Ostatnia zmiana pliku 21.10.2005 r.

WYKAZ POSIEDZEŃ

Komisji Spraw Unii Europejskiej

(wraz z ich tematyką)

51)

27.09.2005 r.
1. Decyzja Rady UE w sprawie poprawy współpracy policyjnej Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności na granicach wewnętrznych, oraz zmieniająca Konwencję Wykonawczą do Układu z Schengen - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11407/05.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE i Parlamentu Europejskiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego, kolejowego i drogowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11508/05.
3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej decyzję nr 2256/2003/WE w związku z przedłużeniem programu na rok 2006 w zakresie wymiany dobrych praktyk oraz monitorowania transferu technologii informatycznych i i komunikacyjnych (ICT) (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 2256/2003/EC in view of the extension of the programme in 2006 for the dissemination of good practices and monitoring ICT take-up) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11459/05.
4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska, jakie Wspólnota ma przyjąć w Komitecie Współpracy utworzonym na mocy Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Ukrainą z drugiej strony, w odniesieniu do przeglądu aktualnej struktury podkomitetów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11802/05.
5. Zmieniony wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wdrożenia zasady równych szans i równego traktowania mężczyzn i kobiet w sprawach zatrudnienia i pracy (wersja poprawiona) (Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast version)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11865/05.
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej tymczasowego zakazu wprowadzania do obrotu w Grecji materiału siewnego hybryd kukurydzy o genetycznej modyfikacji MON 810 wpisanych do Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych, zgodnie z dyrektywą 2002/53/WE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11834/05.
7. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia Protokołu zmieniającego Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii z drugiej strony, dotyczącego kontyngentu taryfowego na przywóz do Wspólnoty cukru i produktów cukrowniczych pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11864/05.
8. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję 2004/465/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli rybołówstwa Państw Członkowskich - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11636/05.
9. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej na wprowadzenie do obrotu żywności i składników żywności wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Roundup Ready linii GA21 jako nowej żywności lub nowych składników żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady UE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11928/05.
10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w sprawie wprowadzenia euro (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 974/98 on the introduction of the euro) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11857/05.
11. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 11669/05, 11720/05, 11721/05, 11717/05, 11843/05, 11662/05, 11736/05, 11665/05, 11736/05, 11666/05, 11670/05, 11758/05, 11825/05, 11691/05, 11862/05, 11875/05, 11863/05, 11925/05, 11861/05, 12115/05, 11714; sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2005) 413, COM (2005) 416, COM (2005) 418, COM (2005) 424; a także propozycja nierozpatrywania informacji rządu w sprawach o sygnaturach Komisji Europejskiej: COM (2005) 291, COM (2005) 537, COM (2003) 739.
12. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP V kadencji (cd.).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

50)

5.09.2005 r.
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP V kadencji.
2. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 11526/05, 11641/05, 11673/05; sygnatura Komisji Europejskiej: COM (2005) 374
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,09 MB)

49)

17.08.2005 r.
1.Rozpatrzenie "Informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2005 roku (podczas Prezydencji Luksemburskiej)", (druk senacki nr 1074).
Rozpatrzenie w trybie art. 6 ustawy*
2.Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru poszkodowanych w wyniku reformy systemu cukrowego UE, COM(2005) 266;
- wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 10598/05 referuje sen. Andrzej Anulewicz
Resort wiodący - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
3.Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie utworzenia Europejskiej Agencji Praw Podstawowych i Decyzji Rady uprawniającej Europejską Agencję Praw Podstawowych do wykonywania zadań wynikających z Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej (Proposal for a Council regulation establishing a European Union Agency for Fundamental Rights and a proposal for a Council decision empowering the European Union Agency for Fundamental Rights to pursue its activities in areas referred to in Title VI of the Treaty on European Union), COM(2005) 280;
- wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 10774/05 referuje sen. Ewa Serocka
4.Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej (Proposal for a European Parliament and Council directive on criminal measures aimed at ensuring the enforcement of intellectual property rights).
- Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie wzmocnienia ramowej regulacji karnej służącej zwalczaniu przestępstw związanych z własnością intelektualną (Proposal for a Council framework decision to strengthen the criminal law framework to combat intellectual property offences) COM(2005) 276;
- wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 11245/05 referuje sen. Edmund Wittbrodt
5.Wniosek dotyczący decyzji Rady umożliwiającej krajom objętym przez przyszły Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) korzystanie z działalności Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX), COM(2005) 321;
- wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 11489/05 referuje sen. Andrzej Chronowski
6.Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia dotyczącego odstępstwa od Protokołu 4, dotyczącego definicji produktów pochodzących i metod współpracy administracyjnej, do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Królestwem Maroka z drugiej strony, COM (2005) 332;
- wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 11317/05 referuje sen. Grzegorz Lipowski

7.Wnioski nierozpatrywane - propozycja
- przekazane w trybie art.6 ust. 1 pkt. 2 ustawy* - sygn. Rady UE : 10882/05, 10706/05, 11131/05, 11110/05, 11067/05, 11617/05, 11532/05, 11483/05.

- przekazane w trybie art.6 ust.4 ustawy* - sygn. Rady UE: COM(2005) 337, 11536/05, COM(2005) 335, COM(2005) 316, wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii.
- przekazane w trybie art. 8 ustawy* - sygn. Rady UE : 8081/05, 16292/03; propozycja Komisji Europejskiej nałożenia ostatecznych środków antydumpingowych na import wykończonych tkanin odzieżowych z włókien poliestrowych, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej; propozycja rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cła antydumpingowe oraz zarządzającego pobór tymczasowych ceł antydumpingowych nałożonych na import kwasu 3-chloro-izo-cyjanurowego (TCCA), pochodzącego z Chin oraz z USA; wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego na import materiałów ogniotrwałych z Chińskiej Republiki Ludowej; propozycja zakończenia przyśpieszonego postępowania przeglądowego dotyczącego rozporządzenia Rady 2603/2000 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na import politereftalanu etylenu z Indii (R-357); propozycja zakończenia postępowania w sprawie nowego eksportera dotyczącego rozporządzenia Rady 2604/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na import politereftalanu etylenu z Indii (R-356).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

48)

28.07.2005 r.
1. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10493/05.
2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie wprowadzenia na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L. Linia hodowlana 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu lepidoptera (łuskoskrzydłe) i tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10785/05.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie ustanowienia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Proposal for a Council Decision on the establishment, operation and use of the second generation Schengen information system, SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9942/05.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishemnt, operation and use of the second generation Schengen information system, SIS II) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9943/05.
5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) (Proposal for a Council Decision on Community strategic guidelines for Rural Development, Programming Period 2007-2013) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10893/05.
6. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 10894/05, 10777/05, 11021/05, 11127/05, 11050/05, 11163/05; w tym także propozycja rozporządzenia Rady UE kończącego postępowanie antydumpingowe dotyczące importu kauczuku SBS pochodzącego z Korei i Rosji oraz postępowanie weryfikacyjne dotyczące środków antydumpingowych nałożonych na import kauczuku SBS pochodzącego z Tajwanu.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

47)

22.07.2005 r.
1. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji luksemburskiej w Unii Europejskiej.
2. Informacja ambasadora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce na temat priorytetów prezydencji brytyjskiej w Unii Europejskiej.
3. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji brytyjskiej w Unii Europejskiej.
4. Informacja o przebiegu Konferencji Komisji Wyspecjalizowanych w Sprawach Wspólnotowych (COSAC) w dniu 18 lipca 2005 r. w Londynie.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

46)

22.07.2005 r.
1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE przyjmującego środki autonomiczne i przejściowe w celu otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na przywóz bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10384/05.2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie mobilizacji instrumentu elastyczności na rzecz wspomagania odbudowy i odnowy krajów dotkniętych tsunami zgodnie z pkt. 24 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 6 maja 1999 r. - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10516/05.
3. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 10316/05, 10527/05, 10498/05, 9944/05, 10165/05, 10594/05, 10657/05, 10767/05 10699/05, 10839/05, 15904/1/02; sygnatury Komisji Europejskiej: COM (1994) 480, COM (1991) 328, COM (2005) 295; w tym także propozycja rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne środki antydumpingowe na przywóz blach elektrotechnicznych ze Stanów Zjednoczonych i Rosji; rozporządzenie Rady (WE) zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) 2042/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na import systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,11 MB)

45)

13.07.2005 r.
-
1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druki sejmowe nr 2990, 3947, 3948, 4029 i 4029-A, druk senacki nr 983), - posiedzenie wspólne z KUP
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,06 MB)

44)

07.07.2005 r.
1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8192/05.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8193/05.
3. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie ustanowienia minimalnych zasad dotyczących ochrony kurcząt chowanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9606/05.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 2075/92 on the common organisation of the market in raw tobacco) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9703/05.
5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 983).
6. Informacja o porządku obrad spotkania przewodniczących komisji do spraw wspólnotowych i europejskich, które odbędzie się 18 lipca 2005 r. w Londynie, przed XXXIV spotkaniem COSAC.
7. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 9883/05, 9620/05, 9082/05, 9575/05, 9554/05, 8453/05, 9922/05, 9877/05, 8630/05, 9466/05, 9700/05, 9699/05, 9578/05, , 10124/05, 9576/05, 7739/02, 11571/02, 15500/01, 7834/02; sygnatury Komisji Europejskiej: COM (2002) 188, COM (2005) 249; w tym także wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE rozszerzającego zakres stosowania środka ostatecznego na przywóz węglika wolframu z Chińskiej Republiki Ludowej w wyniku przeprowadzanego antydumpingowego postępowania weryfikacyjnego; wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne środki antydumpingowe na import wózków ręcznych paletowych oraz ich zasadniczych części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.
8. Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

43)

