie wspólne z KNES
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

119)

28.10.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, (druk senacki nr 499)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r., (druk senacki nr 502)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 500)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

118)

22.10.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw. Komisja wspólna z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

117)

14.10.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach, (druk senacki nr 494).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 496)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

116)

14.10.2003 r.
-
Wczesne rozpoznanie raka piersi szansą na pokonanie choroby - posiedzenie seminaryjne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,33 MB)

115)

14.10.2003 r.
- Sprawy organizacyjne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,7 MB)

114)

14.10.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 476), - posiedzenie wspólne z KSZE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,05 MB)

113)

30.09.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 476)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

112)

18.09.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków do projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki senackie 353, 353S), posiedzenie wspólne z KGFP oraz KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

111)

18.09.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 466)
- Rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie felczera (druk senacki nr 464)

Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

110

17.09.2003 r.
- "Znaczenie profilaktyki wobec zagrożenia ze strony chorób układu krążenia w Polsce", posiedzenie seminaryjne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,33 MB)

109

10.09.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 466)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie felczera (druk senacki nr 464)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,41 MB)

108

7.08.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, (druk senacki nr 443Z), posiedzenie wspólne z KSZE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,1 MB)

107

6.08.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw, (druk senacki nr 441Z)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

106

5.08.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 460Z)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, (druk senacki nr 439Z)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

105

5.08.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych, (druk senacki nr 454Z), posiedzenie wspólne z KGFP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,44 MB)

104

4.08.2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 460).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

103

31.07.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (druk senacki nr 454)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 453)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,21 MB)

102)

24.07.2003 r.
-
Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka - referuje Rzecznik Praw Dziecka (druk senacki nr 415)
- Informacja o działaniach Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji uchwały Senatu z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych - referuje Minister Zdrowia.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 441)
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (druk senacki nr 439)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (druk senacki nr 443).
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,67 MB)

101)

09.07.2033r.
-
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa (druk senacki nr 424).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

100)

09.07.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o rencie socjalnej.
(druk senacki nr 427),
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

99)

04.07.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 427)
-
Sprawy różne
Uchwała Komisji
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

98)

25.06.2003 r.
-
Informacja na temat sytuacji finansowej instytutów, których organem założycielskim jest minister zdrowia, na przykładzie Instytutu Kardiologii imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,44 MB)

97)

25.06.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. kasom chorych z budżetu państwa (druk senacki nr 424)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

96)

28.05.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zatrudnieniu socjalnym, (druk senacki nr 385)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,10 MB)

95)

14.05.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r., (druk senacki nr 391)
- Rozpatrzenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, (druk senacki nr 385)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,29 MB)

94)

7.05.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, (druk senacki nr 374), - posiedzenie wspólne z KSZiE.

93)

6.05.2003 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę (cd.), posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

92)

29.04.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej, (druk senacki nr 374)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym, (druk senacki nr 372)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,32 MB)

91)

15.04.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 363), - posiedzenie wspólne z KUP, KSTAP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,36 MB)

90)

15.04.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (druk senacki 370)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

89)

9.04.2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,54 MB)

88)

2.04.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, (druk senacki nr 360), - posiedzenie wspólne z KONBP

87)

2.04.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 359), - posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

86)

1.04.2003 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę (druk senacki nr 236)
Posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

85)

26.03.2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 359)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach (druk senacki nr 356)
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (druk senacki nr 360)
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (druk senacki nr 355).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,41 MB)

84)

19.03.2003 r.
-
Rozpatrzenie wniosków o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 348)

83)

19.03.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 345), - posiedzenie wspólne z KONBP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

82)

11.03.2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 345)
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (druk senacki nr 348)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,35 MB)

81)

6.03.2003 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (druk senacki nr 335)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

80)

4.03.2003 r.
- Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę, (druk senacki nr 236), - posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

79)

20.02. i 4.03.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. (druk senacki nr 335).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

78)

20.02.2003 r.
-
Informacja Ministra Zdrowia i Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o sytuacji kas chorych i zakładów opieki zdrowotnej w województwach zagrożonych dezorganizacją systemu opieki zdrowotnej z przyczyn ekonomicznych: pomorskim, lubuskim, łódzkim i zachodniopomorskim.
- Informacja Ministra Zdrowia i Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o kryzysowej sytuacji Dolnośląskiej Regionalnej Kasy Chorych i zakładów opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim z przyczyn ekonomicznych.
- Sprawy różne.
Uchwała Komisji
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,51 MB)

77)

