Prace Senatu

Spis opinii i ekspertyz
w 2009 r.

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone z wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego zezwolenia Kancelarii Senatu.
Copyright by Kancelaria Senatu

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF Tytuł Autor do druku/ inne informacje

 pdf

Opinia na temat ustawy budżetowej na rok 2010 Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska - Marczak
Uniwersytet Łódzki
Instytut Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń
Katedra Finansów Publicznych
OE122


 pdf

Opinia o ustawie budżetowej na 2010 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2010 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Prof. zw. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UE w Poznaniu
OE121


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 741


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 740


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 739


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 738


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 737


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 736


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 735


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 727


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 724


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 723


 pdf

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2010 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2010 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Prof. zw. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UE w Poznaniu
OE120


 pdf

Opinia prawna dotycząca konsekwencji wprowadzenia w ustawie z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne możliwości sprzedaży energii elektrycznej na "internetowej platformie handlowej" Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Dr Katarzyna Karasiewicz
OE119


 pdf

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego COM(2009)154 z zasadą pomocniczości i proporcjonalności Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
OE118


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 720


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 719


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 718


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 717


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r. Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 716


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 715


 pdf

Opinia o ustawie o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 714


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 713


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 712


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 704


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 701


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 699


 pdf

Opinia do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 698


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobnie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 697


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 696


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 695


 pdf

Opinie w sprawie wyłączenia doktorantów z korzystania z ulg na przejazdy środkami transportu publicznego w świetle konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości dr Wojciech Orłowski
Katedra Prawa,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Warszawski
OE116


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 705


 pdf

Opinia o ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 703


 pdf

Opinia do ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 700


 pdf

Opinie prawne na temat projektu ustawy o petycjach Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Prof. zw. dr hab. Adam Jaroszyński
Kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
OE115


 pdf

Rola organizacji pozarządowych w realizacji celów wynikających ze Strategii Lizbońskiej dr Beata Przybylska-Maszner
Pracownia Badań nad Integracją Europejską,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
OE114


 pdf

Strategia Lizbońska a rozwój sektora pozarządowego w Polsce dr Tomasz Grzegorz Grosse
Instytut Studiów Politycznych PAN,
Instytut Spraw Publicznych
OE113


 pdf

Opinia dotycząca zgodności z prawem europejskim art. 5 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
Uniwersytet Warszawski
OE111


 pdf

Ekspertyza dotycząca promocji języka polskiego w Unii Europejskiej dr hab. Adam Pawłowski
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
OE109


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 693


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 692


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 691


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 690


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 688


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 687


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 686


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 685


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 684


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 683


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 682


 pdf

Prawne warunki funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce. Propozycje zmian legislacyjnych prof. dr hab. Hubert Izdebski
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
OE 101


 pdf

Wolność zrzeszania się Opinia prawna na temat prawnego funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce z uwzględnieniem niezbędnych zmian i propozycji legislacyjnych Jan A. Stefanowicz
Kancelaria Adwokacka
OE 100


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 679


 pdf

Opinia o ustawie o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r. Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 678


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 677


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 676


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 675


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o nasiennictwie Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 674


 pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 673


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 671


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 670


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 669


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 668


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 667


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 666


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 665


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r. Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 664


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 663


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 662


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 661


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 660


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 659


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 658


 pdf

Opinia do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 657


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 656


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 651


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 650


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 649


 pdf

Opinia o uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2009 r. w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 648


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 647


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 646


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 645


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 644


 pdf

Uwagi do projektu uchwały Senatu RP w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę dr Andrzej Krzysztof Kunert
dr Leszek Moczulski
OE-112
druk 642


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 640


 pdf

Opinia do ustawy o dyscyplinie wojskowej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 639


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 638


 pdf

Ocena zgodności projektu decyzji ramowej Rady w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, COM (2009)338, z zasadą pomocniczości i proporcjonalności dr Adam Górski ,Katedra Postępowania Karnego UJ OE-110


 pdf

Opinia do ustawy o finansach publicznych oraz do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druki nr 616 i 617


 pdf

Opinia do ustawy o Służbie Celnej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 630


 pdf

Opinia do ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 629


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 628


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o języku polskim Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 626


