Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 14.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Spraw Zagranicznych

(wraz z ich tematyką)

185. 12.09.2011 r.
- Podsumowanie pracy Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
Stenogram w wersji htmlpdf
184. 7.09.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP – stałego przedstawiciela RP przy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego w Brukseli Jackiem Najderem.
183. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1350, druki sejmowe nr 4355 i 4585).
- Rozpatrzenie ustawy o współpracy rozwojowej (druk senacki nr 1346, druki sejmowe nr 4469, 4599 i 4599-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
182. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r. (druk senacki nr 1363 , druki sejmowe nr 4584 i 4636).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r. (druk senacki nr 1364, druki sejmowe nr 4471 i 4566).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (druk senacki nr 1365, druki sejmowe nr 4596 i 4635).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat (druk senacki nr 1347, druki sejmowe nr 4384 i 4486).
Stenogram w wersji htmlpdf
181. 2.08.2011 r.
- Informacja ambasadora Republiki Węgierskiej Roberta Kissa podsumowująca prezydencję węgierską w Radzie Unii Europejskiej.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji węgierskiej w Radzie Unii Europejskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
180. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. (druk senacki 1323, druki sejmowe nr 4283 i 4431).
(Stenogram w wersji htmlpdf).
179. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. (druk senacki 1324, druki sejmowe nr 4359 i 4421).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
178. 26.07.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Macedonii Przemysławem Czyżem.
177. 26.07.2011 r.
- Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Czarnogórze Grażyną Sikorską.
176. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (druk senacki nr 1268, druki sejmowe nr 4219 i 4298).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. r. (druk senacki nr 1269, druki sejmowe nr 4220 i 4299).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. (druk senacki nr 1270, druki sejmowe nr 4221 i 4300).
Stenogram w wersji htmlpdf
175. 5.07.2011 r.
- Informacja na temat sytuacji Polonii niemieckiej w 20. rocznicę Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Stenogram w wersji htmlpdf
174. 14.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. (druk senacki nr 1252, druki sejmowe nr 4194 i 4244).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. (druk senacki nr 1253, druki sejmowe nr 4195 i 4245).
Stenogram w wersji htmlpdf
173. 14.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (druk senacki nr 1245, druki sejmowe nr 4125, 4236).
Stenogram w wersji htmlpdf
172. 7.06.2011 r.
- Spotkanie z panią Jozefiną Topalli, przewodniczącą Parlamentu Republiki Albanii.
Stenogram w wersji htmlpdf
171. 7.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (druk senacki nr 1233, druki sejmowe nr 4128 i 4177).
Stenogram w wersji htmlpdf
170. 7.06.2011 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Rumunii Markiem Szczygłem.
169. 26.05.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy (druk senacki nr 1227).
Stenogram w wersji htmlpdf
168. 25.05.2011 r.
- Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r. (druk senacki 1217, druki sejmowe nr 4045 i 4139)
- Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. (druk senacki 1218, druki sejmowe nr 4046 i 4140).
Stenogram w wersji htmlpdf
167. 12.04.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP na Ukrainie Henrykiem Litwinem.
166. 12.04.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Indonezji oraz Demokratycznej Republice Timoru Wschodniego Krzysztofem Grzegorzem Wiśniewskim.
165. 29.03.2011 r.
- Spotkanie z ambasadorem Republiki Albanii w RP Florentem Çeliku nt. stosunków polsko-albańskich oraz aktualnych zagadnień międzynarodowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
164. 17.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
Stenogram w wersji htmlpdf
163. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. (druk senacki 1143, druki sejmowe 3752 i 3894).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (druk senacki 1140, druki sejmowe 3836 i 3896).
Stenogram w wersji htmlpdf
162. 15.03.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Finlandii Januszem Niesyto.
161. 15.03.2011 r.
- Spotkanie z ambasadorem Republiki Francuskiej w Polsce Francois Barry Delongchampsem nt. stosunków polsko-francuskich i aktualnych wydarzeń międzynarodowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
160. 08.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. ( druk senacki nr 1132, druki sejmowe nr 3750 i 3853 )
- Rozpatrzenie ustawy o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Stenogram w wersji htmlpdf
159. 08.03.2011 r.
- Spotkanie z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i Emigracji Senatu Republiki Włoskiej Lamberto Dinim
Stenogram w wersji htmlpdf
158. 1.03.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Algierskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, Burkina Faso i Republice Mali Michałem Radlickim.
