Posiedzenia Senatu

Ostatnia zmiana pliku: 16.09.2008 r.

7. posiedzenie Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

27 marca 2008 r.


 

1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Senat w dniu 27 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
druki sejmowe nr 127, 192, do druku 192, do druku 192, 254, 254A
druki senackie nr 84, 84A, 84B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Senat w dniu 27 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 215, do druku 215, 257
druki senackie nr 85, 85A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.
Senat w dniu 27 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 196, 265
druki senackie nr 88, 88A, 88B
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
Senat w dniu 27 marca 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.

druki sejmowe nr 180, 204
druki senackie nr 79, 79A
Uchwała
Opinia
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej).
Senat w dniu 27 marca 2008 r. zapoznał się z informacją Rady Ministrów.
druk senacki nr 71
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Senat w dniu 27 marca 2008 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

druki senackie nr 77, 77S
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 


Stenogram z posiedzenia w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne w formacie pdf

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.