Prace Senatu

Wybrane dane o pracy Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencja

Senatorowie, kluby, zespoły

  Zmiany w składzie osobowym Senatu
  Udział senatorów w klubach parlamentarnych i senackich
  Udział senatorów w pracy zespołów senackich i parlamentarnych
Marszałek Senatu, Prezydium Senatu i Konwent Seniorów

  Liczbowe zestawienie posiedzeń i uchwał Prezydium Senatu
Komisje Senatu

  Skład osobowy komisji senackich
  Liczbowe zestawienie posiedzeń komisji senackich
  Liczbowe zestawienie ustaw rozpatrzonych przez komisje senackie
Posiedzenia Senatu

  Liczbowe zestawienie posiedzeń Senatu w poszczególnych latach i miesiącach
Aktywność senatorów na posiedzeniach Senatu

  Liczbowe zestawienie wystąpień senatorów na posiedzeniach Senatu
  Liczbowe zestawienie oświadczeń senatorskich
  Liczbowe zestawienie obecności senatorów oraz udziału w głosowaniach na posiedzeniach Senatu
Aktywność senatorów w pracach Sejmu

  Liczbowe zestawienie obecności senatorów na posiedzeniach komisji sejmowych
  Udział senatorów w posiedzeniach Sejmu
Inicjatywy ustawodawcze Senatu

  Liczbowe zestawienie projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu
  Wykaz projektów inicjatyw ustawodawczych Senatu
Ustawy rozpatrzone przez Senat

  Wykaz ustaw rozpatrzonych przez Senat
Uchwały Senatu

Organy państwowe a Senat

  Funkcje i stanowiska państwowe pełnione przez osoby powołane albo wybrane przez Senat oraz osoby, wobec których Senat wyraził zgodę na powołanie
Działalność Senatu na rzecz Polonii

  Wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe i celowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
Międzynarodowa współpraca Senatu

  Udział senatorów w stałych delegacjach parlamentarnych
  Udział senatorów w grupach parlamentarnych
Konferencje i seminaria

  Wykaz konferencji i seminariów