Ostatnia zmiana pliku: 18 sierpnia 2011 r.

Informacja o projektach ustaw wniesionych do rozpatrzenia przez Senat VII kadencji

(niezwiązanych z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego)

 

Lp.

Projekt

Data wniesienia do Marszałka Senatu

Uzasadnienie projektu

I. czytanie

Data posiedzenia komisji

Sprawozdanie komisji

II. czytanie

Data posiedzenia Senatu

Ew. dodatkowe sprawozdanie

III. czytanie

Data posiedzenia Senatu

Uchwała Senatu

74.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
druk nr
1265
2011-06-17

Projekt stanowi realizację postulatu zwiększenia pomocy materialnej dla rodzin opiekujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, zgłoszonego przez środowiska integrujące osoby niepełnosprawne, rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych (petycja P-19/2010).

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

73.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
druk nr
1264
2011-06-17

Projekt stanowi realizację postulatu wprowadzenia regulacji zobowiązującej ZUS do przesyłania każdemu świadczeniobiorcy informacji o zmianach w prawie, które mogą wpłynąć na jego sytuację prawną, w tym na wysokość otrzymywanego świadczenia (petycja P-04/2011).

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

72.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej
druk nr
1263
2011-06-17

Projekt stanowi realizację postulatu podwyższenia kwoty renty socjalnej, zgłoszonego przez środowisko związane z osobami niepełnosprawnymi tj. rodziców i opiekunów dzieci, których niepełnosprawność wymaga całodobowej opieki i pomocy w codziennej egzystencji (petycja P-21/2010)

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

71.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
druk nr
1260
2011-06-10

Projekt zmierza do wprowadzenia zmian mających na celu zwiększenie pomocy finansowej dla rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, wymagających wsparcia. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez podwyższenie kryterium dochodowego, co w konsekwencji spowoduje wzrost liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego i innych świadczeń (petycja P-16/2010).

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

70.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o organizacji rynku rybnego
druk nr
1239
2011-06-08

Potrzeba nowelizacji ustawy, spowodowana jest zmianami w przepisach Wspólnoty Europejskiej dotyczących systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie rybołówstwa oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

69.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy
druk nr
1237
2011-05-26

Celem projektowanej zmiany jest uznanie daty 1 maja - Dniem Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

68.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy
druk nr
1225
200-05-12

Celem projektowanej zmiany jest uznanie daty 1 maja - Dniem Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

Projekt wycofany!!!

2011-05-25
druk nr
1225 W

 

 

67.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
druk nr
1212
2011-05-09

Celem projektowanej zmiany jest zmniejszenie liczby zastrzeżeń, błędów i wątpliwości wiążących się z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez parlamentarzystów.

20-05-25
druk nr
1212 S

Konsultacje:
Zastępca Szefa CBA
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 
Minister Sprawiedliwości

Minister Finansów
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

78. pos. Senatu
2011-06-09
druk nr
1212 X

78. pos. Senatu
2011-06-09

66.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
druk nr
1201
2011-04-27

Projekt zawiera przepisy mające na celu uzupełnienie regulacji dotyczącej komisji odwoławczych do rozpoznawania odwołań od wyników egzaminów zawodowych odpowiednio: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego.

2011-05-25
druk nr:
1201 S
Konsultacje:
Krajowa Rada Notarialna
 
Minister Sprawiedliwości

77. pos. Senatu
2011-05-26
druk nr
1201 X

77. pos. Senatu
2011-05-26
uchwała

65.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
druk nr
1194
2011-04-13

Niniejszy projekt zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych jest częścią zmian przepisów, mających na celu systemowe uregulowanie problematyki zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Ponadto w projekcie zawarto uregulowania, mające na celu stworzenie szansy nowo powstałym podmiotom sektora finansów publicznych - instytucjom gospodarki budżetowej utrzymania się na rynku.

2011-06-07
druk nr
1194 S

Konsultacje:
Związek Województw RP
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
 
Minister Infrastruktury
 
Minister Skarbu Państwa
 
Minister Finansów
 
Minister Gospodarki
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Sprawiedliwości
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

80. pos. Senatu
2011-07-07

80. pos. Senatu
2011-07-07
uchwała

64.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
druk nr
1193
2011-04-14

Celem projektu jest zmiana art. 132 § 1 kpc., która usprawni i przyspieszy pracę adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w toku postępowania.

