Druk nr 942

28 kwietnia 2005 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Pan

Longin PASTUSIAK

MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie wnosimy projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Do reprezentowania nas w pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora Kazimierza Jaworskiego.

W załączeniu przekazujemy projekt uchwały.

(-) Franciszek Bachleda-Księdzularz

(-) Ryszard Matusiak

(-) Adam Biela

(-) Bogusław Mąsior

(-) Krystyna Bochenek

(-) Mieczysław Mietła

(-) Władysław Bułka

(-) Jerzy Pieniążek

(-) Andrzej Chronowski

(-) Lesław Podkański

(-) Henryk Dzido

(-) Zbigniew Religa

(-) Stanisław Huskowski

(-) Zbigniew Romaszewski

(-) Sławomir Izdebski

(-) Janina Sagatowska

(-) Kazimierz Jaworski

(-) Wojciech Saługa

(-) Krzysztof Jurgiel

(-) Dorota Simonides

(-) Anna Kurska

(-) Jerzy Smorawiński

(-) Teresa Liszcz

(-) Jan Szafraniec

(-) Jerzy Markowski

(-) Edmund Wittbrodt


p r o j e k t

U C H W A Ł A

z dnia .........

w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Na podstawie art. 119 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Senat wycofuje projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci, wniesiony do Sejmu uchwałą z dnia 3 grudnia 2004 r.


UZASADNIENIE

 

Po odejściu Jana Pawła II padło wiele słów o tym, że powinniśmy uczcić Jego pamięć nie nowymi pomnikami i nazwami ulic, ale konkretnymi czynami.

W wydanej na krótko przed śmiercią książce "Pamięć i tożsamość" Ojciec Święty napisał:

"Prawo stanowione przez człowieka, przez parlamenty i każdą instancję prawodawczą, nie może pozostawać w sprzeczności z prawem natury, czyli ostatecznie z odwiecznym prawem Boga" (str. 138).1)

"Jeśli kwestionuje się to prawo, współżycie ludzkie staje się niemożliwe, a egzystencja moralna narodu na różne sposoby zagrożona" (str. 138, tamże).

Złożony przez Senat w Sejmie projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci próbuje upodobnić status prawny takich związków z małżeństwem.

Homoseksualiści nie są ograniczani w swoich życiowych wyborach, nie są też w Polsce prześladowani ani napiętnowani przez opinię publiczną. W obowiązującym porządku prawnym są mechanizmy pozwalające na spełnienie ich postulatów odnoszących się np. do dziedziczenia (testament), wzajemnej opieki etc.

Przedmiot projektu ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci nie jest objęty prawem Unii Europejskiej, nie jest też projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej (stanowisko UKIE z 13.12.2004 znak Sekr. Min. JP-4015/DP/as, opinia sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz z 7 stycznia 2005 r.).

Zgodnie z art. 119 ust. 4 Konstytucji wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu. Projekt ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci jest skierowany do pierwszego czytania.

Senat wycofywał już z Sejmu swoje inicjatywy. Uchwałą z dnia 28 lutego 1991 r. w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 sierpnia 1990 r. Senat wycofał z Sejmu projekt nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.

_______________________

) Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Znak, Kraków, 2005 r.