Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

druki sejmowe nr 3241, 3304, do druku nr 3304, 3599, do druku nr 3599, 3769

druki senackie nr 1087, 1087 A, 1087 B

Był to poselski, senacki i rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2009 r., w którym uznał on art. 2 pkt 2 ustawy za niezgodny z Konstytucją. Nowelizacja ustawy, zgodnie z wyrokiem Trybunału, przewiduje rozszerzenie katalogu represji o deportację do pracy przymusowej na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 1 września 1939 r., a nie – jak do tej pory – tylko z tego terytorium.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1087 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 1087 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.