2011-06-07
druk nr
1193 S

Konsultacje:
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Krajowa Rada Radców Prawnych

80. pos. Senatu
2011-07-07
druk nr
1193 X

80. pos. Senatu
2011-07-07
uchwała

63.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
druk nr
1182
2011-04-13

Celem projektowanej zmiany jest dodanie nowego rozdziału Kodeksu postępowania karnego, zatytułowanego "Zabezpieczenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych", który wprowadza do procedury karnej nową instytucję - zabezpieczenie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

2011-06-07
druk nr
1182 S

Konsultacje:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Krajowa Rada Radców Prawnych
 
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 
Minister Sprawiedliwości
 
Polska Izba Ubezpieczeń
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 
Polska Izba Ubezpieczeń

80. pos. Senatu
2011-07-07
druk nr
1182 X

80. pos. Senatu
2011-07-07
uchwała

62.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
druk nr
1172
2011-04-01

Zgodnie z projektem każdy wchodzący na rynek pracy będzie mógł zadecydować czy powierzyć część pieniędzy OFE (co będzie się wiązało m.in. z ich dziedzicznością) czy przekazać pieniądze do ZUS i liczyć na wyższą emeryturę z I filaru. Dodatkowo ubezpieczony będzie mógł określić jaką część składki ZUS odprowadzi do OFE.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-09-30

Konsultacje:
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Pracy i Polityki Socjalnej
 
Prezes ZUS
 
Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 
Minister Finansów
 
Minister Gospodarki
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

 

 

61.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
druk nr
1146
2011-03-03

Celem projektu jest wprowadzenie moratorium do końca 2014 r. na dokonywanie kriokonserwacji ludzkich embrionów.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-10-30

 

 

60.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
druk nr
1118
2011-02-24

Głównym celem projektu jest wprowadzenie regulacji dopuszczającej możliwość rozporządzenia konkretnym składnikiem majątkowym w formie darowizny na wypadek śmierci.

2011-03-03
druk nr
1118 X

71. pos.
2011-03-03

71. pos.
2011-03-03
uchwała

59.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
druk nr
1098
2011-01-27

Projekt ustawy modyfikuje regulacje, które okazały się w dotychczasowej praktyce funkcjonowania funduszu sołeckiego, nieprecyzyjne, czy kłopotliwe. Tworzy on także system wsparcia eksperckiego sołectw zamierzających skorzystać z funduszu sołeckiego oraz wzmacnia pozycję ustrojową jednostek pomocniczych.

2011.03.01
druk nr
1098 S
Konsultacje
:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 
Ministerstwo Rolnictwa
 
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Minister Finansów
 
Przewodniczący
Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

73 pos. Senatu
2011-03-31
druk nr
1098 X

73 pos. Senatu
2011-03-31
uchwała

58.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Rzeczniku Praw Obywatelskich
druk nr
1075
2010-12-22

Celem projektowanej nowelizacji jest stworzenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich właściwej podstawy prawnej do wykonywania zadań nałożonych na Rzeczpospolitą Polską w Protokole Fakultatywnym do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

2011-01-25
druk nr
1075 S
Konsultacje:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka

70. pos. Senatu
2011-02-03
druk nr
1075 X

70. pos. Senatu
2011-02-04
uchwała

57.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
druk nr
1074
2010-12-16
do druku nr
1074
2011-03-17

Celem nowelizacji jest ograniczenie możliwości emitowania reklam napojów alkoholowych w środkach masowego przekazu z jednoczesnym zwiększeniem górnej granicy grzywny jaka grozi temu kto prowadzi zakazaną reklamę lub promocję.

2011-03-01
druk nr
1074 S
Konsultacje:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Przewodniczący KRR i TV
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Izba Wydawców Prasy
 
Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary w Polsce
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Związek Województw RP
 
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
 
Rzecznik Praw Dziecka
 
Minister Zdrowia
 
Prokurator Generalny

74 pos. Senatu
2011-04-14

74 pos. Senatu
2011-04-14
Senat nie podjął uchwały w sprawie tego projektu i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

56.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
druk nr
1068
2010-12-15

Celem projektowanej nowelizacji jest m.in. szersze włączenie podmiotów społecznych w proces wychowawczy prowadzony względem nieletnich oraz podniesienie poziomu sprawności postępowania w sprawach nieletnich.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-04-30

2011-03-15
druk nr 1068 S
Konsultacje:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Rzecznik Praw Dziecka
 
Krajowa Rada Kuratorów
 
Minister Sprawiedliwości
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji
 
Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

74 pos. Senatu
2011-04-14
druk nr
1068 X

74 pos. Senatu
2011-04-14
uchwała

55.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o repatriacji
druk nr
1067
2010-12-15

Celem projektowanej nowelizacji jest m.in. rozszerzenie kręgu osób polskiego pochodzenia, które mogą być uznane za repatriantów oraz zachęcenie gmin do zapewniania repatriantom lokali mieszkalnych.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-03-31

2011-03-01
druk nr
1067 S
Konsultacje:
Fundacja Ocalenie
 
Związek Repatriantów RP
 
Światowe Stowarzyszenie Zabużan, Kresowian, Repatriantów, Spadkobierców, Rodzin, Następców Prawnych, Sympatyków
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie
 
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
 
Federalna Polska Narodowo-Kulturalna Autonomia "Kongres Polaków w Rosji"
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

72. pos. Senatu
2011-03-17
druk nr
1067 X

72. pos. Senatu
2011-03-17
uchwała

54.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Druk nr
1050
2010-11-30

Nowelizacja ustawy ma na celu wznowienie nadawania Krzyża Armii Krajowej, Krzyża Batalionów Chłopskich oraz Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego. Przyjęte rozwiązania stanowią realizację postulatów środowisk kombatanckich.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-06-30

2011-06-07
druk nr
1050 S

Konsultacje:
Światowy Związek Żołnierzy AK
 
Kancelaria Prezydenta RP

80. pos. Senatu
2011-07-07

80. pos. Senatu
2011-07-07
uchwała

53.