19.02.2003 r.
-
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
- Stanowisko komisji w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006".
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

76)

7.02.2003 r.
- Informacja przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej na temat Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006".
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

75)

5.02.2003 r.
- Wybór kandydata na Przewodniczącego Komisji.
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,93 MB)

74)

05.02.2003 r.
-
Pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę (druk senacki nr 236), posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

73)

15.01.2003
-
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. (druk senacki nr 305).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,62 MB)

72)

09.01.2003 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (druk senacki nr 305).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 1,00 MB)

71)

17.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 296)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 297).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 1,5 MB)

70)

17.12.2002 r.
-
Pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 represjonowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i III Rzeszę (druk senacki nr 236), - posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

69)

13.12.2002 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 296)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty (druk senacki nr 297)
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 5,5 MB)

68)

12.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk senacki nr 182), - posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

67)

11.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (druk senacki nr 283).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,10 MB)

66)

11.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 278).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

65)

9.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 298).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 1,0 MB)

64)

4.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 278).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 282).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,35 MB)

63)

3.12.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2003 (druk senacki nr 280).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (druk senacki nr 283).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,74 MB)

62)

28.11.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (druk senacki nr 262)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

61)

28.11.2002 r.
-
Rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 279).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

60)

26.11.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (druk senacki nr 262).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 279).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,139 MB)

59)

20.11.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (druk senacki nr 264).
- Wstępne rozpatrzenie projektu budżetu na rok 2003 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Zdrowie; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; Praca; Zabezpieczenie społeczne; Państwowa Inspekcja Pracy; Rzecznik praw dziecka; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych; a także środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej w zakresie programów, za których realizację jest odpowiedzialny minister do spraw zdrowia; planu finansowego Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszu Emerytalno-Rentowego, Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Funduszu Administracyjnego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Alimentacyjnego.
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 8,5 MB)

58)

8.11.2002 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do projektu uchwały Senatu w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (druk senacki nr 206).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

57)

30.10.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk senacki nr 240)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

56)

29.10.2002 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (druk senacki nr 206)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk senacki nr 182), - posiedzenie wspólne z KUP
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0, 43 MB)

55)

22.10.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk senacki nr 240)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

54)

22.10.2002 r.
-
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (druk senacki nr 206), posiedzenie wspólne z KUP
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn (druk senacki nr 182)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,36 MB)

53)

02.10.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 230)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (druk senacki nr 232)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

52)

01.10.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (druk senacki nr 232)
- Rozpatrzenie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (druk senacki nr 231)
- Rozpatrzenie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk senacki nr 230)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,36 MB)

51)

17.09.2002 r.
Informacja na temat działań na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera i ich opiekunów.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

50)

08.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (druk senacki nr 179)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

49)

08.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 178)
- Rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych (druk senacki nr 180),posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,37 MB)

48)

07.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. Posiedzeniu Senatu do ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druk senacki nr 199), posiedzenie wspólne z KNES
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,16 MB)

47)

07.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23. Posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 185), posiedzenie wspólne z KGFP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

46)

07.08.2002 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (cd.).
- Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)

45)

06.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 198), posiedzenie wspólne z KGFP i KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

44)

02.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 178)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych (druk senacki nr 180)
- Rozpatrzenie ustawy o produktach biobójczych (druk senacki nr 193)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (druk senacki nr 177)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza (druk senacki nr 179)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,44 MB)

43)

01.08.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 198)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (druk senacki nr 200)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki nr 185)
- Rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (druk senacki nr 199).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,57 MB)

42)

26.07.2002 r.
-
Informacja na temat polityki lekowej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem leków generycznych. - posiedzenie wyjazdowe w Malborku.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,42 MB)

41)

23.07.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk senacki nr 181)
- Sprawy organizacyjne związane w wyjazdowym posiedzeniem w Malborku
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,56 MB)

40)

17.07.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 154) - posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

39)

11.07.2002 r.
-
Rozpatrzenie informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2001 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. (druk senacki nr 117).
-
Informacja o stanie przygotowań do zmian w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 154).
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,36 MB)

38)

4.07.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (druk senacki nr 135).
Posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

37)

20.06.2002 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (druk senacki nr 135, 135A),
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

36)

20.06.2002 r.
-
Powołanie zespołu do prac nad projektem inicjatywy ustawodawczej o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki.
Posiedzenie wspólne z KNES

Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,1 MB)

35)

19.06.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu w dniu 19 czerwca 2002 r. do ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (druk senacki nr 128, 128Z).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

34)

19.06.2002 r.
-
Rozpatrzenie do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (druk senacki nr 125, 125A, 125Z).
Posiedzenie wspólne z KSZIE
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,18 MB)

33)

13.06.2002 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

 

11.05.2002 r.
Seminarium - 10 LAT MEDYCYNY RODZINNEJ W POLSCE.

