Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 3187, do druku nr 3187, 3715

druki senackie nr 1085, 1085 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy zmierza do dostosowania prawa do wskazań zawartych w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 2009 r., w którym Trybunał uznał, że każde orzeczenie sądu o tymczasowym aresztowaniu rodzi prawo oskarżonego do odwołania się do sądu wyższej instancji albo co najmniej do innego składu tego samego sądu. Zaproponowana w ustawie zmiana przewiduje właśnie zastosowanie w tym przypadku tzw. odwołania poziomego (zażalenie do innego, równorzędnego składu sądu odwoławczego).

Sejm uchwalił ustawę na 83. posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 stycznia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1085 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.