Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki senackie nr 1037, 1037 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie regulacji zapewniającej osobom, wobec których sąd drugiej instancji wydał postanowienie o charakterze porządkowym (np. ukarał grzywną za niesumienne zachowanie się w toku postępowania), prawo do wniesienia zażalenie na takie postanowienie do równorzędnego składu orzekającego tego samego sądu.

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 11 stycznia 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 1037 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.