Projekt ustawy o usunięciu z nazw dróg, ulic, mostów, placów i innych obiektów symboli ustrojów totalitarnych
Druk nr
1049
2010-11-30

Przedkładany projekt zakłada zakaz nadawania drogom, ulicom, mostom, placom i innym obiektom nazw propagujących symbole totalitarnych ustrojów. Ów zakaz będzie dotyczył wszystkich obiektów, również prywatnych.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-04-30
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-09-30

Konsultacje:
Minister Spraw Wewnętrznych

 

 

52.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Druk nr
1037
2010-11-19

Celem podjęcia inicjatywy jest wprowadzenie do systemu prawnego uregulowania, na podstawie którego postanowienie o charakterze porządkowym, wydane w postępowaniu cywilnym przez sąd drugiej instancji, będzie mogło zostać poddane kontroli, przy czym - według propozycji zawartej w projekcie - właściwym do rozpoznania środka odwoławczego miałby pozostać w takim przypadku sąd drugiej instancji, aczkolwiek orzekający w innym składzie osobowym.

2011-01-11
druk nr
1037 S
Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Przewodniczący Krajowej Izby Sądownictwa
 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Minister Sprawiedliwości

70.pos. Senatu
2011-02-03
201-02-03
druk nr
1037 X

70.pos. Senatu
2011-02-04
uchwała

51.

Projekt ustawy o petycjach
Druk nr
1036
2010-11-17

Projekt ustawy ma na celu wypełnienie obowiązku dostosowania ustawodawstwa zwykłego do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest do określonego w art. 63 obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-04-30
2011-03-15
druk nr
1036 S
Konsultacje:
Opinia do druku
 
Ministerstwo Sprawiedliwości
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 
Rzecznik Praw Obywatelskich
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

74.pos. Senatu
2011-04-14
druk nr
1036X

74.pos. Senatu
2011-04-14
uchwała

50.

Projekt ustawy o zrzeszeniach
Druk nr
1028
2010-11-10

Projektowana ustawa kompleksowo reguluje kwestie związane z tworzeniem, organizacją, funkcjonowaniem i rozwiązywaniem zrzeszeń. Przewiduje ona możliwość utworzenia zrzeszenia w jednej z czterech form: stowarzyszenia (posiadającego osobowość prawną), stowarzyszenia zwykłego (posiadającego zdolność prawną), zrzeszenia nierejestrowego (umowa) i porozumienia partnerskiego (umowa).

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-03-31

Projekt wycofany!!!

2011-03-03
druk nr
1028 W

Konsultacje;
Prezes Naczelnego Sąd Administracyjnego
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Prezes Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej Polskiego Radia Obywatelskiego
 
Sąd Najwyższy
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Stowarzyszenie Maga
 
Fundacja Wspierania Wsi
 
Instytut Kościuszkowski
 
Minister Skarbu Państwa
 
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Stowarzyszenie "Z edukacją w przyszłość"

 

 

49.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Druk nr
992
2010-10-08

Celem podjęcia niniejszej inicjatywy jest wprowadzenie zmian do ustawy w zakresie przepisów dotyczących tzw. okresów składkowych i nieskładkowych. Projekt ustawy przewiduje, aby okresy niewykonywania pracy po dniu 31 grudnia 1956 r. a przed dniem 4 czerwca 1989 r., na skutek stosowania represji politycznych, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-02-28

2011-02-24
druk nr 992 S

Konsultacje:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Prezes ZUS
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Prokuratoria Generalne Skarbu Państwa
 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

72. pos. Senatu
2011-03-17
druk nr
992 X

72. pos. Senatu
2011-03-17
uchwała

48.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Druk nr
982
2010-10-06

Proponowana zmiana normatywna polega na dodaniu w Rozdziale XIX Kodeksu karnego, grupującym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, po art. 160 nowego przepisu, oznaczonego jako art. 160a, penalizującego zachowanie polegające na udostępnieniu małoletniemu substancji, której użycie może narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie człowieka.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-03-31
2011-06-30

2011-07-06

Wycofanie podpisów pod projektem ustawy
druk
nr 982 W

 

 

