Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 993, 993 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r., w którym Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją art. 9 ust. 1 nowelizowanej ustawy w zakresie w jakim przewiduje on przy ustalaniu prawa do renty rodzinnej uwzględnianie okresów zatrudnienia obywateli polskich za granicą tylko pod warunkiem ich stałego zamieszkiwania na obecnym obszarze Polski.

Marszałek Senatu w dniu 19 października 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 11 stycznia 2011 r.

Komisje wnoszą przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 993 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.