Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 28.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Środowiska

(wraz z ich tematyką)


109. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83.posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie przyrody niektórych innych ustaw.
108. 14.09.2011 r.
- Sprawozdanie z działalności Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
Stenogram w wersji htmlpdf
107. 14.09.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Stenogram w wersji htmlpdf
106. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska ( druk senacki nr 1360, druki sejmowe nr 4467, 4582 i 4582-A).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją nr III/7 w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat (druk senacki nr 1347, druki sejmowe nr 4384 i 4486).
Stenogram w wersji htmlpdf
105. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1329, druki sejmowe nr 4345 i 4494).
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi ( druk senacki nr 1338; druki sejmowe nr 4184, 4212 i 4212-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
104. 7.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 4257 i 4504).
Stenogram w wersji htmlpdf
103. 3.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (druk senacki nr 1306, druki nr sejmowe 4396 4453 i 4453-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
102. 28.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
Stenogram w wersji htmlpdf
101. 27.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (druk senacki nr 1293, druki sejmowe nr 4228, 4375 i 4375-A ).
Stenogram w wersji htmlpdf
100. 26.07.2011 r.
- Ochrona zbiorników wód podziemnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
- Wpływ rekultywacji terenów pogórniczych na zbiorniki wód podziemnych.
- Problemy ochrony wód podziemnych na przykładzie zbiornika „Biskupi Bór".
- Stanowisko komisji w sprawie wpływu populacji kormorana na środowisko.
Stenogram w wersji htmlpdf
Głos w dyskusji prof. A. Kowlaczyk pdf
99. 26.07.2011 r.
- Wybrane zagadnienia ochrony powietrza – zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej i możliwości realizacji.
- Energetyczne wykorzystanie odpadów jako element wdrażania strategii 3x20.
- Bariery prawne we wdrażaniu Programów Ochrony Powietrza (POP) oraz oczekiwane zmiany.
- Sektor małej energetyki rozproszonej - możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw stałych małej mocy.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
98. 14.06.2011 r.
- Poziom świadomości ekologicznej Polaków w kontekście budowy "zielonej gospodarki".
Stenogram w wersji htmlpdf
97. 9.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w wersji htmlpdf)
96. 8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
(Stenogram w wersji htmlpdf)
95. 8.06.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy - Prawo atomowe oraz zmianie niektórych innych ustaw(Stenogram w formacie htmlpdf)
94. 1.06.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr1222, druki sejmowe nr 3670, do druku nr 3670, 4097)
- Problemy Finansowe Parków Narodowych.
Stenogram w wersji htmlpdf
93. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
Stenogram w wersji htmlpdf
92. 26.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
91. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (druk senacki nr 1215, druki sejmowe nr 3937, 4110 i 4110-A).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
90. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1214, druki sejmowe nr 3939 cz. I 3939 i cz. II, nr 4109, nr 4109-A)
Stenogram w wersji htmlpdf
89. 24.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (cd.) (druk senacki nr 1199 druki sejmowe nr 1696 i 3971 )
(Stenogram w formacie htmlpdf)
88. 18.05.2011 r.
- Spotkanie z członkami Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI) oraz przedstawicielami komisji właściwych ds. rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska oraz zdrowia Sejmu RP.
Stenogram w wersji htmlpdf
87. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk senacki nr 1199 druki sejmowe nr 1696 i 3971 i 3971-A,)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
86. 18.05.2011 r.
- "Rozpatrzenie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (druk senacki nr 1197, druk sejmowy 3887)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
85. 18.05.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach ( druk senacki nr 1206, druki sejmowe nr 4012 i 4083).
Stenogram w wersji htmlpdf
84. 11.05.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Stenogram w wersji htmlpdf
83. 28.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 1192; druki sejmowe nr 2564, 4008 i 4008-A).
Stenogram w wersji htmlpdf
82. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74.posiedzeniu Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”.
Stenogram w wersji htmlpdf
81. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”(druk senacki nr1168; druki sejmowe nr 3814 i 3909).
Stenogram w wersji htmlpdf
80. 12.04.2011 r.
- Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce - istniejące rozwiązania i planowane zmiany.
- Norweskie rozwiązania prawne i systemowe w gospodarce odpadami.
- Dyskusja i wnioski.
Stenogram w wersji htmlpdf
79. 31.03.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73.posiedzeniu Senatu RP do ustawy o efektywności energetycznej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
78. 29.03.2011 r.
- Przeszłość i teraźniejszość „Przeglądu Komunalnego” - zarys 20-letniego dorobku.
- Polska ekologia - polski sukces? Wyzwania następnych dekad.
- Gospodarka ściekowa - w trosce o najwyższą jakość ochrony środowiska.
- Technologie gospodarki odpadami - kierunki rozwoju, polityka państwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
