Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 21.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

(wraz z ich tematyką)215. 13.08.2011 r.
-Rozpatrzenie ustawy o ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych. (druk senacki nr 1356, druki sejmowe nr 4530, 4589 i 4589-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk senacki nr 1351, druki sejmowe nr 4316 i 4612 ).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (druk senacki nr1365, druki sejmowe nr 4596 i 4635).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
214. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
213. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1320, druki sejmowe nr 4344 i 4480).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 1319, druki sejmowe nr 4343, 4481 i 4481-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 1316, druki sejmowe nr 3897, 4428 i 4428-A).
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1317, druki sejmowe nr 4389, 4459 i 4459-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk senacki nr 1315, druki sejmowe nr 4326 i 4447).
- Rozpatrzenie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (druk senacki nr 1318, druki sejmowe nr 4324, 4478 i 4478-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
212. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk senacki nr 1314, druki sejmowe nr 4347 i 4455).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
211. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
210. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
209. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
208. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
207. 26.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1290, druki sejmowe nr 2772, 2772-A i 4380).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 1289; druki sejmowe nr 4341 i 4368).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
206. 14.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1271, druki sejmowe nr 3902 i 4239).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1272, druki sejmowe nr 4074 i 4240).
- Rozpatrzenie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (druk senacki nr 1273, druki sejmowe nr 3754 i 4302).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
205. 6.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(druk senacki nr 1249)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
204. 6.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1250)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
203. 30.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1250, druki sejmowe 3899, 4208 i 4208-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 1249, druki sejmowe nr 3898, 4234 i 4234-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
202. 15.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
201. 15.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1174)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
200. 7-8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (druk senacki nr1233, druki sejmowe nr 4128 i 4177).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 1228, druki sejmowe nr 4025 i 4165).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr1229, druki sejmowe nr 3063, 1856 i 4088)
- Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% ogółu zatrudnionych (P-02/2011).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
199. 25.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
198. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (cd.) (druk senacki nr 1198; druki sejmowe nr 628, 3378, 4042 i 4042-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
197. 19.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd) (druk senacki nr1204, druki sejmowe nr 3870, 4084 i 4084-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
196. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (cd) (druk senacki nr1204, druki sejmowe nr 3870, 4084 i 4084-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
195. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk senacki nr1198; druki sejmowe nr 628, 3378, 4042 i 4042-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
194. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1208; druki sejmowe nr 3753, 3807 i 3807-A). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1204; druki sejmowe nr 3870, 4084 i 4084-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
193. 19.04.2011 r.
- Koordynacja polityki społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej (Posiedzenie z udziałem członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego (EMPL) oraz przedstawicieli sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
192. 14.04.2011 r.
-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
191. 13.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1164, druki sejmowe nr 2613 i 3975).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
190. 30.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
189. 26.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 1151, druki sejmowe nr 3946 i 3991).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
188. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
187. 15.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (druk senacki nr 1068).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
186. 3.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
185. 2.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (cd.) (druk senacki nr 968).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (cd.) (druk senacki nr 967).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
184. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk senacki 1074).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
183. 24.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych . - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 994). - Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych .
(Stenogram w wersji htmlpdf)
182. 24.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk senacki nr 1114, druki sejmowe nr 3392, 3712 i 3712-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
181. 3.02.2011 r.
- Podjęcie inicjatywy zorganizowania konkursu "Ojciec roku".
(Stenogram w wersji htmlpdf)
180. 3.02.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
179. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o opiece nad dziećmi w wielu do lat 3 (druk senacki nr 1082).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
178. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 1087, druki sejmowe nr 3241, 3304, 3599 i 3769)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
177. 19.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk senacki nr 1082, druki sejmowe nr 3377, 3398, do druku nr 3398, 3671).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
176. 11.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. (druk senacki nr 1078, druki sejmowe nr 2019, 3397 i 3652).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 993).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
175. 3.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A) w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
174. 15.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013
(Stenogram w wersji htmlpdf)
173. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senat do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
172. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1055; druki sejmowe nr 3312 i 3621)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
171. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 (druk senacki nr 1051; druki sejmowe nr 3579, 3644 i 3644A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
170. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 1042; druki sejmowe nr 3478, do druku nr 3478, 3564)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk senacki nr 1056; druki sejmowe nr 3474 i 3639).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
169. 25.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66. posiedzeniu Senatu do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk senacki nr 1022)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
168. 24.11.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (druk senacki nr 968).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 967).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
167. 23.11.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 945).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
166. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
165. 9.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk senacki nr 1013, druki sejmowe nr 3430, 3496 i 3496-A).
- Rozpatrzenie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (druk senacki nr 1022, druki sejmowe nr 3386 i 3541).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
164. 9.11.2010 r.
Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Zielonej księgi na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie" - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 365.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
163. 9.10.2010 r.
Strategia polityki społecznej a rozwój społeczny w województwie wielkopolskim.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
162. 3.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr1024, druki sejmowe nr 3292, 3454 i 3454-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
161. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druk senacki nr 1003, druki sejmowe nr 3365 i 3446).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
160. 21.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 977; druki sejmowe nr 2992 i 3208).
Stenogram w wersji htmlpdf
159. 19.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 977; druki sejmowe nr 2992 i 3208).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
158. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
157. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
156. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (druk senacki nr 957, druk sejmowy nr 3248, do druku nr 3248).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
155. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (c.d.) (druk senacki 838).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
154. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk senacki 919).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
153. 3.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (c.d.) (druk senacki 838).
- Pierwsze czytanie projektu o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (c.d.) (druk senacki 878).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 920).
htmlpdf)
152. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 878).(Stenogram w formacie
htmlpdf)
151. 7.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 838).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 878).
htmlpdf)
150. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 911, druki sejmowe nr 3086 i 3123).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 916, druki sejmowe nr 3067 i 3122).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
149. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk senacki nr 910, druki sejmowe nr 2922 i 3119).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej (druk senacki nr 916, druki sejmowe nr 3067 i 3122).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
148. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk senacki nr 908; druki sejmowe nr 3142, 3163 i 3163-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
147. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
146. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 1698, 1789, 2776, 2893, 2893-A) –kontynuacja prac nad ustawą.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
145. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki 882, druki sejmowe nr 2811 i 3037).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
144. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki 761).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
143. 25.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki 836).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
142. 19.05.2010 r.
- Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk senacki nr 843).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
141. 19.05.2010 r. i 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872; druki sejmowe nr 1698, do druku nr 1698, 1789, do druku nr 1789, 2776, 2893 i 2893-A) - kontynuacja posiedzenia (druk senacki nr 862; druki sejmowe nr 2903 i 2935)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
140. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk senacki nr 862; druki sejmowe nr 2903 i 2935).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
139. 29.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 53. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 849).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
138. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 849, druki sejmowe nr 2584, 2885 i 2885-A).
- Usytuowanie, rola i zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych po roku 2011.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
137. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 816; druki sejmowe nr 2737 i 2833).
- Rozpatrzenie ustawy o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (druk senacki nr 825; druki sejmowe nr 1082, do druku 1082 i 2832).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
136. 25.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
135. 24.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk senacki nr 761).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
134. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
133. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (druk senacki nr 809, druki sejmowe nr 2784, 2792).
- Sprawy różne.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
132. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (druk senacki nr 798, druki sejmowe nr 2736, 2783.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
131. 17.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. (druk senacki nr 777, druki sejmowe nr 2639 i 2687).
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
130. 4.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
129. 3.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.(druk senacki nr 768; druki sejmowe nr 2615 i 2631).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
128. 21.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk senacki nr 758; druki sejmowe nr 2486, 2598 i 2598-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 759; druki sejmowe nr 468 i 2602)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 757; druki sejmowe nr 2316 i 2592)
- Aktualna sytuacja w zakresie opieki pielęgniarskiej świadczonej w domach pomocy społecznej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
127. 28.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
126. 6.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw(cd) (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 1727, 2407 i 2407-A)
- Sprawy różne
(Stenogram w formacie htmlpdf)
125. 6.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 740, druki sejmowe nr 1727, 2407 i 2407-A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
124. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk senacki nr 735, druki sejmowe nr 2386 i 2556).
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A) w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Praca; Zabezpieczenie społeczne; Sprawy rodziny; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowa Inspekcja Pracy; Rzecznik Praw Dziecka; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także planów finansowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Emerytur Pomostowych; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Administracyjnego, Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
123. 17.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
122. 9.12.2009 r.
- Informacja na temat usytuowania, roli i zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych po roku 2011.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 727, druki sejmowe nr 2534, 2540 i 2540-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
121. 2.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
120. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 714; druki sejmowe nr 2479 i 2499).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk senacki nr 713; druki sejmowe nr 2023 i 2467).
- Dyskusja nad ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (druk senacki nr 718; druki sejmowe nr 2413, 2498 i 2498-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
119. 19.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
118. 19.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
117. 18.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 688)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
116. 18.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.(druk senacki nr 696, druki sejmowe nr 2223 i 2409)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
115. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
114. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2020 i 2406).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk senacki nr 688, druki sejmowe nr 2364 i 2397).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (druk senacki nr 692, druki sejmowe nr1929 i 2408).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druk senacki nr 693, druki sejmowe nr2065, 2347).
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
113. 28.10.2009 r.
- Kierunki zmian w organizacji zarządzania środowiskiem pracy w Polsce.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
112. 21.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
111. 20.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.) (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
110. 20.10.2009 r.
- Finansowanie gwarantowanych świadczeń pielęgniarskich w domach pomocy społecznej.
Stanowisko Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu RP z dnia 20 października 2009 r. w sprawie warunków kontraktowania opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej na 2010 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
109. 7.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 614).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
108. 6.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 662, druki sejmowe nr 2207 i 2318).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. (druk senacki nr 664, druki sejmowe nr 2241 i 2329).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 660, druki nr 2260 i 2323.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
107. 23.09.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 614).
Stenogram w wersji htmlpdf
