Inne sprawozdania Stałego Przedstawiciela

2011

 • Komisja Europejska przedstawiła "Plan działania na rzecz stabilności i wzrostu"
 • Sprawozdanie nt. przyszłości Polityki Spójności w latach 2014-2020
 • Sprawozdanie nt. projektu reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013
 • Sprawozdanie nt. reakcji prasowych dotyczących dyskusji w Parlamencie Europejskim o wydobyciu gazu łupkowego
 • Sprawozdanie nt. propozycji KE ws. podatku od transakcji finansowych w UE
 • Sprawozdanie nt. tabeli wyników rynku wewnętrznego
 • Sprawozdanie nt. inicjatyw Komisji Europejskiej w obszarze edukacji
 • Sprawozdanie z przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu
 • Sprawozdanie nt. zachowań eurodeputowanych podczas głosowań w Parlamencie Europejskim na podstawie raportów VoteWatch
 • Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet środków zwiększających efektywność energetyczną
 • Komisja Europejska zaproponowała budżet UE na lata 2014-2020
 • Sprawozdanie z dyskusji nt. perspektywy dla gazu łupkowego w Polsce i UE na Kole Polskim w PE oraz konferencji EPP na temat energetyki
 • Wspólny rejestr przejrzystości Komisji i Parlamentu Europejskiego
 • Sprawozdanie z wizyty Sekretarza Generalnego Parlamentu Europejskiego - Klausa Welle w Sejmie i Senacie RP
 • Propozycja Komisji Europejskiej ws. rewizji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa "Więcej pieniędzy z Unii Europejskiej za więcej reform na rzecz demokratyzacji"
 • Spotkanie senatorów i posłów z przedstawicielami Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Parlamentu Europejskiego (EMPL)
 • Sprawozdanie nt. inicjatyw Komisji Europejskiej i państw członkowskich ws. migracji
 • Sprawozdanie z posiedzeń komisji PE w kwietniu 2011 r.
 • Sprawozdanie z wizyty Wicepremiera Waldemara Pawlaka w Parlamencie Europejskim w Brukseli
 • Sprawozdanie UE w sprawie edukacji - postępy w dziedzinie kształcenia i szkolenia
 • Projekt budżetu UE na 2012 r.
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, kwiecień 2011
 • Sprawozdanie ze spotkania Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy
 • Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła sprawozdania nt. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz nt. rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony po wejściu w życie Traktatu z Lizbony
 • Komisja Spraw Konstytucyjnych PE poparła projekt sprawozdania nt. reformy systemu wyborczego do PE
 • Pozwolenia na emisję CO2 KE ogłosiła, jak liczyć darmowe pozwolenia na emisję CO2 w przemyśle
 • Sprawozdanie z posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego marzec 2011 r.
 • Sprawozdanie z dyskusji podczas Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej nt. roli parlamentów w sprawowaniu nadzoru nad przestrzenią bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości
 • Sprawozdanie ze spotkania wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami polskiego parlamentu
 • Badania naukowe i innowacje
 • Opodatkowanie energii
 • Jednolity rynek w Unii Europejskiej 12 projektów dla jednolitego rynku na 2012 r.
 • Sprawozdanie nt. strategii Komisji Europejskiej ws. transportu w roku 2050
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, marzec 2011
 • Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. europejskiej podstawy opodatkowania osób prawnych
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, luty 2011
 • Tabela wyników rynku wewnętrznego
 • Sprawozdanie z posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego luty 2011 r.
 • Sprawozdanie z dyskusji nt. reformy systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego
 • Sprawozdanie z wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RP w Parlamencie Europejskim
 • Sprawozdanie nt. polskiego wkładu w dyskusję nad niemiecko-francuskim "Paktem na rzecz konkurencyjności"
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, styczeń 2011
 • Sprawozdanie z posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego styczeń 2011 r.
 • List premiera Donalda Tuska i kanclerz Angeli Merkel do przywódców UE oraz konkluzje szczytu UE poświęconego energii
 • Węgierscy ministrowie przedstawiają priorytety prezydencji na posiedzeniach komisji w Parlamencie Europejskim - część II 
 • Węgierscy ministrowie przedstawiają priorytety prezydencji na posiedzeniach komisji w Parlamencie Europejskim - część I
 • Sprawozdanie z wizyty białoruskich opozycjonistów w Parlamencie Europejskim
 • Sprawozdanie nt. priorytetów Prezydencji węgierskiej w Radzie

2010

 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, grudzień 2010
 • Sprawozdanie nt. europejskiej inicjatywy obywatelskiej
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, listopad 2010, (wybrane)
 • Sprawozdanie nt. współpracy Parlamentu Europejskiego z Ukrainą
 • List ministrów spraw zagranicznych i obrony Polski, Niemiec i Francji do szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ashton ws. polityki bezpieczeństwa i obrony UE
 • Postępowania podjęte przez Komisję Europejską ws. naruszenia lub niewdrożenia przez Polskę przepisów UE
 • Budżet na rok 2011
 • Komisja przedstawiła nowy zestaw środków unijnych, aby lepiej chronić europejskich obywateli pt. "Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu"
 • Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. wzmocnienia jednolitego rynku poprzez przyspieszenie wzrostu gospodarczego i poszerzenie praw obywateli
 • Infrastruktura energetyczna Komisja przedstawia propozycje dotyczące priorytetowych korytarzy UE dla sieci energetycznych i gazociągów
 • Dyskusja podczas posiedzenia COSAC nt. "Zrównoważony rozwój i strategia Europa 2020" Bruksela, 25 października 2010 r.
 • Komisja przedstawia plan dotyczący przyszłości wspólnej polityki rolnej po 2013 r.
 • Komisja przedstawia możliwe kierunki rozwoju przyszłej polityki spójności
 • Komisja Europejska przedstawiła nową strategię "Energia 2020"
 • Priorytety strategiczne Komisji Europejskiej na 2011 r.
 • List komisarza Olli Rehna do ministrów finansów Bułgarii, Czech, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Szwecji ws. zmiany metodologii liczenia długu publicznego
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, październik 2010, (wybrane)
 • Sprawozdanie grupy zadaniowej przewodniczącego Van Rompuya ds. Zarządzania gospodarczego "Szczególna uwaga" ws. uwzględnienia OFE przy obliczaniu długu i deficytu
 • Komunikat ws. przeglądu budżetu Unii Europejskiej
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej: Energetyka, ochrona środowiska, podatki i przemysł stoczniowy, październik 2010, (wybrane)
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, wrzesień 2010, (wybrane)
 • Wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE. Komisja przedstawiła obszerny zestaw środków ustawodawczych
 • Sprawozdanie finansowe z budżetu Unii Europejskiej za 2009 r.
 • Gazociąg Nord Stream
 • Orędzie o stanie Unii Europejskiej 2010
 • Sprawozdanie ze spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego z polskimi eurodeputowanymi
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, sierpień 2010, (wybrane)
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, lipiec 2010, (wybrane)
 • Inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące pracowników spoza Unii Europejskiej
 • Pułap pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na 2013 r.
 • Nowa propozycja Komisji Europejskiej w sprawie GMO
 • Powstanie Komisji nadzwyczajnej PE ds. budżetu UE po roku 2013
  Jan Olbrycht i Konrad Szymański wiceprzewodniczącymi Komisji
 • Ministrowie przedstawiają w Parlamencie Europejskim priorytety belgijskiej prezydencji
 • UE rozpoczyna publiczną debatę o przyszłości emerytur w Unii Europejskiej
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, czerwiec 2010, (wybrane)
 • Sprawy dotyczące naruszeń przepisów unijnych, Komisja Europejska, czerwiec 2010 r.
 • Inicjatywy Komisji Europejskiej z zakresu gospodarki, czerwiec 2010 r.
 • Komisja rozpoczyna kampanię informacyjną na temat praw pasażerów
 • Dyskusja z komisarz Kristaliną Georgiewą i rezolucja Parlamentu Europejskiego nt. powodzi w Europie Środkowej
 • Wiceprzewodniczący komisji europejskiej - MAROŠ ŠEFČOVIČ o priorytetach politycznych nowej Komisji Europejskiej
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej maj 2010 (wybrane)
 • Komisja przyjmuje zmienione reguły konkurencji w branżach sprzedaży i naprawy samochodów
 • Grupa refleksyjna na temat przyszłości Europy opublikowała raport pt. "Projekt dla Europy w horyzoncie 2030 roku"
 • Komunikat Komisji Europejskiej nt. wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej oraz Europejski Mechanizm Stabilizacyjny
 • Sprawozdanie z konwergencji za 2010 r.
 • Rynek wewnętrzny bez barier - raport Mario Montiego
 • Inicjatywa Jerzego Buzka i Jacquesa Delorsa ws. utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej kwiecień 2010 (wybrane)
 • Projekt budżetu Unii Europejskiej na 2011 r.
 • Komisja Europejska przedstawiła plan działań w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na lata 2010-2014
 • Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Komisja przyjmuje nowy polski plan rozdziału uprawnień na lata 2008-2012
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej marzec 2010 (wybrane)
 • Spotkanie z konferencji na temat strategii wzrostu i zatrudnienia po kryzysie oraz modernizacji globalnej architektury finansowej
 • Spotkanie Koła Polskiego z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego
  - prof. Jerzym Buzkiem
 • Jerzy Buzek o priorytetach swojej 2,5-rocznej kadencji Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
 • Dyskusje podczas posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego, luty 2010 r.
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, luty 2010
 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, styczeń 2010
 • Dyskusje podczas posiedzeń komisji Parlamentu Europejskiego, styczeń 2010 r.
 • Sprawozdanie z przesłuchań desygnowanych komisarzy przed komisjami Parlamentu Europejskiego
 • Sprawozdanie z przesłuchań kandydatów na komisarza ds. budżetu (Janusz Lewandowski)i wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej (Catherine Ashton)

