Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 15.06.2010 r

53. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

28 i 29 kwietnia 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy.

druki sejmowe nr 2546, do druku 2546, 2834, 2834-A
druki senackie nr 846, 846A, 846Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.

druki sejmowe nr 2584, do druku nr 2584, do druku nr 2584, 2885, 2885-A
druki senackie nr 849, 849A, 849B, 849C, 849D, 849Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.

druki sejmowe nr 2387, 2848
druki senackie nr 850, 850A, 850B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2616, do druku nr 2616, 2891
druki senackie nr 851, 851A, 851B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2681, do druku 2681, 2825
druki senackie nr 853, 853A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2818, 2890
druki senackie nr 852, 852A, 852B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

7.

Drugie czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjął opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61.

druki senackie nr 858, 858S
opinia Senatu
więcej informacji o punkcie

 

8.

Drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę w 150. rocznicę urodzin św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923).

druki senackie nr 833, 833O
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

9.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 728, 728S, 728X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

10.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 747, 747S, 747X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

11.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego.
Senat w dniu 29 kwietnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego.

druk senacki nr 832
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.