Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 28.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(do 31 grudnia 2008 r. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska)

(wraz z ich tematyką)


171. 14.09.2011 r.
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
Stenogram w wersji htmlpdf
170. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
169. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Stenogram w wersji htmlpdf
168. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1368, druki sejmowe nr 2819, 2849, 4576 i 4576-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
167. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 4257 i 4504).
Stenogram w wersji htmlpdf
166. 4.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
165. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych ustaw (druk senacki nr 1300, druki sejmowe nr 4331, 4383 i 4383-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
164. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk senacki nr 1326, druki sejmowe nr 4284 i 4374).
Stenogram w wersji htmlpdf
163. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o nasiennictwie.
Stenogram w wersji htmlpdf
162. 26.07.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu bezpieczeństwa fitosanitarnego kraju.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat eksportu świeżych warzyw.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat mechanizmu „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC”.
Stenogram w wersji htmlpdf
161. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 1284, druki sejmowe nr 4114, 4213 i 4213-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk senacki nr 1285, druki sejmowe nr 3603, 4318, 4338 i 4338-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
160. 5.07.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych z małych gospodarstw rolnych.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat promocji produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.
Stenogram w wersji htmlpdf
159. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1235, druki sejmowe nr 4123, 4226 i 4226-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
158. 7.06.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat stanu realizacji programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013
- Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat dostępu młodzieży wiejskiej do szkół ponadgimnazjalnych
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania rolniczych szkół zawodowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
157. 19.05.2011 r.
- Spotkanie z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) oraz przedstawicielami komisji właściwych ds. rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska oraz zdrowia Sejmu RP.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
156. 12.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność".
Stenogram w wersji htmlpdf
155. 28.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu do ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Stenogram w wersji htmlpdf
154. 12.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druk senacki nr 1167, druki sejmowe nr 3788, 3926 i 3926-A).
153. 12.04.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność" (druk senacki nr 1160).
Stenogram w wersji htmlpdf
152. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf).
151. 31.03.2011 r.
- Przygotowanie projektu uchwały w związku z 30. rocznicą rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
150. 29.03.2011 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa i rybołówstwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
149. 15.03.2011 r.
- Informacja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010
Stenogram w wersji htmlpdf
148. 2.03.2011 r.
- Dyskusja nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk senacki nr 1120, druki sejmowe nr 3738, 3066, 3826 i 3826-A).
Stenogram w wersji html i pdf
147. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1098).
Stenogram w wersji htmlpdf
146. 1.03.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat prac nad strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.
- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
145. 28.02.2011 r.
- Przyjęcie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2011 r.
- Projekt stanowiska komisji w sprawie sytuacji na rynku mięsa wieprzowego, drobiowego, produkcji jaj i zwalczania Salmonelli w stadach drobiu.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1113, druki sejmowe nr 3781, 3820 i 3820-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
144. 23.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799 (druk senacki nr 1115).
- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”), KOM(2010) 799 (druk senacki nr 1117).
Stenogram w wersji htmlpdf
143. 8.02.2011 r.
- Informacja na temat sytuacji na rynku mięsa wieprzowego.
- Informacja na temat sytuacji na rynku mięsa drobiowego i produkcji jaj.
- Informacja na temat programów zwalczania Salmonelli w stadach drobiu. Stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stenogram w wersji htmlpdf
142. 4.02.2011 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) – KOM(2010) 799.
Stenogram w wersji htmlpdf
141. 3.02.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych – KOM(2010) 738.
- Pierwsze czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../… z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 – KOM(2010) 745.
Stenogram w wersji htmlpdf
140. 27.01.2011 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008 – KOM(2010) 745
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych – KOM(2010)738.
Stenogram w wersji htmlpdf
139. 25.01.2011 r.
- Informacja na temat sprzedaży ziemi z Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawców.
- Projekt planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2011 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
138. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
137. 8.12.2010 r.
- Informacja na temat stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Informacja na temat wdrażania kolejnych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2011 roku.