157. 1.03.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Wielkim Księstwie Luksemburga Bartoszem Jałowieckim.
156. 1.03.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. aktualnych wydarzeń w państwach Afryki Północnej i ich wpływie na sytuację międzynarodową.
Stenogram w wersji htmlpdf
155. 1.03.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
154. 8.02.2011 r.
- Spotkanie z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec Rüdigerem Freiherrem von Fritschem nt. stosunków polsko-niemieckich oraz aktualnych zagadnień międzynarodowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
153. 8.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. ( druk senacki nr 1109, druki sejmowe nr 3719 i 3804)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. ( druk senacki nr 1110, druki sejmowe nr 3751 i 3809)
Stenogram w wersji htmlpdf
152. 8.02.2011 r.
- Informacja ambasadora Królestwa Belgii Raoula Delcorde’a podsumowująca prezydencję belgijską w Unii Europejskiej.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja ambasadora Republiki Węgierskiej Roberta Kissa nt. priorytetów prezydencji węgierskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji węgierskiej w Unii Europejskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
151. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III, sporządzonego w Budvie dnia 25 marca 2010 r. (druk senacki nr 1090, druki sejmowe nr 3720 i 3763)
Stenogram w wersji htmlpdf
150. 10.01.2011 r.
- Spotkanie z kandydatem na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Islamskiej Republice Pakistanu Andrzejem Ananiczem.
149. 4.01.2011 r.
- Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat sytuacji na Białorusi. - Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji na Białorusi.
148. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 ( druk senacki nr1072, druki sejmowe nr 3429, 3672, 3672-A ) w częściach: Załączniki nr 1 i 2 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Zał. nr 14 – Plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych część 83 ( zał. nr 2) – Rezerwy celowe w zakresie poz. 31 i 51 Zał. nr 8 – Wykaz jednostek dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2011 r. Zał. nr 9 – Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2011 r. Zał. nr 11 – Zestawienia programów wieloletnich w układzie zadaniowym
Stenogram w wersji htmlpdf
147. 14.12.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Białorusi Leszkiem Szerepką.
146. 14.12.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Iraku Stanisławem Smoleniem.
145. 14.12.2010 r.
- Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego - stałego przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu Urszulą Gacek.
144. 24.11.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Kazachstanu oraz w Republice Kirgiskiej Jackiem Kluczkowskim.
143. 23.11.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Korei Krzysztofem Majką.
142. 23.11.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym - stałym przedstawicielem RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie Remigiuszem Henczelem
141. 17.11.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Bośni i Hercegowinie Jerzym Chmielewskim.
140. 03.11.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Federacji Rosyjskiej Wojciechem Zajączkowskim.
139. 03.11.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Uzbekistanu i Republice Tadżykistanu Marianem Przeździeckim.
138. 26.10.2010 r.
- Stanowisko Komisji w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 r. (druk senacki 1007, druki sejmowe nr 3360, 3463).
Stenogram w wersji htmlpdf
137. 26.10.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Republice Jemeńskiej i Sułtanacie Omanu Witoldem Śmidowskim.
136. 26.10.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Adamem Krzymowskim.
135. 26.10.2010 r.
- Spotkanie z kandydatką na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Kuby Małgorzatą Galińską -Tomaszewską.
134. 19.10.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Bułgarii Leszkiem Henslem.
133. 12.10.2010 r.
- Stanowisko Komisji w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. ( druk senacki 991, druki sejmowe nr 3347 i 3417).
Stenogram w wersji htmlpdf
132. 12.10.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Słowenii Cezarym Królem.
131. 12.10.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Angoli, w Republice Gabońskiej i w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Markiem Rohr – Garzteckim.
130. 23.09.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Włoskiej, Republice Malty, Republice San Marino Wojciechem Ponikiewskim.
129. 10.08.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Królestwie Maroka Witoldem Spirydowiczem (posiedzenie zamknięte).
128. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku. (druk senacki 966, druki sejmowe nr 3144 i 3260)
Stenogram w wersji htmlpdf
127. 3.08.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Królestwie Danii Rafałem Wiśniewskim.
126. 3.08.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Azerbejdżanu Michałem Łabendą.
125. 3.08.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Islamskiej Republice Iranu Juliuszem Gojło.
124. 14.07.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Estońskiej Grzegorzem Markiem Poznańskim (posiedzenie zamknięte).
