Prace Senatu

Uchwały i Opinie Senatu podjęte w 2010 r.

Nr pos.

Uchwała

Data

67.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej

2010-12-17

67.

Uchwała w sprawie ustawy - Kodeks wyborczy

2010-12-17

67.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o kierujących pojazdami

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

2010-12-17

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

2010-12-16

67.

Uchwała w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

2010-12-15

67.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

2010-12-15

66.

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników KOM(2010) 539

2010-11-25

66.

Opinia o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) KOM(2010) 537

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Senatu

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Senatu

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-11-25

66.

Uchwała w sprawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-11-25

65.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2010-11-17

65.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

2010-11-17

65.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

2010-11-17

65.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

2010-11-17

65.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-11-17

65.

Uchwała sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

2010-11-17

64.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji

2010-11-04

64.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

2010-11-04

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

2010-10-21

63.

Uchwała o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379

2010-10-21

63.

Uchwała o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r.

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych innych ustaw

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2010-10-21

63.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-10-21

62.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o ewidencji ludności

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw.

2010-08-12

62.

Uchwała w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

2010-08-11

61.

Uchwała o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-08-05

61.

Uchwała w sprawie ustawy o dowodach osobistych

2010-08-05

60.

Uchwała w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Zaremby

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2011"

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

2010-07-22

60.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

2010-07-22

59.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarza Senatu

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie odwołania sekretarza Senatu

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r.

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r.

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie"

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

2010-07-08

59.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny

2010-07-08

59.

Uchwała Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-07-08

59.

Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-07-08

59.

Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

2010-07-08

59.

Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-07-08

58.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

2010-07-02

58.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

2010-07-02

57.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o sporcie

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r.

2010-06-10

57.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium

2010-06-10

56.

Uchwała w 20. Rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego

2010-05-27

56.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw.

2010-05-28

56.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

2010-05-28

54.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o wyrobach medycznych
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-05-13

54.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

2010-05-13

53.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r.

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

2010-04-29

53.

Opinia w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiające Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) KOM (2010) 61
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-04-29

53.

Uchwała w 150. rocznicę urodzin św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)

2010-04-29

53.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego

2010-04-29

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów

2010-04-08

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zasadach finansowania nauki

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o instytutach badawczych

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2010-04-09

52.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-04-09

51.

Uchwała w sprawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

2010-03-26

51.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.

2010-03-26

50.

Uchwaław sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o Służbie Więziennej

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2010-03-12

50.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

2010-03-12

49.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

2010-02-18

49.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Rozmiar: 1327 bajtów

2010-02-18

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie poszanowania Krzyża

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

2010-02-04

48.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza

2010-02-03

47.

Uchwała w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

2010-01-13

47.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

2010-01-13