Prace Senatu

Spis opinii i ekspertyz
w 2010 r.

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone z wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego zezwolenia Kancelarii Senatu.
Copyright by Kancelaria Senatu

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF Tytuł Autor do druku/ inne informacje

 pdf

Opinia do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1070


 pdf

Opinia o ustawie budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a także planach finansowych na 2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
OE 163


 pdf

Skutki likwidacji kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa Prof. Michał Sznajder
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
OE 162


 pdf

Opinia dotycząca ustawy budżetowej na rok 2011 dr Tomasz M. Budzyński
Wydział Ekonomiczny
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OE 161


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1065


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1064


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1063


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1062


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1061


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1060


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1059


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1058


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1057


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1056


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1055


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk 1054


 pdf

Opinia do ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Marek Jarentowski
Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1052 i 1053


 pdf

Opinia prawna o ustawie - Kodeks wyborczy dr Wojciech Orłowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
OE 160


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1062) dr Tomasz M. Budzyński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
OE 159


 pdf

Opinia o ustawie o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013 Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1051


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 1048


 pdf

Opinia do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1047


 pdf

Opinia do ustawy o kierujących pojazdami Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1046


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1044


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1043


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1042


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1041


 pdf

Negocjacje Nowej Perspektywy Finansowej 2014–2020 jako priorytet polskiej Prezydencji w drugiej połowie 2011 roku Dr Maciej Cieślukowski
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
OE-158


 pdf

Rynek wewnętrzny UE jako priorytet polskiej Prezydencji w drugiej połowie 2011 roku Dr hab. Jolanta Zombirt
Instytut Europeistyki
Uniwersytet Jagielloński
OE-157


 pdf

Wzmocnienie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE jako priorytet polskiej Prezydencji w drugiej połowie 2011 roku Ernest Wyciszkiewicz OE-156


 pdf

Fotowoltaika Perspektywy rozwoju w Polsce dr Stanisław M. Pietruszko
Politechnika Warszawska
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
OE-155


 pdf

Polska polityka wschodnia jako priorytet polskiej Prezydencji w UE w drugiej połowie 2011 roku dr Szymon Ananicz
Ośrodek Studiów Wschodnich
OE-154


 pdf

Zielona Księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie - krok na drodze do opanowania skutków starzenia się ludności w Unii Europejskiej Prof. dr hab. Marek Góra OE-153


 pdf

Upadłość konsumencka - kluczowe dylematy regulacji w świetle oceny półtorarocznego obowiązywania znowelizowanej ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer OE-152


 pdf

Formy aktywizacji rozwoju średnich i małych portów morskich polskiego wybrzeża Prof. dr hab. Andrzej S. Grzelakowski, dr Maciej Matczak OE-151


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 1026


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o licencji syndyka Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1025


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1024


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1023


 pdf

Opinia do ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1022


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1021


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1020


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1019


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 1018


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1017


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1016


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 1015


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1014


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 1013


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1010


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o Policji Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1009


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1008


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzonej w Paryżu dnia 17 października 2003 roku Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 1007


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1006


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 1005


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1004


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o pracownikach samorządowych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 1003


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 1002


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 1001


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 1000


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 999


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 998


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 997


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 996


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji, sporządzonego w Warszawie dnia 20 kwietnia 2010 r., Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, sporządzonej w Bernie dnia 2 września 1991 r. oraz Protokołu, sporządzonego w Bernie dnia 2 września 1991 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 991


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 990


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 989


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych oraz ustawy o zmianie ustawy o produktach biobójczych. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk 988


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych. Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 987


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 986


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 985


 pdf

Opinia o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 984


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 983


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 981


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 980


 pdf

Opinia do ustawy o rezerwach strategicznych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 979


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 978


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 977


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 976


 pdf

Odstępstwa od podstawowej stawki podatku od nieruchomości – wybrane zagadnienia dr Tomasz M. Budzyński
Katedra Finansów Publicznych Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
OE-150