123. 14.07.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Irlandii Marcinem Nawrotem (posiedzenie zamknięte).
122. 14.07.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Królestwie Szwecji Adamem Hałacińskim (posiedzenie zamknięte).
121. 14.07.2010 r.
- Informacja ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisco Fernándeza Fábregasa podsumowująca prezydencję hiszpańską w Unii Europejskiej.
- Informacja sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaja Dowgielewicza nt. polskiej polityki europejska w okresie prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja ambasadora Królestwa Belgii Raoula Delcorde’a nt. priorytetów prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Mikołaja Dowgielewicza nt. polskiej polityki europejska w okresie prezydencji belgijskiej w Unii Europejskiej.
- Dyskusja.
- Stosunki z państwami Europy Wschodniej jako priorytet polskiej Prezydencji w drugiej połowie 2011 r. - informacja rządu.
Stenogram w wersji htmlpdf
120. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. (druk senacki nr 897, druki sejmowe nr 2919, 3071 )
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. (druk senacki nr 904, druki sejmowe nr 2895, 3124).
Stenogram w wersji htmlpdf
119. 1.07.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym – stałym przedstawicielem RP przy OECD Pawłem Wojciechowskim (posiedzenie zamknięte).
118. 8.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r. oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. (druk senacki nr 880, druki sejmowe nr 2914, 3014).
Stenogram w wersji htmlpdf
117. 25.05.2010 r.
- Informacja MSZ na temat bieżącej sytuacji, związanej z tworzeniem i obsadą Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS) i oczekiwaniami Polski w tym zakresie.
Stenogram w wersji htmlpdf
116. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. (druk senacki nr 881, druki sejmowe nr 2990 i 3072).
Stenogram w wersji htmlpdf
115. 27.04.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Palestyny w RP Khaledem Naefem Ghazalem Soufanem.
Stenogram w wersji htmlpdf
114. 27.04.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.(druk senacki nr 852, druki sejmowe nr 2818 i 2890).
Stenogram w wersji htmlpdf
113. 7.04.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Turcji w RP Reşitem Umanem.
Stenogram w wersji htmlpdf
112. 7.04.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP – stałego przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych Witoldem Sobkowem.(posiedzenie zamknięte)
111. 7.04.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP w Republice Węgierskiej Romanem Kowalskim. (posiedzenie zamknięte).
110. 25.03.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 51 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (druk senacki nr 798).
Stenogram w wersji htmlpdf
109. 24.03.2010 r.
- Informacja nt. polskiej polityki wizowej wobec obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji.
- Informacja nt. przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej.
- Informacja nt. polityki zatrudniania obywateli ukraińskich w Polsce.
Stenogram w wersji htmlpdf
108. 24.03.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce Lee Feinsteinem.
Stenogram w wersji htmlpdf
107. 9.03.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Królestwie Hiszpanii Ryszardem Schnepfem nt. Prezydencji hiszpańskiej w UE oraz stosunków polsko-hiszpańskich.
Stenogram w wersji htmlpdf
106. 9.03.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (druk senacki nr 798, druki sejmowe nr 2736 i 2783)
Stenogram w wersji htmlpdf
105. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (druk senacki nr 773, druki sejmowe nr 2677 i 2688).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. (druk senacki nr 777, druki sejmowe nr 2639 i 2687.
Stenogram w wersji htmlpdf
104. 16.02.2010 r.
- Informacja nt. stanu zaawansowania procesu informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Stenogram w wersji htmlpdf
103. 16.02.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Republiki Rumunii w RP Gheorghem Predescu nt. aktualnych zagadnień międzynarodowych oraz stosunków polsko-rumuńskich.
Stenogram w wersji htmlpdf
102. 2.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. (druk senacki nr 768, druki sejmowe nr 2615 i 2631).
Stenogram w wersji htmlpdf
101. 2.02.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Łotewskiej Jerzym Markiem Nowakowskim (posiedzenie zamknięte)
100. 2.02.2010 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Mołdawii Bogumiłem Luftem (posiedzenie zamknięte)
99. 26.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (druk senacki nr 760, druki sejmowe nr 2543 i 2587)
Stenogram w wersji htmlpdf
98. 26.01.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Republiki Słowacji Františkiem Ružičką w związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Polsce
Stenogram w wersji htmlpdf
97. 26.01.2010 r.