23.06.2005 r.
1. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE i Parlamentu Europejskiego ustanawiający program ramowy w sprawie "Bezpieczeństwa i ochrony wolności" na okres 2007-2013 (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013); wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej specjalny program "Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami aktów terroryzmu" w ramach programu ogólnego "Bezpieczeństwo i ochrona wolności" na lata 2007-2013 (Proposal for a Council decision establishing the specific Programme "Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism", for the period 2007-2013 General Programme "Security and Safeguarding Liberties"); wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej specjalny program "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości" w ramach programu ogólnego "Bezpieczeństwo i ochrona wolności" na lata 2007-2013 (Proposal for a Council decision establishing the specific Programme "Prevention of and Fight against Crime" for the period 2007-2013, General Programme "Security and Safeguarding Liberties") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8205/05
2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8081/05
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji obywateli krajów trzecich na okres 2007-2013 jako część ogólnego programu "Solidarność a zarządzanie ruchami migracyjnymi" (Proposal for a Council Decision establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007-2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8690/05
4. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady UE, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaufania obywateli: strategia w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów; wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007-2013 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8064/05
5. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE i Parlamentu Europejskiego ustanawiający na okres 2007-2013 program ramowy dotyczący praw podstawowych i sprawiedliwości (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice); wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej na lata 2007-2013 specjalny program "Walka z przemocą (Daphne) i zapobieganie narkomanii i informacja" jako część programu ogólnego "Prawa podstawowe i sprawiedliwość" (Proposal for a Council Decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fight against violence (Daphne) and drugs prevention and information" as part of the general programme "Fundamental Rights and Justice") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8210/05
6. Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady UE w sprawie wynegocjowania przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do międzynarodowej Umowy Ramowej w dziedzinie badań jądrowych, zawartej przez członków Międzynarodowego Forum "Generation IV"; wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie wynegocjowania przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) do międzynarodowej Umowy Ramowej w dziedzinie badań jądrowych, zawartej przez członków Międzynarodowego Forum "Generation IV" - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9569/05
7. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE o wprowadzeniu do obrotu, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/18/WE, produktu z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L. linia hodowlana MON 863) w celu uzyskania odporności na kukurydzianą stonkę korzeniową - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8635/05
8. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 9042/05, 9267/05, 8916/05, 9415/05, 9577/05, 9264/05, 7471/05, 9138/05, 9359/05, 9508/05, 9198/05, 9932/05, 7396/02, 12250/01, 7655/02, 9071/05, 9633/05; sygnatura Komisji Europejskiej: COM (2002) 112.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

42)

14.06.2005 r.
1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE nakładającego pewne środki restrykcyjne na niektóre osoby, które zagrażają procesowi pokojowemu i łamią prawo międzynarodowe w konflikcie w rejonie Darfur w Sudanie (Proposal for a Council Regulation imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons impeding the peace process and breaking international law in the conflict in the Darfur region in Sudan) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8909/05.
2. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE i Parlamentu Europejskiego ustanawiający na lata 2007-2013 program ramowy dotyczący praw podstawowych i sprawiedliwości (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice); wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej na lata 2007-2013 szczegółowy program "Prawa podstawowe i obywatelstwo" będący częścią ogólnego programu "Prawa podstawowe i sprawiedliwość" (Proposal for a Council Decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Fundamental Rights and citizenship" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8210/05.
3. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE i Parlamentu Europejskiego ustanawiający na lata 2007-2013 program ramowy dotyczący praw podstawowych i sprawiedliwości (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice); wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej na lata 2007-2013 szczegółowy program "Sprawiedliwość w sprawach cywilnych" będący częścią ogólnego programu "Prawa podstawowe i sprawiedliwość" (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Civil justice" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8210/05.
4. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE i Parlamentu Europejskiego ustanawiający na lata 2007-2013 program ramowy dotyczący praw podstawowych i sprawiedliwości (Communication from the Commission to the Council and the European Parliament establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice); wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej na lata 2007-2013 szczegółowy program "Sprawiedliwość w sprawach kryminalnych" będący częścią ogólnego programu "Prawa podstawowe i sprawiedliwość" (Proposal for a Council Decision establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Criminal justice" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8210/05.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE określającego ramy finansowego wsparcia we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rybackiej oraz w zakresie Prawa Morza (Proposal for a Council Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8142/05.
6. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej Europejski Fundusz Uchodźczy na okres 2008-2013 jako część ogólnego programu "Solidarność a zarządzanie ruchami migracyjnymi" (Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the European Refugee Fund for the period 2008-2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8690/05.
7. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej Fundusz na Granice Zewnętrzne na okres 2007-2013 jako część ogólnego programu "Solidarność a zarządzanie ruchami migracyjnymi" (Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the External Borders Fund for the period 2007-2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8690/05.
8. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Powrotów na okres 2007-2013 jako część ogólnego programu "Solidarność a zarządzanie ruchami migracyjnymi" (Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council establishing the European Return Fund for the period 2007-2013 as part of the General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8690/05.
9. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii T25) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8633/05.
10. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie jakości wód słodkich wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the quality of fresh waters needing protection or improvement in order to support fish life) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5619/04.
11. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 8074/05, 8704/05, 8915/05, 9034/05, 8913/05, 9537/05, 14490/03, 14853/03, 11798/03; sygnatury Komisji Europejskiej: COM (1998) 617, COM (2005) 205; numer międzyinstytucjonalny: 1998/6029 (CS); w tym także wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na import rowerów pochodzących z Socjalistycznej Republiki Wietnamu i Chińskiej Republiki Ludowej.
12. Informacja z przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, które odbyło się 2 czerwca 2005 r. w Brukseli.
13. Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

41)

7-8.06.2005 r.
- Informacja na temat stanu realizacji "Strategii zintegrowanego zarządzania granicą w latach 2003-2005".
- Informacja na temat "Planu działania w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce".
- Informacja na temat stanu współpracy między Białorusią i Polską.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,13 MB)

40)

1.06.2005 r.
-
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu decyzji Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, o swobodnym przepływie osób (Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community Position regarding draft Decision of the Joint Committee established under the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the Free Movement of Persons.), COM(2005) 093; wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE
- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej Badań, Rozwoju Technologicznego
i Prezentacji (2007 - 2013), Wniosek dotyczący propozycji decyzji Rady dotyczącej Siódmego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) Badań Jądrowych i Działań Szkoleniowych (2007 - 2011),COM(2005) 119-1 i 119-2;
- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Szybkiego Reagowania i Gotowości na wypadek poważniejszych zagrożeń (Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies), COM(2005) 113; wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 8436/05
-
Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie zwalczania mątwika ziemniaczanego, COM(2005) 151; wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 8399/05
Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży we Francji genetycznie zmodyfikowanego mieszańca rzepaku (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, COM(2005) 162; sygnatura Rady UE 8634/05; Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Grecji genetycznie zmodyfikowanego rzepaku jarego (Brassica napus L. ssp. oleifera) pochodzącego z przypadku transformacji Topas 19/2 zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, COM(2005) 164, sygnatura Rady UE 8636/05 Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Luksemburgu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii Bt 176) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, COM(2005) 165; sygnatura Rady UE 8637/05; Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży we Francji genetycznie zmodyfikowanego rzepaku jarego (Brassica napus L. ssp. oleifera) pochodzącego z przypadku transformacji Topas 19/2 zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, COM(2005) 166; sygnatura Rady UE 8638/05 Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego ograniczenia stosowania i sprzedaży w Niemczech zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii Bt 176) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, COM(2005) 167, sygnatura Rady UE 8639/05; Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii MON 810) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE, COM(2005) 168; sygnatura Rady UE 8641/05 Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L. linii Bt 176) zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE; COM(2005) 169; sygnatura Rady UE 8642/05; wraz z projektami stanowisk Rządu w tej sprawie
- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych z ochroną środowiska (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on access to justice in environmental matters), COM(2003) 624; wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 14154/03
- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję 77/271/Euratom w sprawie implementacji decyzji 77/270/Euratom upoważniającej Komisję do emisji pożyczek Euratomu w celu współfinansowania elektrowni atomowych (Proposal for a Council Decision amending Decision 77/271/Euratom on the implementation of Decision 77/270/Euratom empowering the Commission to issue Euratom loans for the purpose of contributing to the financing of nuclear power stations) COM(2002) 457 wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 14179/02
-
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybackiej (Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the common fisheries policy),COM(2001) 201, wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 7887/01
-
Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wód w kąpieliskach (Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the quality of bathing water), COM(2004) 245; wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 8559/04
-
Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Republikę Czeską i Polskę do stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre usługi pracochłonne zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 28(6) i (7) dyrektywy 77/388/EWG (Proposal for a Council Decision authorising the Czech Republic and Poland to apply a reduced rate of VAT on certain labour-intensive services in accordance with the procedure provided for in Article 28(6) and (7) of Directive 77/388/EEC), COM(2004) 296; wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie; sygnatura Rady UE 8751/04
-
Wnioski nierozpatrywane - propozycja przekazane w trybie art.6 ust. 1 pkt. 2 ustawy - 8006/05, 8670/05, 8390/05, 8482/05, 8258/05, 7551/05
przekazane w trybie art. 6 ust.4 ustawy - 8472/05
przekazane w trybie art. 8 ustawy - 5473/01, 8908/04, 10979/03
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27 MB)

39)

