Wspólne Spotkania Parlamentarne
oraz Wspólne Spotkania Komisji

2011

 • Sprawozdanie z międzyparlamentarnego spotkania nt. zmian klimatycznych
 • Sprawozdanie ze wspólnego spotkania parlamentarnego nt. "Bałkany Zachodnie - w kierunku bardziej zintegrowanej Europy"
 • Spotkanie Konwentów Sejmu i Senatu z Konferencją Przewodniczących Parlamentu Europejskiego
 • Sprawozdanie z międzyparlamentarnego posiedzenia komisji nt. "Kobiety w polityce Unii Europejskiej"
 • Sprawozdanie nt. spotkań w KE i PE dotyczących Europolu

2010

 • Sprawozdanie ze wspólnego spotkania parlamentarnego nt. "Bałkany Zachodnie - w kierunku bardziej zintegrowanej Europy"
 • Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia parlamentarnego nt. "Po zakończeniu kryzysu: Jak Europa powinna zareagować na stojące przed nią wyzwania?"
 • Międzyparlamentarne posiedzenie komisji ds. konstytucyjnych PE z udziałem parlamentarzystów krajowych nt. ordynacji wyborczej do PE i inicjatywy obywatelskiej
 • Sprawozdanie z międzyparlamentarnego posiedzenia Komisji na temat wyzwań stojących przed wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony UE w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony
 • Powołanie grupy im. Altiero Spinellego na rzecz Europy Federalnej i postnarodowej
 • Sprawozdanie z IX Konferencji Parlamentarzystów Regionu Arktycznego
 • Sprawozdanie z międzyparlamentarnego spotkania komisji ds. rozwoju regionalnego nt. wpływu i praktycznych konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla polityki spójności UE
 • Wspólne spotkanie parlamentarne nt. "Europejska Wspólnota Energetyczna - rozwiązanie na miarę XXI wieku"
 • Sprawozdanie z międzyparlamentarnego spotkania komisji spraw zagranicznych Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych nt. Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
 • Sprawozdanie z posiedzenia międzyparlamentarnego nt. usprawnienia funkcjonowania usług na rynku wewnętrznym: obecnego stanu rzeczy i wyzwań na przyszłość
 • Sprawozdanie z konferencji na temat strategii wzrostu i zatrudnienia po kryzysie oraz modernizacji globalnej architektury finansowej
 • Sprawozdanie z debaty z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2010 z udziałem sieci komisji parlamentarnych ds. równych szans kobiet i mężczyzn
 • Dyskusja w Parlamencie Europejskim z udziałem parlamentów narodowych nt. zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych
 • Sprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej ds. parlamentarnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego Bruksela, 14 stycznia 2010 r.

2009

 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Parlamentarnego nt. Budowanie Europy obywateli. Program Sztokholmski 2010 - 2014. Wymiar parlamentarny europejskiego obszaru wolności, ezpieczeństwa i sprawiedliwości.
 • Sprawozdanie z dyskusji eurodeputowanych i parlamentarzystów krajowych nt. Programu Sztokholmskiego Bruksela, 8 października 2009 r.
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych państw członkowskich nt. "Prawo konsumenckie UE - transpozycja i implementacja"
 • Sprawozdanie z sesji plenarnej Euro-Śródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (EMPA)
 • Wspólne Forum Parlamentarne z cyklu "Przyszłość Europy: Nowy ład na rzecz odbudowy europejskiej gospodarki"
 • Wspólne spotkanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami parlamentów narodowych nt. "Gospodarka Europejska i co dalej"?
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego z komisjami odpowiedzialnymi za rozwój regionalny i politykę spójności parlamentów narodowych na temat przyszłości polityki spójności po roku 2013
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych państw członkowskich nt. "Postępy w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości"

2008

 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych państw członkowskich nt. "Edukacja i kultura"
 • Sprawozdanie z seminarium "Forum na temat współpracy sądowej w sprawach cywilnych" Debata z udziałem parlamentów krajowych
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Parlamentarnego parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego nt. "Energia i zrównoważony rozwój"
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego i Komisji Spraw Zagranicznych oraz Obrony Narodowej parlamentów krajowych państw członkowskich
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Parlamentarnego parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego nt. "Europa: Migracja i Integracja"
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji nt. przyszłej współpracy Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w zakresie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony w kontekście Traktatu Lizbońskiego
 • Sprawozdanie ze spotkania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego nt. Wolności i bezpieczeństwa w zintegrowanym zarządzaniu granicami Unii Europejskiej z udziałem delegacji parlamentów narodowych państw członkowskich UE
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Komisji ds. pomocy rozwojowej parlamentów narodowych państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego nt. Unia Europejska a współpraca rozwojowa
 • Sprawozdanie ze spotkania parlamentarnego nt. przyszłej współpracy Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w zakresie zwalczania tortur
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Parlamentarnego parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego nt. Bałkanów Zachodnich z udziałem przedstawicieli parlamentów państw kandydujących oraz parlamentów krajów Bałkanów Zachodnich
 • Okrągły stół - Parlament Europejski i parlamenty krajowe. Temat: Publiczne nawoływanie do popełniania przestępstw terrorystycznych Wymiana poglądów na temat przeglądu decyzji ramowej 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu
 • Sprawozdanie ze Wspólnego Spotkania Parlamentarnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego na temat Strategii Lizbońskiej: Wzrost i miejsca pracy - pracując razem dla przyszłości Europy
 • Sprawozdanie z konferencji pt. "Rola parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej"