Prace Senatu

Spis opinii i ekspertyz
w 2008 r.

Poglądy wyrażone w opiniach i ekspertyzach nie mogą być traktowane jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.
Wszelkie prawa zastrzeżone z wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego zezwolenia Kancelarii Senatu.
Copyright by Kancelaria Senatu

Nr zeszytu/ dokument w wersji PDF Tytuł Autor do druku/ inne informacje

 pdf

Opinia prawna na temat: Prawno-ustrojowy status Państwowej Inspekcji Pracy a skuteczność jej działania w świetle obecnych rozwiązań krajowych i europejskich Dr Tomasz Niedziński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Polityki Społecznej UW OE-84


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 413


 pdf

Informacja o mechanizmie stosowania tzw. bonu, promesy, czeku i voucheru jako formy zakupu świadczenia w systemach zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach Dr hab. Gertruda Uścińska
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Uniwersytet Warszawski
OT-559


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 399


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 398


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 397


 pdf

Opinia do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 396


 pdf

Opinia do ustawy o organizacji rynku rybnego Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 394


 pdf

Opinia do ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 393


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 392


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 391


 pdf

Opinia do ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 390


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 387


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 386


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 385


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 384


 pdf

Opinia o projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz rybołówstwa (dział 0.10 cz. 32, 33, 35, 68), a także planach finansowych na 2009 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
AE w Poznaniu
(OE-97)
druk sejmowy 1001


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sekatora elektromagnetycznego Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 379


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 378


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Zbigniew Gromek (cz. I)
Marek Jarentowski (cz. II)
Biuro Legislacyjne
druk nr 378


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 377


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 376


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 375


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz niektórych innych ustaw Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 374


 pdf

Opinia do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 373


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Iwona Kozera
Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 372


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustawa Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 371


 pdf

Opinia do ustawy o podatku akcyzowym Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 366


 pdf

Opinia do ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 365


 pdf

Opinia w sprawie dopuszczalności reprezentowania Prezydenta RP przez posła w pracach Senatu RP nad projektem postanowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum Dr Dorota Lis-Staranowicz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
(OE-90)


 pdf

Opinia w sprawie trybu wyrażania przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego Dr Dorota Lis-Staranowicz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
(OE-92)


 pdf

Prawo petycji w obowiązującym ustawodawstwie i proponowane kierunki zmian Prof. dr hab. Kazimierz Działocha
Uniwersytet Wrocławski
Dr Wojciech Orłowski
UMCS
Dr Ryszard Piotrowski
Uniwersytet Warszawski
(OE-85)


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Szymin Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 361


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 360


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 359


 pdf

Opinia do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 358


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 356


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 354


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 342


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 341


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 340


 pdf

Opinia do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 339


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 338


 pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 335


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 331


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 330


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 329


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 328


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25 - 27 maja 2005 r. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 327


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 326


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 325


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 324


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 323


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 322


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 321


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 319


 pdf

Opinia do ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 312


 pdf

Opinia do ustawy o emeryturach kapitałowych Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 311


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 310


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie imienia i nazwiska Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 309


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 308


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych konkurencji Szymin Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 307


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 306


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 305


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 304


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 303


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 302


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 301


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 300


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 299


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 298


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 297


 pdf

Opinia do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 296


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 293


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Agata Karowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 292


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 291


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 290


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 289


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 288


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa Iwona Kozera
Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 282


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 281


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 280


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 279


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 278


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 276


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 275


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 274


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 272


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 271


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 270


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 268


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 267


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 266


 pdf

Opinia do ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 265


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 264


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk nr 263


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 262


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 261


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 260


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 259


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 258


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 257


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 256


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 255


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 252


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 251


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 250


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 249


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 248


 pdf

Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o obywatelstwie polskim dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Druk nr 246
(OE-89)


 pdf

Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o obywatelstwie polskim Prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Druk nr 246
(OE-88)


 pdf

Opinia do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Agata Karwowska-Sokołowska
Iwona Kozera
Biuro Legislacyjne
druk nr 244


 pdf

Opinia o ustawie z dnia 5 września 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dr Jerzy Jendrośka
Zakład Prawa Europejskiego
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego
druk nr 244
(OE-87)


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 243


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 242


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 241


 pdf

Opinia do ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 240


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 239


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 238


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 237


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 236


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Iwona Kozera
Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 235


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 234


 pdf

Opinia w sprawie zgodności projektowanej dyrektywy rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną z zasadą subsydiarności Dr Anna Śledzińska-Simon
Katedra Służb Socjalnych w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych "Asesor"
 


