Posiedzenia Senatu

Spis tematów obrad Senatu RP VII kadencji

Spis zawiera istotne fragmenty tytułów ustaw i uchwał z dowiązaniami do posiedzeń Senatu, na których były rozpatrywane

 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2010 r.
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2010 roku petycji
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Prawo bankowe
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o opłatach w sprawach karnych
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r.
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 29 kwietnia 2008 r.
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o współpracy rozwojowej
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Prawo ochrony środowiska
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Kodeks wykroczeń
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o Policji
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o rencie socjalnej
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o timeshare
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o żegludze śródlądowej
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o bezpieczeństwie morskim
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Prawo telekomunikacyjne
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o transporcie kolejowym
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o ratyfikacji Konwencji w sprawie scentralizowanej odprawy celnej dotyczącej podziału krajowych kosztów poboru, które są zatrzymywane, gdy tradycyjne zasoby własne są udostępniane budżetowi UE, sporządzonej w Brukseli dnia 10 marca 2009 r.
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
 • Pos.83, 13 i 14.09.2011 r., o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., informacja na temat badania okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r., z uwzględnieniem uwag zawartych w końcowym raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o Policji
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., Prawo bankowe
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o języku migowym i innych środkach komunikowania się
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o przewozie towarów niebezpiecznych
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o transporcie kolejowym
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., Kodeks spółek handlowych
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o scalaniu i wymianie gruntów
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., o ochronie granicy państwowej
 • Pos.82, 3, 4 i 5.08.2011 r., informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o kontroli w administracji rządowej
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o usługach płatniczych
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r.
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r.,o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r.,o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Prawo prasowe
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o weteranach działań poza granicami państwa
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o ochronie prawnej odmian roślin
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o nasiennictwie
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.81, 27 i 28 07.2011 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.80, 13 i 14 07.2011 r., Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku.
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., Kodeks pracy
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2010 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności
 • Pos.79, 15 i 16 06.2011 r., uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o ratyfikacji Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, sporządzonej w Grenadzie dnia 3 października 1985 r.
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2010 roku
 • Pos.78, 8 i 9 06.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM (2011) 127
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., o odpadach
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Prawo geologiczne i górnicze
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r., Sprawozdanie Rady Języka Polskiego ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2008-2009.
 • Pos.77, 25, 26.05.2011 r.,o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., o gospodarce nieruchomościami
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., o samorządzie gminnym
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., Kodeks karny skarbowy
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., o obligacjach
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.76, 11, 12.05.2011 r., o systemie informacji oświatowej
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., zmiana w składzie komisji senackiej
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o samorządzie gminnym
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o państwowych instytucjach filmowych
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o kredycie konsumenckim
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Pos.75, 27, 28. 14.04.2011 r., o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich.
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., drugie czytanie projektu ustawy o petycjach
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Kodeks wyborczy
 • Pos.74, 13, 14.04.2011 r., Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2010 roku (podczas Prezydencji belgijskiej)
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., drugie czytanie projektu uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o działach administracji rządowej
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o funduszu sołeckim oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzonej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., oraz Protokołu zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącą rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej antybalistycznych obronnych rakiet przechwytujących, sporządzoną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2008 r., sporządzonego w Krakowie dnia 3 lipca 2010 r.
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o ratyfikacji Protokołu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o działalności leczniczej
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., prawo ochrony środowiska
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o podatkach i opłatach lokalnych
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o efektywności energetycznej
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., prawo telekomunikacyjne
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
 • Pos.73, 30, 31.03. i 1.04.2011 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., uchwała w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o repatriacji
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Kodeks pracy
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Kodeks spółek handlowych
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Prawo o notariacie
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Kodeks karny
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Prawo zamówień publicznych
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., Prawo probiercze
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
 • Pos.72, 16 i 17.03.2011 r., o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., powołanie członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., debata nad programem prac Komisji Europejskiej na rok 2011.
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., drugie czytanie projektów opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o ratyfikacji Protokołu o wybuchowych pozostałościach wojennych do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki (Protokół V), sporządzonego w Genewie dnia 28 listopada 2003 r.
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., Prawo prywatne międzynarodowe
 • Pos.71, 2 i 3.03.2011 r., Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., Kodeks postępowania karnego
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o ratyfikacji Porozumienia w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej ("CEEPUS III"), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r.,drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../...z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745.