Stenogram w wersji htmlpdf
136. 25.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 1039, druki sejmowe nr 3574 i 3587).
- Rozpatrzenie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (druk senacki nr 1040, druki sejmowe nr 3542 i 3557).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
135. 24.11.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537 (druk senacki nr 1032).
- Pierwsze czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539 (druk senacki nr 1033).
Stenogram w wersji htmlpdf
134. 23.11.2010 r.
- Informacja dotycząca komunikatu Komisji Europejskiej na temat rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do 2020 r.
- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie komunikatu Komisji Europejskiej na temat rozwoju wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej do 2020 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
133. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej.
Stenogram w wersji htmlpdf
132. 16.11.2010 r.
- Informacja na temat pomocy udzielonej rolnikom w związku z powodzią i innymi klęskami żywiołowymi.
Stenogram w wersji htmlpdf
131. 16.11.2010 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 537.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników – sygnatura Komisji Europejskiej COM (2010) 539.
Stenogram w wersji htmlpdf
130. 4.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk senacki nr 1013; druki sejmowe nr 3430, 3496 i 3496-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
129. 4.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 999)
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w trakcie debaty na 64. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 997; druki sejmowe nr 3424, 3436, 3436A).
Stenogram w wersji htmlpdf
128. 27.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 999; druki sejmowe nr 3368 i 3453).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 997; druki sejmowe nr 3424, 3436, 3436A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk senacki nr 998; druki sejmowe nr 3358 i 3437)
Stenogram w wersji htmlpdf
127. 19.10.2010 r.
- Informacja na temat stanu wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
- Informacja na temat sytuacji na rynku biokomponentów i biopaliw z uwzględnieniem surowców krajowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
126. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr ,druk sejmowy nr 3337).
Stenogram w wersji htmlpdf
125. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym.
Stenogram w wersji htmlpdf
124. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (druk senacki nr 959; druki sejmowe nr 3109, 3219 i 3219-A)
- Aktualny stan oraz realne możliwości dostosowania ferm kur nieśnych. w Polsce do wymagań dyrektywy 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony kur nieśnych.
- Działania podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu zapewnienia realizacji unijnych wymagań dobrostanu kur nieśnych.
- Informacja o pomocy udzielonej sektorowi jaj spożywczych w celu utrzymania dotychczasowej pozycji sektora jaj spożywczych na wspólnym rynku.
Stenogram w wersji htmlpdf
123. 3.08.2010 r.
- Wniosek dotyczący rozporządzenia (UE) nr xxx/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w sprawie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 336.
- Propozycje planu pracy na II półrocze 2010 roku.
Stenogram w wersji htmlpdf
122. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
Stenogram w wersji htmlpdf
121. 14.07.2010 r.
Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich - Wpływ zróżnicowania społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich na wspólną politykę rolną.
- Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian.
- Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi.
- Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej gospodarstw rolnych w Polsce.
- Zróżnicowanie przestrzenne atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich.
- Doświadczenia z funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Stenogram w wersji htmlpdf
120. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druk senacki nr 914, druki sejmowe nr 3062, 3156 i 3156 - A).
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku chmielu i tytoniu.
- Informacja na temat działań podejmowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu poprawy opłacalności produkcji chmielu i tytoniu.
Stenogram w wersji htmlpdf
119. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - ciąg dalszy.
Stenogram w wersji htmlpdf
118. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku debaty na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Stenogram w wersji htmlpdf
117. 25.05.2010 r.
- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie Zielonej Księgi dotyczącej wspólnej polityki rybackiej
- Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie gospodarki wodnej na wsi i w rolnictwie
- Informacja Ministra Skarbu Państwa "Co dalej z Krajową Spółką Cukrową - czy prywatyzacja jest konieczna?".
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu prywatyzacji na rynek cukru.
Stenogram w wersji htmlpdf
116. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk senacki nr 873, druki sejmowe nr 1053, 1745, 2931 i 2931A).