77. 23.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk sejmowy nr 3758, druk senacki nr 1136).
Stenogram w wersji htmlpdf
76. 23.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska ( druk sejmowy nr 3758, druk senacki nr 1136)
(Stenogram w wersji htmlpdf)
75. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r (druk senacki nr 1140, druk sejmowy nr 3836 i 3896).
Stenogram w wersji htmlpdf
74. 15.03.2011 r.
- Wspólna polityka rolna w aspekcie ochrony środowiska.
Stenogram w wersji htmlpdf
73. 1.03.2011 r.
- Informacja rządu o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości w 2009 r".
- Funkcjonowanie parków narodowych po 31 grudnia 2010 roku.
Stenogram w wersji htmlpdf
72. 1.03.2011 r.
- Stanowisko komisji w sprawie wpływu populacji kormorana na środowisko.
Stenogram w wersji htmlpdf
71. 27.01.2011 r.
- Wpływ rozwoju populacji kormoranów na środowisko – wnioski z wizytacji komisji w województwie zachodniopomorskim.
Stenogram w wersji htmlpdf
70. 25.01.2011 r.
- Stan i metody realizacji programu strategii edukacji ekologicznej w Polsce.
Stenogram w wersji htmlpdf
69. 10.01.2011 r.
- Zarządzanie środowiskiem w aspekcie deficytu wody pitnej.
- Rola małej retencji i melioracji.
- Ocena stanu małej retencji i melioracji w Polsce.
Stenogram w wersji htmlpdf
68. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf
67. 4.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.
Stenogram w wersji htmlpdf
66. 16.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67.posiedzeniu Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
65. 9.12.2010 r.
- Gala Nominatów Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku".
Stenogram w wersji htmlpdf
64. 8.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
63. 25.11.2010 r.
- Przyjęcie stanowiska dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej Żuław.
(Stanowisko Komisji Środowiska w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na realizacje zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie Żuław)
Stenogram w wersji htmlpdf
62. 24.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 66.posiedzeniu Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych u innych substancji.
Stenogram w wersji htmlpdf
61. 23.11.2010 r.
- Żuławy Wiślane - unikatowe środowisko wodno- rolnicze.
Stenogram w wersji htmlpdf
60. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 65. posiedzeniu Senatu do ustawy zmianie niektórych ustaw związanych z realizacja ustawy budżetowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
59. 17.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych u innych substancji.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
58. 4.11.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
57. 3.11.2010 r.
- Informacja Głównego Konserwatora Przyrody na temat roli, możliwości działania oraz rangi konserwatorów przyrody na szczeblu centralnym i wojewódzkim.
- Informacja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na temat realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2009 roku.
Stenogram w wersji htmlpdf
56. 28.10.2010 r.
- Informacja Ministra Finansów na temat planowanego przez Rząd włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
- Informacja Ministra Środowiska na temat planowanych zmian systemu finansowania PGL Lasy Państwowe.
- Informacja Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych o konsekwencjach planowanych zmian i ich wpływie na funkcjonowanie LP.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
55. 20.10.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 63.pos Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
- Sprawy organizacyjne
(Stenogram w formacie htmlpdf)
54. 13.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska.
Stenogram w wersji htmlpdf
53. 3.08.2010 r.
- Prawo geologiczne i górnicze - kierunki zmian planowane w rządowym projekcie nowelizacji ustawy.
- Stan zasobów naturalnych kraju ze szczególnym uwzględnieniem węgla, gazu i ropy naftowej.
Stenogram w wersji htmlpdf
52. 20.07.2010 r.
- Informacja o działalności oraz realizacji zadań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Stenogram w wersji htmlpdf
51. 6.07.2010 r.
- Projekt stanowiska Komisji w sprawie realizacji programu usuwania azbestu w Polsce.
- Omówienie wniosków z wizyty studyjnej w Białowieży.
- Sprawy bieżące.
Stenogram w wersji htmlpdf
50. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 58. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk senacki 907).
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf
49. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( druki sejmowe nr2817,3027, druk senacki nr 906).
Stenogram w wersji htmlpdf
48. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych ( druk sejmowy nr 3131, druk senacki nr 907).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
47. 1.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (druki sejmowy nr 3142, druk senacki nr 908).
(Stenogram w wersji htmlpdf
46. 16.06.2010 r.
- Prawno - organizacyjne aspekty problematyki usuwania azbestu, rozmieszczenie przestrzenne wyrobów zawierających azbest oraz zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców.
- Ocena dotychczasowych efektów rządowego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski" z roku 2002 i zadania wynikające z nowego "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
- Doświadczenia w tworzeniu wojewódzkiego i gminnego systemu usuwania wyrobów zawierających azbest na przykładzie województwa lubelskiego.
- Warunki tworzenia i działania przedsiębiorstw usuwających wyroby zawierające azbest.
- Technologie utylizacji azbestu.
- Finansowe uwarunkowania usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
Stenogram w wersji htmlpdf
45. 12.05.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 54. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