32)

6.06.2002 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu w dniu 6 czerwca 2002 r. do ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk senacki nr 115, 115A, 115Z,
(posiedzenie wspólne z KSPI)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,14 MB)

31

6.06.2002 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (druk senacki nr 123, 123A, 123Z).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,15 MB)

30)

5.06.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (druk nr 123, 123A)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,17 MB)

29)

28.05.2002 r.
-
Informacja o realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia na lata 1996 - 2005 w zakresie zwalczania chorób nowotworowych w 2000 roku
- Informacja o działalności Polskiej Unii Onkologii oraz omówienie projektu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych
- Informacja o działalności Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z okazji siedemdziesięciolecia istnienia instytutu
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,45 MB)

28)

28.05.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk senacki nr 115, 115A)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,28 MB)

27)

14.05.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (druk senacki nr 106)
- Sprawy rożne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,25 MB)

26)

8.05.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza (druk senacki nr 99Z). (posiedzenie wspólne z KSZiE)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,23 MB)

25)

25.04.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza (druk senacki nr 99)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,27 MB)

24)

10.04.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk senacki nr 85Z), -(posiedzenie wspólne z KSZiE)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,13 MB)

23)

9.04.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych (druk senacki nr 85)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii (druk senacki nr 93)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

22)

21.03.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym(druk senacki nr 74Z)

21)

21.03.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (druk senacki nr 74) (posiedzenie wspólne z KSZIE, KUP)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,21 MB)

20)

21.03.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (druk senacki nr 86)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,16 MB)

19)

14.03.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (druk nr 74B)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,32 MB)

18)

5.03.2002 r.
- Informacja prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych na temat sytuacji finansowej kas chorych w 2002 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,47 MB)

17

26.02.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2002 w zakresie dotyczącym działania komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,68 MB)

16)

13.02.2002 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu w dniu 13 lutego 2002 r. do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (druk senacki nr 60z).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,15 MB)

15)

12.02.2002 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu budżetu na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (cd.).
- Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,4 MB)

14)

06.02.2002 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz zmianie innych ustaw (druk senacki nr 60)
- Wstępne rozpatrzenie projektu budżetu na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (cd.).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,64 MB)

13)

30.01.2002 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 7. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (druk senacki nr 54, 54Z)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,13 MB)

12)

30.01.2002 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w części dot. zakresu działań komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,25 MB)

11)

24.01.2002 r.
- Podstawowe kierunki działania ministra pracy i polityki społecznej w 2002 roku - referuje minister pracy i polityki społecznej prof. Jerzy Hausner
- Wstępna analiza ustawy budżetowej na rok 2002 w części dotyczącej zakresu działania komisji.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (druk senacki nr 54, 54A)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,46 MB)

10)

20.12.2001 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 46Z)
- Sprawy różne
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,15 MB)

9)

20.12.2001 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw (druk 47Z).
(posiedzenie wspólne z KON)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,16 MB)

8)

19.12.2001 r.
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw. (druk senacki nr 51, 51Z)
Posiedzenie wspólne z KGFP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,15 MB)

7

19.12.2001 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (druk nr 26Z)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 30Z)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentów (druk senacki nr37Z)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,19 MB)

6)

19.12.2001 r.
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu w dniu 19 grudnia 2001 r. do ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 40Z)
(posiedzenie wspólne z KUP)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,12 MB)

5)

18.12.2001 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. (druk senacki nr 30, 30A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu dla cywilnych ofiar wojny. (druk senacki nr 31, 31A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudniania absolwentów szkół. (druk senacki nr37, 37A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 40, 40B)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (druk senacki nr 38, 38A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (druk senacki nr 39, 39A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 46, 46A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw. (druk senacki nr 47, 47B)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (druk senacki nr 51, 51B)
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,88 MB)

4)

12.12.2001 r.
-
Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów
- Spotkanie z ministrem zdrowia i kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.
- Omówienie propozycji zgłoszonych do planu i trybu pracy komisji.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,54 MB)

3)

16.11.2001
-
Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2)

14.11.2001 r.
-
Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji.
- Dyskusja na planem i trybem pracy Komisji.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,39 MB)

1)

26.10.2001 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w formie PDF - wielkość 0,15 MB)