Prace Senatu

Uchwały Senatu podjęte w 2009 r.

Nr pos.

Uchwała

Data

46.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r.

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2009-12-17

46.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

2009-12-17

45.

Uchwała w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2009-12-03

45.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

2009-12-03

44.

Uchwała w sprawie ustawy o grach hazardowych

2009-11-20

44.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

2009-11-20

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o izbach lekarskich

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r.

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

2009-11-19

44.

Uchwała o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Sądownictwa

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

2009-11-19

44.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

2009-11-19

43.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.

2009-11-05

43.

Uchwaław sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

2009-11-05

43.

Uchwała w sprawie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego

2009-11-05

42.

Uchwała w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci Sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki.

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r.

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r.

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

2009-10-22

42.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli

2009-10-22

41.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 r.

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego

2009-10-07

41.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci

2009-10-07

40.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2009-09-23

40.

Uchwała w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

2009-09-23

40.

Uchwała w sprawie ustawy o dyscyplinie wojskowej

2009-09-23

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o Służbie Celnej

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy - Prawo bankowe
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o finansach publicznych

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

2009-07-31

39.

Uchwała w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

2009-07-31

38.

Uchwała w sprawie ustawy o  zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o  zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o praktykach absolwenckich

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III)

2009-07-16

38.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

2009-07-16

38.

Uchwała w w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane

2009-07-16

36.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy Prawo bankowe

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-07-02

36.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw

2009-07-02

35.

Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

2009-07-01

35.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-06-19

35.

Uchwała w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-06-19

34.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - współtwórcy II Rzeczypospolitej

2009-05-27

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka

2009-05-28

34.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-05-28

33.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks morski

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2009-05-14

33.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-05-14

32.

Uchwała w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

2009-05-07

32.

Uchwała w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

2009-05-07

32.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-05-07

31.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o towarach paczkowanych
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stefana Korbońskiego (1901-1989)

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2009-04-22

31.

Uchwała w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki

2009-04-21

31.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

2009-04-20

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy "Gdański Uniwersytet Medyczny"

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

2009-04-02

30.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-04-02

29.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowywaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

2009-03-19

29.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-03-18

29.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-03-18

29.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw

2009-03-19

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

2009-03-05

28.

Uchwała Uchwała w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o funduszu sołeckim

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

2009-03-05

28.

Uchwała w sprawie uczczenia 70. rocznicy śmierci świętej Urszuli Ledóchowskieji uznania jej za wzór patriotki

2009-03-05

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-02-18

27.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-02-18

26.

Uchwałao udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw
Rozmiar: 1327 bajtów

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r.

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-02-05

26.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-02-05

25.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-01-14

25.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska

2009-01-14

25.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

2009-01-15

25.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2009-01-15