24.05.2005 r.
1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Union Solidarity Fund) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8323/05.
2. Wzrost i Zatrudnienie - Zintegrowane Wytyczne na lata 2005-2008 (Komunikat przewodniczącego w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem i komisarzami Almunią i Spidlą) wraz z Zaleceniem Komisji w sprawie ogólnych wytycznych dla polityk gospodarczych Państw Członkowskich oraz Wspólnoty (zgodnie z art. 99 Traktatu WE) oraz Wnioskiem dotyczącym Decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE) (Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005-2008 (Communication from the President, in agreement with vice-President Verheugen and Commissioners Almunia and Spidla) including a Commission Recommendation on the broad guidelines for the economic policies of the Member States and the Community (under Artticle 99 of the EC Treaty) and a Proposal for a Council Decision on guidelines for the employment policies of the Member States (under Article 128 of the EC Treaty)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8008/05.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej podpisania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich; wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8367/05.
4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej podpisania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych; wniosek dotyczący decyzji Rady UE dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii rozszerzającej na Danię przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8366/05.
5. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego na lata 2007-2013 program "Obywatele dla Europy" służący promowaniu aktywnego obywatelstwa europejskiego (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8154/05.
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Wspólnota odnośnie do wnioskowanej zmiany Międzynarodowej Konwencji w sprawie Harmonizacji Granicznej Kontroli Towarów 1982 (Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the Community concerning the proposal to amend the International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods 1982) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8257/05.
7. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE zmieniającej dyrektywę 77/388/WE w zakresie specjalnej procedury dla biur podróży (Amended proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC as regards the special scheme for travel agents); wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 218/92 w sprawie współpracy administracyjnej w zakresie opodatkowania pośredniego (VAT) w związku z dodatkowymi przepisami dotyczącymi świadczenia usług przez biura podróży (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 218/92 on administrative cooperation in the field of indirect taxation (VAT) as regards additional measures regarding supplies of travel services) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatury Rady UE 6697/03 i 788/03.
8. Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą procedurę wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Amended proposal for a Council Decision amending Decision 1999/468/EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9087/04.
9. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony środowiska przez prawo karne - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12738/02.
10. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie intermodalnych jednostek ładunkowych (Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on intermodal loading units) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9265/04.
11. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE dotyczącego ochrony zasobów rybnych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych dla ochrony młodych organizmów morskich (Proposal for a Council Regulation for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15255/02.
12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego środki w celu odbudowy stada dorsza i morszczuka (Amended proposal for a Council Regulation estabilishing measures for the recovery of cod and hake stocks) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5170/03.
13. Informacja o XXXIII spotkaniu COSAC, które odbyło się 16-17 maja 2005 r. w Luksemburgu.
14. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 7850/05, 8155/05, 11941/03, 10477/02, 9108/04, 8924/04, 9208/03; w tym także wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE rozszerzającego ostateczne środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1470/2001 na import zintegrowanych świetlówek kompaktowych (CFL-i) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej na import tego samego produktu wysyłanego z Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Islamskiej Republiki Pakistanu i Republiki Filipin (R-350).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27 MB)

38)

12.05.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 7928/05, 8732/05, 7798/05, 8491/05, 9678/99, 5103/04, 5104/04, 5102/04, 15068/03, 5190/04; sygnatura Komisji Europejskiej: COM (2005) 149.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE o ochronie zasobów rybnych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund, poprzez zastosowanie środków technicznych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 (Proposal for a Council regulation for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound and amending Regulation (EC) No 1434/98) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7354/05.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla operacji zewnętrznych (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC, Euratom) No 2728/94 establishing a Guarantee Fund for external actions) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7872/05.
4. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem od wartości dodanej i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylającej niektóre decyzje przyznające odstępstwa (Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC as regards certain measures to simplify the procedure for charging value added tax and to assist in countering tax evasion and avoidance, and repealing certain Decisions granting derogations) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7426/05.
5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie reprezentowanie Wspólnoty Europejskiej i zajmowania przez nią stanowiska na szczeblu międzynarodowym w kontekście Unii Gospodarczej i Walutowej (Proposal for a Council Decision on the representation and position taking of the Community at international level in the context of Economic and Monetary Union) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Komisji Europejskiej COM (1998) 637.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie sporządzania kwartalnych rachunków niefinansowych według sektorów instytucjonalnych (Proposal for a Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council on the compilation of quarterly non-financial accounts by institutional sector) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16269/03.
7. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania lub przystąpienia, w interesie Wspólnoty Europejskiej, do konwencji haskiej z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu oraz o współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony dzieci (Proposal for a Council Decision authorising the Member States to ratify, or accede to, in the interest of the European Community, the Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (the 1996 Hague Convention)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10868/03.
8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie systemu REACH (rejestracji, ewaluacji, autoryzacji i ograniczeń dotyczących substancji chemicznych), ustanowienia Europejskiej Agencji do spraw Chemikaliów oraz zmiany dyrektywy nr 1999/45/WE i rozporządzenia (WE) (dotyczącego trwałych organicznych substancji trujących) (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency and amending Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) (on Persistent Organic Pollutants)); wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniający dyrektywę Rady nr 67/548/EWG w celu dostosowania jej do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, ewaluacji, autoryzacji i ograniczeń dotyczących substancji chemicznych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 67/548/EEC in order to adapt it to Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15409/03.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

37)

5.05.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 7639/05, 7843/05, 5429/05, 8167/05, 7679/05, 9006/04, 10718/03, 13067/01, 12204/03; sygnatura Komisji Europejskiej: COM (2005) 110.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7737/05.
3. Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady UE w sprawie uwzględniania w państwach członkowskich Unii Europejskiej zapadłych wyroków skazujących w kolejnym, nowym postępowaniu karnym (Proposal for a Council Framework Decision on taking account of convictions in the Member States of the European Union in the course of new criminal proceedings) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7645/05.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7857/05.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów zagranicznych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7578/05.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1165/98 w sprawie statystyki krótkookresowej (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1165/98 concerning short-term statistics) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8525/04.
7. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Proposal for a Council Directive on the common system of value added tax) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8470/04.
8. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu o odpowiedzialności cywilnej i odszkodowaniu za szkody powstałe w wyniku transgranicznych awarii przemysłowych na wodach transgranicznych (Proposal for a Council Decision on the signature, on behalf of the European Community, of the Protocol on civil liability and compensation for damage caused by the transboundary effects of industrial accidents on transboundary waters) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9074/03.
9. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej Decyzję 77/270/Euratom upoważniającą Komisję Europejską do emisji pożyczek w imieniu Euratomu w celu finansowania elektrowni jądrowych (Proposal for a Council Decision amending Decision 77/270/Euratom empowering the Commission to issue Euratom loans for the purpose of contributing to the financing of nuclear power stations) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14174/02.
10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, w zakresie dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen dla służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 on the gradual abolition of checks at common borders as regards access to the Schengen Information System by the services in the Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16076/03.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

36)

21.04.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 13396/02, 6387/04 i 6389/04, w tym także propozycja nałożenia tymczasowych środków antydumpingowych na przywóz łososia hodowlanego z Norwegii.2. Decyzja Rady UE w sprawie wzmocnienia transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń dużej liczby osób z więcej niż jednego Państwa Członkowskiego, w czasie których działania policji mają przede wszystkim na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępstwom kryminalnym i ich zwalczanie (Initiative of the Kingdom of the Netherlands with a view to the adoption of a Council Decision on strengthening cross-border police cooperation with regard to meetings attended by large numbers of people from more than one Member State, at which policing is primarily aimed at maintaining law and order and security and preventing and combating criminal offences) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6930/05.
3. Projekt decyzji ramowej Rady UE w sprawie europejskiego tytułu egzekucyjnego oraz przekazywania osób skazanych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE (Draft Council Framework Decision on the European enforcement order and the transfer of sentenced persons between Member States of the EU) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5597/05.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego procedurę europejską dla drobnych roszczeń (Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Small Claims Procedure) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7388/05.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie badań statystycznych dotyczących szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the statistics relating to vocational training in enterprises) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6741/04.
6. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym UE (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6174/04.
7. Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

35)

12.04.2005 r.
1. Realizacja projektu pilotażowego sprawdzającego funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w sprawie stosowania zasady pomocniczości zawartej w Traktacie Konstytucyjnym na przykładzie trzeciego pakietu kolejowego, który obejmuje: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty (COM (2004) 139); komunikat Komisji Europejskiej "Dalsza integracja Europejskiego systemu kolejowego: trzeci pakiet kolejowy" (COM (2004) 140); wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie certyfikowania załóg kolejowych kierujących lokomotywami i pociągami w sieci kolei Wspólnoty (COM (2004) 142); wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw i obowiązków pasażerów w sieci kolei międzynarodowych (COM (2004) 143); wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odszkodowań w przypadkach niezgodności z kontraktowymi wymogami jakości usług kolejowych (COM (2004) 144) (cd.).
2. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 7031/05, 7244/05, 9099/03, 8241/04, 10886/03, 10887/03, 10888/03, w tym także wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE utrzymującego w mocy środki odnoszące się do importu tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej; postępowanie rewizyjne w sprawie rozporządzenia Rady UE nr 2605/2000 nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na import niektórych rodzajów wag elektronicznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany rozporządzenia Rady UE nr 2605/2000.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustalające zasady wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Proposal for a Council Regulation amending Commission Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of amending Commission Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6938/05.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w sprawie jakości danych statystycznych w odniesieniu do procedury nadmiernego deficytu (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 3605/93 as regards the quality of statistical data in the context of the excessive deficit procedure) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6924/05.
5. Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady UE w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6582/05.
6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy pomocy komputera (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6580/02.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

34)

12.04.2005 r.
1. Realizacja projektu pilotażowego sprawdzającego funkcjonowanie mechanizmu wczesnego ostrzegania w sprawie stosowania zasady pomocniczości zawartej w traktacie konstytucyjnym na przykładzie trzeciego pakietu kolejowego, który obejmuje: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei Wspólnoty (COM (2004) 139); komunikat Komisji Europejskiej "Dalsza integracja Europejskiego systemu kolejowego: trzeci pakiet kolejowy" (COM (2004) 140); wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie certyfikowania załóg kolejowych kierujących lokomotywami i pociągami w sieci kolei Wspólnoty (COM (2004) 142); wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie praw i obowiązków pasażerów w sieci kolei międzynarodowych (COM (2004) 143); wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odszkodowań w przypadkach niezgodności z kontraktowymi wymogami jakości usług kolejowych (COM (2004) 144).
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,28 MB)

33)

30.03.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 6589/05, 6988/05, 6964/05, 6937/05, 6965/05, 7073/05, w tym także propozycja rozporządzenia Rady wyjaśniającego zakres produktowy objęty środkiem antydumpingowym na przywóz saletry amonowej z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego zasady rządzące małym ruchem granicznym na zewnętrznych granicach lądowych Państw Członkowskich i zmieniającego Konwencję z Schengen i Wspólne Instrukcje Konsularne (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States and amending the Schengen Convention and the Common Consular Instructions) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6766/05.

3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego praw osób niepełnosprawnych podróżujących transportem lotniczym (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the rights of persons with reduced mobility when travelling by air) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6622/05.

4. Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE w sprawie informowania pasażerów transportu lotniczego co do identyfikacji przewoźnika oraz komunikowania informacji dotyczących bezpieczeństwa przez państwa członkowskie (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the information of air transport passengers on the identity of the operating carrier and on communication of safety information by Member States) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6624/05.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zbliżania prawa Państw Członkowskich w odniesieniu do środków, jakie mają być podjęte dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych z silników o zapłonie samoczynnym stosowanych w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub płynnym, stosowanych w pojazdach (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compression-ignition engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive-ignitition engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13664/03.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych w zakresie powtórnego użycia, recyklingu i odtworzenia i zmieniającej dyrektywę Rady 70/156/EWG (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the type-approval of motor vehicles with regard to their re-usability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7532/04.

7. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odszkodowań w przypadkach niezgodności z wymaganiami jakości, wynikającymi z umów o kolejowy przewóz towarów (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on compensation in cases of non-compliance with contractual quality requirements for rail freight services (Third Railway Package)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7150/04.

8. Zmieniony projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczący maszyn i zmieniający dyrektywę 95/16/WE (Amended proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on machinery and amending Directive 95/16/EC) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5557/2001.

9. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej po raz 22. dyrektywę 76/769/EWG o zbliżaniu prawa, rozporządzeń i aktów administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących restrykcji w sprawie marketingu i użycia pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów (ftalanów) i zmieniającej dyrektywę Rady 88/378/EWG o zbliżaniu prawa Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the 22nd time Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (phthalates) and amending Council Directive 88/378/EEC on the approximation of the laws of the Member States concerning the safety of toys) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13308/99.

10. Projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie patentu Wspólnoty (Proposal for a Council Regulation on the Community patent) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10786/00.

11. Projekt decyzji Rady UE ustanawiającej bezpieczną, internetową sieć informowania i koordynacji dla służb imigracyjnych Państw Członkowskich (Proposal for a Council Decision establishing a secure web-based Information and Coordination Network for Member States' Migration Management Services) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16237/04.

12. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady (Euroatom) ustanawiającej zobowiązania i generalne zasady w sprawie bezpieczeństwa instalacji nuklearnych (Proposal for a Council (Euratom) Directive setting out obligations and general principles on safety of nuclear installation); wniosek dotyczący dyrektywy Rady (Euroatom) w sprawie zarządzania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi (Proposal for a Council (Euratom) Directive on the management of spent fuel and radioactive waste) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8990/03.

13. Zmieniony wniosek rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przemieszczania odpadów (Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipment of waste) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - COM (2004) 172.

14. Wstępna informacja o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o usługach na rynku wewnętrznym UE (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on services in the internal market) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6174/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,3 MB)

32)

18.03.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 12989/02, 11151/03, 6206/05, 6701/05.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5992/05.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do Wspólnej Polityki Rybołówstwa (Proposal for a Council Regulation establishing a Community Fisheries Control Agency and amending Regulation (EC) No 2847/93 establishing a control system applicable to the Common Fisheries Policy) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9149/04.
4. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE zmieniającej załącznik VI do dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających drobnoustroje (Proposal for a Council Directive amending Annex VI to Directive 91/414/EEC as regards plant protection products containing micro-organisms) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5675/04.
5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Community, of the United Nations Convention against Corruption) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15386/03.
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej Sąd Patentu Wspólnoty i dotyczącej odwołań do Sądu Pierwszej Instancji (Proposal for a Council Decision establishing the Community Patent Court and concerning appeals before the Court of First Instance) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5189/04.
7. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej decyzję 1419/1999/WE ustanawiającej działanie Wspólnoty w ramach wydarzeń związanych z "Europejską Stolicą Kultury" w latach 2005 do 2019 (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Decision 1419/1999/EC establishing a Community action for the "European Capital of Culture" event for the years 2005 to 2019) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15314/03.
8. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w odniesieniu do zawartości siarki w paliwach okrętowych (Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/32/EC as regards the sulphur content of marine fuels) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12142/03.
9. Informacja na temat procedur związanych z kontrolą w parlamentach narodowych przestrzegania zasady pomocniczości - test na podstawie trzeciego pakietu kolejowego.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,25 MB)

31)

9.03.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 5982/04, 7190/04, 5956/05, 6364/05.
2. Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1177/2003 dotyczące statystyk Wspólnoty w zakresie dochodów i warunków życia (EU-SILC) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6065/05.
3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12683/04.
4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej ramy ustalające ekoprojektowe wymogi dotyczące produktów wykorzystujących energię i zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12082/03.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,14 MB)

30)

2.03.2005 r.
1. Informacja ambasadora Królestwa Niderlandów na temat podsumowania prezydencji holenderskiej w Unii Europejskiej.
2. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji holenderskiej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

29)

2.03.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane:
w trybie art. 8 ustawy - sygnatura Rady UE 9332/04, 5199/04, 5202/04 - propozycja
w trybie art. 6 ust.4 ustawy - sygnatura Rady UE 6394/05 - propozycja
2. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów w zakresie wymagań technicznych odnośnie mechanicznych urządzeń sprzęgających w zespołach pojazdów (Proposal for a Council Decision on the accession of the Community to United Nations Economic Commission for Europe Regulation No 55 on uniform provisions concerning the approval of mechanical coupling components of combinations of vehicles) COM (2005) 019
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie sygnatura rady UE 6158/05
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego listy postępowań związanych z niewypłacalnością, postępowań upadłościowych i zarządców w aneksach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 o postępowaniach związanych z niewypłacalnością (Proposal for a Council Regulation amending the lists of insolvency proceedings, winding-up proceedings and liquidators in Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 1346/2000 on insolvency proceedings) COM (2004) 827
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 5330/05
4. (a) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, i Królestwa Maroka z drugiej, w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polski, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji (Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union).
(b) Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, i Królestwa Maroka z drugiej, w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polski, Republiki Słowenii i Republiki Słowacji (Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union) COM (2004) 848
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie sygnatura Rady UE 5445/05
5. Wniosek dotyczący rozporządzenie Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 w kwestii mechanizmu wzajemności COM(2004) 437

wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 11375/04
6. Wniosek dotyczący Decyzji Ramowej Rady w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii (Proposal for a Council Framework Decision on combating racism and xenophobia) COM (2001) 664 final
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 14904/01
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) no 2913/92 establishing the Community Customs Code) COM (2003) 452-3 wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 11837/03
8. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/49/WE o wspólnym systemie opodatkowania stosowanym do odsetek i należności licencyjnych w rozliczeniach między stowarzyszonymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Proposal for a Council Directive amending Directive 2003/49/EC on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States) COM (2003) 841
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 5061/04
9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych gazów cieplarnianych zawierających fluor (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on certain fluorinated greenhouse gases) COM (2003) 492 wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 12179/03
10. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the management of waste from the extractive industries) COM (2003) 319
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 10143/03
11. Wniosek dotyczący projektu decyzji Rady zmieniającej Część V Wspólnych Instrukcji Konsularnych oraz Część I Wspólnego Podręcznika(Draft Council Decision amending Part V of the Common Consular Istructions and Part I of the Common Manual)
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 5572/04
12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady o ustanowieniu zasad rządzących tzw. małym ruchem granicznym na zewnętrznych lądowych granicach Państw Członkowskich (Proposal for a Council Regulation on the establishment of a regime of local border traffic at the external borders of the Member States
Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady o ustanowieniu zasad rządzących tzw. małym ruchem granicznym na tymczasowych zewnętrznych lądowych granicach między Państwami Członkowskimi (Proposal for a Council Regulation on the establishment of a regime of local border traffic at the temporary land borders between Member States) COM (2003)502-1, COM (2003) 502-2
wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 12161/03
13. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wieloletni program Wspólnoty stwarzający zasoby cyfrowe w Europie bardziej dostępne, użyteczne i możliwe do wykorzystania (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a multiannual Community programme to make digital content in Europe more accessible, usable and exploitable) COM(2004) 096 wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 6431/04
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

28)

25.02.2005 r.
1. Priorytety prezydencji luksemburskiej w Unii Europejskiej - wystąpienie pana Georgesa Santera - sekretarza generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wielkiego Księstwa Luksemburga, - posiedzenie razem z KSZ i sejmową Komisją do Spraw Unii Europejskiej.

27)

25.02.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 5604/05; 62115/05; 13406/03, 1128/02.

2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Tunezyjską z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE - Tunezja - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16166/04.

3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska, jakie ma przyjąć Wspólnota Europejska i jej Państwa Członkowskie w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Królestwem Maroka z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE - Maroko - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16162/04.

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w związku ze specjalną akcją, jaką jest transfer statków do krajów dotkniętych przez tsunami w 2004 r. (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards as specific action for transfers of vessels to countries hit by the Tsunami in 2004) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 6010/05.

5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o zanieczyszczeniach pochodzących ze statków i o wprowadzeniu sankcji, włączając w to odpowiedzialność kryminalną, za przestępstwa związane z zanieczyszczeniami (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on ship-source pollution and on the introduction of sanctions, including criminal sanctions, for pollution offences) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 713/03.

6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę Rady UE 91/440/EWG o rozwoju kolei Wspólnoty (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7147/03.

7. Wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady UE o pewnych prawach proceduralnych w postępowaniach karnych na terenie Unii Europejskiej (Proposal for a Council Framework Decision on certain procedural rights in criminal proceedings throughout the European Union) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9318/04.

8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie odszkodowań w przypadkach niezgodności z kontraktowymi wymaganiami jakości w usługach kolejowego przewozu towarów (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on compensation in cases of non-compliance with contractual quality requirements for rail freight services) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 7150/04.

9. Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady UE o statucie stowarzyszenia europejskiego (Amended Proposal for a European Parliament and Council Regulation (EC) on the statute for a European association) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8364/93.

10. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE o pobieraniu opłat za użytkowanie przez pojazdy ciężkie pewnych rodzajów infrastruktury (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures)- wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11944/03.

11. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE odnoszącej się do ograniczeń w marketingu i stosowaniu toluenu i trichlorobenzenu (dwudziesta ósma zmiana dyrektywy Rady UE 76/769/EWG) (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to restrictions on the marketing and use of toluene and trichlorobenzene (twenty-eight amendment of Council Directive 76/769/EEC) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9123/04.

Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

26)

16.02.2005 r.
1. Wniosek nierozpatrywany - propozycja - sygnatura Rady UE: 5594/05.
2. Rozpatrzenie "Informacji Rady Ministrów dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2004 roku (podczas prezydencji niderlandzkiej)" (druk nr 882 (plik w formacie pdf)).
3. Informacja na temat Rocznego Planu Legislacyjnego Komisji Europejskiej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,19 MB)

25)

11.02.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 16218/04, 5048/05, 5335/05, 5337/05, 5432/05, 5511/05.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie Systemu Informacji Wizowej (VIS) i wymiany danych między Państwami Członkowskimi o wizach krótkoterminowych (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short stay-visas) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5093/05.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska, jakie mają przyjąć Wspólnoty i ich Państwa Członkowskie w ramach Rady Współpracy ustanowionej Umową o Partnerstwie i Współpracy ustanawiającą partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE-Ukraina - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15991/04.
4. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego, znoszącej dyrektywę 87/102/WE i zmieniającej dyrektywę 93/13/WE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14246/04.
5. Wniosek dotyczący Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się po Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 określające procedurę wdrażania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community and Council Regulation (EEC) No 574/72 laying down the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5103/05.
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej Szwecji na zastosowanie obniżonej stawki podatku na energię elektryczną zużywaną przez niektóre gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5350/05.1.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

24)

03.02 2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 5107/05, 5388/05, 5241/05, 5242/05.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego i zawieszającego stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2193/2003 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Proposal for a Council Regulation amending and suspending the application of Regulation (EC) No 2193/2003 establishing additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15892/04.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2500/2001 w celu umożliwienia wdrożenia pomocy wspólnotowej zgodnie z art. 54 ust. 2 lit. c) rozporządzenia finansowego - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 5277/05.
4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE o stanowisku, jakie mają zająć Wspólnoty i ich Państwa Członkowskie na forum Rady Stowarzyszenia utworzonego na podstawie Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej, z uwzględnieniem przyjęcia rekomendacji w sprawie przyjęcia Planu Działania UE i Izraela (Proposal for a Council decision on the position to be adopted by the Communities and their Member States within the Association Council established by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, with regard to the adoption of a Recommendation on the implementation of the EU-Israel Action Plan) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16178/04.
5. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczący dostępu do Pomocy Zagranicznej Wspólnoty Europejskiej (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the access to Community External Assistance) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8881/04.
6. Zmieniony wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 8722/04.
7. Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,17 MB)

23)

20.01.2005 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 16041/04, 16336/04, 16365/04, 16167/04, 16164/04, 16361/04, 16100/04, 15889/04, 16015/04, 15535/04, 15390/04, 15960/04, 15923/04, 5057/05.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15874/04.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania umowy dwustronnej pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Białorusi w sprawie wymiany handlowej wyrobów włókienniczych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16269/04.
4. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE nowelizującej decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie Wieloletniego Programu na rzecz Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości, a w szczególności na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001-2005) (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2000/819/EC on a Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship, and in particular for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) (2001-2005)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 16026/04.
5. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE nowelizującej dyrektywę 77/388/EWG w celu uproszczenia zobowiązań z tytułu VAT (Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC with a view to simplifying value added tax obligations); wniosek dotyczący dyrektywy Rady UE ustalającej szczegółowe przepisy dla zwrotu podatku VAT, przedstawionych w dyrektywie 77/388/EWG, dla podatników nie posiadających siedziby na terytorium kraju, ale posiadających siedzibę w innym Państwie Członkowskim (Proposal for a Council Directive laying down detailed rules for the refund of value added tax, provided for in Directive 77/388/EEC, to taxable persons not established in the territory of the country but established in another Member State); wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE nowelizującego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 odnośnie wprowadzenia porozumień o współpracy administracyjnej w kontekście systemu "one stop" i procedury zwrotu podatku VAT (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1798/2003 as regards the introduction of administrative cooperation arrangements in the context of the one-stop scheme and the refund procedure for value added tax) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14248/04.
6. Plan pracy komisji na pierwsze półrocze 2005 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

22)

22.12.2004 r.
1. Wniosek nierozpatrywany - propozycja - sygnatura Rady UE: 16040/04.
2. Raport Komisji do Rady dotyczący systemu kwot produkcji skrobi (Report from Commission to the Council on the quota system for the production of potato starch); wniosek Rady zmieniający rozporządzenie Rady nr 1868/04 ustanawiające kwoty produkcji skrobi (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1868/04 establishing a quota system in relation to the production of potato starch) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15732/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,07 MB)

21)

22.12.2004 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycje - sygnatury Rady UE: 14686/04, 13826/04, 15147/04,15198/04, 14951/04, 15151/04, 15570/04, COM (2004) 776, COM (2004) 779.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14209/04.
3. Wniosek dotyczący inicjatywy Królestwa Belgii mającej na celu przyjęcie przez Radę UE decyzji ramowej w sprawie uznawania i realizacji w Unii Europejskiej zakazów wynikających z wyroków za przestępstwa na tle seksualnym popełnione na dzieciach - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14207/04.

4. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania i prowizorycznego stosowania protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej, w związku z akcesją Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Proposal for a Council Decision on the signature and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union); wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej, w związku z akcesją Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Węgier, Republiki Łotwy, Republiki Litwy, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Proposal for a Council Decision on the conclusion of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, and the Slovak Republic to the European Union) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 15060/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,15 MB)

20)

07.12.2004 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycja - sygnatury Rady UE: 12088/04, 14540/04, 14597/04, 14469/04, 14028/04, 14333/04, 14136/04, 14497/04.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE dostosowującego od dnia 1 lipca 2004 roku wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, a także od dnia 1 stycznia 2005 roku stopy oprocentowania stosowanej przy transferach między systemem wspólnotowym i systemami narodowymi (Proposal for a Council Regulation adjusting, from 1 July 2004, the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Communities and, from 1 January 2005, the interest rate used for transfers between the Community scheme and national schemes) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14200/04.
3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych oraz utrzymywania i zmian ich kapitału (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 77/91/EEC, as regards the formation of public limited liability companies and the maintenance and alteration of their capital) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14197/04.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13880/04.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE w sprawie elektronicznego rejestrowania i sprawozdawczości dotyczącej działalności połowowej i systemów teledetekcji - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14181/04.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE dotyczącego szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14126/04.
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustalającego na rok połowowy 2005 ceny orientacyjne oraz ceny producenta Wspólnoty na niektóre produkty rybne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 104/2000 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14143/04.
8. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs - Extended impact assessment) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12555/04.
9. Projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie wdrożenia protokołu nr 4 dołączonego do Aktu Przystąpienia dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie ("Program Ignalina"); projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie wdrożenia protokołu nr 9 dołączonego do Aktu dotyczącego warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w sprawie elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura rady UE 14014/04.

10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE utrzymującego zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji Europejskiej nr 2730/200/ECSC na import koksu odlewniczego o przekroju przekraczającym 80 mm, pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14931/04.
11. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2007/2000, wprowadzającego specjalne zasady handlu dla krajów i obszarów biorących udział lub powiązanych z programem Stabilizacji i Stowarzyszenia Unii Europejskiej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2820/98 i uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process, amending Regulation (EC) No 2820/98, and repealing Regulations (EC) No 1763/1999 and (EC) No 6/2000) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14199/04.
12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nakreślającego ogólne zasady ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down general provisions establishing a European Neighbourhood and Partnership Instrument) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13688/04.
13. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13394/04.
14. Informacja senator Ewy Serockiej o przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego w dniu 25 listopada 2004 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

19)

07.12.2004 r.
1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2005 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: Integracja europejska; Rezerwy celowe; Środki własne Unii Europejskiej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

18)

25.11.2004 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - propozycja - sygnatury Rady UE: 13807/04, 13916/04, 13956/04, 13968/04, 14050/04, 13844/04, 10215/04.
2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE o dostępie do rynku usług portowych (Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on market access to port services) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13681/04.
3. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13852/04.
4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE ustanawiającej Europejską Akademię Policyjną (CEPOL) jako organ Unii Europejskiej (Proposal for a Council Decision establishing the European Police College (CEPOL) as a body of the European Union) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13506/04.
5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie przybliżania legislacji, rozporządzeń i aktów administracyjnych Krajów Członkowskich odnoszących się do ograniczeń w marketingu i użycia pewnych niebezpiecznych substancji i preparatów (substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość - ang. c/m/r) (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending, for the twenty-ninth time, Council Directive 76/769/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations [substances classified as carcinogen, mutagen or toxic to reproduction - c/m/r]) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13774/04.
6. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG dotyczącej sporządzania rocznych sprawozdań finansowych określonych rodzajów spółek i sprawozdań skonsolidowanych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC concerning the annual accounts of certain types of companies and consolidated accounts) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14119/04.
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego Instrument Stabilności (Proposal for a Regulation of the Council establishing an Instrument for Stability) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13690/04.
8. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (PLO) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego Układu Stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13820/04.
9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1255/1999 i (WE) nr 2529/2001 w sprawie specjalnych środków wspierania rynku (Proposal for a Council Regulation amending Regulations (EEC) No 2759/75, (EEC) No 2771/75, (EEC) No 2777/75, (EC) No 1254/1999, (EC) No 1255/1999 and (EC) No 2529/2001 as regards exceptional market support measures) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 14034/04.
10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2340/2002 i rozporządzenie (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości odławiania ryb głębokowodnych przez Kraje Członkowskie, które przystąpiły (do UE) w 2004 (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2340/2002 and Regulation (EC) No 2347/2002 as concerns fishing opportunities for deep sea species for the Member States which acceded in 2004) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13917/04 (punkt nierozpatrywany w związku z przyjęciem rozporządzenia na posiedzeniu Rady Ministrów UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 23 listopada 2004 r.).
11. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE wprowadzającego zasady funkcjonowania generalnych preferencji taryfowych na okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2008 (Proposal for a Council Regulation applying a scheme of generalised tariff preferences for the period 1 January 2006 to 31 December 2008) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13931/04.
12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustalające generalne założenia dla funduszów strukturalnych odnoszące się do przedłużenia długości trwania programu Pokój i przyznania nowego rozdziału zobowiązań (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1260/1999 laying down general provisions on the Structural Funds concerning the extension of the duration of the PEACE programme and the granting of new commitment appropriations) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13571/04.
13. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE dotyczącego finansowych udziałów Wspólnoty w Międzynarodowym Funduszu dla Irlandii (2005-2006) (Proposal for a Council Regulation concerning Community financial contributions to the International Fund for Ireland [2005-2006]) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13572/04.
14. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję Rady 2001/855/WE z dnia 15 listopada 2001 r. upoważniającą do automatycznego odnowienia lub utrzymania w mocy przepisów dotyczących spraw objętych wspólną polityką handlową, zawartych w traktatach o przyjaźni, handlu i nawigacji oraz w umowach handlowych zawartych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13959/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27 MB)