47.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
druk nr
968
2010-08-04

Projekt ustawy dokonuje wydłużenia do trzech miesięcy terminu, w jakim lokator może skorzystać z, określonego w art. 8a ust. 5 ustawy, instrumentu w postaci wniesienia powództwa w przedmiocie ustalenia zasadności podwyżki, w przypadku wypowiedzenia przez właściciela dotychczasowej wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-12-31

2011-06-30
2011-10-30

Konsultacje;
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Minister Infrastruktury
 
Minister Sprawiedliwości
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Pierwszy Prezes Sadu Najwyższego
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

 

 

46.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej
druk nr
967
2010-08-04

Nowelizacja ustawy ma na celu podporządkowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Prezesowi Rady Ministrów oraz wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania kombatantom doraźnej i okresowej pomocy pieniężnej. Przedstawiony projekt uwzględnia potrzebę podkreślenia szczególnego, pojmowanego w kontekście honoru żołnierskiego, statusu kombatantów.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-12-31

2010-11-24
2011-03-02
druk nr
967 S
Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Związek Sybiraków

73. pos. Senatu
2011-03-31

 

45.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
druk nr
947
2010-08-04

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy- Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40 poz. 227), powołująca do życia Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nie zawiera regulacji dotyczących trybu egzekucji środków pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest wskazanie podmiotu właściwego do prowadzenia egzekucji, rozszerzenie delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego o określenie wzoru raportu z wykorzystania dotacji i zasad gospodarki finansowej Funduszu.

2010-10-06
druk nr
947 S
Konsultacje
:
Minister Sprawiedliwości
 
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Stowarzyszenie Prokuratorów RP
 
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

64. pos. Senatu
2010-11-03
2010-11-25
druk nr
947 X

67. pos. Senatu
2010-12-16
uchwała

44.

Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
druk nr
935
2010-07-21

Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa obejmuje przepisy regulujące sprawy z zakresu właściwości i ustroju Krajowej Rady Sądownictwa, sposobu jej działania oraz stosowanej przez nią procedury, a także przewiduje nowelizację przepisów innych ustaw dla zachowania spójności i komplementarności norm tworzących porządek prawny.

2010-08-06
druk nr
935 S
Konsultacje:
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Prokurator Generalny
 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
 
Minister Sprawiedliwości
 
Helsińska Fundacja Praw
Człowieka
 
Krajowa Rada Sądownictwa
 
Artykuł "Dostęp do zawodu sędziego ma tle wyroku SN z 10.06.2009 r., III KRS 9/08"

62. pos. Senatu
2010-08-11
2010-08-12
druk nr
935 X

62. pos. Senatu
2010-08-12
uchwała

43.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej
druk nr
934
2010-07-19

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów regulujących procedurę postępowania w przypadku przekroczenia granicy państwowej RP przez statki powietrzne lub wykonywania lotu w przestrzeni powietrznej RP bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia lub w przypadku niestosowania się przez statek powietrzny do wezwań i poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym lub statku przechwytującego - do zasad obowiązujących w NATO.

2011-07-26
druk nr
934 S

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-01-31

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2011-06-30

Konsultacje:
Minister Obrony Narodnowej

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Minister Infrastuktury

Minister Spraw Zagranicznych

Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

Krajowa Izba Radców Prawnych

82. pos. Senatu
2011-08-05
druk nr
934 X

82. pos. Senatu
2011-08-05
uchwała

42.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
Druk nr
933
2010-07-19

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk senacki nr 909). Nowelizacja art. 32a polega na udostępnieniu Prezydentowi, na potrzeby decyzji o przyznaniu orderów i odznaczeń, informacji znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej.

 

60.pos. Senatu
2010-07-21

60.pos. Senatu
2010-07-22
uchwała

41.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
druk nr
878
2010-05-12

Celem niniejszej inicjatywy jest wprowadzenie do systemu prawnego uregulowania, na podstawie którego nie nabywa prawa do świadczeń emerytalno-rentowych albo do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osoba, która wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające powstanie tego prawa, skazana prawomocnym wyrokiem, jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego, a w szczególności społecznego poczucia prawa.

2010-08-03
druk nr
878 S
Konsultacje:

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 
Prezes ZUS
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Minister Sprawiedliwości

 

67. pos. Senatu
2010-12-16
uchwała

40.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
druk nr
857
2010-04-16

Celem proponowanej nowelizacji jest zwiększenie dostępności do zawodu syndyka, m.in. przez uproszczenie zasad składania egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz doprecyzowanie niektórych regulacji wskazanej ustawy, po ponad 2 latach jej stosowania.