2009

 • Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej, grudzień 2009 (wybrane)
 • Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nt. stosunków UE-USA
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej, listopad 2009 (wybrane)
 • Omówienie zasad współpracy Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego w bieżącej kadencji
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej październik 2009 (wybrane)
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim październik 2009 (wybrane)
 • Stosunki Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi n UE. Podstawowe informacje
 • Nominacje na stanowiska komisarzy w Komisji Europejskiej - nieoficjalnie wymieniane nazwiska w państwach członkowskich
 • Priorytety szwedzkiej prezydencji oraz zmiany klimatyczne dyskusja podczas spotkania konferencji COSAC Sztokholm, 6 października 2009 r.
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej wrzesień 2009 (wybrane)
 • Sprawozdanie ze spotkania eurodeputowanych z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem Strasburg, 14 września 2009
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim wrzesień 2009 (wybrane)
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim lipiec 2009 (wybrane)
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej lipiec 2009 (wybrane)
 • Polscy eurodeputowani W Parlamencie Europejskim
 • Parlament Europejski w nowej kadencji. Podstawowe informacje
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej czerwiec 2009 (wybrane)
 • Jerzy Buzek oficjalnym kandydatem EPP-ED na przewodniczącego PE
 • Sytuacja w Iranie. Społeczeństwo Iranu domaga się reform
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej maj 2009 (wybrane)
 • Energetyka wiatrowa - szanse i zagrożenia
 • Wschodni wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Wyniki badania zgodności z zasadą pomocniczości - test COSAC
 • Nowa struktura instytucjonalna Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej kwiecień 2009 (wybrane)
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim kwiecień 2009 (wybrane)
 • Reforma parlamentarna: trzeci pakiet reform został przyjęty przez Komisję Spraw Konstytucyjnych
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej nt. prognoz gospodarczych
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej marzec 2009 (wybrane)
 • Kwestionariusz COSAC nt. roli i zadań stałego przedstawiciela (ang.)
 • Unia Europejska walczy z kryzysem - raport grupy de Larosiere´a i Plan kompleksowych reform systemu finansowego
 • Wspólne wysłuchanie publiczne nt. "Bezpieczeństwo stosunków transatlantyckich"
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim luty 2009 (wybrane)
 • Bezpieczeństwo danych osobowych w Internecie w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne - Rezolucja PE w sprawie działalności CIA w Europie
 • Organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej styczeń 2009 (wybrane)
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim styczeń 2009 (wybrane)
 • Polsko-szwedzka inicjatywa na rzecz Wschodniego Partnerstwa

2008

 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej grudzień 2008 (wybrane)
 • Status posła - przywileje i immunitety
 • KE ogłosiła plan pobudzenia gospodarki w odpowiedzi na kryzys
 • Inicjatywy i raporty Komisji Europejskiej (wybrane)
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim (wybrane)
 • Opinie komisji w Parlamencie Europejskim - Inicjatywy Komisji Europejskiej (wybrane)
 • Inicjatywy Komisji Europejskiej - Opinie komisji w Parlamencie Europejskim (wybrane)
 • Skutki społeczno-ekonomiczne pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski. Dyrektywa w sprawie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
 • Nowy status posłów Parlamentu Europejskiego
 • Nowe inicjatywy Komisji Europejskiej
 • Debata w Parlamencie Europejskim po spotkaniu na szczycie przywódców państw UE
 • Komisja Petycji w Parlamencie Europejskim
 • Wizyta komisarz Viviane Reding i pakiet telekomunikacyjny
 • Nord Stream tylko za zgodą wszystkich państw nadbałtyckich
 • Trzeci pakiet energetyczny w Parlamencie Europejskim
 • Polityka sąsiedzka polsko-szwedzka inicjatywa na rzecz Wschodniego Partnerstwa
 • Komisja Europejska proponuje redukcje dopłat bezpośrednich dla rolników "CAP Health Check"
 • Parlament Europejski o transplantacjach
 • Oświadczenie Komisji - zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne popełnione przez reżimy totalitarne
 • Udzielenie mandatu negocjacyjnego upoważniającego Komisję Europejską do negocjacji z USA
 • Wizyta premiera Iraku, Nouri al-Maliki, w Parlamencie Europejskim
 • Raport posła Dehaene w sprawie równowagi instytucjonalnej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, przedstawiony podczas posiedzenia komisji ds. konstytucyjnych PE
 • Walka z rakiem w rozszerzonej Unii Europejskiej
 • Komisja Spraw Zagranicznych - Poszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej - Aspekty finansowe Traktatu Reformującego
 • Gazociąg Północny i jego wpływ na środowisko naturalne
 • Roczna Strategia Polityczna 2009