17)

16.11.2004 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - sygnatury Rady UE: 13535/04, 13682/04, 13562/04.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego instrument finansowy na rzecz współpracy rozwojowej i gospodarczej (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a financing instrument for development cooperation and economic cooperation) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13689/04.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska Wspólnoty w odniesieniu do utworzenia wspólnego komitetu konsultacyjnego mającego być przedmiotem decyzji Rady Stowarzyszenia utworzonego przez Układ Europejski pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i Rumunią (Proposal for a Council Decision on the Community position in relation to the establishment of a joint consultative committee to be decided on by the Association Council established by the Europe Agreement between the European Communities and Romania) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13737/04.
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego Instrument Wsparcia Przedakcesyjnego (IWP) (Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13687/04.
5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Rumunią z drugiej strony w sprawie uczestnictwa Rumunii w systemie RAPEX na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13543/04.
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Bułgarii z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Bułgarii w systemie RAPEX na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13544/04.
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12993/04.
8. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rewizji Perspektywy Finansowej 2000-2006 (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the revision of the Financial Perspective 2000-2006) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13517/04.
9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13553/04.
10. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję 439/2000/WE z 29 czerwca 2000 w sprawie wkładu Wspólnoty w wydatki poniesione przez niektóre Państwa Członkowskie w zakresie zbierania danych, oraz w finansowanie opracowań i projektów pilotażowych dotyczących prowadzenia wspólnej polityki rybackiej (Proposal for a Council Decision amending Decision 439/2000/EC of 29 June 2000 on a financial contribution from the Community towards the expenditure incurred by certain Member States in collecting data, and for financing studies and pilot projects for carrying out the common fisheries policy) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie, sygnatura Rady UE 12958/04.
11. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie wymiany informacji pochodzących z rejestru skazanych- wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13742/04.
12. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającej dyrektywę 95/2/WE o substancjach dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące i dyrektywę 94/35/WE o substancjach słodzących do stosowania w środkach spożywczych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 95/2/EC on food additives other than colours and sweeteners and Directive 94/35/EC on sweeteners for use in foodstuffs) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13489/04.
13. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 i (WE) nr 3285/94 dotyczącego wspólnych zasad importu niektórych produktów tekstylnych z krajów trzecich (Proposal for a Council Regulation amending Council Regulations (EEC) No 3030/93 and (EC) No 3285/94 as regards the common rules for imports of certain textile products from third countries) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13958/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,32 MB)

16)

16.11.2004 r.
1. Informacja Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat problemu tłumaczeń językowych w instytucjach Unii Europejskiej. Informacja delegacji Senatu na COSAC na temat propozycji rozwiązania tego problemu w ramach Konferencji.
2. Informacje Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat dotychczasowych kryteriów, metod i procedur rządowej kontroli zgodności projektów legislacji unijnej z zasadą pomocniczości. Informacja delegacji Senatu na COSAC na temat możliwych sposobów organizacji tej kontroli w Sejmie i Senacie RP, w perspektywie realizacji postanowień Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności załączonego do Traktatu Konstytucyjnego UE.
3. Informacji Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu na temat istniejących i tworzonych międzyparlamentarnych sieci wymiany informacji w perspektywie realizacji postanowień Protokołu w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączonego do Traktatu Konstytucyjnego UE.
4. Informacja rządu RP na temat rządowej oceny zgodności z zasadą subsydiarności propozycji Komisji Europejskiej zwartej w zielonej księdze na temat harmonizacji, wzajemnego uznawania oraz wprowadzania w życie (wdrażania) sankcji karnych w UE.
5. Informacja delegacji Senatu na COSAC na temat Deklaracji w sprawie roli parlamentów narodowych w debacie europejskiej: "Podnieśmy narodową świadomość europejską" oraz projektu listu, jaki w sprawie Deklaracji ma zostać skierowany do przewodniczących parlamentów państw członkowskich UE.
6. Informacja rządu RP na temat stanu realizacji przez Polskę Agendy Lizbońskiej. Informacja na temat raportu High Level Group on the Lisbon Strategy pod przewodnictwem Wima Koka.
7. Informacja delagacji Senatu na COSAC na temat debaty w sprawie udziału w COSAC regionalnych zgromadzeń parlamentarnych.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,4 MB)

15)

03.11.2004 r.
1. Wnioski nierozpatrywane - sygnatury Rady UE: 13370/04, 13349/04, 12904/04.
2. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie stanowiska, jakie Wspólnota powinna zająć w Radzie stowarzyszenia utworzonego na podstawie Układu Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rumunią, z drugiej strony, w odniesieniu do poprawy zasad wymiany przetworzonych produktów rolnych, takich jakie zostały przewidziane w protokole nr 3 Układu Europejskiego między Wspólnotą Europejską i Rumunią (Proposal for a Council Decision on the position to be taken by the Community in the Association Council established by the Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Romania, of the other part, concerning the improvements of the trade arrangements for processed agricultural products provided for in Protocol 3 of the Europe Agreement between the European Community and Romania) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12942/04.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywy Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC); wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, protokołu Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych dotyczącego Europejskich Rejestrów Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the UN-ECE Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatury Rady UE 13371/04 i 13247/04.
4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy, włącznie z finansowaniem terrorystów - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11134/04.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE ustanawiającego plan odbudowy stada halibuta niebieskiego w ramach Północno-Zachodniej Atlantyckiej Organizacji Rybołówczej (Proposal for a Council Regulation establishing a rebuilding plan for Greenland halibut in the framework of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13375/04
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,16 MB)

14)

28.10.2004 r.
1. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego wprowadzenie ekwiwalentnych środków do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek, w sprawie zatwierdzania, jak również podpisania wspólnej Deklaracji Intencji, która towarzyszy temu porozumieniu; wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego wprowadzenie ekwiwalentnych środków do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11923/04.
2. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania porozumienia między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu przewidującego środki równoważne tym przewidzianym w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz przyjęcia i podpisania Protokołu Ustaleń (Proposition de Decision du Conseil relative a la signature de l'accord entre la Communaute eurepeenne et la Principaute de Lichtenstein prevoyant des mesures equivalentes a celles prevues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matiere de fiscalite des revenus de l'epargne sous forme de paiements d'interets et a l'approbation ainsi qu'a la signature du Protocole d'accord qui l'accomapgne); wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu przewidującego środki równoważne tym przewidzianym w dyrektywie Rady 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Proposition de Decision du Conseil relative a la conclusion de l'accord entre la Communaute eurepeenne et la Principaute de Lichtenstein prevoyant des mesures equivalentes a celles prevues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matiere de fiscalite des revenus de l'epargne sous forme de paiements d'interets) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11924/04.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 dotyczące rozszerzenia zakazu trałowania na wody Polski - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13068/04.
4. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ (Proposition de reglement du Conseil concernant l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+)) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13071/04.
5. Wniosek w sprawie decyzji Rady zmieniającej dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu określenia wartości maksymalnych koncentracji niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Proposition de Decision du Conseil modifiant Directive 2002/95/CE du Parlament Europeen et du Conseil aux fins de la fixation de valeurs maximales de concentration de certaines substances dans les equipements electriques et electroniques) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12610/04.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie importu niektórych produktów stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej (Proposal for a Council Regulation on the import of certain steel products originating in the Russian Federation) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13393/04.
7. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE w sprawie pewnych aspektów organizacji czasu pracy (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/88/EC concerning certain aspects of the organisation of working time) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12683/04.
8. Wnioski nierozpatrywane - sygnatury Rady UE: 13555/04, 13354/04.
9. Sprawy różne.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,23 MB)

13)

21.10.2004 r.
1. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zezwalającej Francji i Włochom na zastosowanie środków odstępujących od art. 3 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12609/04.
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych dla celów statystycznych (NUTS) w związku z wstąpieniem do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12586/04.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE zmieniającej decyzję Rady 2002/883/WE w sprawie udzielenia dalszej pomocy makrofinansowej Bośni i Hercegowinie - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12885/04.
4. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie pomocy makrofinansowej dla Serbii i Czarnogóry i zmieniającej decyzję 2002/882/WE, udzielającą dalszej pomocy makrofinansowej Federalnej Republice Jugosławii (Proposal for a Council Decision on macro-financial assistance to Serbia and Montenegro and amending Decision 2002/882/EC providing further macro-financial assistance to the Federal Republic of Yugoslavia) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12886/04.
5. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii rozszerzającej na Danię postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy dla określenia Kraju Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Krajów Członkowskich przez obywatela trzeciego kraju i rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu "Eurodac" służącego porównywaniu odcisków palców w celu efektywnego stosowania Konwencji Dublińskiej (Proposal for a Council Decision on the signing of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national and Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention) oraz wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii rozszerzającej na Danię postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy dla określenia Kraju Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Krajów Członkowskich przez obywatela trzeciego kraju i rozporządzenia Rady (WE) nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu "Eurodac" służącego porównywaniu odcisków palców w celu efektywnego stosowania Konwencji Dublińskiej (Proposal for a Council Decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark extending to Denmark the provisions of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national and Council Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12599/04.
6. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego włączenia tej ostatniej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen; wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego włączenia tej ostatniej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen; wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego włączenia tej ostatniej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen; wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącego jej włączenia we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen; wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Szwajcarią dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w Państwie Członkowskim lub w Szwajcarii; wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską i Szwajcarią dotyczącego kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w Państwie Członkowskim lub w Szwajcarii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12601/04.
7. Wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej (Proposal for a Council Decision on the signature, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of Persons, regarding the participation, as contracting parties, of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, pursuant to their accession to the European Union) oraz wniosek dotyczący decyzji Rady UE w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze Umawiających się Stron, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych Państw do Unii Europejskiej (Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community and its Member States, of a Protocol to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of Persons, regarding the participation, as contracting parties, of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, pursuant to their accession to the European Union) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12579/04.
8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady UE przedłużającego ostateczne cło antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1796/1999 na przywóz stalowych lin i drutu pochodzących między innymi z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz stalowych lin i drutu wysyłanych z Maroka, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Maroka, oraz kończącego dochodzenie w odniesieniu do przywozu od jednego marokańskiego eksportera (Proposal for a Council Regulation extending the definitive anti-dumping duty imposed by Council Regulation (EC) No 1796/1999 on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in the People's Republic of China to imports of steel ropes and cables consigned from Morocco, whether declared as originating in Morocco or not, and terminating the investigation in respect of imports from one Moroccan exporter) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13238/04.
9. Wnioski nierozpatrywane - sygnatury Rady UE: 12440/04, 13230/04, 13164/04, 13356/04, 13267/04, 13271/04, 13161/04; 12753/04, 12757/04, 12948/04, 12906/04, 13094/04, 12949/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