2010-05-25
2010-05-31
druk nr
857 S
Konsultacje:
Minister Sprawiedliwości
 
Krajowa Rada Komornicza

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Krajowa Izba Syndyków
 
Stowarzyszenie Syndyków, Rzeczoznawców i Doradców Gospodarczych Polska-Europa

Stowarzyszenie Syndyków, Likwidatorów i Senatorów w Warszawie
 
Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Syndyków i Likwidatorów
 
Krajowa Izba Syndyków

57. pos. Senatu
2010-06-10

57. pos. Senatu
2010-06-10
uchwała

39.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw
druk nr
856
2010-04-09

Proponowany projekt ustawy zakłada skrócenie do 1 miesiąca terminu na podjecie uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu (art. 1), oraz przewiduje wyznaczenie siedmiodniowych terminów dla wojewody na wezwanie do podjęcia uchwały oraz na wydanie zarządzenia zastępczego, w razie bezczynności odpowiedniego organu (art. 2, art. 3 i art. 4).

2010-07-20
2010-08-11
2010-08-31
druk nr
856 S
Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-10-31

Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej
 
Państwowa Komisja Wyborcza
 
Krajowa Izba Radców Prawnych

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21
uchwała

38.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
druk nr
839
2010-03-29

Nowelizacja ustawy ma na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego ulg przysługujących przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego o uczestników studiów doktoranckich.

2010-07-07
2010-08-05
druk nr
839 S

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-10-31

Konsultacje:
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Infrastruktury
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Stowarzyszenie Doktorów Nauk Prawnych-Praktyków
 
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Minister Finansów
 
Minister Infrastruktury

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21
Projekt ustawy został odrzucony

37.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
druk nr
838
druk nr 2010-03-26

Proponowana zmiana zmierza do przywrócenia regulacji, zgodnie z którymi popełnienie umyślnego przestępstwa przeciwko osobie bliskiej czy też samouszkodzenie nie powinno przynosić korzyści sprawcy takiego czynu.

2010-07-07
2010-08-03
2010-08-05
2010-08-28
druk nr
838dodruku

2010-08-05
druk nr
838 S

Konsultacje:
Krajowa Izba Radców Prawnych
 
Naczelna Rada Adwokacka
 
Prezes ZUS
 
Rzecznik Ubezpieczonych
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Minister Spraw Zagranicznych
 
Minister Sprawiedliwości

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21
Projekt ustawy został odrzucony

36.

Projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
druk nr
769
2010-01-26

Celem ustawy jest dostosowanie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej do zmian wynikających z Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007). Z uwagi na to, że zmiany wprowadzone w ustawie są dość liczne, uznano, iż zgodnie z § 84 Zasad techniki prawodawczej, należy opracować projekt nowej ustawy, a nie nowelizować dotychczasową.

2010-02-26
druk nr
769 S

50. pos. Senatu
2010-03-11

50. pos. Senatu
2010-03-12
uchwała

35.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
druk nr
747
2010-01-05

Projekt ustawy ma na celu umożliwienie rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej produkcji i sprzedaży przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) w niewielkim zakresie.

2010-04-09
druk nr
747 S
Konsultacje
:
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 
Minister Rozwoju Regionalnego
 
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Minister Finansów
 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Minister Gospodarki

53. pos. Senatu
2010-04-28
druk nr
747 X

53. pos. Senatu
2010-03-12
uchwała

34.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i niektórych innych ustaw
druk nr
745
2009-12-17

Celem projektu ustawy jest strukturalne powiązanie państwowych wyższych szkół zawodowych z samorządem województwa.

2010-02-18
druk nr
745 W
Projekt wycofany!!!

 

 

33.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym
druk nr
744
2009-12-17

Przedłożony projekt ustawy dokonuje istotnej zmiany w zasadach prowadzenia gospodarki komunalnej w formie spółek handlowych - przy jednoczesnym uporządkowaniu obecnej regulacji.

Przedłużenie terminu złożenia sprawozdania
2010-06-30
2010-12-31
2011-06-30
2011-10-30

Konsultacje:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 
Minister Sprawiedliwości
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Zarząd Związku Województw RP

 

 

32.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
druk nr
680
2009-10-15

Projekt zmiany ustawy dotyczy przepisów odnoszących się do Rejestru Korzyści. Celem inicjatywy jest usunięcie wątpliwości pojawiających się w toku realizacji tych przepisów oraz ich dostosowanie do otoczenia prawnego.

2009-11-03
2009-11-18
druk nr
680 S
Konsultacje:

Państwowa Komisja Wyborcza
 
Minister Finansów
 
Minister Sprawiedliwości
 
Sekretarz Stanu Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

45 pos. Senatu
2009-12-03

45 pos. Senatu
2009-12-03
uchwała

31.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
druk nr
652
2009-09-10

Celem projektu ustawy jest wyłączenie obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w stosunku do zamówień udzielanych przywięziennemu zakładowi pracy, utworzonemu na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

2009-11-18
druk nr
652W
 
Projekt wycofany!!!
 
Konsultacje:
Urząd Zamówień Publicznych
 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 
Business Centre Club
 
Minister Pracy i Polityki Społecznej
 
Minister Sprawiedliwości
 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

 

 

30.

