Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia
w sprawie Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej (“CEEPUS III”), podpisanego w Budvie dnia 25 marca 2010 r.

druki sejmowe nr 3720, 3763

druki senackie nr 1090, 1090 A, 1090 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Programu CEEPUS jest rozwijanie współpracy między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia m.in. poprzez przyznawanie stypendiów na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki oraz prowadzenie seminariów doskonalących, kursów językowych i specjalistycznych. Program CEEPUS III oprócz realizacji tych podstawowych założeń umożliwiał będzie również realizację projektów badawczych lub innych przedsięwzięć naukowych.

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 26 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1090 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 27 stycznia 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1090 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Massalski.