106. 22.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 2067, do druku nr 2067, 2066, do druku 2066, 2201)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
105. 29.07.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.) (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
104. 28.07.2009 r.
- Stanowisko komisji w sprawie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w świetle ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druki senackie nr 616 i 617).
- Wolność zrzeszania się w Polsce – propozycje zmian ustawowych dotyczących prawnego funkcjonowania stowarzyszeń.
- Finansowanie organizacji pożytku publicznego - stan obecny i przyszłość.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
103. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163, 2190, 2190-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
102. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
101. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38 posiedzeniu Senatu do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
100. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38 posiedzeniu Senatu do ustawy o praktykach absolwenckich (druk senacki nr 590).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
99. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk senacki nr 609, druki sejmowe nr 2044, 2134 i 2134A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
98. 9.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 591, druki sejmowe nr 1830, 2085 i 2085-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 610, druki nr 2045, 2135 i 2135A).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku (druk senacki nr 589, druki sejmowe nr 1998 i 2093).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
97. 3.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o praktykach absolwenckich (druk senacki nr 590, druki sejmowe nr 1701, 2011 i 2011-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
96. 1.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36 posiedzeniu Senatu do ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (druk senacki nr 586).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
95. 25.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 2042, 2049 i 2049-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
94. 17.06.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki 561).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
93. 16.06.2009 r.
- Usprawnienie procedur adopcyjnych a) Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości o prawnym zabezpieczeniu adopcji oraz o działaniach Ministerstwa w zakresie usprawnienia procedur adopcyjnych b) Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o prawnych, społecznych i instytucjonalnych barierach adopcji w Polsce i adopcji zagranicznej c) Adopcja i jej procedury z perspektywy ośrodków adopcyjnych d) Proces adopcji z perspektywy placówki opiekuńczo-wychowawczej
(Stenogram w formacie htmlpdf)
92. 16.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 492 ).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
91. 16.06.2009 r.
- Prawa ojców w postępowaniu sądowym i sprawowaniu opieki nad dzieckiem po orzeczeniu rozwodu. (c.d.).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
90. 27.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki 574).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk senacki 606).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
89. 26.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
88. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk senacki nr 574, druki sejmowe nr 1989 i 2013).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki nr 575, druki sejmowe nr 1991 i 2014).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
87. 19.05.2009 r.
- Wybrane zagadnienia polityki społecznej i zdrowotnej w Polsce i Federacji Rosyjskiej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
86. 19.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 606, druki sejmowe nr 1670, 1671, 1672, 1748, [do druków nr 1670, 1671, 1748] 1849 i 1849 A).
(Stenogram w formacie htmlpdf
85. 13.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk senacki nr 550).
Stenogram w wersji htmlpdf
84. 12.05.2009 r.
- Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Dziecka za rok 2008 wraz z Uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk senacki nr 514).
(Stenogram w formacie htmlpdf
83. 7.05.2009 r.
- Sprawy organizacyjne.
(Stenogram w formacie htmlpdf
82. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym (druk senacki nr 434).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
81. 6.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 492).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
80. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druk senacki nr 550, druki sejmowe nr 1462 i 1793).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk senacki nr 544, druki sejmowe nr 1347 i 1840).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ((druk senacki nr 545, druki sejmowe nr 1743 i 1846).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
79. 6.05.2009 r.
- Prawa ojców w postępowaniu sądowym i sprawowaniu opieki nad dzieckiem po orzeczeniu rozwodu.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
78. 22.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druki senacki 402).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
77. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji (druki senacki 367).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
76. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 522).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
75. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31 pos. Senatu do ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk senacki nr 523).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
74. 20.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31 pos. Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1773, 1841, 1841 A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
73. 20.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1773, 1841, 1841 A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
72. 2.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1773, 1841, 1841 A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 522, druki sejmowe nr 1136, 1751,1737-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk senacki nr 523, druki sejmowe nr 1510, do druku 1510, 1737, 1737-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
71. 2.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. Posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 165).
70. 02.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 1 kwietnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 489).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
69. 01.04.2009 r.
- Przyjęcie planu pracy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na 2009 rok.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
68. 19.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 471).
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
67. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 306 i 1686)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 489, druki sejmowe nr 1185 i 1711).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
66. 17.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 364).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk senacki nr 367).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
65. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 165).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
64. 3.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 470, druki sejmowe nr 1454, 1655 ).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk senacki nr 471, druki sejmowe 952, 1654).
- Sytuacja mieszkańców domów pomocy społecznej w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich należnych z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
63. 5.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (druk senacki nr 440, druki sejmowe nr 782, 1538, do druku nr 782).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
62. 29.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.(druk senacki nr 422, druki sejmowe nr 1282, 1476, 1476-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
61. 29.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, (druk senacki nr 422, druki sejmowe nr 1282, 1476, 1476-A)
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat uprawnień emerytalnych mężczyzn, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, a których sprawy nie zostały rozpatrzone w sądach przed dniem 8 maja 2008 r.
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o sposobie rozwiązania problemu 60-letnich mężczyzn z 35-letnim stażem pracy, którzy nabyli prawo do wcześniejszej emerytury, zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 29 ust.1 pkt 2), a których sprawy nie zostały rozpatrzone w sądach przed dniem 8 maja 2008 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
60. 14.01.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
59. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. (druk senacki nr 165)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
58. 13.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (druk senacki nr 421)
- Dyskusja nt. planu pracy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w 2009 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
57. 08.01.2009 r.
13.01.2009 r.

