Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 14.02.2012 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Obrony Narodowej

(wraz z ich tematyką)

107. 12.09.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk senacki nr 1341, druki sejmowe nr 4259, do druku nr 4259
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1350, druki sejmowe nr 4355 i 4585).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
106. 5.08.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
105. 2.08.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Skarbu Państwa na temat procesu konsolidacji kapitałowej wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat zaangażowania środków resortu na zakupy sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz usługi związane z realizacją inwestycji w 2011
(Stenogram w formacie htmlpdf)
104. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 1313, druki sejmowe nr 4346 i 4435).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
103. 2.08.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk senacki nr 1312, druki sejmowe nr 4347, 4455).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
102. 26.07.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o weteranach działań poza granicami państwa.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
101. 26.07.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk senacki nr 934).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
100. 20.07.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa (druk senacki nr 1273, druki sejmowe nr: 3754 i 4302).
- Sprawy bieżące.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
99. 7.06.2011 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 1050).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
98. 2.06.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat priorytetów przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
97. 2.06.2011 r.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat priorytetów przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
96. 14.04.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 74. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
95. 12.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 1158, druki sejmowe nr 3236 i 3948).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
94. 7.04.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1158, druki sejmowe nr 3236 i 3948).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
93. 31.03.2011 r.
Informacja Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Obrony Narodowej na temat sytuacji w Libii: - postanowienia Rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1973 i ich realizacja, - stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie konfliktu libijskiego w kontekście "Strategii udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych".
(Stenogram w formacie htmlpdf)
92. 15.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r. (druk senacki nr 1143, druki sejmowe nr 3752 i 3894).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
91. 10.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (druk senacki nr 1129; druki sejmowe nr 2638 i 3847).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
90. 2.03.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk senacki nr 1128; druk sejmowy nr 3872).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
89. 10.02.2011 r.
- Informacja polskich organów państwowych o działaniach podjętych w związku z katastrofą TU-154M 10 kwietnia 2010 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
88. 10.02.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r. (druk senacki nr 1109; druki sejmowe nr 3711 i 3804).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 1108; druki sejmowe nr 3773 i 3816).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
87. 3.02.2011 r
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu Senatu do ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie (druk senacki nr 1088; druki sejmowe nr: 3566 i 3771).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
86. 27.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie (druk senacki nr 1088; druki sejmowe nr: 3566 i 3771).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
85. 26.01.2011 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 69. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
84. 20.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk senacki nr 1081, druk sejmowy nr 3277 i 3717) - kontynuacja.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
83. 11.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk senacki nr 1081, druk sejmowy nr 3277 i 3717).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
82. 03.01.2011 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Obrona narodowa; Sprawy wewnętrzne; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem, pozostałe części budżetowe w zakresie działu Obrona narodowa, a także plany finansowe: Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Agencji Mienia Wojskowego; Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (druk senacki nr 1072, druki sejmowe nr 3429, 3672 i 3672-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
81. 15.12.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 67. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
80. 10.12.2010 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji (druk sejmowy nr 3429).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
79. 10.12.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki sejmowe nr 3647; druk senacki nr 1059).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 3114 i 3625; druk senacki nr 1058).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druki sejmowe nr 3388, do druku nr 3388, 3499 i 3499A; druk senacki nr 1064). (Stenogram w formacie htmlpdf)
78. 24.11.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej na temat przebiegu, ustaleń i dokumentów przyjętych w trakcie Szczytu NATO w Lizbonie (19-20 listopada 2010 r.) - posiedzenie zamknięte
77. 23.11.2010 r.
- Informacja rządu na temat: „Propozycje rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony” jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
76. 29.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druki sejmowe nr 3172 i 3457; druk senacki nr 1005).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (druki sejmowe nr 2850 i 3458, druk senacki nr 1006).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
75. 13.10.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o rezerwach strategicznych (druk senacki nr 979, druki sejmowe nr: 3140, 3140-A i 3326).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
74. 11.08.2010 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat przebiegu procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji wojskowej w Afganistanie. (Stenogram w formacie htmlpdf)
73. 10.08.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. (druki sejmowe nr 3145 i 3222, druk senacki nr 965 ).
- Sprawy bieżące
(Stenogram w formacie htmlpdf)
72. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o orderach o odznaczeniach.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
71. 21.07.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 60. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie informacji niejawnych.
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie informacji niejawnych (druk senacki nr 915; druki sejmowe nr: 2791, 3154 i 3154-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
70. 15.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 909; druki sejmowe nr: 2899, 3076 i 3076-A).
- Rozpatrzenie ustawy o ochronie informacji niejawnych (druk senacki nr 915; druki sejmowe nr: 2791, 3154 i 3154-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
69. 6.07.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druki nr 2922 i 3119; druk senacki nr 910).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
68. 6.07.2010 r.
- Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
67. 8.06.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 882; druki sejmowe nr 2811 i 3037)
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
66. 25.05.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 882; druki sejmowe nr 2811 i 3037)
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
65. 12.05.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej (druk nr 813).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
64. 9.04.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 52. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
63. 9.03.2010 r.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej o aktualnej sytuacji w Polskich Kontyngentach Wojskowych w misjach NATO i Unii Europejskiej.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat działań podjętych na rzecz wzmocnienia PKW w Afganistanie.
- Podsumowanie udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misjach zakończonych w 2009 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
62. 9.03.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk senacki nr 728) cd.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
61. 16.02.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (druki sejmowe nr: 2677, 2688; druk senacki nr 773).
