Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej
w Dęblinie.

druki sejmowe nr 3566, do druku nr 3566, 3771

druki senackie nr 1088, 1088 A, 1088 B

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa przewiduje utworzenie z dniem 1 września 2011 r. nowej uczelni wyższej – Akademii Lotniczej w Dęblinie poprzez połączenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii ma być kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk wojskowych.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Obrony Narodowej,

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 1088 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Bergier.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o odrzucenie tej ustawy (druk nr 1088 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Zaremba.