- Podsumowanie prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej - wystąpienie ambasadora Królestwa Szwecji Daga Harteliusa.
- Polska polityka europejska w okresie prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej - wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Grażyny Bernatowicz
- Priorytety prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie ambasadora Królestwa Hiszpanii Francisco Fernándeza Fábregasa
- Polska polityka europejska w okresie prezydencji hiszpańskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Grażyny Bernatowicz
Stenogram w wersji htmlpdf
96. 12.01.2010 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Socjalistycznej Republice Wietnamu Romanem Iwaszkiewiczem
95. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy Zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; Rezerwy celowe, a także planu finansowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, 2560 i 2560-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
94. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. (druk senacki nr 738, druki sejmowe nr 2388 i 2550).
Stenogram w wersji htmlpdf
93. 15.12.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Kanadzie Zenonem Kosiniakiem-Kamyszem.
92. 15.12.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej Edwardem Pietrzykiem.
91. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r (druk senacki 715, druki sejmowe nr 2389 i 2459).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.(druk senacki nr 716, druki sejmowe nr 2366, 2460).
Stenogram w wersji htmlpdf
90. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. (druk senacki nr 691, druki sejmowe nr 2256 i 2383)
Stenogram w wersji htmlpdf
89. 14.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. (druk senacki 678, druki sejmowe nr 2257 i 2358)
Stenogram w wersji htmlpdf
88. 6.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. (druk senacki nr 663, druki sejmowe nr 2297 i 2322) .
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. (druk senacki nr 664, druki sejmowe nr 2241 i 2329).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. (druk senacki nr 665, druki sejmowe nr 2247 i 2334).
Stenogram w wersji htmlpdf
87. 6.10.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Armenii Zdzisławem Raczyńskim. (Posiedzenie zamknięte)
86. 6.10.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Malezji, w Państwie Brunei Darussalam i Republice Filipin Adamem Jelonkiem. (Posiedzenie zamknięte).
85. 22.09.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej (druk senacki 643).
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę (druk senacki 642).
Stenogram w wersji htmlpdf
84. 22.09.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku (druk senacki nr 649, druki sejmowe nr 2108 i 2281).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. (druk senacki nr 650, druki sejmowe nr 2175 i 2277).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. (druk senacki nr 651, druki sejmowe nr 2208 i 2276).
Stenogram w wersji htmlpdf
83. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich (druk senacki nr 629).
Stenogram w wersji htmlpdf
82. 28.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich. (druk senacki nr 629, druki sejmowe nr 1614, 2184, 2184-A )
Stenogram w wersji htmlpdf
81. 28.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Arabskiej Republice Egiptu, Republice Sudanu i Państwie Erytrea Piotrem Puchtą. (posiedzenie zamknięte)
80. 28.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Turkmenistanie Stefanem Radomskim. (posiedzenie zamknięte)
79. 28.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Wielkiej Arabskiej Libijskiej Dżamahirji Ludowo-Demokratycznej, Republice Czadu i Republice Nigru Wojciechem Bożkiem.(posiedzenie zamknięte)
78. 28.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, stałego przedstawiciela RP przy UNESCO w Paryżu Krzysztofem Kocelem. (posiedzenie zamknięte).
77. 28.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Argentyńskiej, Republice Paragwaju i Wschodniej Republice Urugwaju Jackiem Bazańskim. (posiedzenie zamknięte).
76. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 ( druki sejmowe 2163, 2190, 2190-A, druk senacki 631) w częściach:,
45 - Sprawy Zagraniczne
- dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,
83 - Rezerwy celowe ( zał. nr 2 ) w zakresie poz. 50 i 51
zał. nr 11 - Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2009 r.
zał. nr 12 - Zatrudnienia i wynagrodzenia w Państwowych Jednostkach Budżetowych w 2009 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
75. 22.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Chińskiej Republice Ludowej i Mongolii Tadeuszem Chomickim.
74. 22.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Peru, Republice Boliwii i Republice Ekwadoru Jarosławem Spyrą.
73. 22.07.2009 r.
- Informacja ambasadora Republiki Czech Jana Sechtera na temat podsumowania prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Piotra Serafina na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja ambasadora Królestwa Szwecji Daga Harteliusa na temat priorytetów prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.
- Informacja Podsekretarza Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Piotra Serafina na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
72. 14.07.2009 r.
