Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 1.06.2009 r

34. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

27 i 28 maja 2009 r.


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej.
Senat w dniu 27 maja 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - współtwórcy II Rzeczypospolitej.
druki senackie nr 557, 557O
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.*
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1937, 1957
druki senackie nr 568, 568A, 568B, 568C
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach.*
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1966, 1979
druki senackie nr 569, 569A, 569B, 569C
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. wprowadził poprawki (21) do ustawy.
druki sejmowe nr 1590, 1920, 1920-A, errata do druku 1920
druki senackie nr 608, 608A, 608Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
druki sejmowe nr 1660, do druku 1660, do druku 1660, 1905, do druku nr 1905, 1905-A
druki senackie nr 607, 607A, 607B, 607Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1775, 1908
druki senackie nr 601, 601A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 1765, 1942
druki senackie nr 603, 603A, 603Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 1827, do druku nr 1827, do druku nr 1827 i 1835, 1902
druki senackie nr 605, 605A, 605B, 605Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1661, 1899
druki senackie nr 600, 600A, 600Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 1708, 1792
druki senackie nr 602, 602A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1670, 1671, 1672, 1748, do druku nr 1670, do druku nr 1670, 1671, 1748, do druku nr 1670, 1671, 1748, do druku nr 1672, do druków nr 1748, 1670 i 1672, do druku nr 1670, 1849, 1849-A
druki senackie nr 606, 606A, 606B, 606Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1989, 2013
druki senackie nr 574, 574A, 574B, 574Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1991, do druku 1991, 2014
druki senackie nr 575, 575A, 575B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1922, do druku 1922, 1988, do druku 1988
druki senackie nr 570, 570A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

15.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka.
druk senacki nr 559pop
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 495, 495S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Podczas debaty w dniu 27 maja 2009 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 352, 352S
więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Podczas debaty w dniu 27 maja 2009 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 416, 416S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.
Podczas debaty w dniu 28 maja 2009 r. zostały zgłoszone wnioski
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 432, 432S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 434, 434S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

21.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
Senat w dniu 28 maja 2009 r. zapoznał się z Informacją Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
druk senacki nr 514
więcej informacji o punkcie

 

22.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
Podczas debaty w dniu 28 maja 2009 r. został zgłoszony wniosek
o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

druki senackie nr 492, 492S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 


 - Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.