Stenogram w wersji htmlpdf
115. 11.05.2010 r.
- Przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.
Stenogram w wersji htmlpdf
114. 28.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 747).
Stenogram w wersji htmlpdf
113. 27.04.2010 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarki na temat sytuacji na rynku nawozów sztucznych.
- Informacja ekspertów komisji na temat rynku nawozów mineralnych w Polsce.
- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji zakładów produkujących nawozy sztuczne.
Stenogram w wersji htmlpdf
112. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.
Stenogram w wersji htmlpdf
111. 26.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2694, 2758 i 2758-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (druk senacki nr 826; druki sejmowe nr 2734 i 2837).
Stenogram w wersji htmlpdf
110. 24.03.2010 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku środków ochrony roślin.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat krajowego planu działania dotyczącego środków ochrony roślin wynikającego z Dyrektywy PE i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
109. 17.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw (druk senacki nr 807, druki sejmowe nr 2732 i 2790).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2694, 2758 i 2758-A).
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku wieprzowiny.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej na rynku trzody chlewnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
108. 10.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
107. 9.03.2010 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat reformy wspólnej polityki rybackiej w kontekście potrzeb i oczekiwań polskiego sektora rybołówstwa.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rybactwa śródlądowego w Polsce.
- Informacja Związku Producentów Ryb na temat aktualnych problemów producentów ryb w Polsce.
- Projekt stanowiska komisji dotyczącego wniosków zgłoszonych podczas konferencji "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie".
Stenogram w wersji htmlpdf
106. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 747).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
105. 3.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (druk senacki nr 772; druki sejmowe nr 2635 i 267).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 797; druki sejmowe nr 2636, 2673, 2673-A).
- Projekt stanowiska komisji dotyczący wniosków zgłoszonych podczas konferencji "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie".
- Projekt planu placu komisji na pierwsze półrocze 2010 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
104. 18.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
103. 17.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 783; druki sejmowe nr 2759 i 2773).
Stenogram w wersji htmlpdf
102. 16.02.2010 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynków hurtowych w Polsce.
- "Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji rynków hurtowych w Polsce".
Stenogram w wersji htmlpdf
101. 2.02.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju produkcji roślin wysokobiałkowych alternatywnych dla soi.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat płatności bezpośrednich dotyczących zbóż i gruntów ugorowanych.
Stenogram w wersji htmlpdf
100. 26.01.2010 r.
- Wspólna polityka rolna - ewolucja i propozycje zmian
* Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanowiska Polski w sprawie wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020.
* Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji rządu dotyczących prowadzenia narodowej polityki rolnej w ramach wspólnej polityki rolnej.
* Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach wspólnej polityki rolnej - wystąpienie prof. dra hab. Jerzego Wilkina z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
* Dlaczego Polska nie może zgodzić się na renacjonalizację wspólnej polityki rolnej? - wystąpienie prof. dra hab. Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.
Stenogram w wersji htmlpdf
99. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
98. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. (druk senacki nr 738, druki sejmowe nr 2388 i 2550).
Stenogram w wersji htmlpdf
97. 15.12.2009 r.
- Informacja na temat oceny funkcjonowania i programu restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Stenogram w wersji htmlpdf
96. 3.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Stenogram w wersji htmlpdf
95. 19.11.2009 r.
- Projekt stanowiska komisji dotyczący wniosków zgłoszonych podczas konferencji "Gospodarka wodna na wsi i w rolnictwie".
Stenogram w wersji htmlpdf
94. 17.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk senacki nr 701, druki sejmowe nr 2363 i 2427).
Stenogram w wersji htmlpdf
93. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 43. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 674).
Stenogram w wersji htmlpdf
92. 3.11.2009 r.
- Promocja artykułów rolno-spożywczych.
- Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi z krajami spoza Unii Europejskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
91. 27.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 674, druki sejmowe nr 2312 i 2342).
- Omówienie planu pracy nad ustawą budżetową na rok 2010.
