Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

druki sejmowe nr 3737, 3776, do druku nr 3776

druki senackie nr 1097, 1097 A

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Przedstawiona ustawa ma na celu zastąpienie dotychczas obowiązującej ustawy. Wprowadza ona przepisy rozporządzenia wspólnotowego z grudnia 2008 r., które określa zasady klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych i ich mieszanin. Poza zmianami odnoszącymi się do klasyfikacji i oznakowania ustawa zakłada powstanie centralnego organu administracji rządowej podległego Ministrowi Zdrowia – Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych, który będzie realizował swoje zadania przy pomocy Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 84. posiedzeniu w dniu 1 lutego 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 lutego 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 lutego 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 2 lutego 2011 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 lutego 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 1097 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.