Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 28.03.2011 r.

70. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

3 i 4 lutego 2011 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 2770, do druku nr 2770, do druku nr 2770, do druku nr 2770, 3111, 3649, 3649-A
druki senackie nr 1091, 1091 A1091 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3187, do druku nr 3187, do druku nr 3187, 3715
druki senackie nr 1085, 1085 A
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Podczas debaty w dniu 3 lutego 2011 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji. Porządek obrad został w związku z tym uzupełniony o punkt 19: "Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego".
druki senackie nr 1037, 1037 S, 1037 X
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3597, 3774
druki senackie nr 1086, 1086 A
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3241, 3304, do druku nr 3304, 3599, do druku nr 3599, 3769
druki senackie nr 1087, 1087A, 1087 B1087 Z
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.

druki sejmowe nr 3566, do druku nr 3566, 3771
druki senackie nr 1088, 1088 A, 1088B1088 Z
uchwała Senatu
opinia
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3720, 3763
druki senackie nr 1090, 1090A, 1090B
uchwała Senatu
opinia
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3567, 3590
druki senackie nr 1089, 1089A, 1089B
uchwała Senatu
opinia
więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 993, 993 S
uchwała Senatu
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.*
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3779, do druku 3779, 3810
druki senackie nr 1096, 1096 A
uchwała Senatu
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.*
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
druki sejmowe nr 3737 cz. I, 3737 cz. II, 3776, do druku nr 3776
druki senackie nr 1097, 1097 A
uchwała Senatu
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 1045, 1045 S
uchwała Senatu
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Podczas debaty w dniu 3 lutego 2011 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji. Porządek obrad został w związku z tym uzupełniony o punkt 20: "Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich".
druki senackie nr 1075, 1075 S
uchwała Senatu
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../...z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../…z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745.
druki senackie nr 1093, 1093 S
opinia Senatu
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738.

druki senackie nr 1094, 1094 S
opinia Senatu
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3813, do druku nr 3813, 3840, 3840A, do druku nr 3840
druki senackie nr 1101, 1101 A
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 3363, do druku nr 3363, do druku nr 3363, 3811, do druku nr 3811
druki senackie nr 1102, 1102 A
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 2854, do druku nr 2854, do druku nr 2854, 3827,
druki senackie nr 1103, 1103 A
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

19.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 1037, 1037 S, 1037 X,
uchwała Senatu
więcej informacji o punkcie

 

20.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 1075, 1075 S, 1075 X,
więcej informacji o punkcie

 

21.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 4 lutego 2011 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 1104
uchwała Senatu

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf.

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.