Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 16.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

(wraz z ich tematyką)


161. 14.09.2011 r.
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
160. 13.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
159. 08.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. (druk senacki nr 1363, druki sejmowe nr 4584 i 4636).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1345, druki sejmowe nr 4465, 4563 i 4563-A ).
Stanowisko Rady Ministrów
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1337, druki sejmowe nr 4468 i 4580).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 1357, druki sejmowe nr 4529 i 4631).
Stanowisko PKPP Lewiatan
(Stenogram w formacie htmlpdf)
158. 08.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 1331, druki sejmowe nr 4354 i 4412).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
157. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe ( druk senacki nr 1303, druki sejmowe nr 4216 i 4411).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1325, druki sejmowe nr 4350, 4381, 4413, 4472 i 4472-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
156. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. (druk senacki nr 1324 , druki sejmowe nr 4359 i 4421).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
155. 2.08.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe (druk senacki nr 1259).
 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego MSZ
 Prezes Urzędu Ochrony Konsumenta i Konkurencji
 Związek Banków Polskich
 Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 Komisja Nadzoru Finansowego
 Minister Finansów
 Minister Sprawiedliwości
(Stenogram w formacie htmlpdf)
154. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o usługach płatniczych (cd.) (druk senacki nr 1295, druki sejmowe nr 4217, 4410 i 4410-A).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
153. 26.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 1289, druki sejmowe nr 4341, 4368 i 4368-A).
- Rozpatrzenie ustawy o usługach płatniczych (druk senacki nr 1295, druki sejmowe nr 4217, 4410 i 4410-A).
 Opinia Narodowego Banku Polskiego
 Opinia Kancelarii Radcy Prawnego, Marii Nogaj
 Opinia Pracodawców RP
 Opinia Diners Club International
 Materiał dotyczący projektu ustawy o usługach płatniczych
 Propozycja nowego brzmienia art. 38
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1292, druki sejmowe nr 3960, 4366 i 4366-A).
 Opinia Polskiej Izby Ubezpieczeń
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym ( druk senacki nr 1291, druki sejmowe nr 4268 i 4372).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
152. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (druk senacki nr 1268, druki sejmowe 4219 i 4298).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (druk senacki nr1269, druki sejmowe nr 4220 i 4299).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. (druk senacki nr 1270, druki sejmowe nr 4221 i 4300).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1278, druki sejmowe nr 4159, 4311 i 4311-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr1279, druki sejmowe nr 3869, 4296 i 4296-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
151. 16.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
150. 14.06.2011 r.
- "Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1244, druki sejmowe nr 4201 i 4242).
 Opinia Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów
 Opinia Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1254, druki sejmowe nr 4276 i 4297).
 Opinia MSZ
 Opinia Komisji Nadzoru Finansowego
- "Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (druk senacki nr 1252, druki sejmowe nr 4194 i 4244).
- "Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. (druk senacki nr 1253, druki sejmowe nr 4195 i 4245).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
149. 19.05.2011 r.
- Wyrażenie opinii w sprawie petycji dotyczącej zabezpieczenia prawa inwestora do skargi przeciwko systemowi rekompensat (P-03/2011).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk senacki nr 1205; druki sejmowe nr 3974, 4099, 4099-A)
- "Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druk senacki nr 1203; druki sejmowe nr 3940 i 4070)
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (druk senacki nr 1210; druki sejmowe nr 3311 i 4015)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
148. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 76. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
147. 5.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obligacjach (druk senacki 1184, druki sejmowe 3874 i 4035).
- Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
- Powołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
146. 5.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1183, druki sejmowe 3860 i 4018).
(Stenogram w formacie htmlpdf
145. 12.04.2011 r.
- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych – KOM(2011) 121.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
144. 12.04.2011 r.
- Opinia Komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej księgi w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego” – KOM(2011) 128.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
143. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
142. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
141. 30.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
140. 30.03.2011 r.