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., Kodeks wyborczy
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Pos.70, 4 i 5.02.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., o ochronie granicy państwowej
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., Kodeks karny wykonawczy
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., Kodeks postępowania karnego
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., o transporcie drogowym
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., Kodeks pracy
 • Pos.69, 11 i 26 i 27.01.2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Pos.68, 11 i 12.01.2011 r., w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Informacja rządu na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o Policji
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Kodeks karny skarbowy
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r.,o świadczeniach rodzinnych
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o świadczeniach przedemerytalnych
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Kodeks karny
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Kodeks wyborczy
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o kierujących pojazdami
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r.,o partiach politycznych
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o publicznym transporcie zbiorowym
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o transporcie drogowym
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o orderach i odznaczeniach
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., Kodeks pracy
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.67, 14, 15, 16 i 17.12.2010 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o zarządzaniu kryzysowy
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r.,Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o Państwowej Straży Pożarnej
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o licencji syndyka
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o ochronie zdrowia psychicznego
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2009 roku
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537.
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., odwołanie sekretarza Senatu
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., wybór sekretarza Senatu
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 • Pos.66, 24 i 25 11.2010 r., o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych
 • Pos.65, 17.11.2010 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.65, 17.11.2010 r., wybór wicemarszałka Senatu
 • Pos.65, 17.11.2010 r., o podatku akcyzowym
 • Pos.65, 17.11.2010 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.65, 17.11.2010 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Pos.65, 17.11.2010 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2010 roku (podczas Prezydencji hiszpańskiej)
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o towarach paczkowanych
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o usługach detektywistycznych
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., Kodeks karny oraz ustawy o Policji
 • Pos.64, 3, 4.11.2010 r., Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2009 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz zmianie niektórych innych ustaw.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o Policji.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., Kodeks pracy
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o podatku od towarów i usług.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., Prawo ochrony środowiska.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o rezerwach strategicznych.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., Prawo telekomunikacyjne.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r., o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych.
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r.,o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 • Pos.63, 20, 21 i 22.10.2010 r.,o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r.,o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r.,drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., informacja Ministra Skarbu Państwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku.
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o pracownikach urzędów państwowych
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o ewidencji ludności
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o rzecznikach patentowych
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o gospodarce nieruchomościami
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o rybactwie śródlądowym
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.62, 11 i 12.08.2010 r., o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o komornikach sądowych i egzekucji
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o dowodach osobistych
 • Pos.61, 4 i 5.08.2010 r., o dowodach osobistych
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o ochronie informacji niejawnych
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o orderach i odznaczeniach
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o działach administracji rządowej
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o transporcie drogowym
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011"
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., o systemie oświaty
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2009 r.
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Pos.60, 21, 22.07.2010 r., sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągniecie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., Kodeks wykroczeń
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Pos.59, 7, 8.07.2010 r., o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"
 • Pos.59, 7, 8..07.2010 r., o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., o ochronie granicy państwowej
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2009.
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 roku petycji
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., odwołanie sekretarza Senatu
 • Pos.59, 7, 8 .07.2010 r., wybór sekretarza Senatu.
 • Pos.58, 2.07.2010 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
 • Pos.58, 2.07.2010 r., o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., Informacja rządu na temat badania przyczyn katastrofy samolotu TU-154 M z dnia 10 kwietnia 2010 r.
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r.,drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r.,ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., Kodeks postępowania karnego
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., Kodeks karny
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., o sporcie
 • Pos.57, 8, 9 i 10 06.2010 r., debata nad programem prac Komisji Europejskiej na 2010 r.
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r.,wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r.,trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r.,stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., ustawy o Narodowym Banku Polskim
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., Prawo budowlane
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.56, 27 i 28 05.2010 r., drugie czytanie projektu uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o wyrobach medycznych
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Pos.54, 12 i 13 05.2010 r., o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., drugie czytanie projektu opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61.
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Komendanta Głównego Policji o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., drugie czytanie projektu uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., o funduszach inwestycyjnych
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., Kodeks postępowania karnego
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.53, 28 i 29 04.2010 r., o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o zasadach finansowania nauki
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o Narodowym Centrum Nauki
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o instytutach badawczych
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o Polskiej Akademii Nauk
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., prawo telekomunikacyjne
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., prawo celne oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o pomocy społecznej
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., wybór senatorów do składu Krajowej Rady Prokuratury
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.52, 8 i 9 04.2010 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o zmianie ustawy - Prawo o miarach
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.
 • Pos.51, 25 i 26 03.2010 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o systemie oświaty
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej polskiej w Unii Europejskiej
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o Służbie Więziennej
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o Trybunale Stanu
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010r., o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010r., o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o ochronie przeciwpożarowej
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010r., Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o podatku od towarów i usług
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., Ordynacja podatkowa
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o Radzie Ministrów
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010r., o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.50, 10 , 11 i 12.03.2010 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o obrocie instrumentami finansowymi
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 roku (podczas Prezydencji szwedzkiej)
 • Pos.49, 17 i 18.02.2010r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r.,o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., Kodeks cywilny
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie złożonego za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r.,o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie poszanowania Krzyża
 • Pos.48, 3 i 4.02.2010r., drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o  odpadach
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o  zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o  poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., złożenie przysięgi przez powołanych przez Senat członków Rady Polityki Pieniężnej
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., ustawa budżetowa na rok 2010.
