Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2770, do druku nr 2770, 3111, 3649, 3649-A

druki senackie nr 1091, 1091 A

Był to komisyjny i rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Nowelizacja ustawy zmierza do doprecyzowania poszczególnych przepisów w ustawie “uzdrowiskowej”. W ustawie zaproponowano m.in.:

    • nową definicję lecznictwa uzdrowiskowego,
    • doprecyzowanie klasyfikacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
    • uściślenie wielkości stref ochrony uzdrowiskowej oraz doprecyzowanie niektórych czynności zabronionych w tych strefach.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Zdrowia,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 26 stycznia 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 1091 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.