Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../…z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 165/94 i (WE) nr 78/2008, KOM(2010) 745.

druki senackie nr 1093, 1093 S

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Grzegorz Wojciechowski.

Projekt rozporządzenia jest niezgodny z zasadą pomocniczości w zakresie, w jakim powierza Komisji Europejskiej na czas nieokreślony uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych określających m.in. rodzaj wydatków kwalifikujących się do finansowania przez Unię, warunki ich zwrotu oraz warunki ograniczania i zawieszania płatności dla państw członkowskich.

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego 2011 r. skierował projekt opinii do:

Komisji Spraw Unii Europejskiej,

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 3 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą przyjęcie bez poprawek projektu opinii (druk nr 1093 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Wojciechowski