Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 4.11.2010 r

62. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

11 i 12 sierpnia 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. Senat w dniu 11 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 3254, do druku 3254, 3293, do druku 3293
druki senackie nr 948, 948 A, 948 Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek..
druki sejmowe nr 3301, 3321, do druku 3321, 3321-A, do druku 3321 A
druki senackie nr 963, 963 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
druki sejmowe nr 3000, do druku nr 3000, do druku nr 3000, 3054, 3054-A
druki senackie nr 961, 961 A, 961 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 3109, do druku 3109, 3219, 3219 A
druki senackie nr 959, 959 A, 959 Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

5.

Drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 935, 935 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 920, 920 S, 920 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 2209, do druku nr 2209, 3234
druki senackie nr 954, 954 A, 954 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (24) do ustawy.
druki sejmowe nr 3110, do druku 3110, do druku 3110, 3212, 3212-A
druki senackie nr 958, 958 A, 958 B, 958 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ewidencji ludności. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (20) do ustawy.
druki sejmowe nr 1371, do druku 1371, do druku 1371, do druku 1371, 2670, 2670-A
druki senackie nr 960, 960 A, 960 B, 960 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3113, 3297, do druku 3297, 3297-A
druki senackie nr 953, 953 A, 953 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3290, 3291
druki senackie nr 955, 955 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 2266, do druku 2266, 3271
druki senackie nr 949, 949 A, 949 B, 949 C, 949 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3083, 3276,
druki senackie nr 951, 951 A, 951 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3158, do druku 3158, do druku 3158, do druku 3158, do druku 3158, 3318, do druku 3318
druki senackie nr 964, 964 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 3164, do druku 3164, do druku 3164, 3266,
druki senackie nr 950, 950 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

16.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
druki sejmowe nr 3106, do druku 3106, do druku 3106, do druku 3106, 2923, do druku 2923, do druku 2923, 3273, 3273-A
druki senackie nr 962, 962 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

17.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3261, 3294
druki senackie nr 956, 956 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

18.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3248, do druku 3248
druki senackie nr 957, 957 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3184, 3245
druki senackie nr 952, 952 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek..
druki sejmowe nr 3145, 3222
druki senackie nr 965, 965 A, 965 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3144, 3260
druki senackie nr 966, 966 A, 966 B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

22.

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. zapoznał się z Informacją Ministra Skarbu Państwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.
Informacja o przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego

 

23.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
druki senackie nr 877, 877 S
uchwała
więcej informacji o punkcie

24.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Senat w dniu 12 sierpnia 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druk sejmowy nr 3337
druki senackie nr 969, 969 A
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.