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (druk senacki nr 411)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
56. 16.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
55. 16.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
54. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 rok w zakresie przedmiotowego działania komisji (druk senacki nr 388, druki sejmowe nr 1001, 1298 i 1298-A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
53. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk senacki nr 395, druki sejmowe nr 1274, 1275, 1389 i 1389-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 400, druki sejmowe nr 1196, 1424 i 1424-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 386, druki sejmowe nr 1109, 1221 i 1221-A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
52. 3.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 23.posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
51. 27.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych (druk senacki nr 365, druki sejmowe nr 865, 1218 i 1218-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 885, do druku 885, 630, do druku 630, 1258 i 1285 A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
50. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
49. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach pomostowych
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach pomostowych
(Stenogram w formacie htmlpdf)
48. 20.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Stenogram w wersji htmlpdf
47. 19.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o emeryturach pomostowych (cd) (druk senacki nr 357, druki sejmowe nr 1070, do druku 1070, 1202, do druku 1202, 1202-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
46. 14.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 356, druki sejmowe nr 1054, do druku 1054, 1201, 1201-A)
- Rozpatrzenie ustawy o emeryturach pomostowych (druk senacki nr 357, druki sejmowe nr 1070, do druku 1070, 1202, do druku 1202, 1202-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 353, druki sejmowe nr 888, 629, do druku 629, 1111)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
45. 235.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (druk senacki nr 306)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
44. 5.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o emeryturach kapitałowych. (druk senacki nr 311)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 298)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 5.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 304)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
42. 5.11.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie ustawy o służbie medycyny pracy. (druk senacki nr 305)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
41. 4.11.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. (druk senacki nr 326, druki sejmowe nr 895 i 1106).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (cd.) (druk senacki nr 329, druki sejmowe nr 750, 975 i 975-A).
- Sprawy różne
(Stenogram w formacie htmlpdf)
40. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 333)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
39. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". (druk senacki nr 329, druki sejmowe nr 750, 975 i 975-A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 333, druki sejmowe nr 1075, 340, 666, 780, 781, 1009, 1010, 1011, 1016, 662, 910, 1143 i 1143 A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
38. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy. (druk senacki nr 305, druki sejmowe nr 261 i 1103)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
37. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o emeryturach kapitałowych. (druk senacki nr 311, druki sejmowe nr 743, 973 i 973A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 298, druki sejmowe nr 627, 1066 i 1066A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
36. 22.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.(druk senacki nr 292, druki sejmowe nr 890 i 1049)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. (druk senacki nr 304, druki sejmowe nr 430, 430-A i 1092)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (druk senacki nr 299, druki sejmowe nr 920 i 1090)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. (druk senacki nr 300, druki sejmowe nr 921, 1091 i 1091A)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.(druk senacki nr 307, druki sejmowe nr 473 i 1112)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (druk senacki nr 306, druki sejmowe nr 308 i 1113)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. (druk senacki nr 297, druki sejmowe nr 480, 1088 i 1088A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
35. 16.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
34. 16.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Stenogram w wersji htmlpdf
33. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
32. 7.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. (druk senacki nr 264, druki sejmowe nr 434, do druku 434, 783, 783-A)
- Rozpatrzenie Informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. (druk senacki nr 194)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 257, druki sejmowe nr 712 i 1008)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
31. 25.09.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Stenogram w formacie htmlpdf)
30. 24.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy (druk senacki nr 207)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 24.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (cd.) (druk senacki nr 168.)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
28. 24.09.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw(druk senacki nr 219).
27. 23.09.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, (druk senacki nr 236).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
26. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 177).
25. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. (druk senacki nr 165).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
24. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (druk senacki nr 168).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
23. 5.08.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 202).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
22. 5.08.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (druk senacki nr 225, druki sejmowe nr 658 i 734).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (druk senacki nr 226, druki sejmowe nr 659 i 735).
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
21. 9.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (druk senacki nr 195, druki sejmowe nr 373, do druku nr 373, 625, 625-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
20. 3.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. (druk senacki nr 134)
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (druk senacki nr 100)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
19. 29.05.2008 r.
- Rehabilitacja, terapia, przygotowanie zawodowe oraz praca dla osób niepełnosprawnych - ocena funkcjonowania obecnych rozwiązań oraz rekomendacje zmian w oparciu o prace Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia Senatu VI kadencji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
18. 13.05.2008 r.
- Nowe zasady prowadzenia polityki społecznej - posiedzenie seminaryjne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
17. 7.05.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (druk nr 110).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