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
 • Pos.47, 11, 12 i 13.01.2010 r., o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.
 • Pos.46, 16, 17 i 18.12.2009 r., o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych
 • Pos.46, 16, 17.12.2009 r., o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o podatku od towarów i usług
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o podatku akcyzowym
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., Kodeks pracy
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o kulturze fizycznej
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., o systemie oświaty
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora
 • Pos.45, 2 i 3.12.2009 r., realizacja wydatków budżetowych
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., w sprawie ustawy o izbach lekarskich
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
 • Pos.44, 18 i .19.11.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., wybór senatora do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o grach hazardowych
 • Pos.44, 18, 19 i .20.11.2009 r., o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., Kodeks pracy
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o spółdzielniach mieszkaniowych
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., Prawo ochrony środowiska
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o nasiennictwie
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.43, 4 i 5.11.2009 r., o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy o Policji.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r.,o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.
 • Pos.42, 20, 21 i 22.10.2009 r., Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 r.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku (podczas Prezydencji czeskiej).
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r..
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Pos.41, 7.10.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745–1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., Zmiany w składzie komisji senackich.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., projekt uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r...
 • Pos.40, 23.09.2009 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., o dyscyplinie wojskowej.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.
 • Pos.40, 23.09.2009 r., o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o Służbie Celnej.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r.,o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., ustawy o finansach publicznych.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o Komitecie do Spraw Europejskich.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
 • Pos.39, 29, 30 i 31.07.2009 r., Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o zarządzaniu kryzysowym.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o praktykach absolwenckich.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III.)
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 r.
 • Pos.38, 15 i 16.07.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • Pos.36, 1,2.07.2009 r., o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., o obrocie instrumentami finansowymi.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., Kodeks karny wykonawczy.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., Kodeks postępowania karnego.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.36, 1, 2.07.2009 r., zmiana w składzie komisji senackiej.
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r.,o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., Kodeks spółek handlowych
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r.,o rolnictwie ekologicznym
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Pos.35, 17, 18 19.06.2009 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o Policji
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz...
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r.,trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Pos.35, 17, 18 i 19.06.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., o dokumentach paszportowych
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz...
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., o radiofonii i telewizji
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., Kodeks pracy
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., w sprawie wniosku o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r. ,drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r., ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Pos.34, 27, 28.05.2009 r.,o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o strażach gminnych, o Policji oraz o ruchu drogowym
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o ustroju miasta stołecznego Warszawy
 • Pos.33, 13, 14 .05.2009 r., o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o zakładach leczniczych dla zwierząt
 • Pos.33, 13.05.2009 r., Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., Kodeks morski
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., Prawo farmaceutyczne
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o kulturze fizycznej
 • Pos.33, 13,14.05.2009 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o Policji oraz o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o uwierzytelnianiu dokumentów
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Pos.33, 13, 14.05.2009 r., roczna strategia polityczna Komisji Europejskiej na rok 2010
 • Pos.32, 7.05.2009 r., o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • Pos.32, 7.05.2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
 • Pos.32, 7.05.2009 r., Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
 • Pos.32, 7.05.2009 r., o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowy
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o towarach paczkowanych
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23. 04.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
 • Pos.31, 20, 21, 22 i 23.04.2009 r., Zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • Pos.30, 1, 2 i 3. 04.2009 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pos.30, 1, 2 i 3. 04.2009 r., o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o nasiennictwie
 • Pos.30, 1, 2 i 3. 04.2009 r., o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
 • Pos.30, 1, 2 i 3. 04.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o bateriach i akumulatorach
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny"
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04 2009 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku.
 • Pos.30, 1, 2 i 3. 04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04 2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej
 • Pos.30, 1, 2 i 3.04.2009 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., wybór przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., odwołanie przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o obywatelstwie polskim
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej)
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
 • Pos.29, 18 i 19.03.2009 r., odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o funduszu sołeckim
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r.,o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r.,drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
 • Pos.28, 4 i 5.03.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki
 • Pos.27, 17 i 18.02.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego.
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., Odwołanie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r., zmiany w składzie komisji senackich.
 • Pos.27, 17 i 18 02.2009 r.,o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r.,drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach
 • Pos.26, 4 i 5 02.2009 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., zmiany w składach komisji senackich
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., powołanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
 • Pos.25, 14 i 15 01.2009 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., ustawa budżetowa na rok 2009
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., Kodeks postępowania karnego
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o swobodzie działalności gospodarczej
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o ochronie przeciwpożarowej
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o organizacji rynku rybnego
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., o substancjach i preparatach chemicznych
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., Debata nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - "Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy"
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., uchwała w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919
 • Pos.24, 16, 17, 18 i 19.12.2008 r., uchwała w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o podatku akcyzowym
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła katolickiego
 • Pos.23, 3 i 4. 12.2008 r., drugie czytanie projektu uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 • Pos.22, 19 i 20 11.2008 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.22, 19 i 20. 11.2008 r., trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o emeryturach kapitałowych
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o służbie cywilnej
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o pracownikach samorządowych
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r.
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005 r.
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r.
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r.
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., drugie czytanie projektu uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości
 • Pos.21, 5, 6 i 7. 11.2008 r., drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Pos.20, 28, 29,30 i 31.10.2008 r., trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 • Pos.19, 15 i 16.10.2008 r., Zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r.,o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r.,o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r.,o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnejh
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r.,o zmianie ustawy o izbach morskich
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej)
 • Pos.18, 23, 24 i 25.09.2008 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o lasach
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
 • Pos.17, 6 i 7.08.2008 r., o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.
 • Pos.16, 23, 24 i 25.07.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o ochronie żeglugi i portów morskich
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2007 roku
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 • Pos.16, 23 i 24.07.2008 r., zmiana w składzie komisji senackiej
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 5 listopada 1992 r.
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r.
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r.
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2007
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o paszach
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., odwołanie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 • Pos.15, 10 i 11.07.2008 r., o rachunkowości
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o odpadach wydobywczych
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II Wojnie Światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., o zmianie ustawy o rachunkowości
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku
 • Pos.14, 25 i 26.06.2008 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks karny
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r.
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2007 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego
 • Pos.13, 4 i 5.06.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., prawo ochrony środowiska
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., prawo lotnicze
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r.
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., Informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2007 r.
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka
 • Pos.12, 14 i 15.05.2008 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., uznanie bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., prawo atomowe
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., kodeks cywilny
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy
 • Pos.11, 7 i 8.05.2008 r., o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2007 roku
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., o podatku od towarów i usług
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., Kodeks pracy
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., o Policji
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2009
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., uchwała dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
 • Pos.10, 23 i 24.04.2008 r., Zmiany w składzie komisji
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.
 • Pos.9, 10.04.2008 r., wybór Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej
 • Pos.9, 10.04.2008 r., zmiany w składzie komisji senackich.
 • Pos.8, 2.04.2008 r., o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
 • Pos.7, 27.03.2008 r., o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Pos.7, 27.03.2008 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 • Pos.7, 27.03.2008 r., o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.
 • Pos.7, 27.03.2008 r., o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
 • Pos.7, 27.03.2008 r., Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej)
 • Pos.7, 27.03.2008 r.,Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o zmianie ustawy o Służbie Celnej
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r.,o zmianie ustawy o lekarzu sądowym
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym
 • Pos.6, 5 i 6.03.2008 r., Drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o dokumentach paszportowych
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o izbach aptekarskich
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o drogach publicznych
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o rachunkowości
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny".
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku"
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., Kodeks karny
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., o Policji
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., zmiany Regulaminu Senatu
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., Wybór Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., Odwołanie sekretarzy Senatu
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., Wybór sekretarzy Senatu
 • Pos.5, 6 i 7.02.2008 r., Zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.4, 15.01.2008 r., w sprawie ustawy budżetowej na rok 2008
 • Pos.3, 19.12.2007 r.,o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Pos.3, 19.12.2007 r., o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 • Pos.3, 19.12.2007 r., o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Debata nad programem legislacyjnym i programem prac Komisji Europejskiej na 2008 r.
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2006 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2006 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Odwołanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 • Pos.3, 19.12.2007 r., Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
 • Pos.3, 19.12.2007 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.3, 19.12.2007 r., o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • Pos.3, 19.12.2007 r., o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.
 • Pos.3, 19.12.2007 r., o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
 • Pos.2, 28.11.2007 r., o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
 • Pos.2, 28.11.2007 r., wybór wicemarszałka Senatu
 • Pos.2, 28.11.2007 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
 • Pos.2, 28.11.2007 r., drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennegoj
 • Pos.2, 28.11.2007 r., zmiany w składzie komisji senackich
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., wybór marszałka Senatu
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., wybór wicemarszałków Senatu
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., wybór sekretarzy Senatu
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., zmiana Regulaminu Senatu
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., powołanie stałych komisji senackich
 • Pos.1, 5, 6 i 9.11.2007 r., wybór przewodniczących stałych komisji senackich
opis