Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

druki sejmowe nr 3567, 3590

druki senackie nr 1089, 1089 A, 1089 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawa ma na celu ratyfikację Protokołu zwiększającego na czas kadencji Parlamentu Europejskiego 2009-2014 o 18 liczbę miejsc dla 12 państw członkowskich (w tym o 1 dla Polski) zgodnie z Traktatem z Lizbony. Protokół umożliwia ponadto tymczasowe, w kadencji 2009-2014, przekroczenie liczby posłów wybranych w Niemczech (96 miejsc dla Niemiec, a w wyborach z czerwca 2009 r. wybranych 99) oraz precyzuje zasady obsadzania nowych miejsc w PE przez 12 państw członkowskich.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 26 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1089 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1089 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.