Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku:10.09.2008 r.

14. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

25 i 26 czerwca 2008 r.


 

Złożenie ślubowania przez senatora Stanisława Zająca wybranego w wyborach uzupełniających do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21.

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 429, do druku 429, 492
druki senackie nr 148, 148 A i 148 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 349, do druku 349, 491
druki senackie nr 147, 147 A i 147 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 438, do druku 438 , 493
druki senackie nr 149, 149 A i 149 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 399, 419
druki senackie nr 152, 152 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 561, 580, do druku 580, 580-A
druki senackie nr 173, 173 A
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 338, do druku 338, do druku 338 , 447, 447-A
druki senackie nr 153, 153 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 508, 560
druki senackie nr 163, 163 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 460, 495
druki senackie nr 150, 150 A, 150 B
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy.
druki sejmowe nr 241, 490, 490-A
druki senackie nr 172, 172 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 582, 588, do druku nr 588
druki senackie nr 161, 161 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 439, do druku 439, 441, do druku 441, 534
druki senackie nr 160, 160 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpadach wydobywczych. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 217, do druku 217, 539
druki senackie nr 162, 162 A
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 147, do druku 147, 484, 484-A
druki senackie nr 146, 146 A, 146 B, 146 C i 146 Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

14.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i  podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 100, 100 S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Senat w dniu 25 czerwca 2008 r. przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy - podczas dyskusji zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym.
Po skierowaniu do komisji i przygotowaniu dodatkowego sprawozdania porządek obrad został uzupełniony o trzecie czytanie tego projektu ustawy (pkt 24 porządku obrad)

druki senackie nr 131, 131 S i 131 X
Więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 302, do druku 302, 303, do druku 303, do druku 303, 501
druki senackie nr 145, 145 A, 179 (wniosek Komisji Gospodarki Narodowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej)
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - Senat odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku.
druki senackie nr 103, 103 S i 103 X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

18

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przeprowadził drugie czytanie projektu ustawy - podczas dyskusji zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym. Projekt został odesłany do Komisji Gospodarki Narodowej.
druk senacki nr 179

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę - Prawo o ustroju sądów powszechnych*. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 586, 612, 612-A
druki senackie nr 182, 182 A
Uchwała
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 483, do druku 483, 482, do druku 482, do druku 482, 481, do druku 481, do druku 481, 587, 587-A
druki senackie nr 170, 170 A, 170 B i 170 Z
Uchwała
Opinia
Materiał porównawczy
Więcej informacji o punkcie

 

21.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina i  podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 159, 159 S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli i  podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 121, 121 S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

23.

Zmiany w składzie komisji senackich.
Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich (wniosek z druku nr 181)
Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich (wniosek z druku nr 193)

druk senacki nr 181, 193
Uchwała
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

24.

Trzecie czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Senat w dniu 26 czerwca 2008 r. odrzucił projekt ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i zakończył postępowanie w tej sprawie.
druki senackie nr 131, 131 S, 131 X

 


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.