Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

druki senackie nr 1075, 1075 S, 1075 X

Senat na 70. posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. rozpatrzyły projekt ustawy oraz wniosek zgłoszony do tego projektu podczas drugiego czytania.

Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 1075 S (druk nr 1075 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.