Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 8.03.2011 r.

71. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

2 i 3 marca 2011 r.

 


Złożenie ślubowania przez senatora wybranego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził poprawki (80) do ustawy.
druki sejmowe nr 3391, do druku nr 3391, do druku nr 3391, do druku nr 3391, do druku nr 3391, 2215, do druku nr 2215, do druku nr 2215, do druku nr 2215, 2484, do druku nr 2484, do druku nr 2484, do druku nr 2484, 3805, do druku nr 3805, 3805-A
druki senackie nr 1106, 1106 A i 1106 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1277, 3675, do druku nr 3675, 3675-A
druki senackie nr 1111, 1111 A, 1111 B, 1111 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 2116, do druku nr 2116, do druku nr 2116, 3018, 3759
druki senackie nr 1107, 1107 A, 1107 B, 1118, 1107 Z
uchwała
opinia
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Podczas debaty w dniu 3 marca 2011 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i został złożony wniosek o przeprowadzenie trzeciego czytania jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druk senacki nr 1118 i 1118 X
uchwała

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 3688, 3798
druki senackie nr 1099, 1099 A, 1099 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 3486, 3490, do druku nr 3490, 3665, 3665-A
druki senackie 1112, 1112 A i 1112 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 3392, 3712, do druku nr 3712, 3712-A
druki senackie nr 1114, 1114 A-poprawiony, 1114 B i 1114 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3781, 3820, do druku nr 3820, 3820-A
druki senackie nr 1113, 1113 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2747, 2941
druki senackie nr 1100, 1100 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 3872
druki senackie nr 1128, 1128 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 3773, 3816
druki senackie nr 1108, 1108 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3719, 3804
druki senackie nr 1109, 1109 A, 1109 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3751, 3809
druki senackie nr 1110, 1110 A1110 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektów opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799.
druki senackie nr 1115, 11171115/1117 S
opinia Senatu
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 970, 970 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Debata nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. zapoznał się z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011 r.
druki senackie nr 1095, do druku 1095
więcej informacji o punkcie

 

17.

Powołanie członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Senat w dniu 3 marca 2011 r. podjął uchwałę i powołał Grzegorza Motykę oraz Bolesława Orłowskiego w skład Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
druk senacki nr 1116, 1116 Ado druku 1116
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.