- Spotkanie z kandydatem na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Serbii Andrzejem Jasionowskim.
71. 14.07.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Islamskiej Republice Afganistanu Maciejem Langiem.
70. 14.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III) (druk senacki nr 597, druki sejmowe nr 2058 i 2124).
Stenogram w wersji htmlpdf
69. 30.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1959 i 2006).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku (druk senacki nr 589, druki sejmowe nr 1998 i 2093).
Stenogram w wersji htmlpdf
68. 16.06.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Michaelem H. Gerdtsem, poświęcone współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz polsko-niemieckim stosunkom bilateralnym.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat bieżącej współpracy polsko-niemieckiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
67. 15.06.2009 r.
- Spotkanie z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Republiki Rumunii.
Stenogram w wersji htmlpdf
66. 26.05.2009 r.
- Informacja podsumowująca dorobek Rady Europy i polskie w niej uczestnictwo, w świetle 60-lecia powstania organizacji.
Stenogram w wersji htmlpdf
65. 26.05.2009 r.
- Spotkanie z J.E. Ambasadorem Palestyny w Polsce, Khaledem Naefem Ghazalem Soufanem.
- Informacja MSZ na temat bieżącej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Stenogram w wersji htmlpdf
64. 26.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki sejmowe nr 1937 i 1957, druk senacki nr 568).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o cudzoziemcach (druki sejmowe nr 1966 i 1979, druk senacki nr 569).
Stenogram w wersji htmlpdf
63. 12.05.2009 r.
- Informacja na temat polskiej współpracy na rzecz rozwoju.
Stenogram w wersji htmlpdf
62. 20.04.2009 r.
- Informacja MSZ i MON dot. podsumowania 10 - lecia członkostwa Polski w NATO
- Informacja MSZ i MON nt. jubileuszowego szczytu NATO w Strasburgu i Kehl (3-4 kwietnia 2009 r.)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
61. 20.04.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. (druki sejmowe nr 1591 i 1076, druk senacki 519 )
Stenogram w wersji htmlpdf
60. 31.03.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Chile Ryszardem Piaseckim.
59. 18.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.(druki sejmowe nr 1665 i 1705 druk senacki nr 491).
Stenogram w wersji htmlpdf
58. 17.03.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem Japonii Ryuichi Tanabe z okazji dziewięćdziesięciolecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią.
Stenogram w wersji htmlpdf
57. 17.03.2009 r.
- Spotkanie z dyrektorem Francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Thieerym de Montbrialem na temat współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.
Stenogram w wersji htmlpdf
56. 17.03.2009 r.
- Spotkanie z kandydatką na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Nowej Zelandii Beatą Stoczyńską.
55. 17.03.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Cypryjskiej Pawłem Dobrowolskim.
54. 3.03.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych Anną Niewiadomską.
53. 3.03.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym PR w Federalnej Republice Nigerii Przemysławem Niesiołowskim.
52. 3.03.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Królestwie Tajlandii Jerzym Bayerem.
51. 16.02.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem Państwa Izrael w Polsce Davidem Pelegiem nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie.
Stenogram w wersji htmlpdf
50. 3.02.2009 r.
- Podsumowanie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie ambasadora Republiki Francuskiej Barry'ego Delongchampsa.
- Polska polityka europejska w okresie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotra Serafina.
- Priorytety prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie ambasadora Republiki Czeskiej Jana Sechtera.
- Polska polityka europejska w okresie prezydencji czeskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Piotra Serafina.
Stenogram w wersji htmlpdf
49. 3.02.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Singapuru Waldemarem Dubaniowskim.
48. 2.02.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Victorem Ashem w związku z zakończeniem jego misji w Polsce.
Stenogram w wersji htmlpdf
47. 13.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. (druk senacki nr 425, druki sejmowe nr 1449, 1490).
Stenogram w wersji htmlpdf
46. 13.01.2009 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Indii panem Piotrem Kłodkowskim.
45. 13.01.2009 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach,(druk senacki nr 415).
Stenogram w wersji htmlpdf
44. 18.12.2008 r.
- Uchwała komisji w sprawie sytuacji posłów na Sejm Republiki Litewskiej posiadających Kartę Polaka.