44. 11.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 860, druki sejmowe nr 2471 i 2839).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
43. 7.04.2010 r.
- Stan wdrażania sieci NATURA 2000 w Polsce.
- Możliwości inwestowania na obszarach NATURA 2000.
Stenogram w wersji htmlpdf
42. 17.03.2010 r.
- Zagrożenia środowiskowe i społeczne wynikające z uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
- Obowiązujące i projektowane regulacje prawne dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych.
- Zarys informacji o organizmach genetycznie modyfikowanych.
- Genetycznie modyfikowane organizmy a zdrowie.
- Uprawy genetycznie modyfikowane a rolnictwo ekologiczne.
- Ekologiczne i społeczne skutki uwalniania gmo - problemy polskiego rolnictwa.
Stenogram w wersji htmlpdf
41. 9.03.2010 r.
- Priorytety Ministra Środowiska.
- Informacja o stanie prac nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Skutki ostatniej nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska w kontekście wykorzystania funduszy przeznaczonych na zmniejszenie niskiej emisji.
- Kierunki zmian dot. szczegółowych warunków wykonywania polowania w projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska.
Stenogram w wersji htmlpdf
40. 17.02.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 49. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.
(Stenogram w wersji htmlpdf)
39. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, projekt pilny-(druk sejmowy 2667, druk senacki 775).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
38. 2.02.2010 r.
- Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2008 - 2009.
- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2010 roku.
Stenogram w wersji htmlpdf
37. 12.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
36. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Stenogram w wersji htmlpdf
35. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010.
Stenogram w wersji htmlpdf
34. 17.12.2009 r.
- Wnioski z konferencji: "Gminne systemy energetyki odnawialnej".
Stenogram w wersji htmlpdf
33. 1.12.2009 r.
- Informacja Ministra Środowiska na temat planów powiększenia Puszczy Białowieskiej .
Stenogram w wersji htmlpdf
32. 26.11.2009 r.
- Spotkanie z delegacją Komisji Budownictwa Miejskiego i Ochrony Środowiska Pekińskiego Komitetu Miejskiego Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (Beijing Municipal Committe ).
Stenogram w wersji htmlpdf
31. 18.11.2009 r.
- Informacja o przygotowaniach do 15. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 15) w Kopenhadze oraz o działaniach podejmowanych przez Ministra Środowiska podczas sprawowania funkcji Prezydenta COP 14 .
30. 4.11.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 42. posiedzenia Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. ( druk senacki 676).
(Stenogram w wersji htmlpdf)
29. 3.11.2009 r.
- Realizacja Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowiska"
- Przyjęcie stanowiska w sprawie systemu gospodarowania odpadami.
Stanowisko Komisji w sprawie systemu gospodarowania odpadami
Stenogram w wersji htmlpdf
28. 27.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 676).
- Omówienie planu pracy nad ustawą budżetową na rok 2010.
Stenogram w wersji htmlpdf
27. 27.10.2009 r.
- "Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998" , (druk senacki nr 678).
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku, (druk senacki nr 679).
Stenogram w wersji htmlpdf
26. 22.09.2009 r.
- Informacja Ministra Infrastruktury nt odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do kanalizacji - praktyka, a stan prawny.
- Sprawy organizacyjne - omówienie przygotowań do konferencji na temat oze.
Stenogram w wersji htmlpdf
25. 28.07.2009 r.
- Informacja głównego inspektora ochrony środowiska na temat zagrożeń wynikających z istnienia tak zwanych bomb ekologicznych (możliwości i plany ich likwidacji, stan formalno-prawny). - Przygotowanie stanowiska Komisji w sprawie systemu gospodarowania odpadami.
- Sprawy różne.
Stenogram w wersji htmlpdf
24. 22.07.2009 r.
- Rozpatrzenie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 zgodnie z przedmiotowym zakresem działania Komisji.
- Spotkanie ze studentami Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego.
Stenogram w wersji htmlpdf
23. 16.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 38. posiedzenia Senatu do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
- Przyjęcie stanowiska KŚ w sprawie egzekwowania przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt.
(Stanowisko Komisji w sprawie egzekwowania przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt).
Stenogram w wersji htmlpdf
22. 14.07.2009 r.
- Stanowisko komisji w sprawie egzekwowania przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt.
- Ochrona dużych kompleksów leśnych.
Stenogram w wersji htmlpdf
21. 30.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, (druk senacki 587).
Stenogram w wersji htmlpdf
20. 18.06.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas 35. posiedzenia Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym (druk sejmowy nr 1924, druk senacki 571).
Stenogram w wersji htmlpdf
19. 16.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o rolnictwie ekologicznym- ciąg dalszy ( druk sejmowy nr 1924, druk senacki 571).
Stenogram w wersji htmlpdf
18. 09.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o rolnictwie ekologicznym ( druk sejmowy nr 1924, druk senacki 571)
Stenogram w wersji htmlpdf
17. 26.05.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat egzekwowania prawa w zakresie ochrony zwierząt.
- Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat wyników kontroli w sprawie ochrony zwierząt.
Stenogram w wersji htmlpdf