- Przyjęcie planu pracy na rok 2010.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
60. 3.02.2010 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk nr 728).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
59. 13.01.2010 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
58. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1945, 2521; druk senacki nr 739).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
57. 5.01.2010 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w zakresie przedmiotowego działania Komisji (druk senacki nr 742, druki sejmowe nr 2375, do druku nr 2375, 2560, 2560-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
56. 10.12.2009 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2010 w zakresie przedmiotowego działania Komisji (druk sejmowy nr 2375).
- Informacja Ministra Gospodarki oraz Ministra Obrony Narodowej na temat stanu realizacji zobowiązań offsetowych wynikających z realizacji kontraktów na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
- Informacja Ministra Gospodarki o stanie prac nad przygotowaniem strategii offsetowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
55. 10.12.2009 r.
- Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zobowiązań offsetowych wynikających z kontraktu na zakup samolotów F-16.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
54. 1.12.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. (druki sejmowe nr 2389 i 2459; druk senacki nr 715).
- Dyskusja nad ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych (druki sejmowe nr 2413, 2498 i 2498A; druk senacki nr 718) - w zakresie wydatków na obronę narodową.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
53. 3.11.2009 r.
- "Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej o warunkach odbywania służby oraz szkolenia wojskowego w związku z uwagami Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawionymi po wizytacji w wybranych jednostkach Sił Powietrznych."
(Stenogram w formacie htmlpdf)
52. 21.10.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego (druki sejmowe nr: 2226, 2341; druk senacki nr 673).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
51. 23.09.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (druk nr 647).
- Spraw bieżące.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
50. 17.09.2009 r.
- Rozpatrzenie w trybie pilnym ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (druk senacki nr 647; druki sejmowe nr 2236, 2308).
- Rozpatrzenie ustawy o dyscyplinie wojskowej (druk senacki nr 639; druki sejmowe nr: 1666, 2189 i 2189A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
49. 31.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 621z).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
48. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 621 druki sejmowe nr 1921; 2145 i 2145A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
47. 23.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie przedmiotowego działania Komisji (druk senacki nr 631, druki sejmowe nr 2163).
Opinia Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie środków przeznaczonych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
46. 3.07.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. (druk senacki nr 588; druki sejmowe nr 1959, 2006).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
45. 1.07.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 36 posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( druk senacki nr 579; druki sejmowe nr 1955, 1990).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
44. 24.06.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego ( druk senacki nr 579; druki sejmowe nr 1955, 1990).
- Spraw bieżące.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
43. 14.05.2009 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat dotychczasowej działalności i funkcjonowania Wojsk Specjalnych oraz ich dalszego rozwoju.
42. 14.05.2009 r.
- Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji
- Powołanie nowego zastępcy przewodniczącego komisji
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
41. 13.05.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej. (druk senacki nr 546).
Stenogram w wersji htmlpdf
40. 6.05.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk senacki nr 545).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej (druk senacki nr 546).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
39. 20.04.2009 r.
- Informacja MSZ i MON dot. podsumowania 10-lecia członkostwa Polski w NATO.
- Informacja MSZ i MON nt. jubileuszowego szczytu NATO w Strasburgu i Kahl (3-4 kwietnia 2009 r.). (Stenogram w formacie htmlpdf)
38. 2.04.2009 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 30. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 480).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
37. 25.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 1372 i 1718, druk senacki nr 480).
- Przyjęcie stanowiska Komisji Obrony Narodowej w sprawie finansowania wydatków obronnych w roku 2009 oraz działań wspierających funkcjonowanie i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
36. 17.03.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki sejmowe nr 1664 i 1719; druk senacki nr 481).
- Rozpatrzenie stanowiska Komisji Obrony Narodowej w sprawie finansowania wydatków obronnych w roku 2009 oraz działań wspierających funkcjonowanie i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
35. 12.03.2009 r.
- Informacja Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Obrony Narodowej o aktualnej sytuacji i przyszłości polskiego przemysłu zbrojeniowego.
- Informacja Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Zagranicznych na temat działań wspierających rozwój przemysłu zbrojeniowego.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
34. 12.03.2009 r.
- Posiedzenie zamknięte. Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat planu modernizacji Sił Zbrojnych w latach 2009-2010.
33. 10.02.2009 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Finansów na temat wydatków obronnych w roku 2009.
- Plan pracy komisji na rok 2009.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
32. 5.02.2009 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat aktualnej sytuacji finansowej ministerstwa.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
31. 3.02.2009 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 438, druki sejmowe nr 1293, 1504).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
30. 13.01.2009 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat kierunków zmian w systemie szkolnictwa wojskowego w świetle planów rozwoju poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.
- Sprawy różne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
29. 18.12.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, (druk senacki nr 396).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
28. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Obrona narodowa; a także planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych; planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego; planu finansowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; (druk senacki nr 388, druki sejmowe nr 1001, 1298, do druku 1298, 1298-A, do druku 1298-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
27. 10.12.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
26. 18.11.2008 r.
- Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat przeprowadzonych przez NIK kontroli realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie modrnizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (posiedzenie zamknięte).
25. 28.10.2008 r.
- System zapobiegania i ścigania przestępczości w siłach zbrojnych.
- Działalność prokuratury wojskowej w oparciu o raport z działalności w 2007 r.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
24. 28.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
23. 15.10.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Stenogram w formacie htmlpdf)
22. 14.10.2008 r.
- Rozpatrzenie w trybie pilnym ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
21. 8.10.2008 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat funkcjonowania systemu zabezpieczenia zdrowotnego w Siłach Zbrojnych RP.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
20. 8.10.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk senacki nr 257, druki sejmowe nr 712 i 1008).
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (druk senacki nr 265, druki sejmowe nr 660 i 937).
(Stenogram w formacie htmlpdf)
19. 22.07.2008 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
(Stenogram w formacie htmlpdf)
18. 10.07.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druk senacki nr 198)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
17. 9.07.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (druki sejmowe nr: 571, 663 i 663A; druk senacki nr 198)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
16. 9.07.2008 r.
- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 178)
(Stenogram w formacie htmlpdf)
15. 26.06.2008 r.
- Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 146).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

