Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych, KOM(2010) 738.

druki senackie nr 1094, 1094 S

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jerzy Chróścikowski.

Projekt rozporządzenia jest niezgodny z zasadą pomocniczości w zakresie, w jakim powierza Komisji Europejskiej uprawnienie do przyjmowania aktów delegowanych określających m.in. zmianę wymogów w zakresie ogólnej normy handlowej oraz wprowadzających odstępstwa od tej normy oraz zakres poziomu tolerancji dla każdej normy handlowej.

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego 2011 r. skierował projekt opinii do:

Komisji Spraw Unii Europejskiej,

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 3 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą przyjęcie bez poprawek projektu opinii (druk nr 1093 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.