Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

druki sejmowe nr 3597, 3774

druki senackie nr 1086, 1086 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa umożliwi polskim sądom uwzględnienie w postępowaniu karnym orzeczeń skazujących wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem przez sprawcę przestępstwa. Ponadto ustawa umożliwi sądom polskim orzekającym w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu aresztowania nie tylko określenie kwalifikacji prawnej czynu według prawa polskiego, ale również, w pewnych sytuacjach, wymiaru kary podlegającej wykonaniu.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1086 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.