Stenogram w wersji htmlpdf
90. 6.10.2009 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i sektora cukrowniczego w ramach reformy rynku cukru.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku skrobi ziemniaczanej.
Stenogram w wersji htmlpdf
89. 22.09.2009 r.
- Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
- Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sprzedaży ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
88. 30.07.2009 r.
- Przyjęcie planu pracy na drugie półrocze 2009 r.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
87. 28.07.2009 r.
- Aktualna sytuacja i perspektywy rynku drobiu i jaj w Polsce.
- Realizacja "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r." oraz "Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2009 r."
- Założenia programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach brojlerów na lata 2009–2011.
Stenogram w wersji htmlpdf
86. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163 i 2190).
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
85. 16.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o powszechnym spisie rolnym.
Stenogram w wersji htmlpdf
84. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (druk senacki nr 599; druki sejmowe nr 2018, 2092, 2092-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
83. 14.07.2009 r.
Uprawy GMO a polskie prawodawstwo ?
- Informacja Ministra Środowiska na temat nowych rozwiązań prawnych dotyczących organizmów genetycznie modyfikowanych.
- Blaski i cienie organizmów genetycznie modyfikowanych w produkcji roślinnej.
- Uprawy roślin genetycznie modyfikowanych jako zagrożenie dla polskiego rolnictwa i konsumentów.
- GMO w rolnictwie.
Stenogram w wersji htmlpdf
82. 30.06.2009 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu realizacji kosztów zwalczania choroby Aujeszkyego.
- Informacja głównego lekarza weterynarii o stanie wdrażania programu zwalczania choroby Aujeszkyego.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
81. 18.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr 573).
Stenogram w wersji htmlpdf
80. 18.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk senacki nr 571).
Stenogram w wersji htmlpdf
79. 17.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 572).
Stenogram w wersji htmlpdf
78. 16.06.2009 r.
-Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym (cd.) (druk senacki nr 571, druki sejmowe nr 1924, 1963 i 1963-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
77. 9.06.2009 r.
- Stan rynku i perspektywy producentów owoców miękkich.
- Problemy ekonomiczne producentów owoców w bieżącym roku z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej gospodarstw sadowniczych po minionym sezonie.
- Bariery w tworzeniu grup producentów rolnych zajmujących się produkcją owoców i warzyw.
Stenogram w wersji htmlpdf
76. 9.06.2009 r.
- Ustawę o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk senacki nr 566; druki sejmowe nr 1954, 1964).
- Ustawę o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (druk senacki nr 573; druki sejmowe nr 1923, 1923-A, 1939).
- Ustawę o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 572; druki sejmowe nr 721, 1907, 1907-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
75. 9.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk senacki nr 571; druki sejmowe nr 1963, 1963-A, 1924).
Stenogram w wersji htmlpdf
74. 26.05.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego stanowiska w sprawie ochrony nakładów połowowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
-Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
73. 14.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 551).
Stenogram w wersji htmlpdf
72. 12.05.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat prowadzenia gospodarki rolnej na obszarach Natura 2000.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat finansowania dotyczącego obszarów Natury 2000 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat programu Natura 2000 w odniesieniu do obszarów rolnych, porolnych i leśnych z uwzględnieniem lasów prywatnych.
Stenogram w wersji htmlpdf
71. 12.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (cd.) (druk senacki nr 551; druki sejmowe nr 1806 i1875, 1875-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (cd.) (druk senacki nr 552; druki sejmowe nr 1808 i 1839, 1839-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
70. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk senacki 543; druki sejmowe nr 1604 i 179).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 548; druki sejmowe nr 1421 i 1784).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 552; druki sejmowe nr 1808 i 1839, 1839-A).
- Rozpatrzenie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 551; druki sejmowe nr 1806 i 1875, 1875-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
69. 6.05.2009 r.
- Odpady z produkcji rolniczej i ich zagospodarowanie.
- Wykorzystanie odpadów, szczególnie opakowaniowych z przetwórstwa rolno-spożywczego - proponowane rozwiązania prawne.
