Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 19.01.2010 r

44. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

18, 19 i 20 listopada 2009 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
druki sejmowe nr 2310, 2385
druki senackie nr 687, 687 A, 687 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o izbach lekarskich. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (14) do ustawy.
druki sejmowe nr 2151. do druku nr 2151, 2398, 2398-A
druki senackie nr 689, 689 A
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 1929, do druku nr 1929, do druku nr 1929,2408
druki senackie nr 692, 692 A, 692 B, 692 Z
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2020, do druku nr 2020, do druku nr 2020, 2406
druki senackie nr 690, 690 A, 690 B 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
druki sejmowe nr 1740, 2433, 2433-A
druki senackie nr 706, 706 A, 706 B, 706 Z 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
druki sejmowe nr 2376, do druku nr 2376, 2434, errata do druku nr 2434, 2434-A
druki senackie nr 702, 702 A, 702 B, 702 Z 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 2364, do druku nr 2364, 2397, 2397-A
druki senackie nr 688, 688 A, 688 B, 688 Z 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2064, do druku nr 2064, 2381
druki senackie nr 683, 683A, 683B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 22512382
druki senackie nr 682, 682A, 682B
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
druki sejmowe nr 1512, do druku nr 1512, do druku nr 1512, do druku nr 1512, 2146, 2146-A
druki senackie nr 681, 681 A, 681B
uchwała
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
druki sejmowe nr 1946, do druku nr 1946, do druku nr 1946, 2262
druki senackie nr 686, 686 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

12.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek
druki sejmowe nr 2254, do druku nr 2254, 2380
druki senackie nr 684, 684 A 
uchwała
opinia
materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

 

13.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
druki sejmowe nr 2065, do druku nr 2065, 2347, 2347-A
druki senackie nr 693, 693 A, 693 B, 693Z
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

14.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 22562383
druki senackie nr 691, 691 A, 691B
uchwała
opinia
więcej informacji o punkcie

 

15.

Drugie czytanie projektu uchwały o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Małych Ojczyzn. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej.
druki senackie nr 708, 708 O,
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

16.

Informacja Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. zapoznał się z Informacją Ministra Skarbu Państwa na temat prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.
więcej informacji o punkcie

 

17.

Wybór senatora do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. wybrał senatora Leona Kieresa do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
druk senacki nr 709
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

18.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego.
druk senacki nr 694 
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

19.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Senat w dniu 19 listopada 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
druki senackie nr 614, 614 S, 614 X
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

20.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o grach hazardowych. Senat w dniu 20 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2481, do druku 2481, 2482, do druku 2482, 2508, do druku 2508, 2508-A druki senackie nr 710, 710A, 710Z
uchwała
więcej informacji o punkcie

 

21.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Senat w dniu 20 listopada 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 2436, do druku 2436, 2493, do druku 2493 druki senackie nr 711, 711A, 711B
uchwała
więcej informacji o punkcie

 


- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf (wersja robocza)

 

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.