Uchwała Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej w sprawie działań podejmowanych wobec posłów na Sejm Republiki Litewskiej posiadających Kartę Polaka
Stenogram w wersji htmlpdf
43. 11.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej (druk senacki nr 388, druki sejmowe 1001, 1298, do druku 1298) w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:
1. część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne.
a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
b) gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4;
c) dotacje pomocnicze z zał. nr 9,
d) zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;
e) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, z zał. nr 11;
2. część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, pozycja 9, 36, 46, 50 i 51;
3. plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z zał. nr.13.
Stenogram w wersji htmlpdf
42. 27.11.2008 r.
- Spotkanie z komisarz Unii Europejskiej ds. stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa panią Benitą Ferrero - Waldner (posiedzenie wspólne z senacką Komisją Spraw Unii Europejskiej oraz sejmowymi komisjami Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej)
Stenogram w wersji htmlpdf
41. 18.11.2008 r.
- "Informacja nt. projektu ustawy budżetowej druk sejmowy 1001) w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 1. część budżetowa 45 - Sprawy zagraniczne. a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2; b) gospodarstwa pomocnicze z zał. nr 4; c) dotacje pomocnicze z zał. nr 9, d) zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10; e) limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, z zał. nr 11; 2. część budżetowa 83 - Rezerwy celowe, pozycja 9, 36, 46, 50 i 51; 3. plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z zał. nr.13."
Stenogram w wersji htmlpdf
40. 18.11.2008 r.
-Spotkanie z kandydatką na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Gruzji Urszulą Doroszewską
39. 30.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 20. posiedzeniu Senatu do ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druki senackie nr 277,277A, druki sejmowe nr 893, do druku 893, 1089, do druku 1089, 1089-A)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 28.10.2008 r.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Państwie Katar Robertem Rostkiem.
- Spotkanie z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Królestwie Hiszpanii Ryszardem Schnepfem.
37. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005 r. (druk senacki nr 327, druki sejmowe nr 904, 1068).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. (druk senacki nr 328, druki sejmowe nr 779, 1105).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. (druk senacki nr 326, druki sejmowe nr 895, 1106).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. (druk senacki nr 340, druki sejmowe nr 896, 1107).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. (druk senacki nr 325, druk senacki nr ,druki sejmowe nr 1027, 1108).
Stenogram w wersji htmlpdf
36. 23.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk senacki nr 277, druki sejmowe nr 893, do druku 893, 1089, do druku 1089, 1089-A.
Stenogram w wersji htmlpdf
35. 23.10.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polskiej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego.
Stenogram w wersji htmlpdf
34. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (druk senacki 267, druki sejmowe nr 1004,1062)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. (druk senacki nr 268, druki sejmowe nr 1005,1063)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
33. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. (druk senacki nr 251, druki sejmowe nr 720, 874).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. (druk senacki nr 259, druki sejmowe nr 905 i 986)
Stenogram w wersji htmlpdf
32. 14.10.2008 r.
- Spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Związku Australijskim Andrzejem Jaroszyńskim.
- Spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Kolumbii Jackiem Perlinem
31. 23.09.2008 r.
- Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. sytuacji w Gruzji.
Stenogram w wersji htmlpdf
30. 23.09.2008 r.
- Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt. promocji kultury polskiej za granicą.
Stenogram w wersji htmlpdf
29. 23.09.2008 r.
- Spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Chorwacji Wiesławem Tarką.
- Spotkanie z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Syryjskiej Republice Arabskiej Michałem Murkocińskim.
28. 6.08.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na posiedzeniu Senatu w dniu 6 sierpnia 2008 r. do ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (druk senacki nr 212).
Stenogram w wersji htmlpdf
27. 5.08.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (druk senacki nr 225, druki sejmowe nr 658 i 734).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. (druk senacki nr 226, druki sejmowe nr 659 i 735).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. (druk senacki nr 224, druki sejmowe nr 574 i 736).
Stenogram w wersji htmlpdf
26. 24.07.2008 r.
- Spotkanie z Marcinem Wilczkiem - Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Turcji
25. 17.07.2008 r.
- Spotkanie z Jerzym Margańskim - Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Austrii
- Spotkanie z Irenę Tatarzyńską - Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym w Albanii
24. 17.07.2008 r.