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 231


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 230


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym Biuro Legislacyjne
 
druk nr 229


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 228


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 227


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 226


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r. Agata Karowoska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 225


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. Agata Karowoska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 224


 pdf

Opinia do ustawy o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 223


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie skarbowej Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
druk nr 222


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 221


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 220


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Agata Karowowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 218


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 217


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 213


 pdf

Opinia do ustawy o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do złożenia oświadczenia o uznaniu właściwości Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 212


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lasach Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 211


 pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 210


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 209


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 204


 pdf

Opinia do ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 203


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 199


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 198


 pdf

Opinia do ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 197


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 196


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 195


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 192


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (OE-83) Prof. dr hab.
Jerzy Handschke
Katedra Ubezpieczeń
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
druk nr 192
(OE-83)


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o paszach. Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 191


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób. Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 190


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r. Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 189


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r. Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 188


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 187


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 186


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 185


 pdf

Opinia do ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 184


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 183


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r. Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 176


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji o Europejskim Instytucie Leśnictwa, sporządzonej w Joensuu dnia 28 sierpnia 2003 r. Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 175


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw Agata Karwowska-Sokołowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 174


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 172


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 171


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 170


 pdf

Opinia do ustawy uchylającej ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 164


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 163


 pdf

Opinia do ustawy o odpadach wydobywczych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 162


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 161


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 160


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 153


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 152


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 151


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 150


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 149


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r. Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 148


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 147


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 146


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 145


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., podpisanego w Warszawie dnia 4 lutego 2008 r. Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 140


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 139


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 138


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 137


 pdf

Opinia do ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 135


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 130


 pdf

Opinia na temat niektórych obszarów polityki społecznej państwa na rzecz rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzinnego systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych Antoni Szymański
Zastępca kuratora okręgowego w Gdańsku
(OE-79)


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 129


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie nazwy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 128


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 127


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 25 maja 2005 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 126


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 125


 pdf

Opinia do ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Renata Bronowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 124


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 123


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo lotnicze Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 122


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze Piotr Magda
Biuro Legislacyjne
druk nr 118


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej prywatnych biur pośrednictwa pracy, przyjętej w Genewie w dniu 19 czerwca 1997 r. Marcin Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 117


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 116


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe Marcin Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 115


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 114


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Marcin Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 113


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 112


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 111


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 110


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Piotr Magda
Biuro Legislacyjne
druk nr 109


 pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. Marcin Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 97


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 96


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 95


 pdf

Opinia o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 94


 pdf

Opinia o ustawie zmieniającej ustawę - Kodeks pracy oraz ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 93


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 92


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 91


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 90


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 88


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 87


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw Adam Niemczewski
Biuro Legislacyjne
druk nr 86


 pdf

Uwagi do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw Juliusz Braun
Związek Stowarzyszeń
Rada Reklamy
druk nr 86
(OE-80)


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 85


 pdf

Opinia do ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
druk nr 83


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych Piotr Magda
Biuro Legislacyjne
druk nr 82


 pdf

Opinia w sprawie trybu uchwalania przez Senat ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie której Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 1 i 2 Konstytucji). Dr Ryszard Piotrowski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 79


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 76


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Roman Kapeliński
Biuro Legislacyjne
druk nr 75


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 74


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
druk nr 73


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 72


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 69


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym Piotr Magda
Biuro Legislacyjne
druk nr 68


 pdf

Opinia do ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 67


 pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r. Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 66


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 65


 pdf

Opinia do ustaw zmieniających nazwy niektórych uczelni (druki nr 52 - 56) Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 52-56


 pdf

Opinia o ustawie o przenoszeniu praw emerytalnych urzędników Wspólnot Europejskich Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 51


 pdf

Opinia do ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Aldona Figura
Biuro Legislacyjne
druk nr 50


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 49


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Piotr Magda
Biuro Legislacyjne
druk nr 43


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 41


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 40


 pdf

Opinia o ustawie o zmianie ustawy o izbach aptekarskich Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
druk nr 39


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Hanna Kaśnikowska
Biuro Legislacyjne
druk nr 38


 pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych Jakub Zabielski
Biuro Legislacyjne
druk nr 37


 pdf

Ekspertyza prawna w sprawie zgodności z zasadą subsydiarności projektu Decyzji Ramowej Rady z dnia 6 listopada 2007 r. KOM(2007) wersja ostateczna, zmieniającej decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu. Prof. dr hab. Zdzisław Galicki
Instytut Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet Warszawski