Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

druki senackie nr 1045, 1045 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 2010 r., w którym Trybunał orzekł, że przepis upoważniający Marszałka Sejmu do nadawania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezgodny z konstytucją. W projekcie ustawy zaproponowano więc, aby statut biura nadawał Rzecznik i analogiczne rozwiązanie zaproponowano w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka.

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 25 stycznia 2011 r.

Komisje wnoszą przyjęcie bez poprawek projektu ustawy (druk nr 1045 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.