Projekt ustawy o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa
druk nr
641
2009-08-24

Podstawowym celem ustawy jest zmodyfikowanie zasad korzystania przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ze środków publicznych poprzez wprowadzenie w odniesieniu do tej uczelni takich samych zasad, na jakich pomoc finansowa przekazywana jest uczelniom publicznym. Jednocześnie projekt ustawy uwzględnia, iż decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI z dnia 19 czerwca 2009 r. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie otrzymała nazwę Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

2009-11-03
druk nr
641S
 

7 senatorów wycofało swoje podpisy pod projektem
 
2009-11-03
druk
641 W

Projekt wycofany!!!

 
Konsultacje:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Minister Finansów

 

 

29.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
druk nr
540
2009-04-21

Projekt przewiduje prawo zasiadania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w obwodowych komisjach wyborczych powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia referendum. Postulowane zmiany mają podnieść bezpośrednio rangę sołtysa, a pośrednio sołectwa, które reprezentuje.

2009-06-16
2009-07-29
druk nr
540 S
 
Konsultacje:

Państwowa Komisja Wyborcza
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

40 pos. Senatu
2009-09-23

40 pos. Senatu
2009-09-23
uchwała

28.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
druk nr
513
2009-04-01

Proponowana zmiana umożliwi powstawanie firm rodzinnych poprzez zaliczenie kosztów związanych z zatrudnieniem małżonka do kosztów uzyskania przychodu.

Przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do dnia
2009-08-07
2009-05-26
2009-07-29

2009-10-20
druk nr
513 S
 

Konsultacje:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
 
Ministerstwo Finansów
 
Ministerstwo Finansów
 
Minister Gospodarki
 
Minister Finansów

43. pos. Senatu
2009-11-04

43. pos. Senatu
2009-11-05
Senat przyjął wniosek komisji o odrzucenie projektu ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

27.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
druk nr
495
2009-03-12

Założeniem reformy jest to, aby dopuścić w polskim prawie cywilnym możliwość dokonywania czynności prawnych, w wyniku których w drodze umowy darowizny obdarowany nabywałby przedmiot darowizny z chwilą śmierci darczyńcy. Proponowane rozwiązanie nie naruszając reguł prawa spadkowego wprowadza instytucję umożliwiającą zadysponowanie konkretnym składnikiem majątkowym na wypadek śmierci.

2009-04-20
2009-05-06
druk nr
495 S
 

Konsultacje:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
Krajowa Rada Notarialna,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Prezes Sądu Najwyższego,
Krajowa Izba Radców Prawnych,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Minister Sprawiedliwości

34.pos. Senatu
2009-05-27

34.pos. Senatu
2009-05-28
uchwała

26.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
druk nr
492
2009-03-05

Przedstawiona regulacja wzmacnia kompetencje Rzecznika Praw Dziecka poprzez przyznanie mu stosownych uprawnień do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych, a także składania kasacji i skarg kasacyjnych.

2009-05-06
druk nr
492 S
 

Konsultacje:
Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA,
Rzecznik Praw Dziecka,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Helsińska Fundacja Praw
Człowieka
,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

34.pos. Senatu
2009-06-16
druk nr
492 X

36. pos. Senatu
2009-07-02
uchwała

25.

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa
druk nr
450
2009-02-05

Projekt wprowadza zmiany, w zakresie korzystania ze środków publicznych przez PAT. Proponuje przyjęcie takich samych zasad, na jakich pomoc finansowa przekazywana jest uczelniom publicznym.

2009-04-21
2009-05-12
2009-11-03

Przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do dnia 2009-10-31
 
2009-11-03
druk nr
450 S
 
Projekt wycofany!!!
druk nr 450 W
 
Konsultacje:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Papieska Akademia Teologiczna,
Minister Finansów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Papieska Akademia Teologiczna

 

 

24.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym
druk nr
434
2009-01-14

Nowelizacja ma na celu powołanie w gminach rad seniorów. Zakres uprawnień i sposób funkcjonowania rad określałyby swobodnie rady gminy, biorąc pod uwagę głosy środowiska seniorskiego oraz dobro wspólnoty

druk nr 434 S
Konsultacje:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

34.pos. Senatu
2009-05-28

34.pos. Senatu
2009-05-28
uchwała

23.

Projekt ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli
druk nr
414
2008-12-19

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do przywrócenia Święta Trzech Króli i zarazem uczynienia 6 stycznia dniem wolnym od pracy.

Przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do dnia 2010-12-31
2010-06-30
2011-10-30

Konsultacje:
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
Minister Finansów,
Biznes Center Club,
Związek Rzemiosła Polskiego,
Formu Związków Zawodowych

 

 

22.

Projekt ustawy o ustanowieniu 24 marca Dniem Pamięci o Polakach ratujących Żydów
druk nr
383
2008-09-08

Proponuje się, aby 24 marca stał się Dniem Pamięci o Polakach Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej.

