Stan na 18 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O PROJEKTACH UCHWAŁ I OPINII WNIESIONYCH

DO ROZPATRZENIA PRZEZ SENAT VII KADENCJI

Lp.

TYTUŁ PROJEKTU
Data wniesienia
Nr druku

UZASADNIENIE PROJEKTU

I czytanie
Komisje, do których Marszałek Senatu skierował projekt

II czytanie
Data posiedzenia Senatu

III czytanie

Data podjęcia uchwały
lub opinii

70.

Projekt uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Mołdowy
Druk nr
1227
2011-05-25

 

KU, KSZ
2011-05-26
druk nr
1227 S

77.pos.Senatu
2011-05-26

77.pos.Senatu
2011-05-26

77.pos.Senatu
2011-05-26
uchwała

69.

Projekt uchwały z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce
Druk nr
1211
2011-04-28

 

KU, KNES
2011-05-25
druk nr
1211 S

77.pos.Senatu
2011-05-26

77.pos.Senatu
2011-05-26

77.pos.Senatu
2011-05-26
uchwała

68.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich KOM (2011) 127
Druk nr
1200
2011-04-27

 

KSUE, KU, KPCPP
2011-05-11
druk nr
1200 S

77.pos.Senatu
2011-05-26

77.pos.Senatu
2011-05-26

77.pos.Senatu
2011-05-26
opinia

67.

Projekt uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
Druk nr
1179
2011-04-06

 

Projekt wycofany !!!
druk nr 1179 W

 

 

 

66

Projekt uchwały w sprawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Druk nr
1160
2011-03-31

 

KRRW
2011-04-02
druk nr
1160 S

76.pos. Senatu
2011-05-11
druk nr
1160 X

76.pos. Senatu
2011-05-11

76.pos. Senatu
2011-05-11
uchwała

65.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück
Druk nr
1145
2011-03-04

 

KU, KPCPP,
2011-03-16
druk nr
1145S

73.pos. Senatu
2011-03-31

73.pos. Senatu
2011-03-31

73.pos. Senatu
2011-03-31
uchwała

64.

Projekt uchwały z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego
Druk nr
1133
2011-03-03

 

KU,
2011-03-29
druk nr
1133 S

74. pos. Senatu
2011-04-14
druk nr
1133 X

74. pos. Senatu
2011-04-14

74. pos. Senatu
2011-04-14
uchwała

63.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799
Druk nr
1117
2011-02-08

 

KSUE, KRRW
2011-02-23
druk nr
1115/1117 S

71.pos. Senatu
2011-03-03

71.pos. Senatu
2011-03-03

71.pos. Senatu
2011-03-03
opinia

62.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku"), KOM(2010) 799
Druki nr
1115
2011-02-05

 

KSUE, KRRW
2011-02-23
druk nr
1115/1117 S

71.pos. Senatu
2011-03-03

71.pos. Senatu
2011-03-03

j.w.

61.

Projekt uchwały w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej
Druk nr
1105
2011-02-03

 

KU, KSZ
2011-03-01
druk nr
1105 S

72.pos. Senatu
2011-03-17

72.pos. Senatu
2011-03-17

72.pos. Senatu
2011-03-17
uchwała

60.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738
Druk nr
1094
2011-01-27

 

KRRW, KSUE
2011-02-03
druk nr
1094 S

70. pos. Senatu
2011-02-04

70. pos. Senatu
2011-02-04

70. pos. Senatu
2011-02-04
opinia

59.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../... z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745
Druk nr
1093
2011-01-27

 

KRRW, KSUE
2011-02-03
druk nr
1093 S

70. pos. Senatu
2011-02-04

70. pos. Senatu
2011-02-04

70. pos. Senatu
2011-02-04
opinia

58.