16. 6.05.2008 r.
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o systemie rodzinnych form opieki zastępczej nad dzieckiem.
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat założeń do programu polityki prorodzinnej rządu.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
15. 25.04.2008 r.
- System opieki długoterminowej w Polsce - teraźniejszość i przyszłość.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
14. 24.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. (druk senacki nr 117).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. (druk senacki nr 110).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (druk senacki nr 116).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

13. 10.04.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (druk senacki nr 83).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

12. 9.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 90, druki sejmowe nr 243, 244, 300, 300-A)
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. (druk senacki nr 93, druki sejmowe nr 175, 276)
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (druk senacki nr 94, druki sejmowe nr 197, 317)
- Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. (druk senacki nr 97, druki sejmowe nr 259, 314)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (druk senacki nr 91, druki sejmowe nr 245, 318)
-Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

11. 27.03.2008 r.
- Informacja na temat działalności i finansowania warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywizacji zawodowej oraz stanu likwidacji barier architektonicznych w Polsce.
- Informacja Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o programach Funduszu skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
- Rozpatrzenie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (druk senacki nr 83, druki sejmowe nr 72, 144 i 269)
- Rozpatrzenie ustawy o Biurze Ochrony Rządu o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (druk senacki nr 84, druki sejmowe nr 127, 192, 254 i 254 A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)

10. 18.03.2008 r.
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia o sytuacji w opiece pielęgniarskiej i rehabilitacji w domach pomocy i stacjonarnych placówkach opiekuńczych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
Stanowisko komisji

9. 4.03.2008 r.
- Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej o stanie prac nad projektem ustawy o pracownikach socjalnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
Stanowisko komisji

8. 5.02.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przeniesieniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich. (druk senacki nr 51).
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

7. 5.02.2008 r.
- Pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (druk senacki nr 35).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

6. 16.01.2008 r.
- Plan pracy komisji na rok 2008.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

5. 7.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Praca; Państwowa Inspekcja Pracy; Zabezpieczenie społeczne; Sprawy rodziny; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rzecznik Praw Dziecka; a także planu finansowego Funduszu Pracy; planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; planu finansowego Funduszu Administracyjnego; planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego; planu finansowego Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

4. 18.12.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 12).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (druk senacki nr 14).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

3.

18.12.2007 r.

- Rozpatrzenie "Informacji Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka". (druk senacki 22)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (druk senacki 26)
- Zakres i organizacja prac Komisji nad ustawą budżetową na rok 2008.
- Główne zadania polityki społecznej państwa oraz propozycje legislacyjne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w roku 2008
(Stenogram w formacie htmlpdf)

2.

28.11.2007 r.

- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
- Plan pracy komisji na rok 2008.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)