2009-01-13
druk nr
383 S

 

 

21.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
druk nr
381
2008-12-02

Proponuje się usprawnić obrót nieruchomościami w sferze zapewnienia gruntów pod budownictwo, jednocześnie wzmacniając rolę ustawowych regulacji w zakresie kształtowania ustroju rolnego.

2009-01-13
2009-01-29
druk nr
381 S

26. pos. Senatu
2009-02-05

26. pos. Senatu
2009-02-05
uchwała

20.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
druk nr
380
2008-11-25

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do ustanowienia szczególnej regulacji dotyczącej dokonywanych przez notariusza czynności, polegającej na tym, że na żądanie notariusz będzie miał obowiązek, a nie jak dotychczas prawo, przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej.

2009-03-26
2009-05-12
2009-10-19
2009-11-04
2010-01-28

Przedłużenie terminu przygotowania sprawozdania do dnia 2010-01-31.
2010-02-09
druk nr
380 S

50. pos. Senatu
2010-03-11

50. pos. Senatu
2010-03-12
uchwała

19.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
druk nr
364
2008-11-06

Ustawa umożliwia przedsiębiorcom płacącym podatki dochodowe uznanie za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jednocześnie ustawa podwyższa wysokość miesięcznych wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o ok. 20%.

Projekt wycofany!!!
druk nr 364 W

 

 

18.

Projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
druk nr
363
2008-11-07

Celem niniejszej nowelizacji jest odformalizowanie postępowania cywilnego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego oraz podatkowego poprzez racjonalizację obowiązku dołączania do akt sprawy dokumentów oryginalnych lub ich odpisów notarialnych. Zmiana polega na szerszym niż dotychczas umożliwieniu uwierzytelniania odpisów dokumentów przez profesjonalnych pełnomocników stron, reprezentujących zawody zaufania publicznego

2009-03-26
2009-03-31
2009-04-01
druk nr
363 S
Konsultacje:

Krajowa Rada Notarialna,
Krajowa Rada Notarialna 1,
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
Polska Izba Rzeczników Patentowych,
Krajowa Rada Doradców Podatkowych,
Krajowa Izba Radców Prawnych,
Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa,
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Minister Finansów,
Minister Sprawiedliwości,
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

31. pos. Senatu
2009-04-22
druk nr
363 X

33 pos. Senatu
2009-05-14
uchwała

17.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
druk nr
254
2008-09-24

Celem projektu jest przedłużenie, z 1 roku do 2 lat, terminu, w którym osoby internowane w oparciu o dekret z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym, będą miały możliwość wystąpienia z żądaniem o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

2008-10-15
druk nr
254 S

19. pos. Senatu
2008-10-16

19. pos. Senatu
2008-10-16
uchwała

16.

Projekt ustawy o obywatelstwie polskim
druk nr
246
2008-09-11

Przedstawiony projekt zawiera zasady ogólne oraz reguluje tryb i warunki nabywania, utraty i potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, właściwość organów w tych sprawach oraz prowadzenie rejestrów. Jest on zgodny zarówno z normami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącymi obywatelstwa (art. 34 i art. 137), jak i zasadami wyrażonymi w Europejskiej Konwencji o Obywatelstwie.

2008-10-14
2008-10-27
druk nr
246 S

20.pos. Senatu
2008-10-29
druk nr
246 X

22.pos. Senatu
2008-11-20
uchwała

15.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
druk nr
219
2008-07-24

Propozycja nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika z potrzeby doprecyzowania niektórych rozwiązań w systemie finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej, które budzą wątpliwości zarówno jednostek samorządów terytorialnych jako realizatorów powyższego zadania jak i przedstawicieli środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

2008-10-06
druk nr
219S

19. pos. Senatu
2008-10-16

19. pos. Senatu
2008-10-16
uchwała

14.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
druk nr
180
2008-06-18

Projektowana zmiana ustawy ma na celu umożliwienie rozpoczęcia w 2008 r. Wyrobu wina gronowego z upraw krajowych z przeznaczeniem do obrotu przez podmioty, które na podstawie projektowanej zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 159) mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia wyrobu wina gronowego w składzie podatkowym.

Projekt wycofany!!!
druk nr 180 W

 

 

13.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
druk nr
179
2008-06-23

Celem proponowanej nowelizacji jest nałożenie obowiązku badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych wszystkich spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

 

2008-06-30
druk nr
179 X

15. pos. Senatu
2008-07-11
uchwała

12.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
druk nr
178
2008-06-11

Zaproponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności za uiszczenie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich, osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym na podstawie decyzji administracyjnej, stanowiącej podstawę prawną do zajmowania lokalu mieszkalnego.