12)

13.10.2004 r.
1. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program Kultura 2007 (2007-2013) (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013) COM(2004) 469 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11572/04.
2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia programu wspierającego dla europejskiego sektora audiowizualnego (MEDIA 2007) (Proposal for a Decision of the European Parliament and the Council concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007) COM(2004) 470 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11585/04.
3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady tworzącej program "Aktywna Młodzież" na lata 2007-2013 (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council creating the "YOUTH IN ACTION" programme for the period 2007-2013 COM (2004) 471 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11586/04.
4. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zintegrowany program działania w dziedzinie uczenia ustawicznego (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning COM (2004) 474 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11587/04.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego generalne zasady przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych i zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-european transport networks and energy and amending Council Regulation (EC) No 2236/95 COM (2004) 475 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11740/04.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie faz dokonania rozmieszczenia i handlowego użytkowania europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radionavigation COM(2004) 477 final - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11834/04.
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program "Marco Polo" w sprawie przyznania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy oddziaływania na środowisko systemu transportu frachtowego ("Marco Polo II") (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the second "Marco Polo" Programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system ("Marco Polo II") COM(2004) 478 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11816/04.
8. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program wspólnotowy na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej - PROGRESS COM(2004) 488 końcowy - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11949/04.
9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólne przepisy w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności (Proposal for a Council Regulation laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund COM(2004) 492 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11606/04.
10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Społecznego (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund COM(2004) 493 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11636/04.
11. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności (Proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund COM(2004) 494 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11637/04.
12. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund COM(2004) 495 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11688/04.
13. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Grupy Współpracy Transgranicznej (EGWT) (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing European grouping of cross-border cooperation (EGCC) COM(2004) 496 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11689/04.
14. Projekt wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia między Wspólnotą Europejską i Rządem Ukrainy w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi (Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an agreement between the European Community and the Government of Ukraine on trade in certain steel products) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13021/04.
15. Projekt wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie administrowania importem pewnych produktów stalowych z Ukrainy (Draft Proposal for a Council Regulation on administering imports of certain steel products from Ukraine) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 13025/04.
16. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Proposal for a Council Regulation on the financing of the common agricultural policy COM(2004) 489 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11557/04.
17. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the European Agricultural Fund for rural development (EAFRD) COM(2004) 490 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11495/04.
18. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady: Europejski Fundusz Rybacki (Proposal for a Council Regulation: European Fisheries Fund COM(2004) 497 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11493/04.
19. Wniosek dotyczący decyzji dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 87/328/EWG w odniesieniu do przechowywania nasienia zwierząt z gatunku bydła, przeznaczonego do handlu wewnątrzwspólnotowego (COM(2004) 563), sygnatura Rady UE 12282/04.
20. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich, Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzenia mechanizmu korekty braku równowagi budżetowej zgodnie z art. 4 i 5 decyzji Rady z (...) dotyczącej systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (Proposal for a Council Decision on the system of the European Communities' own resources, Proposal for a Council Regulation on the implementing measures for the correction of budgetary imbalances in accordance with Articles 4 and 5 of the Council Decision of (...) on the system of the European communities' own resources COM(2004) 501 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11741/04.
21. Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Francję do zastosowania zróżnicowanych poziomów opodatkowania benzyny i oleju napędowego zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE (Proposal for a Council Decision authorising France to apply differentiated levels of taxation to motor fuels under Article 19 of Directive 2003/96/EC (COM(2004) 597)), sygnatura Rady UE 12534/04.
22. Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Państwa Członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie dokumentów tożsamości marynarzy (Konwencja nr 185) (Propsition de Decision du Conseil autorisant les Etats membres a ratifie dans l'interet de la Communaute europeenne la Convention de l'Organisation Internationale de Travail relarive aux pieces d'identite des gens de mer (Convention n°185) (COM(2004) 580)) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12235/04.
23. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie wprowadzenia na rynek, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktu jakim jest rzepak (Brassica napus L., linia GT73) zmodyfikowany genetycznie w kierunku odporności na herbicyd glisofat Proposal for a Council Decision concerning the placing on the market, in accordance with Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of an oilseed rape product (Brassica napus L., GT73 line) genetically modified for tolerance to the herbicide glyphosate COM (2004)572, sygnatura Rady UE 12343/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,62 MB)

11)

13.10.2004 r.
-
Informacja rządu na temat Nowej Perspektywy Finansowej UE na lata 2007-2013 oraz stanowiska Polski w prowadzonych negocjacjach. Posiedzenie wspólne z KGFP.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,27 MB)

10)

06.10.2004 r.
Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Niemcy do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 17 Szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych (Proposal for a Council Decision authorising Germany to apply a measure derogating from Article 17 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes - COM(2004) 579) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12120/04.
2. Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej, w następstwie rozszerzenia Unii Europejskiej, stanowiska Wspólnoty odnośnie przyjęcia załączników 1 i 2 do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi (Proposal for a Council Decision concerning the Community position on the adaptations, following the enlargement of the European Union, of Annexes 1 and 2 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products - COM(2004) 567) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11936/04.
3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady przyjmującego autonomiczne i przejściowe środki w celu otwarcia wspólnotowych kontyngentów taryfowych dla przywozu bydła żywego pochodzącego ze Szwajcarii - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11939/04.
4. Projekt rozporządzenia Rady ustalającego dla Konfederacji Szwajcarskiej pewne koncesje w formie wspólnotowych kontyngentów taryfowych na niektóre przetworzone produkty rolne - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11996/04.
5. Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej zakończenia procedury konsultacji z Republiką Togijską na podstawie art. 96 Porozumienia z Cotonou (Proposition de Decision du Conseil portant conclusion de la procedure de consultations avec la Republique Togolaise au titre de l'article 96 de l'Accord de Cotonou - COM(2004) 576) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12034/04.
6. Wniosek w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję 2001/51/WE Rady ustanawiającą wspólnotowy program działania dotyczący strategii wspólnotowej w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn i decyzji nr 848/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działania na rzecz promocji organizacji działających na poziomie europejskim w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn (Proposition de decision du Parlement europeen et du Conseil modifiant la decision 2001/51/CE du Conseil etablissant un programme d'action communautaire concernant la strategie communautaire en matiere d'egalite entre les femmes et les hommes et la decision no 848/2004/CE du Parlement europeen et du Conseil etablissant un programme d'action communautaire pour la promotion des organisations actives au niveau europeen dans le domaine de l'egalite entre les femmes et les hommes - (COM(2004) 551) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11946/04.
7. Wniosek w sprawie decyzji Rady zatwierdzającej zawarcie Konwencji w sprawie Wczesnego Powiadamiania o Awarii Jądrowej (Proposal for a Council Decision approving the conclusion of the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident) oraz wniosek w sprawie decyzji Rady zatwierdzającej zawarcie Konwencji w sprawie Pomocy w przypadku Awarii Jądrowej lub Zagrożenia Radiologicznego (Proposal for a Council Decision approving the conclusion of the Convention on Assistance in the case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency - COM(2004) 560) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11911/04.
8. Projekt decyzji Rady dotyczący propozycji zmian, składanych w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, załączników I-III protokołu z 1998 roku do konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości w odniesieniu do substancji zaliczanych do grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (Proposal for a Council Decision concerning proposals, on behalf of the European Community and the Member States, for amendments to Annexes I-III of the 1998 Protocol to the 1979 Convention on Long Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants and to Annexes A - C of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants - COM(2004) 537 final) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12095/04.
9. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie odstąpienia przez Wspólnotę Europejską od Konwencji o połowach i zachowaniu żywych zasobów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach Bełt - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12031/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,26 MB)

9)

28.09.2004 r.
1. Informacja ambasador Irlandii na temat podsumowania prezydencji irlandzkiej w Unii Europejskiej.
2. Informacja przedstawiciela Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji irlandzkiej.
3. Informacja ambasadora Królestwa Niderlandów na temat priorytetów prezydencji holenderskiej w Unii Europejskiej.
4. Informacja przedstawiciela Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na temat polskiej polityki europejskiej w okresie prezydencji holenderskiej.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,24 MB)

8)

23.09.2004 r.
1. Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11906/04.
2. Wniosek dotyczący decyzji Rady upowazniającej Austrię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od Artykułu 17 Szóstej dyrektywy Rady 77/388/EEC w sprawie harmonizacji prawa Krajów Członkowskich dotyczącej podatków obrotowych (COM(2004)561 końcowy) (Proposal for a Council Decision authorising Austria to apply a measure derogating from Article 17 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes (COM (2004)561 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11907/04.
3. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Królestwem Norwegii z drugiej strony, odnośnie Protokołu 2 do dwustronnej Umowy o Wolnym Handlu zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Norwegii - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11823/04
4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin z włókien syntetycznych pochodzących z Indii - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 12153/04.
5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej - sygnatura Rady UE 12297/04.
6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków dokonujących połowów łupacza w Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach wokół Wysp Azorskich, Kanaryjskich i Madery - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11888/04.
7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. ważność Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11929/04.
8. Wniosek dotyczący Decyzji Rady w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia, na okres od dnia 28 lutego 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., protokołu wyznaczającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową, przewidziane w umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Komorów - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11928/04.
9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące dopuszczalnych wielkości połowów na wodach Grenlandii - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11887/04.
10. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1035/2001 ustanawiającego plan dokumentowania połowu dla antara (COM(2004) 528 końcowy) (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1035/2001 establishing a catch documentation scheme for Dissostichus spp. (COM(2004) 528 final) - wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11926/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,22 MB)