Projekt uchwały w sprawie zaangażowania się Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych w działania w obronie prześladowanych chrześcijan w różnych częściach świata
Druk nr
1084
2011-01-12

 

 

 

 

 

57.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.
Druk nr
1077
2011-01-03

 

 

69. pos. Senatu
2011-01-27

69. pos. Senatu
2011-01-27

69. pos. Senatu
2011-01-27
opinia

56.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539
Druk nr
1033
2010-11-16

 

KRRW, KSUE
2010-11-24
druk nr
1033 S

66. pos. Senatu
2010-11-24

66. pos. Senatu
2010-11-25

66. pos. Senatu
2010-11-24
opinia

55.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537
Druk nr
1032
2010-11-16

 

KRRW, KSUE
2010-11-24
druk nr
1032 S

66. pos. Senatu
2010-11-24

66. pos. Senatu
2010-11-25

66. pos. Senatu
2010-11-24
opinia

54.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druk nr
1031
2010-11-17

Projektowana zmiana dotyczy postanowień Regulaminu Senatu regulujących postępowanie w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (dział VIIIa) oraz mających na celu zapewnienie zgodności podejmowanych przez Senat inicjatyw ustawodawczych z prawem Unii Europejskiej (dział IX).

KRSS, KU
2010-12-15
druk nr
1031 S

68. pos. Senatu
2011-01-12

68. pos. Senatu
2011-01-12

68. pos. Senatu
2011-01-12
uchwała

51.

Projekt opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379
druk nr
995
2010-10-19

 

2010-10-20
druk nr
995 S

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21
opinia

50.

Projekt uchwały dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Stanisława Papczyńskiego
druk nr
943
2010-07-22

 

2010-08-05
druk nr
do druku 943
 
2011-03-01
druk nr
943 S

73. pos. Senatu
2011-03-31

73. pos. Senatu
2011-03-31

73. pos. Senatu
2011-03-31
uchwała

49.

Projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego
druk nr
930
druk nr 2010-07-08

 

KU
I czytanie 2010-08-04
druk nr
930 S

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21

63. pos. Senatu
2010-10-21
uchwała

48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
druk nr
925
2010-07-06

Celem projektu uchwały jest dostosowanie Regulaminu Senatu do przepisów:
1) ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, zmienionych nowelizacją z dnia 18 marca 2010 r., w zakresie niektórych elementów procedury rozpatrywania przez Komisją Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich wstępnego wniosku o pociągnięcie senatora do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu,
2) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zmienionych nowelizacją z dnia 18 marca 2010 r., w zakresie zastąpienia Kolegium Instytutu - Radą Instytutu
.

KU, KRSS
I czytanie 2010-07-21
druk nr
925 S

61. pos. Senatu
2010-10-21

61. pos. Senatu
2010-10-21

61. pos. Senatu
2010-08-05
uchwała

47.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, prześladowanych, aresztowanych i skazanych w Polsce w latach 1944-1956 za działalność w szeregach Armii Krajowej
druk nr
877
2010-04-28

 

KU
I czytanie:
2010-07-21,
2010-08-11
druk nr
877 S

2010-08-12
62. pos. Senatu

2010-08-12
62. pos. Senatu

2010-08-12
62. pos. Senatu
opinia

46.

Projekt uchwały w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego
druk nr
874
2010-05-12

 

 

2010-05-27
56.pos. Senatu

2010-05-27
56.pos. Senatu

2010-05-27
56. pos. Senatu
opinia

45.

Projekt opinii w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
druk nr
858
2010-04-28

 

KSUE,
I czytanie 2010-04-28
druk nr
858 S

2010-04-28
53. pos. Senatu

2010-04-29
53. pos. Senatu

2010-04-29
53. pos. Senatu
opinia

44.

Projekt uchwały w 150. rocznicę urodzin św. abpa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)
druk nr
833
2010-03-23

 

KU,
I czytanie 2010-04-27
druk nr
833 O

2010-04-28
53. pos. Senatu

 

2010-04-29
53. pos. Senatu
uchwała

43.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
druk nr
784
2010-02-18

Celem niniejszej zmiany jest dostosowanie treści Regulaminu Senatu do zadań spoczywających na Senacie wynikających z Traktatu Lizbońskiego. Ponadto, jako zasadę w odniesieniu do wszystkich projektów uchwał proponuje się procedurę trzech czytań stosowaną do inicjatyw ustawodawczych, z kilkoma istotnymi modyfikacjami upraszczającego i przyspieszającymi postępowanie

KU, KRESS, KSUE
I czytanie 2010-03-09
druk nr
784 S

2010-03-26
druk nr
784 X

2010-04-09
52. pos. Senatu

2010-04-09
52. pos. Senatu
uchwała

42.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
druk nr
782
2010-02-17

Zasadniczym celem przedstawionego projektu uchwały jest dostosowanie Regulaminu Senatu do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, w zakresie nowych kompetencji Izby dotyczących powołania dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury.

KU, KRESS
I czytanie 2010-03-05
druk nr
782 S

2010-03-11
50. pos. Senatu

2010-03-11
50. pos. Senatu

2010-03-11
50. pos. Senatu
uchwała

41.

Projekt uchwały w sprawie poszanowania Krzyża
druk nr
748
2010-01-07

 

KU, KPCPP
I czytanie 2010-01-12
2010-01-13
druk nr
748 O

2010-02-04
48 pos. Senatu
748 P

 

2010-02-04
48 pos. Senatu
uchwała

40.

Projekt uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych
druk nr
722
2009-11-23

 

KU, KPCPP
I czytanie 2009-12-15
2009-12-16
druk nr
722 O

2009-12-17
46. pos. Senatu

 

Senat odrzucił projekt uchwały

39.

Projekt apelu o poszanowanie Krzyża
druk nr
721
2009-11-23

 

KU, KPCPP
I czytanie 2009-12-15
2009-12-16
druk nr
721 O

2009-12-17
46. pos. Senatu
druk nr
721 P

 

Senat w dniu 4 lutego 2010 r. nie podjął uchwały i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie

38.

Projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn
druk nr
708
2009-11-05

 

Ku, KSTAP
I czytanie 2009-11-17
2009-11-18
druk nr
708 O

2009-11-19
44. pos. Senatu

 

2009-11-19
44. pos. Senatu
uchwała

37.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci
druk nr
707
2009-11-05

 

KU, KKSP
I czytanie 2009-12-01
druk nr
707 O

2009-12-17
46. pos. Senatu

 

2009-12-17
46. pos. Senatu
uchwała

36.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki
druk nr
672
2009-10-07

 

KU
I czytanie 2009-10-19
druk nr
672 O

2009-10-22
42. pos. Senatu

 

2009-10-23
42. pos. Senatu
uchwała

35.

Projekt uchwały w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej
druk nr
643
2009-09-08

 

KU, KSZ
I czytania 2009-09-22
druk nr
643 O
2009-09-22

2009-09-23
40. pos. Senatu

 

2009-09-23
40. pos. Senatu
uchwała

34.

Projekt uchwały w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę
druk nr
642
2009-09-08

 

KU, KSZ
I czytania 2009-09-22
druk nr
642 O
2009-09-23
druk nr
642 O-popr

2009-09-23
40. pos. Senatu

 

Senat odrzucił projekt uchwały

33.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745 - 1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
druk nr
635
2009-07-31

 

KU
I czytanie 2009-10-06
druk nr
635 O

2009-10-07
41. pos. Senatu

 

2009-10-07
41. pos. Senatu
uchwała

32.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
druk
634
2009-07-29

 

KU, KKSP
I czytania 2009-09-22
druk nr
634 O

2009-10-07
41. pos. Senatu

 

2009-10-07
41. pos. Senatu
uchwała

31.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
druk nr
560
2009-05-13

Proponowane zmiany zmierzają do:
- anonimizowania chronionych danych osobowych zawartych w sprawozdaniu stenograficznym,
- wprowadzenia zasady jawnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego komisji oraz zastępcy przewodniczącego komisji, w przypadku złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,
- ograniczenia od następnej kadencji Senatu liczby zastępców przewodniczących komisji (dwóch zastępców przewodniczącego będzie mogła wybrać wyłącznie komisja licząca więcej niż 10 członków),
- rozszerzenia przedmiotowego zakresu działania Komisji Ustawodawczej o sprawy dotyczące rozpatrywania zmian Konstytucji oraz ustaw dotyczących ustroju organów ochrony prawnej.

KU, KRESS
I czytanie 2009-05-28
druk nr
560 S

2009-07-16
38. pos. Senatu
druk nr
560 X

2009-09-23
40. pos. Senatu

2009-09-23
40. pos. Senatu
uchwała

30.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - Współtwórcy II Rzeczypospolitej
druk nr
557
2009-05-07

 

KU
2009-05-14
druk nr
557 O

2009-05-27
34. pos. Senatu

 

2009-05-27
34. pos. Senatu
uchwała

29.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
druk nr
512
2009-04-01

 

KU
I czytanie 2009 04-02
druk nr
512 O

2009-04-02
30. pos. Senatu

 

2009-04-02
30. pos. Senatu
uchwała

28.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej
druk nr
499
2009-03-17

 

KU
I czytanie 2009-03-31
druk nr
499 O

2009-04-02
30. pos. Senatu
druk nr
499 P

 

2009-04-02
30. pos. Senatu
uchwała

27.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji.
2009-03-18
druk nr
496

 

KU
I czytanie 2009-03-31
druk nr
496 O

2009-04-22
31. pos. Senatu

 

2009-04-22
31. pos. Senatu
uchwała

26.

Projekt uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 11 lipca 2008 r.
2009-02-05
Druk nr
448

Propozycja senacka stała się bezprzedmiotowa po uchwaleniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która realizuje cel projektu senackiego. Celem projektu senackiego było wydłużenie terminu wpłacania ostatniej w roku podatkowym miesięcznej zaliczki na podatek - do dnia 31 grudnia - i tym samym zwiększenie płynności finansowej małych przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Projekt wycofany !!!
druk nr 448 W

 

 

 

25.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego
2009-02-04
Druk nr
447

 

KU
I czytanie 2009-02-05
druk nr
447 O

2008-02-18
27. pos. Senatu

 

2008-02-18
27. pos. Senatu
uchwała

24.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki
2009-01-19
Druk nr
436

 

KU
I czytanie 2009-02-18
druk nr
436 O

2009-03-05
28. pos. Senatu

 

2009-03-05
28. pos. Senatu
uchwała

23.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki
2009-01-19
Druk nr
435

 

KU
I czytanie 2009-02-18
druk nr
435 O

2009-04-21
31. pos. Senatu

 

2009-04-22
31. pos. Senatu
uchwała

22.

Projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach
2008-12-22
Druk nr
415

 

KU
I czytanie 2009-01-13
druk nr
415 O

2009-02-05
26. pos. Senatu

 

2009-02-05
26. pos. Senatu
uchwała

21.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla
2008-12-16
Druk nr
405

 

KU
Inicjatywa wycofana 2009-02-05
druk nr
405 W

 

 

 

20.

Projekt uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
2008-12-04
Druk nr
389

 

KU, KPCP
I czytanie 2008-12-17
druk nr
389 O

2008-12-19
24. pos. Senatu

 

2008-12-19
24. pos. Senatu
uchwała

19.

Projekt uchwały w 70. rocznicę śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza
2008-11-07
Druk nr
362

 

KU
I czytanie 2008-11-27
druk nr
362 O

2008-12-03
23. pos. Senatu

 

2008-12-04
23. pos. Senatu
uchwała

18.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858 - 1941), wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła katolickiego
2008-11-04
Druk nr
350

 

KU
I czytanie 2008-11-27
druk nr
350 O

2008-12-03
23. pos. Senatu

 

2008-12-04
23. pos. Senatu
uchwała

17.

Projekt uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919
2008-10-30
Druk nr
345

 

KU
I czytanie 2008-11-20
druk nr
345 O

2008-12-19
24. pos. Senatu
druk nr
345 P

 

2008-12-19
24. pos. Senatu
uchwała

16.

Projekt uchwały o uczczeniu 90. rocznicy odzyskania niepodległości
2008-10-30
Druk nr
344

 

KU,
I czytanie 2008-11-04
druk nr
344 O

2008-11-06
21. pos. Senatu
druk nr
344 P

 

2008-11-06
21. pos. Senatu
uchwała

15.

Projekt uchwały o ogłoszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji
2008-10-28

Druk nr 343

 

KU,
I czytanie 2008-11-04
druk nr
343 O

2008-11-04
21. pos. Senatu
druk nr
343 P

 

2008-11-06
21. pos. Senatu
uchwała

14.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
2008-10-15
Druk nr
287

 

KU,
I czytanie 2008-10-15
druk nr
287 O

2008-10-16
19. pos. Senatu

 

2008-10-16
19. pos. Senatu
uchwała

13.

Projekt uchwały w 180. rocznicę urodzin Ojca Honorata Koźmińskiego
2008-09-16
Druk nr
247

 

KU, KKŚP
I czytanie 2008-10-14
druk nr
247 O

2008-10-16
19. pos. Senatu

 

2008-10-16
19. pos. Senatu
uchwała

12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
2008-06-04
Druk nr
155

Projekt zmierza do ustanowienia stałej komisji senackiej - Komisji Ochrony Środowiska i Infrastruktury - poprzez wyodrębnienia tego zakresu spraw z dotychczasowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

KU, KRESS
2008 11-04
druk nr
155 S

2008 11-20
22. pos. Senatu
druk nr
155 X

2008 11-20
22. pos. Senatu

2008 11-20
22. pos. Senatu
uchwała

11.

Projekt uchwały w sprawie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wzywającej Polskę do wprowadzenia legalizacji aborcji
2008-04-25
Druk nr
132

 

KU, KSZ
2008-05-08

 

 

 

10.

Projekt uchwały w sprawie uznania bohaterstwa rotmistrza Witolda Pileckiego i przywrócenia jego postaci pamięci zbiorowej Polaków.
2008-04-11
Druk nr
108

 

KU
2008-04-23
I czytanie: 2008-05-06
druk nr
108 O

2008-05-07
11. pos. Senatu

 

2008-05-07
11. pos. Senatu
uchwała

9.

Projekt uchwały dla uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II
2008-04-02
Druk nr
104

 

KU,
2008-04-02
2008-04-03
I czytanie: 2008-04-09 2008-04-10 2008-04-11
druk nr
104 O

2008-04-24
10. pos. Senatu

 

2008-04-24
10. pos. Senatu
uchwała

8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
2008-03-28
Druk nr
99

Zmiana zaproponowana w projekcie umożliwia zgłoszenie wniosku formalnego o ogłoszenia przerwy w trakcie głosowania nad określoną sprawą będącą w porządku obrad Senatu (tj. po zamknięciu dyskusji lub wystąpieniu sprawozdawcy komisji i po oznajmieniu przez Marszałka, ż Senat przystępuje do głosowania).

KRSS, KU
I czytanie:
2008-04-23
2008-05-14
druk nr
99 S

2008-06-05
13. pos. Senatu
Projekt uchwały odrzucony

 

 

7.

Projekt uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
2008-03-18
Druk nr
81

 

KU
2008-04-03
I czytanie: 2008-04-09 2008-04-10 2008-04-11
druk nr
81 O

2008-04-24
10. pos. Senatu

 

2008-04-24
10. pos. Senatu
uchwała

6.

Projekt uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza
2008-02-07
Druk nr
70

 

KKSP, KU
2008-02-12
I czytanie 2008-02-28
druk nr
70 O

2008-03-05
6. pos. Senatu

 

2008-03-06
6. pos. Senatu
uchwała

5.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
2008-01-16
Druk nr
48

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP zmierza do zniesienia stanowiska zastępcy Szefa Kancelarii Senatu.

KRSS, KU
2008-01-16
I czytanie: 2008-02-05
druk nr
48 S

2007-02-06
5. pos. Senatu

2007-02-07
5. pos. Senatu

2007-02-07
5. pos. Senatu
uchwała

4.

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich;
2007-12 18
Druk nr
27

 

KNES, KU
2007-12-19
I czytanie 2008-01-16
druk nr
27 O

2007-02-07
5. pos. Senatu

 

2007-02-07
5. pos. Senatu
uchwała

3.

Projekt uchwały w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego
2007-11-28
Druk nr
18

  

KU
2007-11-28
druk nr
18 O

2007-11-28
2. pos. Senatu

 

2007-11-28
2. pos. Senatu
uchwała

2.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
2007-11-28
Druk nr
16

 

KSZ, KU
2007-11-28
druk nr
16 O

2007-11-28
2. pos. Senatu

 

2007-11-28
2. pos. Senatu
uchwała

1.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
2007-11-06
Druk nr
6

Projekt zmiany Regulaminu Senatu RP ma na celu: 1) stworzenie podstaw prawnych oraz wewnętrznych procedur dla podejmowania przez Senat czynności mających doprowadzić do wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
2) dokonanie zmian dotyczących stałych komisji senackich polegających na ustanowieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w miejsce Kultury Fizycznej i Sportu oraz Komisji Nauki i Edukacji.

KRESS
2007-11-06
druk nr
6 S

2007-11-06,
1. pos. Senatu
KRESS
druk nr
6 X

2007-11-09
1. pos. Senatu

2007-11-09
uchwała