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 625


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 624


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 623


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 622


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk nr 621


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 620


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 619


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk nr 618


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 615


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 611


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 610


 pdf

Opinia do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk nr 609


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 608


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 607


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 606


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 605


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk nr 604


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Prof. dr hab. Marek Chmaj
OE 106


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
OE 107


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 603


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 602


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 601


 pdf

Opinia do ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 600


 pdf

Opinia do ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 599


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 598


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III) Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk nr 597


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 596


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk nr 593


 pdf

Opinia prawna do ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw prof. dr hab. Jan Szachułowicz OE 108


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 592


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 591


 pdf

Opinia do ustawy o praktykach absolwenckich. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 590


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 589


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r. Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 588


 pdf

Opinia do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk nr 587


 pdf

Opinia do ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 586


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny Danuta Drypa, Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 585


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 584


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 583


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 582


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 581


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 580


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 579


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Bożena Langren
Biuro Legislacyjne
druk nr 575


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 574


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 573


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 572


 pdf

Opinia do ustawy o rolnictwie ekologicznym Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 571


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 569


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 568


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 567


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 566


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 565


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 564


 pdf

Opinia do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych Adam Niemczewski, Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk nr 563


 pdf

Opinia prawna nt. zgodności ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych (druk senacki nr 563) z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Konstytucyjnego RP dr Michał Balcerzak
Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
OE 103


 pdf

Opinia prawna nt: "Czy recypowany do polskiego systemu prawnego na podstawie art. 9 oraz art. 87 ust. 1 Konstytucji RP art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności doznaje ograniczenia, na gruncie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych, w zakresie zachowania stosownej proporcjonalności wynikającej z art. 31 ust. 3 Konstytucji?" Prof. dr hab. Marek Chmaj
OE 104


 pdf

Opinia prawna dotycząca ustawy z dnia 21 maja 2009 r. o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych Dr Rafał Mizerski Katedra
Praw Człowieka i Prawa Europejskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
OE 105/td>


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 556


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 555


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 554


 pdf

Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 553


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Agata Karwowska-Sokołowska
Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk nr 552


 pdf

Opinia do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 551


 pdf

Opinia do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 550


 pdf

Opinia o ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 549


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 548


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 547


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 546


 pdf

Opinia do ustaw: - o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz - o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druki nr 544 i 545


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 543


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 542


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 541


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk nr 532


 pdf

Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Marek Jarentowski
Biuro Legislacyjne
druk nr 532


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy -Prawo bankowe Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 528


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 527


 pdf

Opinia do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 526


 pdf

Opinia do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 525


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 524


 pdf

Opinia do ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 523


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 522


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 521


 pdf

Opinia do ustawy o towarach paczkowanych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 520


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 519


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 518


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 517


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 509


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 508


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk nr 507


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 506


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 505


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny" Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 504


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 503


 pdf

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów Prof. dr hab. med. Leszek Pączek
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
OE-102


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 491


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 490


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 489


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 488


 pdf

Opinia do ustawy o bateriach i akumulatorach Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 487


 pdf

Zakres i granice terytorialne wykonywania mandatu senatora dr Wojciech Orłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OE-99


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Biuro Legislacyjne
druk nr 486


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 485


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 484


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 483


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 482


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Iwona Kozyra
Biuro Legislacyjne
druk nr 481


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 480


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 477


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 476


 pdf

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 475


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 474


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 472


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 471


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 470


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 469


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 468


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 467


 pdf

Opinia do ustawy o obywatelstwie polskim Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 466


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 461


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 460


 pdf

Opinia do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 459


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 458


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 456


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 455


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 454


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 453


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 452


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 451


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 443


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 442


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 441


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 440


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 439


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 438


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 437


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 431


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 426


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 425


 pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Iwona Kozera
Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 424


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 423


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 422


 pdf

Opinia do ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 420


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 419


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 418


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 417


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 412


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 411


 pdf

Opinia o zgodności z Konstytucją niektórych postanowień ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Marek Jarentowski
Biuro Legislacyjne
druk nr 411


 pdf

Opinia do ustawy: - o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, - o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Adam Niemczrwski
Biuro Legislacyjne
druki nr 409 i 410


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 408


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 407


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 406