- Ocena propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wstępnej koordynacji polityk gospodarczych krajów członkowskich UE w 2011 roku, zawartych w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys” - KOM(2011) 11.
- Stan przygotowań rządu do realizacji zadań przewidzianych w pierwszym semestrze europejskim 2011.
- Formy i zasady współpracy Senatu i rządu w ramach pierwszego i kolejnych semestrów europejskich.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
139. 26.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (druk senacki 1151; druk sejmowy 3946, 3991 i 3991-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
138. 16.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
137. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 1137; druki sejmowe nr 3475, 3845 i 3845-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1138; druki sejmowe nr 2566, 3895 i 3895-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
136. 1.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk senacki nr 1120, druki sejmowe nr 3738, 3066, 3826 i 3826-A)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
135. 23.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. (druk senacki nr 1110, druki sejmowe nr 3751 i 3809)
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską „Zielonej księgi w sprawie przyszłości podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT” – KOM(2010) 695.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
134. 2.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (druk senacki nr 1096, druki sejmowe nr 3779 i 3810).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
133. 11.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 68. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2011.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
132. 5.01.2011 r.
- Przyjęcie sprawozdania komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
131. 5.01.2011 r.
- Rozpatrzenie opinii komisji senackich w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
130. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Najwyższa Izba Kontroli; Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; Główny Urząd Statystyczny; Komisja Nadzoru Finansowego; Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; Obsługa zadłużenia zagranicznego; Obsługa długu krajowego; Rezerwa ogólna; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; Przychody i rozchody budżetu państwa, a także plan finansowy Rzecznika Ubezpieczonych (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
129. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf
128. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
127. 14.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
126. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1044, druki sejmowe 3479, 3594).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 1043, druki sejmowe 3554, 3593).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk senacki nr 1054; druki sejmowe 3568, 3592, 3592-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1062; druki sejmowe 3576, 3645, 3662, 3662-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym (druk senacki nr 1060; druki sejmowe 3620, 3646, 3646-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
125. 23.11.2010 r.
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską Zielonej Księgi: „Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu” - sygnatura Komisji Europejskiej KOM(2010)561- cd.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
124. 23.11.2010 r.
- Prezentacja Rocznego Raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu Komisji Europejskiej w 2009 r.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
123. 23.11.2010 r.
- Reprywatyzacja i roszczenia obywateli wobec Skarbu Państwa.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
122. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
121. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
120. 9.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki nr 1020; druki sejmowe nr 3366, 3427, 3500 i 3543 ). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (druk senacki nr 1013, druki sejmowe nr 3430, 3496 i 3496-A). - Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 1019; druki sejmowe nr 3502, 3546 i 3546-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf
119. 3.11.2010 r.
- Informacja na temat: "Negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020"
(Stenogram w formacie htmlpdf
118. 2.11.2010 r.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji - sygnatura Komisji Europejskiej KOM(2010) 484. - Zielona Księga "Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu" - sygnatura Komisji Europejskiej KOM(2010)561. - Zielona Księga "Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu" - sygnatura Komisji Europejskiej KOM(2010)561.
(Stenogram w formacie htmlpdf
117. 21.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 975).
(Stenogram w formacie htmlpdf
116. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 976).
(Stenogram w formacie htmlpdf
115. 14.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw 98/78/WE, 2002/87/WE i 2006/48/WE w odniesieniu do dodatkowego nadzoru nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego – sygnatura Komisji Europejskiej COM(2010) 433.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. (druk senacki nr 991, druki sejmowe nr 3347 i 3417).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 976, druki sejmowe nr 2876 i 3275).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki nr 974, druki sejmowe nr 2897 i 3324).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 975, druki sejmowe nr 3205 i 3325).
(Stenogram w formacie htmlpdf
114. 15.09.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosku w sprawie Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej - KOM(2010)331.
- Rozpatrzenie wniosku dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady …./…/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) – KOM(2010)368.
(Stenogram w formacie htmlpdf
113. 12.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (druk senacki 969, druk sejmowy 3337).