7)

07.09.2004 r.
1. Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) Nr 992/95 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i rybołówstwa pochodzące z Norwegii (COM (2004) 433 końcowy). (Draft Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 992/95 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain agricultural and fishery products originating in Norway (COM (2004) 433 final) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10788/04.
2. Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) Nr 499/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rybołówstwa i żywe konie pochodzące z Islandii (COM (2004) 434 końcowy). (Draft Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EC) No 499/96 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain fishery products and live horses originating in Iceland (COM (2004) 434 final) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10796/04.
3. Projekt rozporządzenia Rady UE dotyczący ustanowienia w ramach Planu Działania FLEGT dobrowolnego systemu licencjonowania eksportu drewna do Wspólnoty. (Proposal for a Council Regulation concerning the establishment of a voluntary FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community)- wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11656/04.
4. Projekt Decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu zmieniającą Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, a Republiką Kazachstanu w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11721/04.
5. Projekt Decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską, a Republiką Mołdowy ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Mołdowy do Wspólnoty Europejskiej - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11510/04
6. Projekt decyzji Rady i Komisji dotyczący zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy miedzy Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony (COM(2004) 521 końcowy).(Proposition de decision du Conseil et de la Commission relative a la conclusion d'un accord de partenariat et de cooperation entre la Communaute europeenne et la Communaute europeenne de l'energie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la Republique du Tadjikistan, d'autre part (COM(2004) 521 final) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11837/04.
7. Projekt decyzji Rady odnoszący się do podpisania umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony.
8. Projekt decyzji Rady odnoszący się do zawarcia przez Wspólnotę Europejską umowy tymczasowej w sprawie handlu i dziedzin pokrewnych między Wspólnotą Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu z drugiej strony (COM(2004) 520 końcowy). (Proposition de decision du Conseil relative a la signature d'un accord de partenariat et de cooperation entre la Communaute europeenne et ses Etats membres, d'une part, et la Republique du Tadjikistan, d'autre part. Proposition de decision du Conseil relative a la conclusion par la Communaute europeenne de l'accord interimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communaute europeenne et la Communaute europeenne de l'energie atomique, d'une part, et la Republique du Tadjikistan, d'autre part) (COM(2004) 520 final) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11836/04.
9. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności kredytowej (nowa wersja). Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (nowa wersja). (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11545/04.
10. Projekt decyzji Rady dotyczący wspólnotowego stanowiska w sprawie przyjęcia pewnych propozycji przedkładanych na trzynastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji w sprawie handlu międzynarodowego dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES - Konferencja Państw Stron Konwencji Waszyngtońskiej) zorganizowanym w Bangkoku (Tajlandia) w dniach 2-14 października 2004 r. (COM(2004) 529 końcowy). (Proposition de decision du Conseil relative a la position communautaire a adopter sur certaines propositions soumises a la treizieme reunion de la Conference des parties a la convention sur le commerce international des especes de faune et de flore sauvages menacees d'extinction (CITES) organisee a Bangkok (Thailande) du 2 au 14 octobre 2004) (COM(2004) 529 final) wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11847/04.
11. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie (INSPIRE). (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing an infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE) - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11781/04
12. Propozycja decyzji Rady UE zmieniającej Decyzję 1999/847/EC w sprawie przedłużenia Wspólnotowego Programu Działania w dziedzinie ochrony ludności. (Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 1999/847/EC as regards the extension of the Community action programme in the field of civil protection - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11707/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,35 MB)

6)

05.08.2004 r.
1. Rozpatrzenie "Informacji dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w maju i czerwcu 2004 r. (od przystąpienia RP do UE do końca prezydencji Irlandzkiej)" (druk senacki nr 770).
2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wyznaczania współczynników korygujących obowiązujących od 1 stycznia 2004 roku przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników Wspólnot Europejskich delegowanych do pracy w krajach trzecich) (Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down the weightings applicable from 1 January 2004 to the remuneration of officials of the European Communities serving in third countries) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9570/04.
3. Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EC) nr 2287/2003 dotyczące połowów dorsza bałtyckiego (COM (2004) 390 końcowy) (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 2287/2003 as regards fishing for Baltic cod) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9817/04.
4. Projekt decyzji Rady udzielający gwarancji Wspólnoty Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na pokrycie strat z tytułu pożyczek przeznaczonych na określone typy projektów w Rosji i Zachodnich Nowych Niezależnych Państwach (Proposal for a Council Decision granting a Community guarantee to the European Inwestment Bank against losses under loans for certain types of projects in Russia and the Western New Independent States (WNIS) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9886/04.
5. Projekt decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 2002/463/EC tworzący program działania dla współpracy administracyjnej w dziedzinie granic zewnętrznych, wiz, azylu i imigracji (program ARGO) ( Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision No 2002/463/EC adopting an action programme for administrative cooperation in the fields of external borders, visas, asylum and immigration (ARGO programme) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9911/04.
6. Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego regulamin wspólnotowy w sprawie zasad regulujących przepływ osób przez granice (Proposal for a Council Regulation establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10331/04.
7. Projekt decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do projektu rozporządzenia Komisji Ekonomicznej ONZ dla Europy w sprawie ujednoliconych systemów dotyczących homologacji pojazdów w odniesieniu do umiejscowienia i identyfikacji ręcznych urządzeń sterujących, paneli kontrolno-ostrzegawczych i wskaźników (Proposal for a Council Decision on the position of the European Community in relation to the draft Regulation of the United Nations Economic Commission for Europe on the uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the location and identification of hand controls, tell-tales and indicators) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11238/04.
8. Poprawiony projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia ochrony portów morskich (Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on enhancing port security) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10124/04.
9. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zharmonizowanego systemu informacji dotyczącego transportu na śródlądowych drogach wodnych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on harmonized River Traffic Information Services on inland waterways in the Community) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 9912/04.
10. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a Community Air Traffic Controller Licence) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11484/04.
11. Projekt roboczy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie użycia elastycznego instrumentu na rzecz rehabilitacji i rekonstrukcji Iraku zgodnie z punktem 24 Porozumienia Interinstytucjonalnego z 6.05.1999) (Draft proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the flexibility instrument in favour of the rehabilitation and reconstruction of Iraq according to point 24 of the Interinstitutional Agreement of 6/5/1999) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11062/04.
12. Projekt decyzji Rady zmieniający decyzję 2001/131/EC kończącą procedurę konsultacji z Haiti w trybie artykułu 96 Porozumienia Partnerskiego ACP-EP (COM (2004) 454 końcowy (Proposal for a COUNCIL DECISION Amending Decision 2001/131/EC concluding the consultation procedure with Haiti under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agreement) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 11058/04.
13. Projekt decyzji Rady kończącej konsultacje z Gwineą Bissau w trybie artykułu 96 Porozumienia z Cotonou (COM (2004) 423 końcowy) (Proposal for a COUNCIL DECISION concluding consultations with Guinea Bissau under Article 96 of the Cotonou Agreement) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE - sygnatura Rady UE 10443/04.
14. Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EC) nr 131/2004 dotyczące pewnych środków restrykcyjnych w odniesieniu do Sudanu (Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 131/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Sudan) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10692/04.
Projekt Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia odnośnie zastosowania artykułu 84 Umowy o stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony (Proposal for a Council Decision on a Community position in the Association Council on the implementation of Article 84 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and a Kingdom of Morocco, of the other part (COM (2004) 426 final) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10771/04.
15. Projekt Decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w Radzie Stowarzyszenia odnośnie zastosowania artykułu 84 Umowy o stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Królestwem Maroka z drugiej strony (Proposal for a Council Decision on a Community position in the Association Council on the implementation of Article 84 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and a Kingdom of Morocco, of the other part (COM (2004) 426 final) wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - sygnatura Rady UE 10771/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,5 MB)

5)

28.07.2004 r.
1 .Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2320/97 ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 235/2004 nakładającym ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących, między innymi, z Rosji i Rumunii wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - Sygnatura Rady UE 10956/04.
2 Proposal for a COUNCIL DECISION outlining the general approach for the reallocation of resources under Regulation (EC) No 1267/1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie 9786/04.
3 Rozpatrzenie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie 10686/04.
4 Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Portugal to apply a measure derogating from Articles 21(1)(a) and 22 of the Sixth Directive of 17 May 1977 (77/388/EEC) on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - Sygnatura Rady UE 10772/04.
5 Proposal for a COUNCIL DECISION on the date of application of Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - Sygnatura Rady UE 10884/04.
6 Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Community position regarding draft Decision 1/2003 and draft recommendation 1/2003 of the Joint Committee set up under the Interbus Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie - Sygnatura Rady UE 10584/04.
7 Zmieniony projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie 9391/04.
8 Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of foods and food ingredients derived from genetically modified maize line NK 603 as novel foods or novel food ingredients under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council wraz z projektem stanowiska Rządu w tej sprawie 11068/04.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,33 MB)

 

23.07.2004 r.

4)

08.07.2004 r.
1. Projekt rozporządzenia Rady zezwalającego na przesunięcie pomiędzy limitami ilościowymi na wyroby włókiennicze i odzieżowe pochodzące z Socjalistycznej Republiki Wietnamu - COM(2004) 422 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie.
2. Projekt decyzji Rady w sprawie wniosku Burkina Faso o przystąpieniu do Protokołu w sprawie cukru z krajów AKP - COM(2004) 386 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,2 MB)

3)

22.06.2004 r.
1. Projekt decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą - COM(2004) 377 - wraz z projekt stanowiska rządu w tej sprawie.
2. Informacja na temat "Zasad i trybu realizacji postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej", przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 22 kwietnia 2004 r.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,21 MB)

2)

03.06 2004 r.
1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
2. Powołanie grup roboczych i określenie zakresu ich działania.
3. Propozycja Decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o Partnerstwie i Współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Kirgiską z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estonii, Republiki Cypru, Republiki Litwy, Republiki Łotwy, Republiki Węgier, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowacji - COM(2004) 305 2004/0095/CNS 2/3 - wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie.
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,12 MB)

1)

19.05.2004 r.
-
Wybór kandydata na przewodniczącego komisji
Zapis stenograficzny, (zapis stenograficzny w wersji PDF - wielkość 0,08 MB)