- Podsumowanie prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie Jozefa Drofenika - Ambasadora Republiki Słowenii
- Polska polityka europejska w okresie prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie Mikołaja Dowgielewicza - sekretarza KIE, sekretarz stanu w Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
- Priorytety prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie François Barry 'ego Delongchampsa - Ambasadora Republiki Francuskiej
- Polska polityka europejska w okresie prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej - wystąpieniepana Mikołaja Dowgielewicza - sekretarza KIE, sekretarz stanu w Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej
Stenogram w wersji htmlpdf
23. 17.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku (druk senacki nr 204, druki sejmowe nr 575 i 689)
Stenogram w wersji htmlpdf
22. 8.07.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat V szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej - Ameryki Łacińskiej i Karaibów w dniach 16-17 maja 2008 r. w Limie. Stenogram w wersji htmlpdf
21. 8.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. (druk senacki nr 175, druki sejmowe nr 431, 547).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. (druk senacki 176, druki sejmowe nr 428, 546)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.(senacki 174, druki sejmowe 427, 545)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. (druki sejmowe nr 551, 603, senacki 188)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. (druk senacki 189, druki sejmowe nr 523 , 615)
Stenogram w wersji htmlpdf
20. 24.06.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywającego Polskę do wprowadzenia legalizacji aborcji, (druk senacki nr 132).
Stenogram w wersji htmlpdf
19. 3.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (druk senacki nr 147, druki sejmowe nr 349 i 491)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. (druk senacki nr 148, druki sejmowe nr 429 i 492)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. (druk senacki nr 149, druki sejmowe nr 438 i 493)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (druk senacki nr 150, druki sejmowe nr 460 i 495)
Stenogram w wersji htmlpdf
18. 3.06.2008 r.
- Stosunki bilateralne Rzeczypospolitej Polskiej z głównymi partnerami europejskimi.
- Polska w Grupie Wyszehradzkiej w świetle objęcia przewodnictwa od lipca 2008 r.
Stenogram w wersji htmlpdf
17. 14.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. (druk senacki nr 140, druki sejmowe nr 375 i 424).
Stenogram w wersji htmlpdf
16. 7.05.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. (druk senacki nr 126, druki sejmowe nr 333 i 364 ).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (druk senacki nr 127, druki sejmowe nr 374 i 420).
Stenogram w wersji htmlpdf
15. 23.04.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezydenta RP o sytuacji w Gruzji.
- Przyjęcie stanowiska Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie sytuacji w Gruzji.
Stenogram w wersji htmlpdf
Stanowisko komisji (pdf)
14. 17.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. (druk senacki nr 117, druki sejmowe nr 304 i 363).
Stenogram w wersji htmlpdf
13. 2.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. (druk senacki nr 96, druki sejmowe nr 240 i 313)
- Rozpatrzenie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. (druk senacki nr 97, druki sejmowe nr 259 i 314)
Stenogram w wersji htmlpdf
12. 2.04.2008 r.
- Informacja ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na temat sposobu realizacji misji dyplomatycznej.
Stenogram w wersji htmlpdf
11. 1.04.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (druk senacki nr 102, druki sejmowe nr 280, 345, 345A)
Stenogram w wersji htmlpdf
10. 27.03.2008 r.
-Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. (druk senacki nr 88, druki sejmowe nr 196 i 265)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. (druk senacki nr 79, druki sejmowe nr 180, 204)
Stenogram w wersji htmlpdf
9. 27.02.2008 r.
- Informacja ministra spraw zagranicznych nt. priorytetów polskiej polityki zagranicznej.
Stenogram w wersji htmlpdf
8. 27.02.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. (druk senacki nr 69, druki sejmowe nr 149 i 193)
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. (druk senacki nr 66, druki sejmowe nr 148 i 177).
Stenogram w wersji htmlpdf
7. 6.02.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polityki kadrowej w dyplomacji.
Stenogram w wersji htmlpdf
6. 23.01.2008 r.
- Informacja ambasadora Republiki Portugalskiej na temat podsumowania prezydencji portugalskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji portugalskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja ambasadora Republiki Słowenii na temat priorytetów prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej.
- Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji słoweńskiej w Unii Europejskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
5. 07.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy zagraniczne; Rezerwy celowe; a także planu finansowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
- Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
4. 18.12.2007 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r. (druk senacki nr 24, druki sejmowe nr 41, 44).
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Sprawy zagraniczne; Rezerwy celowe; a także planu finansowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53).
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
3. 27.11.2007 r.
- Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Stenogram w wersji htmlpdf
2. 27.11.2007 r.
- Przygotowanie projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Stenogram w wersji htmlpdf

1.

9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf