Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 19.08.2010 r

59. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

7 i 8 lipca 2010 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
druki sejmowe nr 2966 cz. 1, 2966 cz. 2, do druku nr 2966, do druku nr 2966, do druku nr 2966, do druku nr 2966, do druku nr 2966, do druku nr 2966, do druku nr 2966, 3084, 3084-A
druki senackie nr 902, 902 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2896, 3065
druki senackie nr 894, 894 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
druki sejmowe nr 2816, do druku 2816, do druku 2816, 3074, 3074-A
druki senackie nr 903, 903 A, 903 B, 903 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 2817, 3027, 3027 A 
druki senackie nr 906, 906 A, 906 B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
druki sejmowe nr 2878, do druku 2878, do druku 2878, 3020, 3020-A
druki senackie nr 905, 905 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2525, do druku nr 2525, 3005, 3005-A
druki senackie nr 900, 900 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1669, do druku 1669, 3035
druki senackie nr 898, 898 A, 898 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 761, 761 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podczas debaty w dniu 7 lipca 2010 r. został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
druki senackie nr 834, 834 S
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3021, do druku nr 3021, do druku nr 3021, 3055
druki senackie nr 896, 896 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" . Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 3019, 3056
druki senackie nr 895, 895 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy.
druki sejmowe nr 2872, 3025, 3025-A
druki senackie nr 899, 899 A, 899 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
druki sejmowe nr 3086, do druku 3086, do druku 3086, 3123
druki senackie nr 911, 911 A
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2919, 3071
druki senackie nr 897, 897 A, 897 B
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

15.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2895, 3124
druki senackie nr 904, 904 A
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

16.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Ireny Lipowicz na Rzecznika Praw Obywatelskich.
druki sejmowe nr 3064, 3101
druk senacki nr 901
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

17.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy..
druki senackie nr 811, 811 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

18.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 836, 836 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

19.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 813, 813 S
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

20.

Informacja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2009. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. zapoznał się z Informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008.
druk senacki nr 875
więcej informacji o punkcie

 

21.

Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. zapoznał się z Informacją Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
druk senacki nr 843
więcej informacji o punkcie

 

22.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 roku petycji. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2009 r. petycji.
druk senacki nr 891
więcej informacji o punkcie

 

23.

Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
druki senackie nr 893, 921
uchwała
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

24.

Odwołanie sekretarza Senatu. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę i odwołał senatora Witolda Idczaka z funkcji Sekretarza Senatu.
druk senacki nr 923
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

25.

Wybór sekretarza Senatu. Senat w dniu 8 lipca 2010 r. podjął uchwałę i wybrał senatora Władysława Dajczaka na Sekretarza Senatu.
druk senacki nr 924
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne z obrad w formacie pdf

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.