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 975


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 974


 pdf

Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej gospodarstw rolnych w Polsce Dr Lech Goraj
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Państwowy Instytut Badawczy
OE-149


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 966


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej, sporządzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r. Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 965


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 964


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 963


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 962


 pdf

Opinia do ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 961


 pdf

Opinia do ustawy o ewidencji ludności Beata Mandylis,
Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 960


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 958


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 957


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 956


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 955


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 954


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 953


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 952


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 951


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 950


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 949


 pdf

Opinia do ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 948


 pdf

Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego polskiej wsi i tendencje jego zmian Prof. zw. dr hab. Andrzej Rosner
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Polska Akademia Nauk
OE-148


 pdf

Demograficzne uwarunkowania rynku pracy na wsi Dr Monika Stanny
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Polska Akademia Nauk
OE-147


 pdf

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP wybranych regulacji zawartych w projekcie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
OE-146


 pdf

Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich Dr Patrycjusz Zarębski
Politechnika Koszalińska
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Zakład Polityki Ekonomicznej i Regionalnej
OE-145


 pdf

Opinia prawna na temat zgodności z Konstytucją RP wybranych regulacji zawartych w projekcie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytet Wrocławski
OE-144


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk 946


 pdf

Analiza koncesjonowania działalności geologiczno-górniczej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania oraz eksploatacji złóż węglowodorów Jan Stefanowicz OE-143


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Iwona Kozera-Rytel
Biuro Legislacyjne
druk 942


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 941


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 940


 pdf

Opinia do ustawy o dowodach osobistych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 939


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 938


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 937


 pdf

System wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez samorządy terytorialne z przeznaczeniem na wyrównanie dochodów innych samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem problemu Warszawy i województwa mazowieckiego Jarosław Olejniczak
OE-142


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 929


 pdf

Opinia do ustawy zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 928


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 927


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 926


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 916


 pdf

Opinia do ustawy o ochronie informacji niejawnych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 915


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 914


 pdf

Opinia prawna o ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Prof. zw. dr hab. Bogusław Banaszak,
dr Michał Bernaczyk
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski,
OE-141


 pdf

Wpływ i praktyczne następstwa Traktatu Lizbońskiego dla polityki spójności Prof. dr hab. Jacek Szlachta,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Prof. dr hab. Janusz Zaleski,
Politechnika Wrocławska
OE-140


 pdf

Opinia na temat sprawozdania sejmowej podkomisji z dnia 28 kwietnia 2010 r. rozpatrującej rządowy projekt ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek
OE-139


 pdf

Model nadzoru właścicielskiego Ministra Skarbu Państwa nad spółką Telewizja Polska S.A. dr Radosław L. Kwaśnicki, Agnieszka Sujak
OE-138


 pdf

Uwagi w sprawie funkcjonowania nadzoru właścicielskiego Ministra Skarbu Państwa w spółkach medialnych Prof. dr hab. Ewa Nowińska
OE-137


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004 - 2011" Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 913


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 912


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 911


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 910


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 909


 pdf

Opinia dotycząca: - ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - oraz ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Prof. dr hab. Janusz Zaleski
Politechnika Wrocławska
OE-136


 pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 908


 pdf

Opinia w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 907


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 906


 pdf

Opinie na temat możliwości uregulowania sytuacji prawnej osób posiadających przedwojenne obligacje Skarbu Państwa Dr Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Prof. dr hab. Dariusz Dudek
OE-135


 pdf

Model nadzoru nad działalnością Telewizji Polskiej S.A. Dr Karol Jakubowicz
OE-134


 pdf

Rynek nawozów mineralnych w Polsce Prof. dr hab. Aldon Zalewski
Mgr inż. Arkadiusz Zalewski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
OE-133


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy - Kodeks karny Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 905