(Stenogram w formacie htmlpdf
112. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 62. posiedzeniu Senatu do ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf
111. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku (druk senacki nr 948 ; druki sejmowe nr 3144 i 3260).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (druk senacki nr 950; druki sejmowe nr 3164).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (druk senacki nr 950; druki sejmowe nr 3106, 2923).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druk senacki nr 951 ; druki sejmowe nr 3083).
(Stenogram w formacie htmlpdf
110. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk senacki nr 948; druki sejmowe nr 3254).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
109. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw(druk senacki nr 963; druki sejmowe nr 3301).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
108. 5.08.2010 r.
- Pierwsze czytanie projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk senacki nr 839) cd.
(Stenogram w formacie htmlpdf
107. 29.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk senacki nr 937 ; druki sejmowe nr 3188, 3217).
- Opinia komisji na temat petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa (P-01/2010).
(Stenogram w formacie htmlpdf
106. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" (druk senacki nr 913; druki sejmowe nr 3146, 3166).
(Stenogram w formacie htmlpdf
105. 6.07.2010 r.
- Pierwsze czytanie projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (druk senacki nr 839).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
104. 2.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
103. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 902; druki sejmowe nr 2966, 3084 i 3084-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
102. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (druk senacki nr 894; druki sejmowe nr 2896, 3065).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
101. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk senacki nr 907; druk sejmowy 3131).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
100. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druk senacki nr 908; druk sejmowy nr 3142)
(Stenogram w wersji htmlpdf
99. 15.06.2010 r.
- Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii Europejskiej, w ramach strategii Europa 2020.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
98. 10.06.2010 r.
- Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na 57. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
97. 8.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 885; druki sejmowe nr 1852 i 2974, 2974-A)..
(Stenogram w formacie htmlpdf)
96. 1.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r. oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. (druk senacki nr 880; druki sejmowe nr 2914, 3014).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (druk senacki nr 889; druki sejmowe nr 2875, 3031, 3031-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 885; druki sejmowe nr 1852 i 2974, 2974-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
95. 28.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 56. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
94. 26.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim. (druk senacki nr 888; druki sejmowe nr 3008, 3038 ).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
93. 20.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 869 ; druki sejmowe nr 2874 i 2999).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
92. 11.05.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Finansów na temat działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w kontekście realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
91. 28.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
90. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druk senacki nr 853; druki sejmowe nr 2681, 2825).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
89. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
88. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 818; druki sejmowe nr 2658 i 2838).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
87. 31.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 828; druki sejmowe nr 2682, 2789 i 2789 - A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
86. 12.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (druk senacki nr 805; druk sejmowy nr 911).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
85. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 747).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
84. 3.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.(druk senacki nr 785 ; druki sejmowe nr 339, do druku 339, 1405, do druku 1405, 1566, do druku 1566, 1306, do druku 1306 , 1725, do druku 1725 i 2696).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(druk senacki nr 786 ; druki sejmowe nr 1734, do druku 1734 i 2697 ).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 788 ; druki sejmowe nr 1370, do druku 1370, 1370-A, do druku 1370-A, nr 2750).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk senacki nr 787 ; druki sejmowe nr 1346 , do druku 1346 , nr 2751).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
83. 18.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
82. 2.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druk senacki nr 765; druki sejmowe nr 2296 i 2610).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
81. 2.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druk senacki nr 766; druki sejmowe nr 2583 i 2632).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk senacki nr 767; druki sejmowe nr 1017, 2253 i 2651).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
80. 28.01.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (druk nr 733).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
79. 28.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (druk senacki nr 756; druki sejmowe 1691, 1791)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (druk senacki nr 760, druki sejmowe nr 2543; 2587).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
78. 12.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2010.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
77. 6.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk senacki nr 735; druki sejmowe nr 2386, 2556).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
76. 6.01.2010 r.
- Przygotowanie sprawozdania komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
75. 6.01.2010 r.
- Rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2010 (druk senacki nr 742; druki sejmowe nr 2375, 2560, 2560-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
74. 5.01.2010 r.
- Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyboru członków do Rady Polityki Pieniężnej
(Stenogram w formacie htmlpdf)
73. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w zakresie części i planów finansowych przydzielonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (druk senacki nr 742; druki sejmowe nr 2375, 2560, 2560-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
72. 16.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
71. 3.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
70. 3.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 725 : druk sejmowy nr 2463).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 726; druk sejmowy nr 2507 ).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
69. 2.12.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 45. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
68. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (druk senacki nr 719; druki sejmowe nr 2470, 2496).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych druk senacki nr 718; druki sejmowe nr 2413, 2498, 2498 - A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
67. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (druk senacki 720; druki sejmowe nr 2489, 2509).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
66. 20.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o grach hazardowych.
65. 20.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o grach hazardowych (druk senacki nr 710; druki sejmowe nr 2481, 2482 i 2508).
64. 19.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 44. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
63. 3.11.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Finansów na temat budżetu zadaniowego.
62. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki nr 684; druki sejmowe nr 2254, 2380).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
61. 3.11.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (cd.) (druk senacki nr 450).
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa (druk senacki nr 641).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
60. 3.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (druk senacki nr 693; druki sejmowe nr 2065, 2347, 2347-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
59. 29.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 685, druk sejmowy nr 2402).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
58. 29.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 685, druk sejmowy nr 2402).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
57. 22.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
56. 20.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 42. posiedzeniu Senatu w dniu 20 października 2009 r. do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
55. 20.10.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.) (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
54. 15.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (cd.) (druk senacki nr 657; druki sejmowe nr 1876, 2246 i 2246-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (druk senacki nr 675, druki sejmowe nr 2221 i 2350).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
53. 7.10.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 41. posiedzeniu Senatu w dniu 7 października 2009 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
52. 6.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. (druk senacki nr 663; druki sejmowe nr 2297 i 2322).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 661; druki sejmowe nr 2306, 2351 i 2351-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk senacki nr 671; druki sejmowe nr 2222, 2332 i 2332-A).
- Rozpatrzenie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (druk senacki nr 657; druki sejmowe nr 1876, 2246 i 2246-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
51. 23.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (cd.) (druk senacki nr 644; druki sejmowe nr 2180 i 2273).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
50. 22.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego (druk senacki nr 644; druki sejmowe nr 2180 i 2273).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. ( druk senacki nr 650; druki sejmowe nr 2175 i 2277).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. (druk senacki nr 651; druki nr 2208 i 2276).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
49. 16.09.2009 r.
- Rozpatrzenie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 648; druki sejmowe nr 2304, 2317)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
48. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk senacki nr 622).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
47. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 616).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 617).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
46. 30.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o Służbie Celnej (druk senacki nr 630).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
45. 29.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk senacki nr 631).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
44. 29.07.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (cd.) (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
43. 24.07.2009 r.
- Rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 631: druki sejmowe nr 2163, 2190 i 2190-A).)
- Przyjęcie stanowiska komisji Budżetu i Finansów publicznych w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163, 2190 i 2190-A).
- Rozpatrzenie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 616, druki sejmowe nr 1181, 2168 i 2168-A).
- Rozpatrzenie ustawy -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 617, druki sejmowe nr 1182, 2169 i 2169-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
42. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Służbie Celnej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1492, 2095 i 2095-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy -Prawo bankowe (druk senacki nr 623, druki sejmowe nr 2150 i 2166).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim (druk senacki nr 622, druki sejmowe nr 2170 i 2172).
- Rozpatrzenie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 616, druki sejmowe nr 1181, 2168 i 2168-A).
- Rozpatrzenie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (druk senacki nr 617, druki sejmowe nr 1182, 2169 i 2169-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
41. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Najwyższa Izba Kontroli; Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; Główny Urząd Statystyczny; Komisja Nadzoru Finansowego; Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; Obsługa zadłużenia zagranicznego; Obsługa długu krajowego; Rezerwa ogólna; Rezerwy celowe; Przychody i rozchody budżetu państwa na 2009 r. (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163, 2190 i 2190-A).
40. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( druk senacie nr 610).
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 591).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
39. 15.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk senacki nr 609).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
38. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( druk senacie nr 610; druk sejmowy nr 2045, 2135, 2135-A).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających ( druk senacki nr 596 ; druki sejmowe nr 2076, 2121, 2194).
37. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (druk senacki nr 609; druki sejmowe nr 2044, 2134 i 2134-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
36. 14.07.2009 r.
- Opinia komisji w sprawie opublikowanej przez Komisję Europejską "Białej księgi w sprawie zawodowego, transgranicznego, drogowego transportu znaków pieniężnych denominowanych w euro między państwami członkowskimi w strefie euro" - sygnatura Komisji Europejskiej COM(2009)214
(Stenogram w formacie htmlpdf)
35. 8.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 591; druki sejmowe 1830, 2085, 2085-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
34. 1.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe (druk senacki nr 583).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
33. 1.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36. posiedzeniu Senatu do ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (druk senacki nr 586).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
32. 24.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (druk senacki nr 584; druki sejmowe nr 2022, 2050).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 582; druki sejmowe nr 2028, 2051, do druku 2028).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe (druk senacki nr 583; druki sejmowe nr 2029, 2052, do druku 2029).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
31. 24.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (druk senacki nr 586; druki sejmowe nr 2042, 2049 ).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
30. 24.06.2009 r.
- Wpływ działań antykryzysowych w Unii Europejskiej i inicjatyw Komisji Europejskiej na sytuację gospodarczą w Polsce.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
29. 18.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (druk senacki nr 563).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
28. 09.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (druk senacki nr 563; druki sejmowe nr 1847, 1968, 1968-A, do druku sejmowego nr 1847).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
27. 27.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 607).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
26. 27.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 570).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
25. 26.05.2009 r.
-Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 513).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
24. 26.05.2009 r.
- Informacja Banku Gospodarstwa Krajowego na temat skuteczności działań wspierających gospodarkę.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
23. 19.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 607).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
22. 12.05.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (ciąg dalszy) (druk senacki nr 450).
Stenogram w wersji htmlpdf
21. 22.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 532).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
20. 22.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r. (ciąg dalszy z dnia 31 marca 2009 r.) (druk senacki nr 448).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
19. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu w toku debaty nad ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (druk senacki nr 527).
Stenogram w wersji htmlpdf
18. 21.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (druk senacki nr 526).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
17. 21.04.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (druk senacki nr 450).
Stenogram w wersji htmlpdf
16. 15.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (druk senacki nr 526).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (druk senacki nr 527).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk senacki nr 532).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
15. 02.04.2009 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji
(Stenogram w formacie htmlpdf)
14. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 (druk senacki nr 448)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
13. 31.03.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (druk senacki nr 445)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
12. 25.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (druk senacki nr 505).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
11. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe (druk senacki nr 482).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (druk senacki nr 483).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 484).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
10. 17.03.2009 r.
- Banki polskie wobec kryzysu gospodarczego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
9. 11.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 477).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
8. 3.03.2009 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
7. 3.03.2009 r.
- Informacja Ministra Finansów na temat ewentualnych zagrożeń w realizacji budżetu państwa w związku z sytuacją gospodarczą.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
6. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 461).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
5. 17.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 461).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
4. 4.02.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu w toku debaty nad ustawą o udzielaniu przez Skarg Państwa wsparcia instytucjom finansowym (druk senacki nr 420).
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wycofania senackiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 166).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
3. 3.02.2009 r.
- Jak obronić gospodarkę przed kryzysem? Postulowane działania polskich władz publicznych wobec kryzysu finansowego na świecie.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
2. 21.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym,(druk senacki nr 420).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 426).
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
1. 15.01.2009 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)