Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

druki senackie nr 1075, 1075 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projekt ustawy ma na celu wyraźne wskazanie w ustawie, że RPO wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Do wskazania takiego organu zobowiązuje Polskę Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego Polska jest stroną.

Marszałek Senatu w dniu 5 stycznia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 25 stycznia 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 1075 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.