- Bariery rozwoju systemów recyklingu.
- Program REKARTON - skuteczny recykling kartonów po mleku i sokach.
Stenogram w wersji htmlpdf
68. 22.04.2009 r
- Rozpatrzeni wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (druk senacki nr 525).
Stenogram w wersji htmlpdf
67. 16.04.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat propozycji zmian systemowych w obrocie ziemią.
Stenogram w wersji htmlpdf
66. 16.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (druk senacki nr 525).
Stenogram w wersji htmlpdf
65. 02.04.2009 r.
- Rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk senacki nr 489).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
64. 02.04.2009
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk senacki nr 488).
Stenogram w wersji htmlpdf
63. 31.03.2009
- Informacja Ministerstwa Gospodarki na temat realizacji wdrażania wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych przez ministerstwo.
Stenogram w wersji htmlpdf
62. 25.03.2009
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Stenogram w wersji htmlpdf
61. 17.03.2009
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk senacki nr 490).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk senacki nr 488).
Stenogram w wersji htmlpdf
60. 17.03.2009
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat legalność upraw GMO a ustawy o nasiennictwie zakazująca obrotu nasionami genetycznie modyfikowanymi.
- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat ramowego stanowiska rządu RP dotyczącego GMO wobec uwalniania roslin genetycznie zmodyfikowanych do środowiska.
- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli doraźnej postępowania z organizmami genetycznie modyfikowanymi.
Stenogram w wersji htmlpdf
59. 5.03.2009
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf
58. 5.03.2009
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28. posiedzeniu Senatu do ustawy o funduszu sołeckim.
Stenogram w wersji htmlpdf
57. 3.03.2009
- Rozpatrzenie ustawy o funduszu sołeckim.
Stenogram w wersji htmlpdf
56. 3.03.2009
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku cukru i plantatorów buraka cukrowego.
- Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat przyszłości Krajowej Spółki Cukrowej w świetle reformy rynku cukru.
Stenogram w wersji htmlpdf
55. 18.02.2009
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat bieżącej działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z uwzględnieniem nowo utworzonych działań PROW.
Stenogram w wersji htmlpdf
54. 10.02.2009
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.
Stenogram w wersji htmlpdf
53. 3.02.2009
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji gorzelnictwa rolniczego w Polsce.
- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2009 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
52. 13.01.2009
- Rozpatrzenie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, (druk senacki nr 381).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
51. 7.01.2009
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 408).
Stenogram w wersji htmlpdf
50. 19.12.2008
- Podsumowanie pracy komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf
49. 18.12.2008
- Rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o organizacji rynku rybnego, (druk senacki nr 394).
Stenogram w wersji htmlpdf
48. 10.12.2008
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach dotyczących ochrony środowiska,(druk senacki 388).
Stenogram w wersji htmlpdf
47. 10.12.2008
- Rozpatrzenie ustawy o organizacji rynku rybnego, (druk senacki nr 394).
Stenogram w wersji htmlpdf
46. 10.12.2008
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach dotyczących rolnictwa, (druk senacki nr 388).
Stenogram w wersji htmlpdf
45. 27.11.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 374).
Stenogram w wersji htmlpdf
44. 6.11.2008
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 21. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 310Z).
Stenogram w wersji htmlpdf
43. 30.10.2008
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 280Z).
Stenogram w wersji htmlpdf
42. 29.10.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 310)
Stenogram w wersji htmlpdf
41. 28.10.2008
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat proponowanych przez rząd zmian dotyczących funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk senacki nr 321, druki sejmowe nr 1028, 1114).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. (druk senacki nr 327, druki sejmowe nr 904, 1068).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (druk senacki nr 320, druki sejmowe nr 751, 1095).
Stenogram w wersji htmlpdf
40. 28.10.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 280, druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, 1086, 1086-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
39. 23.10.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. (druk senacki nr 280, druki sejmowe nr 608, do druku nr 608, 1086, 1086-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
38. 15.10.2008
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
37. 14.10.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
36. 9.10.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
35. 24.09.2008
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Stenogram w wersji htmlpdf
34. 17.09.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 243, druki sejmowe nr 767, do druku 767, 863, 863-A.
