Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3363, do druku nr 3363, 3811, do druku nr 3811

druki senackie nr 1102, 1102 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zmierza do wykonania wyroku Trybunał Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł o niezgodności art. 123 § 2 k.k.w. z konstytucją i w związku z tym o utracie przez niego mocy obowiązującej z dniem 9 marca 2011 r. Ustawa przewiduje, że wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy będzie równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, a nie – jak dotychczas – połowie tego wynagrodzenia. Aby jednak zniwelować spadek atrakcyjności zatrudniania skazanych w ustawie zaproponowano utworzenie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, na który to fundusz ma być potrącane 25% z wynagrodzenia przysługującego skazanemu. Z funduszu tego będą pokrywane niektóre koszty związane z zatrudnianiem skazanych (np. koszty badań wstępnych, szkoleń i transportu.)

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 marca 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 lutego 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 lutego 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.