Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 22.10.2010 r

63. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

20 i 21 października 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3442, 3444, 3445, do druku 3445, 3462, do druku 3462
druki senackie nr 984, 984 A, 984 B, 984 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3015, 3319
druki senackie nr 980, 980 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 3348, 3382, do druku nr 3382,
druki senackie nr 988, 988 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
druki sejmowe nr 3179, 3419, 3419 A
druki senackie nr 989, 989 A, 989 B, 989 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2500, do druku nr 2500, 3381 A
druki senackie nr 986, 986 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 3140, 3140-A, 3326
druki senackie nr 979, 979 A, 979 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 488, do druku nr 448, 3223
druki senackie nr 978, 978 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 2976, do druku 2976, 3272, 3272-A
druki senackie nr 981, 981 A, 981 B, 981 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3169, 3413, 3413-A
druki senackie nr 985, 985 A, 985 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Senat w dniu 21 października 2010 r. odrzucił ustawę.
druki sejmowe nr 2876, dodruku nr 2876, 3275
druki senackie nr 976, 976 A, 976 B, 976 Z
uchwała
opinia 1 opinia 2
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2897, 3324
druki senackie nr 974, 974 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 3205, do druku 3205, 3325, 3325-A
druki senackie nr 975, 975 A, 975 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 2992, do druku 2992, 3208
druki senackie nr 977, 977 A, 977 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
druki sejmowe nr 3240, do druku 3240, 3407
druki senackie nr 983, 983 A, 983 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3315, do druku 3315, 3409
druki senackie nr 987, 987 A, 987 B,
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. Senat w dniu 21 października 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3347, 3417
druki senackie nr 991, 991 A, 991 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3303, 3410
druki senackie nr 990, 990 A, 990 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Senat w dniu 21 października 2010 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 839, 839 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 918, 918 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 21 października 2010 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 838, 838do druku, 838 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji. Podczas debaty w dniu 21 października 2010 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 919, 919 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 856, 856 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

23.

Drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Senat w dniu 21 października 2010 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
druki senackie nr 930, 930 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

24.

Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Senat w dniu 21 października 2010 r. zapoznał się z Informacją Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
druk senacki nr 944
więcej informacji o punkcie

 

25.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379. Senat w dniu 21 października 2010 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379.
druki senackie nr 995, 955 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.