16.

26.05.2009 r.
- Informacja na temat strategii gospodarowania wodami oraz realizacji ramowej dyrektywy wodnej
- Informacja o źródłach i sposobach finansowania śródlądowych dróg wodnych w Polsce.
Stenogram w wersji htmlpdf

15.

12.05.2009 r.
- Projekt stanowiska Komisji w sprawie gospodarki odpadami oraz projektu nowelizacji ustawy o odpadach.
- Projekt stanowiska Komisji w sprawie konieczności zaangażowania mediów publicznych w edukację ekologiczną i kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.
(Stanowisko Komisji w sprawie konieczności zaangażowania mediów publicznych w edukację ekologiczną i kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie).
Stenogram w wersji htmlpdf

14.

6.05.2009 r.
- Informacja na temat opublikowanej przez Komisję Europejską białej księgi "Adaptacja do zmiany klimatu: europejskie ramy działania" COM(2009)147.
- Omówienie przygotowań do wizytacji Komisji planowanej na terenie woj. podkarpackiego w czerwcu.
Stenogram w wersji htmlpdf

13.

6.05.2009 r.
- Gospodarka odpadami powstałymi z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

12.

20.04.2009 r.
- Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Polsce – doświadczenia kierunki zmian systemu.
Stenogram w wersji htmlpdf

11.

20.04.2009 r.
- Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym do ustawy o bateriach i akumulatorach( druk senacki 487 ).
Stenogram w wersji htmlpdf

10.

31.03.2009 r.
- Rozpatrzenie "Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" (druk sejmowy nr 1610).
Stenogram w wersji htmlpdf

9.

31.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o bateriach i akumulatorach ( druk senacki 487 ). (Stenogram w formacie htmlpdf)

8.

25.03.2009 r.
- Przyszłość Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy w kontekście finansowania inwestycji środowiskowych.
Stenogram w wersji htmlpdf

7.

25.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o bateriach i akumulatorach (druk senacki 487).
Stenogram w wersji htmlpdf

6.

5.03.2009 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf

5.

25.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki.
Stenogram w wersji htmlpdf

4.

25.02.2009 r.
- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli monitoringu środowiska
- Przyjęcie planu pracy na I-sze półrocze 2009 r.
- Sprawy organizacyjne.

3.

12.02.2009 r.
- Informacja Ministerstwa Środowiska na temat zadań zrealizowanych przez resort w 2008 r., w tym związanych z COP 14, planu pracy i priorytetów działań na rok 2009 oraz planu prac legislacyjnych.
- Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2009 r.
Stenogram w wersji htmlpdf

2.

15.01.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT, sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.
- Sprawy organizacyjne.
Stenogram w wersji htmlpdf

1.

15.01.2009 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.
Stenogram w wersji htmlpdf