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 904


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 903


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 902


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 900


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 899


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 898


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 897


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 896


 pdf

Działania rządu i parlamentu po 1997 r. w sferze ochrony przeciwpowodziowej Prof. dr hab. Prof. dr hab. Elżbieta Nachlik - Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Janusz Zaleski - Politechnika Wrocławska / IMGW
OE-132


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy "Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie" Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 895


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 894


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 889


 pdf

Opinia do ustawy o sporcie Bożena Langner
Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 887


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 886


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 885


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 884


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 883


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 883


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 882


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 881


 pdf

Opinia o ustawie o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej wzmocnienia głosu i uczestnictwa w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-2 w dniu 28 kwietnia 2008 r., oraz Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej rozszerzenia działalności inwestycyjnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nr 63-3 w dniu 5 maja 2008 r. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 880


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 873


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 872


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 871


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 870


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 869


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 868


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 866


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 865


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 864


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Katarzyna Konieczko
Biuro Legislacyjne
druk 863


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 862


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 861


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 859


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 853


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Europejskiego Ośrodka Badań Laserem Rentgenowskim na Swobodnych Elektronach, sporządzonej w Hamburgu dnia 30 listopada 2009 r. Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 852


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 851


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 850


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 849


 pdf

Opinia o ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 846


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 831


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 830


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 829


 pdf

Opinia do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 828


 pdf

Opinia do ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 827


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 826


 pdf

Opinia do ustawy o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 825


 pdf

Opinia do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 824


 pdf

Opinia o ustawie o Polskiej Akademii Nauk Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 823


 pdf

Opinia o ustawie o instytutach badawczych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 822


 pdf

Opinia o ustawie o Narodowym Centrum Nauki Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 821


 pdf

Opinia do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 820


 pdf

Opinia do ustawy o zasadach finansowania nauki Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 819


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 818


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 817


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 816


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 815


 pdf

Opinia o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 810


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Bożena Langneri
Biuro Legislacyjne
druk 809


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 808


 pdf

Opinia o ustawie o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz o zmianie innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 807


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 806


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 805


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 804


 pdf

Opinia do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 803


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 802


 pdf

Opinia w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 801


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 800


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 798


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 797


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 796


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej prof. dr hab. Marek Konopczyński
rektor Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie
druk 795
OE-131


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej dr Paweł Moczydłowski
druk 795
OE-130


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski
druk 795
OE-129


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 19 lutego 2010 r. o Służbie Więziennej prof. dr hab. Teodor Szymanowski
Wydział Stosowanych Nauk
Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytet Warszawski
druk 795
OE-128


 pdf

Opinia do ustawy o Służbie Więziennej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 795


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Radzie Ministrów Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 794


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 793


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 792


 pdf

Opinia do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 791


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 790


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 789


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 788


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 787


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk 786


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 785


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Trybunale Stanu Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 779


 pdf

Opinia do ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 778


 pdf

Opinia do ustawy o ustawie o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 777


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 776


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. Danuta Drypa
Biuro Legislacyjne
druk 773


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 772


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 768


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 767


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 766


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 765


 pdf

Opinia o ustawie o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 764


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 763


 pdf

Opinia o ustawie o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 760


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 759


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk 758


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk 757


 pdf

Opinia o ustawie o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk 756


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 755


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk 754


 pdf

Opinia prawna o zgodności z Konstytucją RP nowelizacji art. 42 Kodeksu karnego, dokonanej w ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
OE-126


 pdf

Opinia prawna o ustawie z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska dr hab. Ryszard A. Stefański
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie
OE-125


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk 753


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Michał Gil
Biuro Legislacyjne
druk 752


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji Mirosław Reszczyński
Biuro Legislacyjne
druk 751


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 750


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk 749


 pdf

Dlaczego Polska nie może zgodzić się na renacjonalizację Wspólnej Polityki Rolnej? Andrzej Kowalski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB,
Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich, Szkoła Główna Handlowa
OE-124


 pdf

Możliwości prowadzenia przez Polskę narodowej polityki rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej prof. dr hab. Jerzy Wilkin
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego
OE-123