14. 19.06.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( druk senacki nr 146).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

13. 3.06.2008 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej o stanie przygotowań do wycofania polskiego kontyngentu wojskowego z Iraku. Informacja bieżąca Ministerstwa Obrony Narodowej nt. działalności polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

12. 13.05.2008 r.
- Informacja Rola i zadanie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej podczas klęsk żywiołowych
(Stenogram w formacie htmlpdf)

11. 7.05.2008 r.
- Informacja Ministerstwa Obrony Narodowej na temat inwestycji realizowanych w Polsce w ramach Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

10. 6.05.2008 r.
- Informacja na temat funkcjonowania Agencji Mienia Wojskowego i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

9. 23.04.2008 r.
- Wybór zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.
- Sprawy organizacyjne.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

8. 10.04.2008 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji
(Stenogram w formacie htmlpdf)

7. 7.02.2008 r.
- Plan pracy komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

6. 8.01.2008 r.
- Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2008 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP; Obrona narodowa; Rezerwy celowe; Budżety wojewodów ogółem; a także planu finansowego Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych; planu finansowego Agencji Mienia Wojskowego; planu finansowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (druk senacki nr 33, druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

5. 19.12.2007 r.
- Rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Kancelaria Prezydenta RP (druki sejmowe nr 16, 53, errata do druku 53, 53-A).
(Stenogram w formacie htmlpdf)

4. 18.12.2007 r.
- Informacja Ministra Obrony Narodowej na temat aktualnych problemów obronności oraz planów działania MON.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

3. 18.12.2007 r.
- Wstępne rozpatrzenie projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w zakresie przedmiotowego działania komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)

2. 28.11.2007 r.
- Wybór zastępców przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)
1. 9.11.2007 r.
- Wybór kandydata na przewodniczącego Komisji.
(Stenogram w formacie htmlpdf)