2008-07-09
druk nr
178 S

17. pos. Senatu
2008-08-07

17. pos. Senatu
2008-08-08
uchwała

11.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
druk nr
177
2008-06-11

Projekt ustawy zmierza do doprecyzowania art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, poprzez wskazanie wprost, że kartę parkingową osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się także na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

2008-08-07
druk nr
177 S

2008-09-30
druk nr
177 X

19. pos. Senatu
2008-10-19
uchwała

10.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
druk senacki nr
169
2008-06-11

Celem nowelizacji jest umożliwienie stosowania tzw. Metody memoriałowej przy rozliczaniu kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek ZUS tym pracodawcom, którzy wypłacają wynagrodzenia regularnie, lecz w miesiącu następującym po miesiącu, którego wynagrodzenia dotyczą oraz opłacających terminowo składki ZUS. Proponowane rozwiązanie jednocześnie zdyscyplinuje podatników do regularnego i terminowego wypłacania wynagrodzeń oraz opłacania składek ZUS.

2008-07-17
druk nr
169 S

16. pos. Senatu
2008-07-24

16. pos. Senatu
2008-07-24
uchwała

9.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o
Służbie Celnej i ustawy o
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
druk nr
168
2008-06-11

Celem tej ustawy jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, gwarantowanych przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2008-08-05 2008-09-24
168 S

19. pos. Senatu
2008-10-16

20. pos. Senatu
2008-10-30
uchwała

8.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
druk nr
167
2008-06-10

Celem nowelizacji jest zniesienie przepisu ograniczającego przedsiębiorcom możliwość płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczania podatku, przez osoby, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.

2008-07-09
druk nr
167 S

15. pos. Senatu
2008-07-11

15. pos. Senatu
2008-07-11
uchwała

7.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
druk nr
166
2008-06-10

Celem projektu jest wydłużenie terminu wpłacania ostatniej w roku podatkowym, miesięcznej zaliczki na podatek do dnia 31 grudnia i tym samym zwiększenie płynności finansowej małych przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2008-07-09
druk nr
166 S

15. pos. Senatu
2008-07-11

15. pos. Senatu
2008-07-11
uchwała

6.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
druk nr
165
2008-06-10

Celem nowelizacji jest uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy, wykonywania wstępnych badań lekarskich oraz prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2008-08-05
2009-01-13
druk nr
165 S
Konsultacje :

OPZZ,
Konfederacja Pracodawców Polskich,
PKPP "Lewiatan",
Business Centre Club,
NSZZ "Solidarność",
Związek Rzemiosła Polskiego,
Forum Związków Zawodowych

28. pos. Senatu
2009-03-05
druk nr
165 X

31. pos. Senatu
2009-04-22
uchwała

5.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
druk nr
159
2008-06-05

Projekt ustawy ma celu ułatwienie podjęcia produkcji win gronowych przez podmioty posiadające własne uprawy winorośli, w tym szczególnie rolników i gospodarstwa agroturystyczne. Podniesienie konkurencyjności małych i średnich producentów zajmujących się wyrobem wina gronowego z własnego surowca, rozwój turystyki związanej z winem, pełne wykorzystanie możliwości jakie stwarzają przepisy Unii Europejskiej w sprawie wspólnej organizacji rynku wina dla rozwoju upraw winorośli i produkcji win gronowych w małych i średnich gospodarstw rolnych.

2008-06-25
druk nr
159 S

14. pos. Senatu
2008-06-25

14. pos. Senatu
2008-06-26
uchwała

4.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
druk nr
158
2008-06-05

Proponowane zmiany zmierzają do wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną składająca się z pojazdu ciągnącego i odpowiednio dostosowanej do przewozu pasażerów przyczepy (przyczep).

2008-07-22
druk nr
158 S

2008-09-30
druk nr
158 X

19. pos. Senatu
2008-10-30
uchwała

3.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
druk nr
157
2008-06-05

Proponowana ustawa dotyczy zmiany zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi nie będącymi taksówkami. Zmiany zmierzają do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi środkami transportu.

2008-07-29
druk nr
157 S

18. pos. Senatu
2008-09-25

18. pos. Senatu
2008-09-25
uchwała

2.

Projekt ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
druk nr
131
2008-04-24

Projektowana ustawa, dotyczy porządkowania stanu ujawniania w księgach wieczystych własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

2008-05-03
druk nr
131 S

14. pos. Senatu
2008-06-25

14. pos. Senatu
2008-06-26
druk nr
131 X

1.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
druk nr
121
2008-04-23

Projektowana ustawa zmierza do ustanowienia regulacji w ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, zgodnie z którą zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych nie ma zastosowania zarówno w odniesieniu do projektu ustawy wniesionego przez grupę obywateli polskich, liczących co najmniej 100.000 osób, mających prawo wybierania do Sejmu, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji Sejmu, w której został wniesiony, jak również do tego samego projektu ustawy, w stosunku do którego postępowanie ustawodawcze nie zostało zakończone w trakcie każdej kolejnej kadencji Sejmu.

2008-06-24
druk nr
121 S

14. pos. Senatu
2008-06-25

14. pos. Senatu
2008-06-26
uchwała