- Rozpatrzenie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (cd.) (druk senacki nr 244, druki sejmowe nr 768, do druku 768, 864, 864-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (druk senacki nr 235, druki sejmowe nr 715, do druku 715 i 790).
Stenogram w wersji htmlpdf
33. 10.09.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
32. 5.08.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druk nr 220).
-Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - prawo spółdzielcze (druk nr 231).
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
31. 24.07.2008
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf
30. 22.07.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stenogram w wersji htmlpdf
29. 10.07.2008
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o paszach.
Stenogram w wersji htmlpdf
28. 10.07.2008
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Stenogram w wersji htmlpdf
27. 9.07.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o paszach.
Stenogram w wersji htmlpdf
26. 3.07.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Stenogram w wersji htmlpdf
25. 24.06.2008
- Główne kierunki zmian ustawowych prywatyzacji nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.
- Rozpatrzenie ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego.
- Rozpatrzenie ustawy o odpadach wydobywczych.
Stenogram w wersji htmlpdf
24. 18.06.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
23. 5.06.2008
- Omówienie planu pracy na drugie półrocze 2008 r.
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf
22. 3.06.2008
-Czy obszary Natura 2000 są barierą dla rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce?
Stenogram w wersji htmlpdf
21. 14.05.2008
-Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
Stenogram w wersji htmlpdf
20. 13.05.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
19. 7.05.2008
- Spotkanie z delegacją Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej poświęcone ocenie funkcjonowania i przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
18. 6.05.2008
- Odnawialne źródła energii - konieczność i obowiązek. Biopaliwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
17. 23.04.2008
- Rozpatrzenie wniosków złożonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
16. 22.04.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.
Stenogram w wersji htmlpdf
15. 22.04.2008
- Informacja na temat przygotowania do XIV Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbędzie się w dniach 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu.
Stenogram w wersji htmlpdf
14. 18.04.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
Stenogram w wersji htmlpdf
13. 18.04.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
ciąg dalszy posiedzenia z 9.04.2008 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
13. 9.04.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
12. 2.04.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Stenogram w wersji htmlpdf
11. 4.03.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
Stenogram w wersji htmlpdf
10. 20.02.2008
- Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i ich transport w związku z wejściem Polski do układu Schengen.
Stenogram w wersji htmlpdf
9. 5.02.2008
- Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad wielkoprzemysłowymi fermami trzody chlewnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
8. 23.01.2008
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.
- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2008 r.
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf
7. 23.01.2008
- Informacja na temat stanu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.
Stenogram w wersji htmlpdf
6. 14.01.2008
- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat przebiegu XIII sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz podjętych zobowiązań.
- Informacja na temat sytuacji kadrowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe".
Stenogram w wersji htmlpdf
5. 4.01.2008
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Rolnictwo; Rozwój wsi; Rynki rolne; Rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; a także planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; planu finansowego Agencji Rynku Rolnego; planu finansowego Agencji Nieruchomości Rolnych; Budżety wojewodów ogółem; Rezerwy celowe; Środowisko; Gospodarka wodna; Państwowa Agencja Atomistyki; a także planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; planu finansowego Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych; planu finansowego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
- Sprawy bieżące.
Stenogram w wersji htmlpdf
4. 20.12.2007 r.
- Zakres i organizacja pracy nad ustawą budżetową na rok 2008.
- Sprawy bieżące.
Stenogram w wersji htmlpdf
3. 28.11.2007 r.
- Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat programu rolnego nowego rządu.
Stenogram w wersji htmlpdf

2.

27.11.2007 r.
- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
- Informacja Ministra Środowiska dotycząca planowanych zamierzeń resortu.
- Sprawy bieżące.
Stenogram w wersji htmlpdf

1.

9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
Stenogram w wersji pdf